Tillämpad forskning spelar en avgörande roll inom olika områden genom att tillhandahålla praktiska lösningar på verkliga problem och driva på utvecklingen inom teknik, hälso- och sjukvård, näringsliv med mera. Den överbryggar klyftan mellan teori och praktik genom att översätta vetenskaplig kunskap till konkreta resultat som positivt påverkar individer, organisationer, samhällen eller branscher. Tillämpad forskning gör det möjligt för oss att utveckla innovativa lösningar, förfina befintliga metoder och fatta välgrundade beslut baserade på evidens. Genom att fokusera på praktiska tillämpningar bidrar tillämpad forskning till framsteg inom olika områden, vilket i slutändan leder till samhälleliga framsteg och förbättringar. Den fungerar som en drivkraft för innovation, ekonomisk tillväxt och ett allmänt bättre liv för individer och samhällen. 

Vad är tillämpad forskning och dess syften?

Tillämpad forskning är ett systematiskt och praktiskt tillvägagångssätt för att undersöka verkliga problem och hitta praktiska lösningar. Man använder sig av vetenskapliga metoder och tekniker för att samla in och analysera data, genomföra experiment och ta fram evidensbaserade rekommendationer. Det primära syftet med tillämpad forskning är att ta itu med specifika frågor eller utmaningar inom olika områden. Den syftar till att förbättra befintliga metoder, processer eller produkter, validera effektiviteten hos interventioner eller program, informera om politiska beslut och bidra till utvecklingen och genomförandet av evidensbaserade strategier. 

Vid användning av Applied Research

Några vanliga tillämpningar av tillämpad forskning är t.ex:

Företag och marknadsföring

Genom att använda tillämpad forskning kan organisationer få värdefulla insikter om konsumentbeteende, utvärdera marknadsföringsstrategier, bedöma marknadstrender och identifiera möjligheter till produktutveckling och innovation.

Hälso- och sjukvård samt medicin

Tillämpad forskning bedrivs för att utvärdera effektiviteten hos medicinska behandlingar, interventioner och hälso- och sjukvårdspolicyer. Den bidrar till att förbättra patientresultaten, optimerar hälso- och sjukvårdssystemen och ger underlag för evidensbaserad medicinsk praxis.

Utbildning

Inom utbildning används tillämpad forskning för att utveckla läroplaner, utvärdera programmens effektivitet, vägleda evidensbaserad undervisning, informera om policybeslut, stödja professionell utveckling och optimera bedömning och utvärdering av studenter.

Offentlig politik och styrning

Beslutsfattare kan utnyttja datadrivna insikter för att informera om beslutsfattande, utvärdera programmens effektivitet och förbättra styrningsmetoder. Detta tillvägagångssätt främjar evidensbaserat beslutsfattande, främjar öppenhet och underlättar effektiv och rättvis styrning.

Miljöstudier

Tillämpad forskning används för att ta itu med miljöutmaningar som klimatförändringar, föroreningar och förvaltning av naturresurser. Den bidrar till att utveckla hållbara metoder, bedöma miljöpåverkan av politik och projekt och vägleda bevarandeinsatser.

Teknik och ingenjörsvetenskap

Tillämpad forskning inom teknik- och ingenjörsområden utvecklar och uppgraderar produkter, system och processer för att optimera effektiviteten och föra tekniken framåt genom att ta itu med praktiska problem med innovativa lösningar.

Jordbruk och livsmedelsvetenskap

Tillämpad forskning bedrivs för att förbättra jordbruksmetoder och skördar, garantera livsmedelssäkerhet och utveckla hållbara jordbruksmetoder. Den tar upp utmaningar i samband med livsmedelsproduktion, distribution och miljöpåverkan.

Typer av tillämpad forskning

Tillämpad forskning omfattar olika typer som är skräddarsydda för att hantera specifika praktiska frågor och informera om beslutsfattande. Några vanliga typer av tillämpad forskning är:

Forskning om utvärdering

Denna typ av forskning fokuserar på att bedöma effektiviteten, ändamålsenligheten och effekterna av program, interventioner, policyer eller initiativ. Den mäter resultat, identifierar styrkor och svagheter och ger rekommendationer för förbättringar.

Aktionsforskning

Aktionsforskning innebär gemensam undersökning och problemlösning i verkliga miljöer. Den betonar intressenternas aktiva deltagande för att identifiera och ta itu med praktiska utmaningar, vilket ofta leder till omedelbara förändringar eller insatser.

Forskning och utveckling

FoU är en typ av tillämpad forskning med målet att skapa innovativa produkter och tjänster för att möta marknadens behov. Det kräver insamling av marknadsinformation, förbättring av befintliga produkter och utveckling av nya för att uppfylla kundernas krav och öka organisationens effektivitet.

Forskning om politik

Policyforskning genererar evidensbaserade rekommendationer för beslutsfattare och spelar en avgörande roll för att informera om policyutveckling, implementering och utvärdering. Genom att analysera befintlig politik och identifiera områden som behöver förbättras syftar den till att forma effektiva och välgrundade beslutsprocesser.

Metoder för insamling av uppgifter

Med datainsamlingsmetoder avses de tekniker och tillvägagångssätt som används för att samla in information eller data för forskningsändamål. Metoderna varierar beroende på forskningsfrågan, vilken typ av data som behövs och vilka resurser som finns tillgängliga. Här är några vanliga metoder för datainsamling:

Undersökningar

Här samlas data in genom strukturerade frågeformulär eller intervjuer. De kan administreras personligen, via telefon, via post eller online. Enkäter är användbara för att samla in information från ett stort antal deltagare och få självrapporterade data om attityder, åsikter, beteenden eller demografi.

Intervjuer

Intervjuer genomförs enskilt eller i grupp med deltagarna för att samla in detaljerad information. Intervjuerna kan vara strukturerade (med förutbestämda frågor), halvstrukturerade (med en uppsättning vägledande frågor) eller ostrukturerade (vilket ger utrymme för öppna diskussioner). Intervjuer är användbara för att utforska komplexa ämnen, fånga djupgående insikter och förstå deltagarnas perspektiv.

Observationer

Observationsmetoden innebär att man iakttar och registrerar beteenden, handlingar eller händelser i deras naturliga miljö. Forskare kan vara deltagande observatörer (aktivt deltagande i det observerade sammanhanget) eller icke-deltagande observatörer (observerar på avstånd). Observationer är värdefulla för att studera sociala interaktioner, beteenden och mönster i verkliga sammanhang.

Experiment

I experiment manipuleras variabler under kontrollerade förhållanden för att fastställa orsakssamband. Deltagarna tilldelas olika experimentella villkor och data samlas in för att bedöma effekten av de manipulerade variablerna. Experiment gör det möjligt för forskare att studera orsakssamband och testa hypoteser.

Metoder för dataanalys

Dataanalysmetoder är de tekniker och förfaranden som används för att analysera och tolka data som samlats in under en forskningsstudie. Dessa metoder hjälper forskarna att förstå data, identifiera mönster, dra slutsatser och besvara forskningsfrågor. Dataanalys spelar en avgörande roll i forskning eftersom den omvandlar rådata till meningsfulla insikter och stöder evidensbaserat beslutsfattande. Några vanliga metoder för dataanalys är:

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik sammanfattar och beskriver de viktigaste egenskaperna hos data. Den omfattar mått som medelvärde, median, läge, standardavvikelse och frekvensfördelning. Beskrivande statistik ger en ögonblicksbild av uppgifternas centrala tendens, spridning och distribution.

Inferentiell statistik

Inferentiell statistik gör inferenser eller drar slutsatser om en population baserat på ett urval. Dessa metoder hjälper forskare att testa hypoteser, fastställa statistisk signifikans och göra generaliseringar. Exempel på inferentiell statistik är t-test, variansanalys (ANOVA), regressionsanalys och chi-två-test.

Datautvinning

Data mining använder beräkningsalgoritmer för att upptäcka mönster, trender och relationer i stora datamängder. Det hjälper till att identifiera dolda insikter och generera prediktiva modeller. Data mining-tekniker inkluderar association rule mining, klassificering, klustring och anomalidetektering.

Tillämpad forskningsmetodik

Tillämpad forskningsmetodik avser det systematiska tillvägagångssätt som används för att genomföra tillämpade forskningsstudier. Det är en serie steg och förfaranden som är utformade för att samla in relevanta data, analysera dem och dra meningsfulla slutsatser för att ta itu med verkliga problem eller tillhandahålla praktiska lösningar. Metodiken för tillämpad forskning omfattar vanligtvis följande nyckelkomponenter:

Identifiering av problem

Att tydligt definiera och förstå det specifika problem eller den fråga som ska behandlas är det första steget i tillämpad forskningsmetodik. Att göra en grundlig litteraturgenomgång, konsultera experter och engagera intressenter är viktiga steg för att få insikt i problemets sammanhang, omfattning och potentiella påverkan.

Forskningsdesign

Att utveckla en forskningsdesign innebär att bestämma lämplig forskningsstrategi, såsom kvantitativa, kvalitativa eller blandade metoder, baserat på forskningsmålen och problemets natur. Det innebär också att välja lämpliga datainsamlingsmetoder, urvalstekniker och dataanalysförfaranden.

Insamling av uppgifter

Metoder för datainsamling väljs utifrån forskningsdesign och vilken typ av data som krävs. Vanliga datainsamlingsmetoder är enkäter, intervjuer, observationer, experiment, fallstudier och dokumentanalys. Rigorösa datainsamlingstekniker säkerställer insamling av korrekta och tillförlitliga data som är relevanta för forskningsproblemet.

Analys av uppgifter

Dataanalys handlar om att bearbeta, organisera och tolka insamlade data för att få fram meningsfulla insikter. Beroende på vilken typ av data det rör sig om kan man använda kvantitativa analysmetoder som statistisk analys, regressionsanalys eller data mining. Kvalitativa analysmetoder, t.ex. tematisk analys eller innehållsanalys, kan användas för textdata eller kvalitativa data.

Resultat och slutsatser

De analyserade uppgifterna används för att dra slutsatser, identifiera mönster och dra slutsatser relaterade till forskningsproblemet. Resultaten presenteras på ett tydligt och koncist sätt, ofta med hjälp av tabeller, diagram eller visualiseringar. Slutsatserna bör stödjas av bevis från dataanalysen och vara i linje med forskningsmålen.

Exempel på tillämpad forskning

Exemplen på tillämpad forskning visar hur detta tar itu med verkliga problem och syftar till att tillhandahålla praktiska lösningar som kan implementeras och få en meningsfull inverkan inom olika domäner. Här är några exempel på tillämpad forskning inom olika områden:

Hälso- och sjukvård

Inom hälso- och sjukvården ligger fokus på att hitta praktiska lösningar för att förbättra patientvården och resultaten. Till exempel skulle en studie som undersöker effektiviteten hos en ny medicinsk behandling eller terapi för ett specifikt tillstånd betraktas som tillämpad forskning.

Utbildning

Det primära målet är att förbättra undervisningsmetoder, läroplaner och studenternas inlärningsresultat. Detta innebär att utvärdera effektiviteten i olika undervisningsmetoder och utforma insatser för att främja förbättrat studentengagemang och resultat.

Företag och marknadsföring

Inom affärs- och marknadsföringsområdet ligger tonvikten på att hantera praktiska problem som organisationer stöter på. Det kan handla om att analysera konsumentbeteende för att utforma effektiva marknadsföringsstrategier eller att genomföra marknadsundersökningar för att utvärdera genomförbarheten av att introducera en ny produkt. Sådana strävanden ligger i linje med principerna för tillämpad forskning.

Miljövetenskap

Målet är att ta fram praktiska lösningar för att ta itu med miljöutmaningar. Detta kan innefatta att studera effekterna av föroreningar på ekosystem, formulera hållbara metoder eller bedöma effektiviteten hos bevarandeinitiativ. Dessa strävanden ligger i linje med principerna för tillämpad forskning.

Ingenjörsvetenskap och teknik

Tillämpad forskning inom teknik och teknologi är inriktad på att skapa uppfinningsrika lösningar på verkliga problem. Detta kan innebära forskningsinsatser som syftar till att förbättra energieffektiviteten, förfina tillverkningstekniker eller banbrytande nya material.

Online infographic maker för vetenskap

Mind the Graph gör det möjligt för forskare att presentera komplex information på ett visuellt tilltalande och lättillgängligt sätt. Med ett omfattande bibliotek av anpassningsbara mallar, ikoner, illustrationer och grafer kan forskare enkelt skapa visuellt imponerande infografik, affischer och presentationer som effektivt förmedlar deras vetenskapliga koncept och data. Mind the Graph sparar inte bara tid och arbete utan säkerställer också att vetenskaplig information presenteras på ett visuellt övertygande sätt, vilket fängslar publiken och ökar forskningens genomslagskraft. 

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar