If you want to encourage meaningful group discussions, it is not enough to just ask a question and expect people to contribute. You need to craft discussion questions that are thought-provoking, engaging, and relevant to the group’s interests. In this article, we will explore some tips for writing questions that spark discussions and provide insight into what makes a good discussion question.

Hva er et godt diskusjonsspørsmål?

Before we dive into the mechanics of writing discussion questions, let’s discuss what makes a good question. A good discussion question is one that is relevant to the group’s topic, encourages thoughtful responses, and fosters a productive conversation. It should also be open-ended enough to allow for multiple perspectives and not have a single “right!” answer.

Flere spørsmål = mer deltakelse

Ikke vær redd for å stille flere spørsmål i løpet av en diskusjon. Forskning har vist at det er mer sannsynlig at grupper deltar i diskusjoner når det er flere spørsmål å svare på. Det er fordi flere spørsmål gir alle i gruppen mulighet til å komme med innspill, noe som gir flere ulike perspektiver og ideer.

Få elevene til å dele det de allerede vet

En fin måte å få i gang en diskusjon på er å be elevene fortelle hva de allerede vet om emnet. På denne måten kan de ikke bare vise hva de forstår, men også gi andre mulighet til å bygge videre på ideene deres eller korrigere eventuelle misforståelser.

Introduser kontrovers

Å introdusere kontroversielle temaer kan også skape livlige diskusjoner. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til gruppedynamikken og skape et trygt rom der alle deltakerne kan uttrykke sine meninger uten frykt for å bli dømt eller kritisert.

Hjelp alle elever med å engasjere seg

Det er viktig å lage spørsmål som engasjerer alle elever, uavhengig av bakgrunn, kunnskapsnivå eller læringsstil. Dette innebærer å inkludere spørsmål som kan besvares på ulike nivåer av kompleksitet, og å innlemme både visuelle og auditive stimuli for å appellere til elever med ulike foretrukne læringsmetoder.

Still åpne spørsmål

Open-ended questions are key to generating thoughtful, insightful discussions. Avoid questions that can lead to simple “yes” or “no” answers as these are not likely to spark much conversation. Instead, ask questions that require respondents to think critically, explain their reasoning, and support their responses with evidence.

Ikke vær redd for å si din mening

It is important to share your opinion in a constructive manner, while also considering the opinions of others. This allows for open dialogue and a diverse range of viewpoints, which can lead to better decision-making and progress. However, it is also important to remember that not everyone will agree with you, and it is essential to respect other people’s opinions and beliefs. Being respectful and open-minded is key to having meaningful and productive conversations. Additionally, it is important to be aware of your own biases and strive to see things from other perspectives.

Be om synspunkter

Asking for others’ opinions is a great way to encourage conversation and different perspectives. To facilitate this, it is important to create an inclusive and safe environment where everyone feels comfortable sharing their opinions without fear of judgment or criticism. This means fostering an environment where everyone is valued and respected, regardless of their background or beliefs. It is also important to be aware of potential biases and privileges that may influence perspectives and work to create a more equitable environment.

4 nettbaserte verktøy for å starte diskusjonsspørsmål

Å lage diskusjonsspørsmål som faktisk setter i gang diskusjoner, krever nøye vurdering og planlegging. Her er fire nettbaserte verktøy som kan hjelpe forskere med å lage og bruke spørreundersøkelser, samt samle inn og analysere resultatene:

SurveyMonkey

Det er en brukervennlig plattform som tilbyr en rekke ulike spørsmålstyper, fra flervalgs- og rangeringsspørsmål til åpne spørsmål. Den gjør det mulig for respondentene å svare på spørsmål på et bredt spekter av enheter, fra smarttelefoner til nettbrett, noe som gjør den tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. Ulemper: Det kan være dyrt for større undersøkelser, og har kanskje ikke samme dybde eller presisjon som enkelte spesialiserte forskningsverktøy.

Google-skjemaer

Det er et gratis og brukervennlig nettbasert verktøy for spørreundersøkelser som passer til spesifikke forskningsbehov. Det kan også integreres med andre Google-tjenester, som Gmail og Google Drive, noe som gjør det enkelt å administrere og dele data. Google-skjemaer har kanskje ikke det samme utvalget av spørsmålstyper og tilpasningsmuligheter som spesialiserte forskningsverktøy.

Qualtrics

Denne profesjonelle undersøkelsesplattformen tilbyr en rekke spørsmålstyper, tilpasningsmuligheter og avanserte analysemuligheter. Den har også brukervennlige verktøy for å opprette og administrere undersøkelser og samle inn data, noe som gjør den enkel å bruke for forskere med varierende teknisk kompetanse. Qualtrics kan være dyrere enn andre nettbaserte avstemningsverktøy og kan ha en noe brattere læringskurve.

SurveySparrow

En integrert undersøkelsesplattform som tilbyr en rekke spørsmålstyper, tilpasningsmuligheter og avanserte analysemuligheter, SurveySparrow tilbyr også verktøy for å opprette og administrere undersøkelser, samle inn data og generere rapporter, noe som gjør det til en omfattende og brukervennlig plattform for forskere. Selv om det kan være dyrere enn visse alternative verktøy for spørreundersøkelser på nettet, kan det være en litt brattere læringskurve forbundet med det.

Meningsmålinger på nettet vs. Fysisk 

Fordeler med å bruke nettbaserte meningsmålinger

  • Bekvemmelighet: Nettbaserte meningsmålinger er tilgjengelige hvor som helst og når som helst, noe som gjør det enklere for både de som gjennomfører og de som svarer.
  • Kostnadseffektivitet: Nettbaserte meningsmålinger er ofte rimeligere enn tradisjonelle meningsmålinger, som kan være kostbare i form av tid, ressurser og personell.
  • Umiddelbare resultater: Resultater fra nettbaserte meningsmålinger kan analyseres og tolkes i sanntid, uten behov for manuell dataregistrering eller -behandling.
  • Tilgang til et større utvalg: Nettbaserte meningsmålinger kan nå ut til et større publikum og fange opp et bredere spekter av meninger og perspektiver, noe som kan føre til mer pålitelige resultater.

Ulemper ved å delta i meningsmålinger på nettet

  • Partiskhet: Avstemninger på nettet er utsatt for skjevheter i svarene, siden deltakerne kanskje ikke svarer ærlig eller blir representert på en rettferdig måte.
  • Tekniske problemer: tekniske problemer som servernedetid, feil og hackingforsøk, som kan føre til ufullstendige eller unøyaktige resultater, kan påvirke nettbaserte avstemninger.
  • Utilgjengelighet: Ikke alle har tilgang til Internett eller den nødvendige teknologien for å delta i nettbaserte meningsmålinger, noe som kan føre til skjevheter i utvalgsstørrelsen.
  • Personvernhensyn: Meningsmålinger på nettet kan være problematiske med tanke på personvernet, ettersom de samler inn og lagrer data på servere som kan være utsatt for datainnbrudd og sikkerhetstrusler.

Nøkkelen til å avgjøre om en nettbasert eller fysisk pool er mest hensiktsmessig for et bestemt forskningsprosjekt, avhenger av flere faktorer, blant annet målgruppe, forskningsspørsmål, ønsket deltakelsesnivå og budsjett. Det er viktig å ta hensyn til disse faktorene og veie fordeler og ulemper ved de ulike metodene før man bestemmer seg for hvilken metode som skal brukes.

Hvordan skrive diskusjonsspørsmål

When crafting effective discussion questions, it’s essential to consider both the content and the purpose of the discussion. Begin by focusing on the subject matter and the objectives of your discussion. To start, think about what specific topics or concepts you want your participants to engage with. Then, consider the depth of analysis you’re aiming for. How to write discussion questions that stimulate thoughtful dialogue depends on your desired outcome, whether it’s fostering critical thinking, encouraging diverse perspectives, or assessing comprehension.

Once you’ve defined your objectives, the next step in the process of how to write discussion questions is to structure them effectively. Start with open-ended questions that require more than a simple “yes” or “no” answer. These questions should invite participants to share their thoughts, experiences, and opinions. Additionally, ensure your questions are clear and concise, avoiding ambiguity or leading phrasing. Remember to include follow-up questions that probe deeper into the topic, encouraging participants to elaborate on their initial responses. Ultimately, crafting effective discussion questions is an art that improves with practice and feedback.

Integrer informasjon og illustrasjoner i vakre og virkningsfulle lysbilder

Mind the Graph er en plattform som er utviklet for å hjelpe forskere med å integrere informasjon og illustrasjoner i vakre og effektfulle lysbilder. Plattformen inneholder en rekke verktøy og funksjoner som gjør det mulig å lage presentasjoner av høy kvalitet som effektivt formidler vitenskapelige data og forskningsresultater.

En av de viktigste funksjonene i Mind the Graph er det robuste biblioteket med vitenskapelige illustrasjoner av høy kvalitet som kan integreres i presentasjoner. Brukerne kan velge mellom en rekke illustrasjoner, inkludert diagrammer, infografikk og diagrammer, og tilpasse dem til sine spesifikke forskningsbehov.

Another useful feature of Mind the Graph is its ability to integrate data and analytics into presentations. Users can import data from a variety of sources, including spreadsheets, databases, and APIs, and visualize it using Mind the Graph’s powerful data visualization tools. This allows researchers to create presentations that not only communicate scientific information but also provide insights into the data behind it. Sign up now for free and see for yourself.

Infografikk
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler