You’ve found the right place to discover the dissertation structure along with tips for planning its layout. An intricate task such as writing a dissertation demands careful planning and organization. Developing a visually appealing and well-structured dissertation is a crucial milestone in your academic journey. This blog will walk you through the step-by-step process of writing a clear and coherent dissertation layout to ensure your research is presented logically and effectively.

En forskningsartikkel består av flere deler, for eksempel innledning, litteraturgjennomgang, metode og resultater, og vi vil diskutere dem og gi tips om hvordan du kan optimalisere dem. Vi vil også gi deg en mal som kan tilpasses, slik at du kan komme raskere i gang med skriveprosessen. Kom og bli kjent med hvordan du skriver en velstrukturert avhandling som fenger leserne dine og viser at du har vitenskapelig innsikt, uansett om du er en erfaren forsker eller nettopp har begynt å skrive avhandling.

Hva er en avhandling?

An academic dissertation is a comprehensive and rigorous document that summarizes an individual’s research and scholarly endeavors. Typically, it is required in order to obtain a doctoral or master’s degree. Dissertations demonstrate the author’s research skills, data analysis, and insightful contributions to the field of study. There is no doubt that a dissertation is a substantial piece of work that requires a great deal of work, effort, and intellectual diligence. By presenting evidence and analysis along with a comprehensive and coherent argument, it goes beyond a simple summary of existing literature. 

Formålet med en velkonstruert avhandling er å identifisere et spesifikt forskningsspørsmål eller problem, skissere forskningsmetoden som er brukt, og gi en grundig gjennomgang av relevant litteratur. Under avhandlingskonferansen kan forskere demonstrere sin ekspertise, evne til kritisk tenkning og sitt bidrag til kunnskapsutviklingen.

Formålet med en avhandling

An academic dissertation has a multifaceted purpose and carries significant weight. Dissertations serve as opportunities for students to demonstrate their mastery of a particular subject and contribute to their field of study. A student’s dissertation displays their ability to engage in independent scholarly research, critical analysis, and intellectual inquiry. Within the academic community, dissertations serve a broader purpose than personal achievement. By bringing new perspectives, challenging existing theories, or addressing gaps in knowledge, they contribute to the existing body of knowledge. 

Avhandlingen fungerer også som et grunnlag for fremtidig forskning, inspirerer til nye undersøkelser og gir referansepunkter for forskere som arbeider på feltet. I tillegg er avhandlingen viktig for studenter som ønsker å ta en høyere grad, for å bevise sin kompetanse og for å kvalifisere seg til en akademisk eller profesjonell karriere. Som helhet bidrar en avhandling til innsikt, fremmer kunnskap og demonstrerer vitenskapelig kompetanse innenfor et gitt felt.

Typer avhandlinger

In terms of dissertations, there is no one-size-fits-all solution. There are many types of dissertations, each with its own flavor and purpose, just as in a thrilling film. Consider yourself a director, deciding which script would be perfect for your scholarly masterpiece. Are you planning on conducting experiments and collecting data as a fearless scientist for your empirical dissertation? Perhaps you’d prefer a theoretical dissertation, where you explore abstract concepts like a philosopher sage and challenge knowledge’s boundaries? A mixed-methods dissertation, like a fusion feast created by a master chef, combines the best of both worlds. Let’s not forget literature-based dissertations, where you examine books and articles in order to uncover hidden gems. Here are the three types of dissertations, each offering its own unique path to academic success. It’s the light, camera, dissertation!

Forskere kan velge mellom flere ulike typer avhandlinger avhengig av forskningsmål og metode. De vanligste typene er som følger:

Empirisk avhandling

Formålet med en empirisk avhandling er å utføre original forskning ved å gjennomføre eksperimenter, spørreundersøkelser, observasjoner eller intervjuer for å samle inn data. Bruk av primærdata for å besvare forskningsspørsmål eller teste hypoteser er hovedfokuset i denne typen avhandling.

Teoretisk avhandling

Formålet med en teoretisk avhandling er å undersøke og analysere eksisterende teorier, begreper og rammeverk innenfor et spesifikt fagfelt. Ny teoretisk innsikt utvikles basert på en omfattende litteraturgjennomgang, kritisk analyse og syntese av eksisterende kunnskap.

Avhandling med blandede metoder

En avhandling med blandede metoder omfatter både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Gjennom spørreundersøkelser, intervjuer, observasjoner og statistiske analyser kan forskerne samle inn omfattende data. Denne tilnærmingen gir en mer helhetlig forståelse av forskningstemaet.

Litteraturbasert avhandling

Det er også kjent som en skrivebordsbasert avhandling eller en biblioteksbasert avhandling og baserer seg i stor grad på sekundærkilder, inkludert publikasjoner, akademiske tidsskrifter, bokkapitler og annet publisert materiale. For å utvikle nye tolkninger, teorier eller rammeverk analyserer forskerne eksisterende litteratur kritisk.

Praksisbasert avhandling

Avhandlinger innen kreative fag, som kunst, design eller arkitektur, er ofte praksisbaserte. Vanligvis innebærer det å skape et konkret prosjekt eller kunstverk, samt en skriftlig del som reflekterer over den kreative prosessen.

Avhandling med casestudie

Casestudier analyserer individer, grupper, organisasjoner eller fenomener i dybden. For å få en helhetlig forståelse av det valgte caset må det samles inn data i både kvalitativ og kvantitativ form.

Several factors determine whether one type of dissertation is suitable for a particular researcher, including the research topic, thesis question, access to resources, and the researcher’s personal preference.

Mal: Oppbygging av en avhandling

The foundation for success lies in a well-constructed dissertation structure. Here’s a tried-and-true framework that can help you succeed on your intellectual journey. Ensure your expertise is presented in the following scholarly format:

 1. Etablering av konteksten: Innledning
 • En kortfattet, men engasjerende innledning er et godt sted å begynne.
 • Gi en detaljert beskrivelse av forskningsområdet du forsker på.
 • Fastsett klare mål og forskningsspørsmål for studien.
 • Gi leserne et inntrykk av hvordan avhandlingen din er strukturert.
 1. Gjennomgang av litteratur: En utforskning av vitenskapelig litteratur
 • Det bør gjennomføres en grundig gjennomgang av litteraturen.
 • Utarbeide en kritisk analyse og syntese av sentrale teorier, studier og vitenskapelige arbeider.
 • Undersøk feltet for å avdekke mangler og muligheter for forskning.
 • Skriv en fortelling som underbygger forskningen din, og som er logisk og godt strukturert.
 1. En streng og presis metodikk
 • Analyser metodene, teknikkene og utformingen av forskningen.
 • Vurder gyldigheten og hensiktsmessigheten av valgene dine.
 • Sørg for at du tar hensyn til begrensninger og erkjenner at du er forutinntatt.
 • Sørg for at datainnsamlingen og -analysen er transparent og systematisk.
 1. Oppdagelser basert på empiriske bevis
 • En tydelig og presis presentasjon av forskningsresultatene er avgjørende.
 • Tilby passende visuelle hjelpemidler for å organisere og vise data. (Stol på at vi kan hjelpe deg med det)
 • Analysen skal støtte en objektiv tolkning av resultatene.
 • Undersøke hvilke implikasjoner viktige funn har for forskningsfeltet.
 1. Analysere og reflektere kritisk
 • Diskuter funnene dine på en omfattende måte.
 • Resultatene av studien bør sammenlignes med tidligere studier.
 • Identifiser mulige muligheter for fremtidig forskning basert på forskningsanalysen.
 • Identifisere potensielle feilkilder og erkjenne begrensninger.
 1. En vellykket avslutning på det vitenskapelige arbeidet
 • Describe your research’s key findings.
 • Your study’s significance and contribution should be highlighted.
 • Examine the field’s broader implications.
 • Anbefal videre forskning eller praktiske anvendelser.

Follow your institution’s guidelines and seek guidance from your supervisor as you embark on this scholarly journey. You will have a lasting impact on your academic field if your dissertation is meticulously structured. In case you are looking for more information about how to write a research paper in detail, read our article “Struktur for forskningsartikler“!

Avhandling vs. hovedoppgave

Students pursuing a master’s degree typically complete a thesis as part of their research project. There is a strong emphasis on original research and the necessity of defending the thesis in front of a committee. Dissertations, on the other hand, are typically associated with doctoral studies and demonstrate a student’s ability to contribute original knowledge. Research for a dissertation often involves multiple years of study and requires a great deal of depth and breadth. 

We have a blog that can help you learn more! This intriguing content “Hva er forskjellen mellom avhandling og dissertasjon?” on Mind the Graph debunks the myth around it. An emphasis is placed on the difficulty of defining these terms, especially in different academic contexts. A concise definition of thesis versus dissertation is provided to clarify the differences.  The guide serves as a helpful tool for those seeking clarity in distinguishing between thesis and dissertation requirements in a variety of academic settings.

Tips om forberedelser til avhandlingen

Let’s quickly go over some tips that will help you create an excellent dissertation without stressing out. These tips will prepare you well for your dissertation and provide you with the confidence and skills you need. Embrace the journey and enjoy your chance to contribute to your field of study by embracing the process as well as the final product.

 1. Den beste måten å forberede avhandlingen på er å begynne tidlig. Organiser tankene dine og begynn planleggingen så snart som mulig. Resultatet av utsettelser er unødvendig stress.
 2. Velg et forskningstema som er i tråd med dine akademiske mål og interesser. Fastsett klare mål og spørsmål for forskningen din, slik at du holder fokus. Ta kontakt med rådgiveren eller professoren din hvis du trenger veiledning eller tilbakemelding på et tema.
 3. Fastsett en realistisk tidsplan for de ulike fasene i avhandlingen. Sett av spesifikk tid til forskning, skriving, analyse av data og revisjon av oppgaver. Sørg for jevn fremgang ved å holde deg til tidsplanen.
 4. Analyser den eksisterende litteraturen på feltet ditt gjennom en grundig litteraturgjennomgang. Gjør notater, identifiser sentrale temaer og identifiser kunnskapshull som forskningen din har som mål å fylle. Arbeidet ditt vil være solid basert på dette grunnlaget.
 5. Opprett en egen arbeidsplass som fremmer konsentrasjon og produktivitet. Sørg for at du har tilgang til bøker, artikler og programvare som er nødvendig for forskningen din.
 6. Lag en detaljert disposisjon for avhandlingen. Bestem deg for informasjonsflyten, og del den inn i kapitler eller avsnitt. Dette vil hjelpe deg med å holde orden og oversikt mens du skriver.
 7. Ta jevnlig kontakt med veileder eller veileder for avhandlingen. Fortell om fremdriften, be om tilbakemeldinger og ta opp bekymringer. Deres ekspertise og innsikt vil være til stor nytte for arbeidet ditt.
 8. Hold orden på notater, forskningsmateriale og referanser i et oversiktlig system. For å generere nøyaktige kildehenvisninger bør du bruke en programvare for kildehenvisninger. Da sparer du tid, og ideene dine får riktig kildehenvisning.
 9. Det kan være utfordrende å opprettholde helsen samtidig som du skal balansere en avhandling. Ha en sunn livsstil, få nok søvn, mosjoner og ta pauser når du trenger det for å ta vare på deg selv. Ved å ta vare på helsen din blir du mer fokusert og produktiv.
 10. Det er viktig å holde motivasjonen oppe gjennom hele arbeidet med avhandlingen. Minn deg selv på betydningen av forskningen din underveis, feir små seire underveis og sett deg oppnåelige mål.

Enhance Your Dissertation’s Impact: Elevate Your Research with Compelling Visuals!

Betydningen av visuell presentasjon i avhandlinger kan ikke overvurderes. Det gjør det mulig å kommunisere innsikt til interessenter og gi en bedre forståelse av funnene. Du finner alle verktøyene du trenger under ett og samme tak hos Mind the Graph! Bruk Se opp for grafen til å kommunisere vitenskapen din på en effektiv måte. Ta en titt på illustrasjonsgalleriet vårt og bli positivt overrasket.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler