Kritické čtení je v naší společnosti plné informací důležitým nástrojem. Vzhledem k tomu, že denně zpracováváme nespočet informací, pomáhá kritické čtení oddělit cenné informace od nepodstatných. Tato dovednost vyžaduje vyšší úroveň zapojení a zahrnuje podrobnou analýzu a hodnocení. Jedním z nejvýznamnějších přínosů kritického čtení je, že zlepšuje schopnost porozumět složitým myšlenkám a tyto myšlenky účinně formulovat. Podněcuje nás k tomu, abychom se do textu ponořili hlouběji, což podporuje lepší porozumění autorovým záměrům, argumentům a základním předpokladům

Kritické čtení nejenže rozvíjí hlubší porozumění, ale také podporuje samostatné myšlení a schopnost vytvářet odůvodněné úsudky. Kritické čtení je základní dovedností pro úspěch v akademickém světě a je také nezbytnou součástí informovaného občana. Zahrnuje víc než jen porozumění přečtenému; vyžaduje aktivní zapojení do textu a jeho analýzu, aby bylo možné vyvodit jeho hlubší významy.

Definice kritického čtení

Kritické čtení je aktivní, promyšlený a systematický proces porozumění, hodnocení a interpretace psaného materiálu nebo textu. Přesahuje pouhé získávání informací a zahrnuje hloubkovou analýzu a úsudek. Kritický čtenář pečlivě zkoumá autorovy záměry, myšlenky, logické argumenty, strukturu textu, druh a kvalitu předložených důkazů a soudržnost argumentace. Nezaměňujte aktivní čtení s kritickým čtením. Všechna kritická čtení mohou být aktivní, ale naopak to neplatí. 

Výhody kritického čtenáře

Kritický čtenář dokáže v textu rozlišit podstatné a vedlejší body. Jsou lépe vybaveni k rozpoznání zaujatosti, zkreslení a logických chyb. Tato dovednost také zlepšuje sebevzdělávání, protože člověk dokáže zpracovat a interpretovat informace na pokročilé úrovni a přizpůsobit je svému chápání. Zahrnuje kladení otázek při čtení - ptát se co, proč a jak, když se orientujete v textu. Tento proces podporuje porozumění, zvyšuje intelektuální zvědavost, podporuje samostatné myšlení a umožňuje čtenáři vytvořit si informovaný názor.

Co je aktivní proces kritického čtení?

Aktivní proces kritického čtení zahrnuje několik kroků. Čtenář si musí být vědom cíle tohoto procesu. Zahrnuje procesy, jako je rozčlenění obsahu na segmenty, pochopení nevyřčených vět mezi odstavci a identifikace klíčových pojmů pro lepší analýzu.

Rozdělení psaného textu pro lepší porozumění

Před začátkem čtení si kritický čtenář často prohlédne strukturu díla a zváží, co již o tématu ví. To pomáhá připravit si půdu pro pochopení látky.

Prvním krokem při kritickém čtení je anotace. Označování si textů za pochodu, abyste měli všechny myšlenky uspořádané na jednom místě, až se k nim později vrátíte. Anotace lze provádět digitálně nebo ručně na papírových kopiích knih a článků. Měli byste se ujistit, že jste do ní zahrnuli všechny otázky nebo myšlenky, které vás při čtení napadly, a také zvýraznit klíčové pasáže nebo slova, která vás zaujala pro další analýzu.

Čtení s pozorností

K tomu je zapotřebí pozorně si text přečíst, v případě potřeby i několikrát. Nejde jen o porozumění slovům a větám, ale také o vnímání tónu, stylu a případných předsudků, které se v textu mohou objevit.

Analýza formy použitého jazyka

Při čtení si zaznamenávejte důležité body, nápadné věty a otázky, které vás napadnou. To pomáhá udržet si přehled o myšlenkách a také podněcuje k dalšímu přemýšlení. Shrnutí každé části po jejím dokončení pomůže zajistit její pochopení před přechodem k další části materiálu. Kritické čtení vyžaduje, aby člověk zpochybňoval autorova tvrzení a hledal případné předpoklady, předsudky nebo logické chyby. Běžně se kladou otázky typu: "Jaký je zde argument?", "Je zde zobrazena zaujatost?", "Jaké jsou podpůrné důkazy?". 

Identifikace klíčových pojmů 

Kritičtí čtenáři spojují nové informace s tím, co již znají, a využívají své dosavadní znalosti k lepšímu pochopení textu. Po důkladném přečtení díla a pořízení poznámek přichází na řadu závěrečná fáze, která spočívá v posouzení kvality, věrohodnosti a významu textu. Tento aktivní proces kritického čtení zlepšuje porozumění, rozvíjí vlastní chápání a umožňuje čtenáři konstruktivně se zabývat materiálem, což podporuje paradigma samostatného myšlení.

Typy důkazů, které je třeba zvážit při kritickém čtení

Při kritickém čtení je důležité hledat různé typy důkazů, aby bylo možné posoudit věrohodnost a důkladnost argumentu. Zde uvádíme několik typů důkazů, které je třeba zvážit: 

 • Empirické důkazy: Patří sem údaje získané prostřednictvím průzkumů, experimentů, pozorovacích studií nebo jiných metod sběru dat. Takové důkazy jsou mocné, protože se opírají o přímé pozorování nebo zkušenost, ale musí být spolehlivé a platné. 
 • Neoficiální důkazy: Jedná se o osobní příběhy nebo příklady, které ilustrují určitou myšlenku. Mohou být sice přesvědčivé a pomáhají učinit materiál více srozumitelným, ale spoléhat se pouze na anekdotické důkazy může být problematické, protože nemusí nutně reprezentovat širší trendy nebo zkušenosti.
 • Statistické důkazy: Jedná se o použití čísel na podporu tvrzení nebo argumentu. Zahrnuje údaje, jako jsou procenta, pravděpodobnosti a míry. Je však důležité pochopit, jak byly tyto statistiky vypočteny, a zajistit, aby nebyly zavádějící nebo vytržené z kontextu. 
 • Svědecké výpovědi: Jedná se o výroky nebo citace odborníků, autorit nebo jiných významných osobností v dané oblasti. Mohou dodat argumentu důvěryhodnost, ale je třeba ověřit pověst a kvalifikaci citovaných osob. 
 • Historické důkazy: Tento typ důkazů se používá na podporu tvrzení nebo argumentů prostřednictvím historických událostí, dokumentů nebo artefaktů. Zásadní je zohlednit kontext a zdroj historických důkazů. 
 • Logické důkazy: Jedná se o tvrzení podložená logickou úvahou, jako jsou sylogismy nebo premisy, které vedou k závěru. Každý typ důkazů má své silné a slabé stránky. Text, který vhodně využívá více typů důkazů, je obvykle přesvědčivější a ucelenější.

Strategie pro rozvoj dovedností kritického čtení

Zlepšování dovedností kritického čtení vyžaduje cvik, cílevědomost a čas. Zde je několik kroků ke zlepšení vašich dovedností kritického čtení: 

 1. Připravte se na čtení

Někdy má dlouhá literatura tendenci čtenáře znepokojovat a zneklidňovat. Pokud jste v oboru nováčkem, před čtením se s tématem seznamte. V případě potřeby proveďte krátkou rešerši. Díky tomu může být materiál méně zastrašující a přístupnější. 

 1. Procvičování aktivního čtení

Při čtení si zvýrazněte nebo podtrhněte hlavní body. Na okraj si zapište otázky nebo úvahy. To vám pomůže se s textem hlouběji sžít. Můžete si stanovit cíle a časové rozvržení četby. Pokud nemáte v oblibě romány nebo noviny, je zdravé si zpočátku vytvořit návyk na čtení. Zaměřte se na to, že potřebujete být kritickým čtenářem a jak to může být užitečné pro vaši akademickou kariéru. Pokud je to možné, můžete si určit časový úsek v jednom dni a tento čas věnovat čtení a postupně z něj udělat čtení aktivní. Dalším přístupem může být také zapojení se do čtenářského klubu přátel, kde si stanovíte měsíční cíle pro čtení, což vás udrží ve čtení. 

 1. Rozpoznání různých perspektiv

Zhodnoťte různé perspektivy, abyste lépe pochopili složitost problému. To zahrnuje i uvědomění si případných předsudků autora. Po přečtení článku se snažte diskutovat s kolegy o bodech, které jste zaznamenali. Pokud sdílíte stejnou laboratoř nebo výzkumnou skupinu, podrobně diskutujte a snažte se zjistit, co z autorova výzkumu pochopili oni.

 1. Použití slovníku

Na pomoc vám může přijít dávno zapomenutý přítel! Slovník býval velmi dobrým pomocníkem, když jste se začínali učit. Nyní je čas ho znovu špičkově využít, zkusit se naučit nová slovíčka a jejich významy. Mít po ruce slovník vám pomůže vyhledat neznámá slova. Pochopení přesného významu slov může výrazně napomoci porozumění. Mějte ho po ruce! Pomůže vám být při čtení aktivnější a kritičtější. 

 1. Shrnutí textu

Po přečtení části se zastavte a shrňte, co jste právě přečetli. To vám pomůže ujistit se, že jste vše pochopili, než budete pokračovat. Vysvětlování ostatním často pomáhá objasnit naše vlastní pojmy. Použijte staré techniky hlasitého čtení a vysvětlujte je kritickému myšlení. 

Zařaďte do své rutiny psaní poznámek, shrnutí a parafrázování.

Nic jiného než praxe vám nepomůže k lepšímu růstu. Tím, že se anotace, shrnutí a parafrázování stanou součástí naší rutiny, když přistupujeme k novým materiálům, dáváme si lepší šanci na to, že si vytvoříme skutečné mistrovství nad tímto obsahem, což nás vede k tomu, abychom se stali efektivními mysliteli, kteří se mohou promyšleně zabývat složitými tématy jak v akademické sféře, tak mimo ni.

Použití grafu pro vyjádření kritického čtení

Jakmile si myslíte, že jste dostatečně analyzovali literaturu, článek, knihu nebo diplomovou práci, dalším krokem je vysvětlit ji kolegům. Použijte Mind the Graph k vyjádření a odlišení se od ostatních. Mind the Graph vám pomůže vytvořit grafické znázornění vašeho nápadu. Díky více než 75 000 ilustrací, které jsou vám k dispozici, bude vaše prezentace v novinářském klubu báječná. Buďte první v ústavu, kdo bezchybně propojí to, co jste si přečetli a vysvětlili.

Mastering Critical Reading: Odhalte umění analyzovat texty
logo-odběr

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Exkluzivní vysoce kvalitní obsah o efektivním vizuálním
komunikace ve vědě.

- Exkluzivní průvodce
- Tipy pro návrh
- Vědecké novinky a trendy
- Výukové programy a šablony