Чудили ли сте се някога как изследователите получават бърза представа за характеристиките или поведението на дадена популация? Точно тук влизат в действие напречните проучвания! 

Те са като моментна снимка във времето, която ни дава възможност да надникнем в това, което се случва в определена група в определен момент. Това е като да направиш бърза снимка на парти, за да видиш кой е облечен с най-яките тоалети или кой танцува така, сякаш никой не го гледа.

Независимо дали сте любопитен читател или начинаещ изследовател, тази статия ще ви запознае с предимства и недостатъци на напречното проучване и техните приложения в реалния свят. 

Какво е кръстосано проучване?

Кръстосаното проучване е вид изследователски дизайн, използван за събиране на информация и анализ на данни в определен момент от време. То включва събиране на данни от разнообразна група лица или субекти, представляващи различни популации, възрастови групи или други съответни категории.
Целта на напречното проучване е да се разбере и опише разпространението на определени характеристики, поведения или състояния сред избраната популация.

Изследователите обикновено събират данни чрез анкети, интервюта или наблюдения, като правят моментна снимка на преживяванията, мненията или здравословното състояние на участниците през определен период.
Тъй като изследват едновременно широк кръг от лица, кръстосаните проучвания дават ценна информация за връзката между променливите, които представляват интерес, и тяхното разпределение в различните групи.

Този тип проучвания са особено полезни за оценка на разпространението на болести, поведение или нагласи, както и за идентифициране на модели или връзки между различни фактори. 

Характеристики на кръстосаните проучвания:

Кръстосаните проучвания притежават няколко характерни особености, които ги отличават от други изследователски проекти. Ето някои основни характеристики на напречните проучвания:

 1. Снимка във времето: При кръстосаните проучвания се събират данни в определен момент от време, като се предоставя моментна картина на изследваната популация. Събраните данни представляват напречно сечение на населението в конкретния момент.
 2. Наблюдение на природата: Кръстосаните проучвания имат предимно наблюдателен характер. Изследователите наблюдават и събират информация за интересуващите ги променливи, без да манипулират или да се намесват в средата на участниците в изследването.
 3. Оценка на разпространението: Тези проучвания често се използват за определяне на разпространението на определена характеристика, поведение или състояние сред населението. Събирайки данни от разнообразна група, изследователите могат да оценят честотата или разпределението на изследваната променлива.
 4. Едновременно събиране на данни: Данните се събират от участниците в проучването в рамките на един период, обикновено чрез анкети, интервюта или наблюдения. Това позволява на изследователите да събират информация от различни лица по едно и също време.
 5. Множество променливи: Често в кръстосаните проучвания се изследват няколко променливи едновременно. Изследователите могат да проучат връзките, асоциациите или моделите между различни фактори в рамките на изследваната популация.
 6. Бързо и рентабилно: В сравнение с надлъжните проучвания напречните проучвания са сравнително бързи и икономически ефективни. Те изискват по-малко ресурси и могат да се провеждат ефикасно, което ги прави подходящи за изследване на големи популации.

Видове кръстосани проучвания

 1. Описателно кръстосано проучване: Този вид проучване има за цел да опише разпространението и разпределението на специфични характеристики, поведения или условия в рамките на дадена популация. Изследователите събират данни за множество променливи, които представляват интерес, и анализират наблюдаваните честоти и модели.
 2. Аналитично кръстосано проучване: Аналитичните проучвания на кръстосаното сечение надхвърлят описанието на разпространението и се впускат в изследване на асоциациите или връзките между различните променливи. Изследователите проучват потенциалните връзки между променливите, за да разберат факторите, влияещи върху появата на определен резултат.
 3. Сравнително кръстосано проучване: Сравнителните проучвания включват сравняване на различни популации или групи в рамките на една популация, за да се установят разликите в разпространението или разпределението на определени характеристики или състояния. Този тип проучвания помагат на изследователите да разберат разликите или приликите между групите и да проучат потенциалните фактори, допринасящи за тези различия.
 4. Кръстосано проучване в общността: Базираните на общността кръстосани проучвания се фокусират върху конкретни общности или географски райони. Изследователите събират данни в тези общности, за да разберат разпространението на определени състояния, рискови фактори или поведение, свързано със здравето, които са уникални за тази конкретна среда.

Плюсове и минуси на кръстосаното проучване

 1. Плюсове на кръстосаните проучвания
ЕфективностОбикновено провеждането на напречни проучвания е по-бързо в сравнение с надлъжните проучвания, тъй като данните се събират в един и същи момент от време. Това ги прави рентабилни и ефикасни, особено когато се изследват големи групи от населението.
Изследване на множество променливиИзследователите могат да изследват множество променливи едновременно в рамките на кръстосано проучване. Това позволява да се изследват асоциации, модели или връзки между различни фактори в рамките на изследваната популация.
Икономическа ефективностПроучванията на напречното сечение обикновено са по-рентабилни от проучванията на надлъжната линия, тъй като изискват по-малко ресурси, по-кратки срокове и не изискват последващи оценки.
ПрактичностТези проучвания са практични за изследване на теми, които изискват еднократна оценка или когато не е възможно или необходимо дългосрочно проследяване.
ДостъпностКръстосаните проучвания са сравнително достъпни и могат да се провеждат от изследователи с различна степен на компетентност. Те служат като полезен инструмент както за начинаещи, така и за опитни изследователи за изследване на явления на ниво население.
 1. Недостатъци на кръстосаните проучвания
Ограничена причинно-следствена връзкаКръстосаните проучвания не могат да установят причинно-следствени връзки между променливите. Тъй като данните се събират в един и същи момент от време, е трудно да се определи времевата последователност на събитията или да се установи дали дадена променлива влияе пряко върху друга.
Предразсъдъци при припомнянеУчастниците в напречни проучвания могат да разчитат на паметта си, за да съобщят за минало поведение или опит. Това създава възможност за отклонение при припомнянето, когато участниците могат да имат затруднения при точното припомняне или съобщаване на определена информация, което води до неточности в данните.
Грешки при измерванетоКръстосаните проучвания зависят от точното измерване на интересуващите ни променливи. Грешки при измерването обаче могат да възникнат поради проблеми като отклонение от самоотчета, неправилно тълкуване на въпросите или несъответствия в методите за събиране на данни, което може да повлияе на валидността и надеждността на резултатите от проучването.
Предразсъдъци при избораКръстосаните проучвания могат да бъдат податливи на отклонения в подбора, при които характеристиките или поведението на изследваната извадка може да не са представителни за цялата целева популация.
Липса на времеви редЛипсата на времева последователност при напречните проучвания ограничава възможността за установяване на времевата последователност на събитията, което е необходимо за определяне на причинно-следствените връзки.

Кръстосани срещу надлъжни проучвания

Кръстосани проучванияНадлъжни проучвания
Кръстосаните проучвания са наблюдателни проучвания, при които се събират данни от различна група лица или субекти в определен момент от време.Продължителните проучвания проследяват участниците за продължителен период от време, като събират данни в няколко момента.
Данните се събират в един-единствен момент от време, което осигурява моментна снимка на популацията.Данните се събират на различни интервали от време, което позволява да се изследват промените и тенденциите във времето.
Тези проучвания имат за цел да опишат разпространението, разпределението или връзките между променливите в рамките на изследваната популация.Целта на тези проучвания е да се разберат моделите, траекториите и причинно-следствените връзки между променливите, които се развиват във времето.
Проучванията на напречните сечения не могат да установят причинно-следствена връзка поради липсата на времева последователност. Те могат да идентифицират асоциации, но не и да определят причинно-следствени връзки.Продължителните проучвания имат по-голям капацитет за установяване на причинно-следствени връзки, тъй като могат да оценят времевата последователност на събитията.
Те не дават представа за промените с течение на времето и съществува възможност за отклонение при припомняне и отклонение при подбор.Продължителните проучвания изискват повече ресурси, могат да се сблъскат с проблеми, свързани с отпадането на участници, и изискват внимателно планиране, за да се сведе до минимум отклонението и да се поддържа ангажираността на участниците.

Въпроси при планирането на кръстосани проучвания

Изготвянето на кръстосани проучвания изисква внимателно обмисляне, за да се гарантира валидността и надеждността на събраните данни. Ето някои често срещани проблеми при проектирането на проучвания в напречно сечение:

 1. Вземане на проби: Представителната извадка е от решаващо значение за обобщаване на резултатите от проучването за целевата група. Въпроси като отклонение от отговора, недостатъчно покритие или вземане на извадка от неслучайни източници могат да повлияят на представителността на извадката и да доведат до отклонение.
 2. Инструмент за проучване: Разработването на добре разработен инструмент за проучване е от съществено значение. Лошо формулираните или двусмислени въпроси могат да доведат до объркване или неправилно тълкуване от страна на респондентите, което води до неточни данни. Важно е инструментът за проучване да се тества пилотно, за да се идентифицират и отстранят всички потенциални проблеми.
 3. Предразсъдъци при реагиране: Респондентите могат да дадат неточни или пристрастни отговори поради социална желателност, припомняне или отклонения при самоотчитането. Изследователите трябва да използват техники като осигуряване на анонимност, използване на неутрален език и избягване на насочващи въпроси, за да намалят отклоненията в отговорите.
 4. Без отговор: Липсата на отговор е налице, когато избрани участници откажат да участват или не отговорят на проучването. Високият процент на неотговорилите може да доведе до отклонение в подбора и да компрометира представителността на извадката. Изследователите могат да се справят с този проблем чрез ефективна комуникация, напомняния и стимули за насърчаване на участието.
 5. Размер на извадката: Подходящият размер на извадката е от решаващо значение за статистическата надеждност и прецизност. Недостатъчният размер на извадката може да доведе до ниска статистическа сила, което ограничава възможността за откриване на значими асоциации или разлики. Изследователите трябва да изчислят подходящия размер на извадката въз основа на желаното ниво на прецизност и очаквания размер на ефекта.
 6. Метод за събиране на данни: Изборът на метод за събиране на данни (напр. онлайн проучвания, телефонни интервюта, интервюта лице в лице) може да повлияе на броя на отговорите и качеството на данните. Различните методи имат своите предимства и ограничения и изследователите трябва да изберат най-подходящия метод въз основа на изследваната популация и целите на изследването.

Ограничения на напречното проучване

 1. Липса на времева връзка: Проучванията на кръстосаното сечение оценяват променливите в един момент от време, което затруднява определянето на времевата последователност на събитията. Това ограничение не позволява да се установят причинно-следствени връзки или да се определи дали експозицията или резултатът са настъпили първи.
 2. Потенциал за обратна причинно-следствена връзка: При напречните проучвания наблюдаваните асоциации между променливите могат да бъдат повлияни от обратна причинно-следствена връзка. Това означава, че променливата на резултата може всъщност да предизвиква промени в променливата на предиктора, а не обратното.
 3. Предразсъдъци и объркване: Кръстосаните проучвания са податливи на отклонения, включително отклонение при избора, отклонение при припомнянето и отклонение при докладването. Тези отклонения могат да повлияят на точността и валидността на резултатите от проучването. Освен това объркващите променливи, които не са отчетени, могат да повлияят на наблюдаваните асоциации между променливите.
 4. Невъзможност за оценка на промените с течение на времето: Кръстосаните проучвания не предоставят информация за промените или тенденциите във времето в рамките на индивидите или популациите. Това ограничение ограничава разбирането на стабилността или променливостта на променливите и техните дългосрочни модели.
 5. Ограничена обобщаемост: Резултатите от напречните проучвания може да не могат да се обобщят за цялата популация поради възможни отклонения при подбора и ограничения при вземането на проби. Възможно е извадката на изследването да не представлява точно по-широката популация, което ограничава външната валидност на констатациите.

Приложение на кръстосаните проучвания и кога да се използват

 1. Описателна епидемиология: Кръстосаните проучвания са ценни за описване на разпространението и разпределението на болести, състояния или поведение в рамките на дадена популация. Те дават оценка на тежестта на конкретни здравни проблеми и могат да помогнат за идентифициране на високорискови групи или популации.
 2. Наблюдение на общественото здраве: Кръстосаните проучвания обикновено се използват при наблюдението на общественото здраве за проследяване на разпространението на заболявания или рискови фактори във времето. Те помагат да се проследят промените в здравните показатели, да се предостави информация за планирането на общественото здраве и да се оцени въздействието на интервенциите.
 3. Изследване на здравните услуги: Кръстосаните проучвания могат да се прилагат в изследванията на здравните услуги за оценка на използването на здравни услуги, достъпа до тях и качеството на грижите. Изследователите могат да проучат фактори като неравнопоставеност в здравеопазването, удовлетвореност на пациентите или резултати от здравното обслужване в рамките на определена популация.
 4. Създаване на хипотези: Кръстосаните проучвания често се използват за създаване на хипотези за по-нататъшни изследвания. Като идентифицират асоциации или връзки между променливите, изследователите могат да генерират изследователски въпроси и да планират по-задълбочени проучвания, като например надлъжни или експериментални проучвания, за да изследват причинно-следствените връзки.
 5. Планиране и оценка на политиката: Кръстосаните проучвания предоставят данни за планиране и оценка на политики, основани на доказателства. Те помагат на създателите на политики да разберат текущото състояние на конкретни проблеми, да определят приоритетни области за интервенция и да оценят ефективността на прилаганите политики или интервенции.

Кога да използваме кръстосани проучвания

 • Когато се изучава разпространението и разпределението на специфични характеристики, заболявания или поведение в рамките на дадена популация.
 • Когато се изследват асоциации или взаимоотношения между интересуващите ни променливи.
 • Когато изследвате разликите или приликите между различни групи или популации.
 • Когато времето и ресурсите са ограничени в сравнение с проектите за надлъжни или експериментални проучвания.
 • Когато се създават хипотези за по-нататъшни изследвания или се вземат политически решения.
 • Когато се цели да се опише текущото състояние на конкретен проблем или състояние.

В заключение може да се каже, че кръстосаните проучвания играят ключова роля в различни области на научните изследвания, тъй като предоставят ценна информация за разпространението, разпределението и асоциациите на променливите в рамките на дадена популация. 

Като разбират плюсовете и минусите на кръстосаните проучвания, изследователите могат да увеличат полезността на тези проучвания при описването на характеристиките на населението, наблюдението на здравните показатели и информирането за интервенциите в областта на общественото здраве.

Подобрете въздействието и видимостта на документите си чрез качествена визуална комуникация

Какво ще кажете, ако ви кажем, че можете да подобрите въздействието и видимостта на документите си чрез качествена визуална комуникация, искате ли да научите повече? Ако се отнасяте сериозно към изследванията си и искате да разпространите темата на изследването си сред целевата си аудитория, със сигурност бихте го направили. Ето я и нашата тайна - Mind the Graph. Това е инструментът, който помага да подсилите научните си статии, постери и презентации с инфографики и ги прави лесни за възприемане. Регистрирайте се сега, за да разгледате визуализациите и да постигнете успех в изследователското си пътуване.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони