You may know (or someone may have told you) that inaccurate, questionable, or out-of-date sources can weaken ideas and cause the reader to question the author’s authority. On the other hand, relevant and informed sources not only prove a thesis but also persuade the audience. That’s why evaluating sources is so important for those who want to write a strong, convincing paper.

I denne artikkelen tar vi for oss faktorer du bør ta hensyn til når du vurderer kilder, ulike typer kilder, samt tester og strategier du bør vurdere underveis i forskningsprosessen.

Introduksjon til evaluering av kilder

Evaluating sources refers to the process of assessing the credibility, reliability, and usefulness of information or data obtained from various sources such as books, articles, websites, or other forms of media. This involves critically analyzing the source’s authorship, currency, accuracy, validity, bias, and relevance to determine whether the information can be trusted and used to support a particular argument or research.

Faktorer du bør ta hensyn til når du vurderer kilder

Når man vurderer ressurser, bør man ta hensyn til følgende faktorer:

1. Myndighet: Hvem er forfatteren eller utgiveren av kilden, og hvilke kvalifikasjoner eller kompetanse har vedkommende på området?

2. Objektivitet: Er kilden partisk eller upartisk, og presenterer den et rettferdig og balansert perspektiv?

3. Nøyaktighet: Er informasjonen i kilden faktabasert, etterprøvbar og underbygget med bevis?

4. Valuta: Når ble kilden publisert eller sist oppdatert, og hvor relevant er den for det aktuelle temaet?

5. Relevans: Hvor nært er kilden knyttet til det aktuelle forskningsspørsmålet eller temaet?

6. Dekning: Hvor omfattende er informasjonen i kilden, og dekker den det aktuelle temaet godt nok?

7. Publikum: Hvem er målgruppen for kilden, og gir den relevant informasjon for dem?

8. Formål: Hvorfor ble kilden opprettet, og har den en bestemt agenda eller forutinntatthet?

Ved å vurdere disse faktorene kan man effektivt evaluere kvaliteten og nytten av en ressurs og avgjøre om den er egnet for et gitt forskningsprosjekt eller en gitt oppgave.

Typer av kilder

En god argumentasjon bygger på analyse og kritikk og skaper en logisk sammenheng mellom bevis og konklusjoner. Hver kilde bør bidra til debatten ved å ta tydelig stilling til temaet. 

Det finnes flere typer kilder, blant annet:

1. Primærkilder

Dagbøker, brev, taler, fotografier og gjenstander. Disse primærkildene gir førstehåndsinformasjon om et emne.

2. Sekundære kilder

Lærebøker, vitenskapelige artikler og biografier. Disse sekundærkildene er nyttige for å analysere eller tolke primærkilder.

3. Tertiære kilder

Oppslagsverk, ordbøker og kataloger. Disse kildene gir en oversikt eller et sammendrag av et emne.

4. Akademiske kilder

Vitenskapelige bøker, tidsskriftartikler og konferansebidrag som er grundig undersøkt, fagfellevurdert og skrevet av eksperter på et bestemt område.

Aviser, magasiner og blogger, som er skrevet for et bredt publikum og kan inneholde tendensiøs, sensasjonell eller unøyaktig informasjon.

6. Statlige kilder

Disse refererer til informasjon publisert av lokale, statlige eller nasjonale myndigheter, inkludert rapporter, statistikk og forskrifter.

7. Webkilder

Disse refererer til informasjon som er tilgjengelig på internett, inkludert nettsteder, sosiale medier, podcaster og nettfora, som kan variere i kvalitet og pålitelighet.

Det er viktig å evaluere kilder nøye og vurdere formålet, målgruppen og troverdigheten til hver enkelt kilde før du bruker den i forskning eller beslutningstaking. Det er en måte å sile ut feilinformasjon på og avgjøre om du bør bruke den i forskningen din. CRAAP-testen og lateral lesing er nyttige metoder.

CRAAP-testen

CRAAP-testen er et rammeverk som brukes til å vurdere kilders troverdighet og pålitelighet. Ved å bruke CRAAP-testen på kilder du støter på, kan du avgjøre om informasjonen er troverdig og pålitelig nok til at du kan bruke den i din forskning eller beslutningstaking.

CRAAP står for:

  • Valuta: Vurder kildens aktualitet. Er den aktuell nok for dine behov, eller er den utdatert? Krever temaet ditt oppdatert informasjon, eller er historisk informasjon akseptabelt?
  • Relevans: Vurder kildens relevans for forskningstemaet ditt. Gir kilden informasjon som er relevant for emnet eller forskningsspørsmålet ditt?
  • Myndighet: Vurder forfatterens eller utgiverens kompetanse og referanser. Er forfatteren ekspert på området, eller har vedkommende relevante referanser? Er publikasjonen anerkjent?
  • Nøyaktighet: Vurder nøyaktigheten, objektiviteten og etterprøvbarheten til informasjonen som presenteres. Er påstandene underbygget med bevis? Er informasjonen objektiv, eller er den vinklet i retning av et bestemt synspunkt?
  • Formål: Vurder formålet med kilden. Hvorfor ble den laget, og hvem er målgruppen? Er det først og fremst et informasjonsformål, eller har informasjonen som presenteres et mer overbevisende eller argumenterende aspekt?

Lateral lesing

Lateral lesing handler om å vurdere troverdigheten til en kilde ved å sammenligne den med andre kilder. Dette gir deg mulighet til å

  • Bekreft bevis
  • Kontekstualisere informasjon
  • Finn potensielle svakheter

Hvis en kilde bruker metoder eller trekker konklusjoner som er uforenlige med annen forskning på området, er det ikke sikkert at den er pålitelig.

Strategier for å oppdage skjevheter

Det kan være utfordrende å oppdage skjevheter, og det krever et kritisk blikk. Her er noen strategier du kan bruke for å oppdage skjevheter:

1. Tenk på kilden: Tenk på kildens forfatter eller utgiver. Har de en bestemt agenda eller forutinntatthet som kan påvirke informasjonen som presenteres?

2. Se etter ladet språk: Et ladet språk bruker ord som er følelsesmessig ladet for å overtale leseren til å innta et bestemt standpunkt. Vær oppmerksom på språk som er overdrevent følelsesladet eller provoserende.

3. Sjekke for fakta: Verifiser fakta som presenteres av kilden. Bevis er sterkere enn personlige meninger.

4. Se etter utelatelser: Sjekk om kilden utelater informasjon som kan motsi kildens synspunkt eller gi et mer utfyllende bilde av temaet.

5. Sammenligne flere kilder: Let etter andre kilder for å se om de presenterer et annet perspektiv eller motsier informasjonen i den opprinnelige kilden.

6. Tenk på tonen: Er tonen i kilden objektiv eller subjektiv? Hvis tonen er subjektiv, er det sannsynlig at kilden presenterer et partisk synspunkt.

7. Tenk over dine egne fordommer: Vær oppmerksom på egne fordommer og forutinntatthet som kan påvirke tolkningen av informasjonen som presenteres.

Ved å bruke disse strategiene kan du bedre oppdage skjevheter og ta mer informerte beslutninger.

Bli med i fellesskapet vårt og revolusjoner vitenskapelig kommunikasjon

Mind the Graph can help researchers to impact their audience by providing a platform for creating professional and custom designs for their scientific publications. The platform’s vast library of illustrations, user-friendly interface, and collaboration features make it an essential tool for researchers who want to communicate their research findings effectively and efficiently. 

Mind the Graph har også en samarbeidsfunksjon som gjør det mulig for flere forskere å jobbe sammen på ett og samme prosjekt. Denne funksjonen er spesielt nyttig for forskerteam som skal lage komplekse grafiske fremstillinger eller presentasjoner. Plattformen inneholder et stort bibliotek med vitenskapelige illustrasjoner som både er vitenskapelig korrekte og visuelt tiltalende.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler