Czy jesteś zmęczony ciągłym radzeniem sobie z tymi samymi problemami? Nawet jeśli wydaje ci się, że znalazłeś rozwiązanie, możesz nadal tkwić w tym problemie. Dzieje się tak, ponieważ od razu zaczynasz szukać odpowiedzi, zamiast zrozumieć przyczynę problemu. Jeśli poświęcisz czas na przeanalizowanie prawdziwej przyczyny problemu, łatwo będzie go wyeliminować i zapobiec jego powtarzaniu się. Taki proces nazywa się analiza przyczyn źródłowych

Analiza przyczyn źródłowych to technika stosowana przez firmy w przypadku wystąpienia problemu. W tym artykule poznamy dogłębnie tę koncepcję, jej rodzaje i techniki wraz z przykładami.

Analiza przyczyn źródłowych: Kroki, narzędzia i przykłady

Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis - RCA) to technika rozwiązywania problemów wykorzystywana do identyfikacji przyczyn leżących u podstaw problemu lub zdarzenia. Ma ona na celu zidentyfikowanie podstawowej przyczyny (przyczyn) wystąpienia problemu, a nie tylko zajęcie się jego objawami. RCA pomaga organizacjom lub jednostkom uzyskać głębsze zrozumienie problemu, zapobiec jego ponownemu wystąpieniu i wdrożyć skuteczne działania naprawcze. 

Oto ogólne kroki, typowe narzędzia i przykłady RCA:

Etapy analizy przyczyn źródłowych

 1. Zdefiniuj problem: Jasne zdefiniowanie problemu lub zdarzenia, które wymaga RCA. Ustalenie zakresu i granic analizy.
 2. Gromadzenie danych: Zebranie odpowiednich danych związanych z problemem. Mogą to być raporty z incydentów, dokumentacja procesu, opinie klientów i wszelkie inne dostępne informacje.
 3. Zidentyfikuj bezpośrednie przyczyny: Określ przyczyny lub zdarzenia, które bezpośrednio doprowadziły do powstania problemu. Są to zazwyczaj najbardziej widoczne symptomy problemu.
 4. Zapytaj "Dlaczego?" i zidentyfikuj czynniki, które się do tego przyczyniły: Zaczynając od bezpośrednich przyczyn zidentyfikowanych w poprzednim kroku, zapytaj "Dlaczego tak się stało?" i zagłębić się, aby zidentyfikować podstawowe czynniki, które przyczyniły się do każdej bezpośredniej przyczyny. Kontynuuj zadawanie pytania "Dlaczego?" dla każdej odpowiedzi, aż dojdziesz do głównej przyczyny (przyczyn).
 5. Określenie przyczyn źródłowych: Przeanalizuj czynniki przyczyniające się do powstania problemu i zidentyfikuj podstawową(e) przyczynę(y), która(e), jeśli zostanie(ą) usunięta(e), zapobiegnie(ą) ponownemu wystąpieniu problemu. Przyczyna źródłowa jest zazwyczaj najgłębszą kwestią, której rozwiązanie wyeliminowałoby lub znacznie złagodziło problem.
 6. Weryfikacja przyczyn źródłowych: Zatwierdzenie zidentyfikowanych przyczyn źródłowych poprzez sprawdzenie dowodów potwierdzających i upewnienie się, że są one zgodne z dostępnymi danymi. Ten krok pomaga zwiększyć dokładność i wiarygodność analizy.
 7. Wdrożenie działań naprawczych: Wdrożenie działań naprawczych w praktyce. Przydziel obowiązki, ustal ramy czasowe i przekaż plan odpowiednim interesariuszom.
 8. Monitorowanie i ocena: Ciągłe monitorowanie wdrożonych działań naprawczych i ocena ich skuteczności. Upewnij się, że problem się nie powtórzy i zmierz wpływ wdrożonych działań.

Narzędzia do analizy przyczyn źródłowych

 1. 5 powodów: Technika 5 powodów polega na wielokrotnym zadawaniu pytania "Dlaczego?", aby dotrzeć do pierwotnej przyczyny problemu. Zadając pytanie "dlaczego" co najmniej pięć razy, można odkryć głębsze przyczyny.
 2. Diagram Fishbone (Diagram Ishikawy): Diagram rybiej ości pomaga zwizualizować potencjalne przyczyny problemu poprzez podzielenie ich na konkretne kategorie, takie jak ludzie, procesy, sprzęt, materiały i środowisko.
 3. Analiza drzewa błędów (FTA): FTA jest narzędziem graficznym używanym do identyfikacji i analizy kombinacji zdarzeń, które mogą prowadzić do określonego niepożądanego wyniku. Pomaga ono określić minimalny zestaw zdarzeń, które muszą wystąpić, aby wystąpił problem.
 4. Analiza Pareto: Analiza Pareto polega na uszeregowaniu potencjalnych przyczyn według ich częstotliwości lub wpływu. Pomaga ona zidentyfikować kilka kluczowych przyczyn, które w największym stopniu przyczyniają się do powstania problemu.

Przykład analizy przyczyn źródłowych

Weźmy przykład wady produkcyjnej produktu

 1. Bezpośrednia przyczyna: Awaria produktu w terenie.
 2. Dlaczego? Słaba kontrola jakości podczas procesu produkcyjnego.
 3. Czynniki przyczyniające się: Nieodpowiednie szkolenie personelu produkcyjnego i przestarzały sprzęt.
 4. Przyczyna źródłowa: Niewystarczające inwestycje w szkolenia pracowników i modernizację sprzętu.
 5. Działania naprawcze: Wdrożenie kompleksowego programu szkoleniowego dla pracowników i przeznaczenie środków na modernizację sprzętu.

W jaki sposób kierownik projektu pomaga w analizie?

Kierownik projektu odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu procesu analizy przyczyn źródłowych i zapewnianiu jego skuteczności. Oto sposoby, w jakie kierownik projektu może pomóc w analizie:

 1. Ułatwianie procesu RCA: Kierownik projektu może prowadzić i ułatwiać proces RCA, organizując spotkania, konfigurując niezbędne narzędzia i prowadząc zespół przez kolejne etapy analizy. Zapewnia, że analiza pozostaje skoncentrowana, produktywna i na właściwym torze.
 2. Zapewnienie kontekstu projektu: Kierownicy projektów posiadają kompleksowe zrozumienie celów, założeń i ograniczeń projektu. Mogą zapewnić cenny kontekst dla zespołu RCA, pomagając im zrozumieć, w jaki sposób problem lub zdarzenie wpisuje się w szersze ramy projektu. Te informacje kontekstowe pomagają w identyfikacji istotnych czynników i przyczyn źródłowych.
 3. Gromadzenie odpowiednich danych: Kierownicy projektów mogą pomóc w gromadzeniu i organizowaniu odpowiednich danych dla RCA. Mogą oni mieć dostęp do dokumentacji projektu, wskaźników wydajności, informacji zwrotnych od interesariuszy i innych źródeł informacji. Zestawiając i prezentując te dane zespołowi RCA, kierownik projektu zapewnia, że analiza jest dobrze poinformowana i oparta na dokładnych informacjach.
 4. Angażowanie interesariuszy: Interesariusze często posiadają cenne spostrzeżenia i perspektywy dotyczące danego problemu. Kierownik projektu może zaangażować interesariuszy, takich jak członkowie zespołu, klienci i eksperci merytoryczni, do udziału w procesie RCA. Takie zaangażowanie może zapewnić różnorodne punkty widzenia i zwiększyć dokładność i kompletność analizy.
 5. Wspieranie procesu podejmowania decyzji: Podczas procesu RCA zespół może napotkać wiele potencjalnych przyczyn źródłowych. Kierownik projektu może pomóc w ocenie i ustaleniu priorytetów tych przyczyn w oparciu o ich wpływ, wykonalność i zgodność z celami projektu. Pomagają zespołowi podejmować świadome decyzje dotyczące wyboru przyczyn źródłowych i opracowania odpowiednich działań naprawczych.

Korzyści i cele analizy przyczyn źródłowych

Korzyści i cele analizy przyczyn źródłowych obejmują:

 1. Rozwiązywanie problemów: RCA ma na celu zidentyfikowanie podstawowych przyczyn problemu lub zdarzenia, a nie tylko zajęcie się jego objawami. Identyfikując i zajmując się przyczynami źródłowymi, RCA pomaga w rozwiązaniu problemu u jego źródła, prowadząc do długoterminowych rozwiązań.
 2. Zapobieganie nawrotom: RCA koncentruje się na zrozumieniu, dlaczego problem pojawił się w pierwszej kolejności. Zajmując się przyczynami źródłowymi, organizacje mogą wdrożyć działania naprawcze, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu. Pomaga to w poprawie ogólnej wydajności operacyjnej i zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych problemów w przyszłości.
 3. Ulepszanie procesów: RCA zapewnia wgląd w nieefektywność procesów, wąskie gardła lub luki. Identyfikując przyczyny źródłowe, organizacje mogą wprowadzać ukierunkowane ulepszenia w swoich procesach, co skutkuje zwiększoną wydajnością, obniżonymi kosztami i lepszą jakością.
 4. Nauka i dzielenie się wiedzą: RCA promuje kulturę uczenia się na błędach i dzielenia się wiedzą w całej organizacji. Zachęca zespoły do analizowania i dokumentowania swoich ustaleń, umożliwiając innym wyciąganie wniosków z przeszłych doświadczeń i zapobieganie podobnym problemom w ich pracy.

Zasady analizy przyczyn źródłowych

Analiza przyczyn źródłowych opiera się na kilku kluczowych zasadach, które pomagają zapewnić jej skuteczność i dokładność. Zasady te obejmują:

Podejście systemowe

RCA rozpatruje problem w szerszym kontekście systemu lub procesu, w którym wystąpił. Uznaje, że problemy są często wynikiem wzajemnie powiązanych czynników i interakcji pomiędzy różnymi elementami. Przyjmując podejście systemowe, RCA stara się zrozumieć dynamikę całego systemu i zidentyfikować, w jaki sposób różne elementy przyczyniają się do powstania problemu.

Analiza oparta na faktach

RCA opiera się na obiektywnych danych i dowodach, a nie na subiektywnych opiniach lub założeniach. Kładzie nacisk na gromadzenie, analizę i interpretację istotnych informacji w celu dokładnej identyfikacji przyczyn źródłowych. Wykorzystując wiarygodne dane, RCA promuje bardziej rygorystyczny i niezawodny proces analizy.

Różne perspektywy

RCA zachęca do zaangażowania wielu interesariuszy i perspektyw w proces analizy. Różne osoby lub zespoły mogą posiadać cenne spostrzeżenia, doświadczenia lub wiedzę specjalistyczną związaną z danym problemem. Poprzez włączenie różnych punktów widzenia, RCA pomaga uchwycić kompleksowe zrozumienie problemu i jego przyczyn.

Kiedy należy przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych?

Analiza przyczyn źródłowych powinna być przeprowadzana w różnych sytuacjach, gdy organizacja lub osoba chce zrozumieć przyczyny leżące u podstaw problemu lub zdarzenia. Oto kilka typowych scenariuszy, w których przeprowadzenie RCA jest korzystne:

 1. Poważne incydenty lub awarie: Gdy dojdzie do znaczącego incydentu, awarii lub wypadku, RCA może pomóc zidentyfikować pierwotne przyczyny, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Może to obejmować awarie sprzętu, awarie systemu, incydenty związane z bezpieczeństwem lub awarie projektu.
 2. Przewlekłe lub nawracające problemy: Jeśli problem utrzymuje się lub powtarza, RCA może pomóc zidentyfikować podstawowe przyczyny jego wystąpienia. Może to dotyczyć takich kwestii jak skargi klientów, wady jakościowe, opóźnienia w produkcji lub zakłócenia w świadczeniu usług.
 3. Nieoczekiwane wahania wydajności: W przypadku niewyjaśnionych wahań wskaźników wydajności, takich jak nagły spadek produktywności, wzrost liczby błędów lub spadek zadowolenia klientów, RCA może odkryć podstawowe przyczyny i pomóc przywrócić wydajność.
 4. Opinie lub niezadowolenie klientów: Gdy klienci wyrażają niezadowolenie, przekazują negatywne opinie lub zgłaszają problemy z produktami lub usługami, RCA może pomóc odkryć przyczyny i poprawić satysfakcję klientów. Umożliwia to organizacjom rozwiązywanie problemów systemowych zamiast leczenia samych objawów.

3 R analizy przyczyn źródłowych

"3 R" analizy przyczyn źródłowych (RCA) odnoszą się do trzech podstawowych elementów procesu analizy. Są one następujące:

Rozpoznawać

Pierwszym krokiem w RCA jest rozpoznanie i potwierdzenie, że wystąpił problem lub zdarzenie. Obejmuje to identyfikację oznak lub symptomów problemu, zrozumienie jego wpływu i zapewnienie, że otrzyma on niezbędną uwagę i zasoby do analizy.

React

Po rozpoznaniu problemu ważne jest, aby zareagować szybko i odpowiednio. Wiąże się to z zainicjowaniem procesu RCA, zebraniem dedykowanego zespołu i przydzieleniem niezbędnych zasobów do dokładnego zbadania problemu. Szybka reakcja pomaga zapobiec dalszym konsekwencjom i zapewnia szybkie rozpoczęcie procesu RCA.

Rozwiązanie

Ostatecznym celem RCA jest rozwiązanie problemu poprzez zidentyfikowanie i zajęcie się jego podstawowymi przyczynami. Wiąże się to z przeprowadzeniem systematycznej analizy, zidentyfikowaniem czynników przyczyniających się do powstania problemu i pogłębieniem analizy w celu odkrycia przyczyn leżących u jego podstaw. Rozwiązując przyczyny źródłowe, organizacje mogą wdrożyć skuteczne działania naprawcze, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu problemu w przyszłości.

Wnioski

Podsumowując, przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych jest cenną praktyką dla organizacji z różnych branż. Stosując zasady RCA i odpowiednie techniki, organizacje mogą skutecznie identyfikować i eliminować przyczyny problemów i zdarzeń. 

Wizualne przekazywanie wiedzy naukowej za pomocą najlepszego i darmowego kreatora infografik

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób niektóre artykuły naukowe lub plakaty uzyskują więcej wyświetleń i walidacji niż inne? Oczywiście jakość ma znaczenie, ale czy to wszystko zależy od jakości artykułu? Nie, istnieje wiele innych czynników, takich jak prostota języka i prezentacja za pomocą graficznych streszczeń i wizualizacji, które mają znaczenie. 

Możesz także wyróżnić swoją pracę za pomocą takich wizualizacji. Mind the Graph to narzędzie, które pomaga wizualnie przekazywać wiedzę naukową za pomocą najlepszych i bezpłatnych infografik. Zarejestruj się teraz!

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony