Akateeminen julkaisutoiminta on monimutkainen prosessi, johon kuuluu paperien toimittaminen, vertaisarviointija julkaiseminen. Vastaavan kirjoittajan osallistuminen on tärkeä osa tätä prosessia. Vastaava kirjoittaja on tutkimusryhmän puolesta yhteydessä lehden toimittajiin, arvioijiin ja kanssakirjoittajiin. Hän on usein ensisijainen yhteyshenkilö käsikirjoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja päivityksissä.

Kun otetaan huomioon vastaavan kirjoittajan roolin merkitys, on ratkaisevan tärkeää, että tämän vastuun ottaneet ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa kattava arvio vastaavan kirjoittajan roolista akateemisissa julkaisuissa. 

Kirjeenvaihtajan määritelmä

Ensisijainen yhteyshenkilö tutkimusryhmän ja lehden toimittajien, arvioijien ja lukijoiden välillä on vastaava kirjoittaja. Kyseinen henkilö on usein tutkimusjulkaisun pääkirjoittaja tai vanhempi kirjoittaja ja vastaa käsikirjoitusviestinnän hoitamisesta. 

Vastaava kirjoittaja on vastuussa kaikkien tarvittavien asiakirjojen ja materiaalin toimittamisesta lehden toimittajille, kaikkien eettisten ja oikeudellisten ohjeiden noudattamisesta ja siitä, että kaikki kanssakirjoittajat saavat tiedon käsikirjoituksen tilasta ja mahdollisista päivityksistä. 

Vastaavan kirjoittajan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan usein julkaistussa artikkelissa, jotta lukijat voivat osoittaa mahdolliset kysymykset tai tiedustelut hänelle.

Kirjeenvaihtajan velvollisuudet

Vastaavan kirjoittajan tehtävät akateemisessa julkaisutoiminnassa ovat tärkeitä, ja niihin on kiinnitettävä tarkkaa huomiota. Vastaavan kirjoittajan tärkeimpiä vastuualueita ovat muun muassa seuraavat:

Käsikirjoituksen toimittaminen

Tyypillisesti vastaava kirjoittaja vastaa artikkelin toimittamisesta lehteen. Jos kyseessä on esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun artikkeli lähetetään lehteen, vastaavan kirjoittajan on ehkä tutustuttava julkaisun lähetysmenettelyihin ja valmisteltava käsikirjoitus asianmukaisesti. Tämä voi edellyttää lehden julkaisuohjeisiin tutustumista, artikkelin laatimista tietylle tasolle ja lehden mahdollisesti vaatimien lisäasiakirjojen toimittamista.

Viestintä lehden toimittajien kanssa

Vastaava kirjoittaja vastaa tutkimusryhmän puolesta yhteydenpidosta lehden toimittajiin. Jos esimerkiksi lehden toimittajilla on kysyttävää artikkelista tai jos he tarvitsevat lisämateriaalia, vastaavan kirjoittajan on ehkä oltava yhteydessä muihin kanssakirjoittajiin vastauksen antamiseksi. Häntä saatetaan myös pyytää järjestämään tarkistuksia tai toimittamaan lisätietoja tai tietoja julkaisun tueksi.

Yhteiskirjoittajien kanssa käytävän viestinnän hallinta

Vastaava kirjoittaja on vastuussa vuorovaikutuksesta käsikirjoituksen muiden kirjoittajien kanssa varmistaakseen, että kaikki ovat ajan tasalla käsikirjoituksen kehityksestä ja mahdollisista päivityksistä. 

Jos artikkelia esimerkiksi tarkistetaan useita kertoja, vastaavan kirjoittajan on ehkä järjestettävä palaute ja varmistettava, että kaikki ovat tietoisia muutoksista. Häneltä saatetaan myös vaatia päivityksiä työn kehityksestä, esimerkiksi kun työ on toimitettu tai hyväksytty julkaistavaksi.

Vastaava kirjoittaja on vastuussa siitä, että työ on julkaisuprosessin eettisten ja oikeudellisten ohjeiden mukainen. Esimerkkejä tästä ovat suostumuksen hankkiminen tutkimukseen osallistuvilta, sen varmistaminen, että työ on eettisten normien mukainen, ja mahdollisten eturistiriitojen ilmoittaminen.

Jos esimerkiksi artikkeli sisältää ihmisiin kohdistuvaa tutkimusta, vastaavaa kirjoittajaa saatetaan vaatia hankkimaan asianmukaiset lupalomakkeet ja varmistamaan, että tutkimus noudattaa eettisiä standardeja, jotka sääntelyorganisaatiot, kuten Institutional Review Board (IRB), ovat asettaneet.

Yhteystietojen antaminen

Vastaavan kirjoittajan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan usein julkaistussa artikkelissa. Jos lukijoilla on esimerkiksi tekstiin liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, he voivat ottaa yhteyttä kirjoittajaan saadakseen selvennyksiä tai lisätietoja.

Kirjeenvaihtajana olemisen edut

Tutkimusjulkaisun vastaavana kirjoittajana toimiminen voi tarjota akateemiselle tutkijalle monia etuja, kuten:

 • Näkyvyys ja tunnustaminen: Vastaavana kirjoittajana tutkijan nimi ja yhteystiedot sisällytetään yleensä julkaistuun artikkeliin, mikä lisää hänen näkyvyyttään ja tunnettuuttaan omalla alallaan.
 • Johtaminen ja vastuu: Vastaava kirjoittaja on usein tutkimusartikkelin pääkirjoittaja tai vanhempi kirjoittaja, jolloin hänellä on mahdollisuus osoittaa arvovaltaansa ja ottaa vastuu tutkimuksen julkaisuprosessista.
 • Verkostoitumismahdollisuudet: Viestintä lehden toimittajien, arvioijien ja lukijoiden kanssa voi tarjota verkostoitumismahdollisuuksia ja auttaa tutkijoita luomaan kontakteja omalla alallaan.
 • Kirjoittamis- ja viestintätaitojen parantaminen: Yhteiskirjoittajien, lehden toimittajien ja arvioijien välisen viestinnän koordinointi voi auttaa tutkijoita kehittämään kirjoitus- ja viestintätaitojaan.
 • Lisää julkaisuprosessin hallintaa: Vastaava kirjoittaja vastaa julkaisuprosessin hallinnoinnista ja varmistaa, että julkaisussa noudatetaan eettisiä ja oikeudellisia ohjeita. Tämä antaa tutkijoille enemmän valtaa julkaisuprosessiin ja auttaa varmistamaan, että työ julkaistaan ajoissa ja eettisesti moitteettomasti.
 • Mahdollisuus urakehitykseen: Julkaisun julkaiseminen tutkimusjulkaisun vastaavana kirjoittajana voi olla hyödyllinen lisä tutkijan ansioluetteloon ja auttaa häntä saamaan rahoitusta tai edistämään akateemista uraansa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimusjulkaisun vastaavana kirjoittajana toimiminen voi antaa akateemiselle tutkijalle monia etuja, jotka voivat auttaa häntä kehittymään ammatillisella urallaan.

Vinkkejä menestyksekkääksi kirjeenvaihtajaksi ryhtymiseen Kirjeenvaihtaja

Onnistuneen kirjeenvaihtajan on kiinnitettävä tarkkaa huomiota yksityiskohtiin, hänellä on oltava erinomaiset viestintätaidot ja hänen on noudatettava eettisiä ja oikeudellisia vaatimuksia. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla tutkijat voivat menestyä vastaavana kirjoittajana:

 1. Tutustu julkaisuprosessiin: Ennen käsikirjoituksen lähettämistä on tärkeää ymmärtää lehden lähettämisvaatimukset, muotoiluohjeet ja eettiset ohjeet. Tämä voi auttaa käsikirjoituksen hyväksymisessä ja julkaisemisessa oikea-aikaisesti ja eettisellä tavalla.
 2. Koordinoi yhteydenpitoa kanssakirjoittajien välillä: Yhteiskirjoittajien välisen viestinnän järjestäminen on tärkeä osa julkaisuprosessia. Vastaavien kirjoittajien tulisi olla säännöllisesti yhteydessä kanssakirjoittajiinsa, tarjota päivityksiä käsikirjoituksen kehityksestä ja pyytää tarvittaessa palautetta ja panosta.
 3. Kehitä vahvaa kirjoitustaitoa: Kirjeenvaihtajien on kyettävä selkeästi viestimään tutkimustuloksistaan laajalle yleisölle. Tämä voi auttaa takaamaan, että sisältö on hyvin kirjoitettua ja lukijaystävällistä.
 4. Vastaa lehden toimittajille ja arvioijille: Kirjeenvaihtajien tulisi vastata lehden toimittajille ja arvioijille ajoissa ja ammattimaisesti ja käsitellä kaikki ongelmat ja kyselyt. Näin voidaan varmistaa, että työ arvioidaan ja julkaistaan mahdollisimman pian.
 5. Ole järjestelmällinen ja yksityiskohtiin suuntautunut: Kirjeenvaihtajien on oltava organisoituja ja yksityiskohtaisia, ja heidän on pidettävä kirjaa määräajoista, toimitusvaatimuksista ja muista julkaisemiseen liittyvistä keskeisistä tekijöistä. Näin voidaan varmistaa, että artikkeli toimitetaan ajoissa ja oikeassa muodossa.
 6. Pyydä palautetta ja tukea kollegoilta ja mentoreilta: Julkaisuprosessin aikana vastaavien kirjoittajien olisi pyydettävä palautetta ja tukea kollegoilta ja ohjaajilta. Näin voidaan varmistaa, että sisältö on laadukasta ja täyttää alan vaatimukset.

Mind The Graphilla on 300+ valmiiksi tehtyä kaunista mallia ammattimaiseen infografiikkaan.

Mind the Graph sisältää yli 300 valmiiksi tehtyä mallia, jotka on kehitetty yksinomaan tieteelliseen viestintään. Nämä mallit kattavat erilaisia aiheita, ja niitä voidaan muokata eri väreillä, fonteilla ja grafiikoilla. Alustalla on helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla tutkijat voivat helposti rakentaa omia räätälöityjä visuaalisia ja infografisia aineistojaan.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit