Viva voce (ladinakeelne väljend, mis tähendab sõna-sõnalt "elava häälega", kuid mida kõige sagedamini tõlgitakse kui "suuliselt") eksam, mida üldiselt tuntakse viva-eksamina, on oluline samm teadlaste jaoks, kes taotlevad kõrgharidust akadeemilistes ringkondades. See suuline kaitsmine võimaldab kandidaadil esitada ja kaitsta oma uurimistulemusi oma valdkonna ekspertidest koosneva žürii ees. Kuigi viva-eksam võib paljude jaoks olla ärevuse allikas, võib nõuetekohane ettevalmistus ja strateegiline lähenemine suurendada märkimisväärselt edu võimalusi. Käesolevas artiklis anname põhjaliku juhendi viva-eksami protsessi kohta, pakkudes väärtuslikke näpunäiteid ja ettevalmistustehnikaid ning aidates teadlastel selle kriitilise hindamise käigus enesekindlalt toime tulla ja saavutada edukas tulemus.

Mis on Viva eksam (Viva Voce)?

Viva-eksam, mida nimetatakse ka viva voce eksamiks või suuliseks kaitseks, on kõrgema teaduskraadi, näiteks doktorikraadi või doktorikraadi taotlevate teadlaste hindamisprotsessi lahutamatu osa. See on formaalne ja range eksam, mille viib läbi kandidaadi eriala ekspertidest koosnev komisjon. Viva-eksami eesmärk on hinnata kandidaadi arusaamist oma uurimistööst, hinnata tema töö kvaliteeti ja originaalsust ning tema võimet kaitsta oma uurimistulemusi suuliselt. Eksamil peavad kandidaadid esitama oma uurimistöö, vastama eksamineerijate küsimustele ja kriitikale ning näitama oma asjatundlikkust. Eksamil on oluline roll kandidaadi teadustöö valideerimisel ja selle kindlaksmääramisel, kas ta on täitnud kraadi saamiseks nõutavad standardid.

Suulise kaitse eesmärgid (Viva eksam)

Suulise kaitsmise ehk viva-eksami eesmärgid on mitmekülgsed ja neil on mitu eesmärki doktorandi uurimistöö ja doktoritöö hindamisel. Peamised eesmärgid on järgmised:

Teadusuuringute pädevuse hindamine: Viva eesmärk on hinnata kandidaadi teaduskompetentsust, uurides tema arusaamist teemast, uurimismetoodikat, andmete kogumist ja analüüsi ning uurimistöö üldist kvaliteeti.

Uurimistulemuste valideerimine: Eksamineerijad kontrollivad kandidaadi uurimistulemusi, järeldusi ja tõlgendusi, et teha kindlaks nende kehtivus, usaldusväärsus ja panus valdkonda. Eesmärk on tagada, et kandidaadi teadustöö on põhjalik, tõendatud ja annab olemasolevatele teadmistele lisaväärtust.

Kriitilise mõtlemise oskuse hindamine: Viva hindab kandidaatide võimet kriitiliselt ja analüütiliselt mõelda oma uurimisteema üle. Nad peavad näitama oma teadmisi asjakohasest kirjandusest, selgitama välja oma uurimuse tugevused ja piirangud ning käsitlema oma töös esinevaid puudujääke või probleeme.

Suhtlemisoskuste demonstreerimine: Viva annab kandidaadile võimaluse näidata oma suhtlemisoskust nii oma uurimistöö esitlemisel kui ka küsimustele vastamisel. Eesmärgiks on hinnata nende võimet tõhusalt väljendada keerulisi ideid, osaleda teaduslikes aruteludes ja kaitsta oma teadusotsuseid.

Sõltumatuse ja originaalsuse tagamine: Eksamineerijad püüavad veenduda, et kandidaadi teadustöö on sõltumatu ja originaalne ning näitab tema võimet aidata kaasa teadmiste edendamisele oma valdkonnas. Nad hindavad, kas teadustöö näitab intellektuaalset loovust, uuenduslikkust ja uurimisvaldkonna põhjalikku mõistmist.

Konstruktiivse tagasiside andmine: Viva annab eksamineerijatele võimaluse anda kandidaadile konstruktiivset tagasisidet. See tagasiside võib sisaldada soovitusi edasiseks uurimistööks, parendusettepanekuid või soovitusi lõputöö täpsustamiseks või muutmiseks.

Tulemuse kindlaksmääramine: Lõppkokkuvõttes on viva eesmärk otsustada kandidaadi tulemuslikkuse üle. Tulemus võib ulatuda parandusteta positiivsest hindest kuni positiivse hindeni, mis sisaldab väiksemaid või suuremaid parandusi, uuesti esitamist või isegi läbikukkumist. Otsuse aluseks on uurimistöö üldine kvaliteet, kandidaadi võime kaitsta oma tööd ning tema vastus eksamineerijate küsimustele ja tagasisidele.

Kuidas valmistuda intervjuuks

Ettevalmistus viva-eksamiks ehk suuliseks kaitsmiseks nõuab hoolikat planeerimist ja põhjalikku ettevalmistust, et tagada kandidaadi enesekindlus ja hea ettevalmistus uurimistöö esitamiseks ja kaitsmiseks. Järgnevalt on esitatud mõned peamised sammud, et tõhusalt valmistuda vestluseks:

Teadmised teadusuuringutest

Vaadake uuesti läbi lõputöö ja uurimismaterjalid, et saada sügavamalt aru tööst. Vaadake üle peamised teooriad, metoodikad, andmed ja järeldused. Tehke kindlaks võimalikud nõrkused või piirangud ja olge valmis nendega tegelemiseks.

Oodata küsimusi

Mõelge võimalikele küsimustele, mida eksamineerijad võivad uurimistööde põhjal esitada. Mõtisklege tulemuste, metoodikavalikute, teoreetiliste raamistike ja võimalike vaieldavate aspektide tähtsuse üle. Valmistage ette lühikesed ja enesekindlad vastused võimalikele küsimustele.

Loe ka: Kuidas läheneda lõputöö kaitsmise küsimustele

Otsige tagasisidet juhendajatelt ja kolleegidelt

Jagage lõputööd juhendajate ja kolleegidega, et saada nende tagasisidet. Arutage võimalikke küsimusi ja argumente, mida nad võivad tõstatada, et aidata vastuseid täpsustada. Kaaluge, kas korraldada proovi viva-istungid, et simuleerida tegelikku kogemust.

Praktika esitlusele

Valmistage ette selge ja kokkuvõtlik esitlus, milles tuuakse esile teadusuuringute põhiaspektid. Harjutage selle esitamist mitu korda, et parandada esitlusoskust, ajastust ja selgust. Otsige tagasisidet kolleegidelt või juhendajatelt, et täiustada esitlust. Registreeru tasuta Mind the Graph-le et alustada oma esitluse kujundamist.

Olge ajakohastatud asjakohase kirjandusega

Olla kursis hiljutiste arengutega uurimisvaldkonnas. Olge kursis asjakohase kirjanduse, arutelude ja esilekerkivate suundumustega. See näitab pühendumist pidevale õppimisele ja osalemisele konkreetses valdkonnas.

Osaleda muudes Vivas

Võimaluse korral osalege teistel viva-eksamitel, et jälgida protsessi ja saada ülevaateid. See aitab teil tutvuda viva-eksami formaadi, stiili ja ootustega.

Ülikooli suuniste ja määruste läbivaatamine

Tutvuge ülikooli suuniste ja eeskirjadega, mis käsitlevad viva-eksamit. Saage aru hindamiskriteeriumidest, viva eksami kestusest ja kõigist erinõuetest.

Tõhus esitlus

Tõhusal esitlusoskusel on viva-eksamil suur roll. See, kuidas te oma ideid edastate ja esitate, võib suuresti mõjutada seda, kuidas eksamineerijad teie uurimistööd tajuvad. Positiivse mõju avaldamiseks on oluline keskenduda esitlusoskuste lihvimisele. Siin on mõned peamised kaalutlused, mida silmas pidada:

Selge ja ülevaatlik suhtlus: Oluline on oskus edastada uurimistulemusi ja ideid selgelt ja lühidalt. Vältige liigset tehnilist žargooni ja keerulist keelt, mis võib takistada arusaamist. Püüdke lihtsuse poole, säilitades samal ajal vajaliku sügavuse ja täpsuse.

Esitluse struktureerimine: Korraldage esitlus süstemaatiliselt ja sidusalt. Alustage sissejuhatusega, mis seab konteksti ja annab ülevaate uuringust. Järgneb selge ülevaade peamistest punktidest, mida arutate. Kasutage pealkirju ja alapealkirju, et luua hästi struktureeritud voog, mis juhatab eksamineerijaid ettekande läbi.

Loe ka: Loo jutustamise jõud esitlustes

Kaasav tarne: Kaasake eksamineerijad enesekindla ja entusiastliku esitamisega. Hoidke silmakontakti, kasutage asjakohaseid žeste ja varieerige hääle tooni, et rõhutada põhipunkte. Kasutage visuaalseid abivahendeid, nagu slaidid, diagrammid või graafikud, et suurendada arusaamist ja kinnistada olulisi mõisteid. Olge tähelepanelik kehakeele suhtes, näidates positiivset ja ligipääsetavat käitumist.

Küsimustele vastamine: Ettekande ajal oodatakse eksamineerijate küsimusi. Kuulake tähelepanelikult ja andke selged ja lühikesed vastused. Kui te ei tea vastust konkreetsele küsimusele, olge aus ja andke läbimõeldud vastus või pakkuge võimalikke võimalusi edasiseks uurimiseks.

Aja juhtimine: Pidage kinni ettekandele eraldatud ajast ja tagage, et katate kõik olulised uurimuse aspektid. Harjutage eelnevalt esitluse ajastamist, et tagada sujuv ja tempokas esitlus. Pöörake tähelepanu sellele, et mitte kiirustada oluliste punktide üle ega ületada ettenähtud aega.

Viva tulemused

Viva tulemus võib erineda sõltuvalt hindamiskriteeriumidest ja akadeemilise asutuse erieeskirjadest. Üldiselt on kolm võimalikku tulemust:

Auhind 

Ilma korrektsioonita:

Viva-eksami protsessis tähendab tulemus "auhind ilma parandusteta" lõputöö edukat kaitsmist. See tulemus tähendab, et kandidaat on esitanud oma uurimistöö tulemuslikult ja lahendanud rahuldavalt kõik küsimused või probleemid, mida eksamineerijad suulise eksami käigus tõstatasid. Leitakse, et doktoritöö vastab nõutavatele standarditele ja annab olulise panuse uurimisvaldkonda, mis õigustab doktori kraadi omistamist ilma paranduste või paranduste vajaduseta. See on väga positiivne tulemus, mis peegeldab kandidaadi asjatundlikkust ja teema valdamist, samuti tema võimet oma uurimistööd tõhusalt edasi anda. See tulemus on tunnustus kandidaadi raskele tööle, hoolsusele ja panusele oma uurimisvaldkonda. 

Väikeste parandustega:

Viva-eksami käigus näitab tulemus "Tunnustus väikeste parandustega", et kandidaat on oma lõputöö edukalt kaitsnud, kuid enne lõpliku heakskiidu andmist on vaja teha mõningaid parandusi või muudatusi. Siseekspert, kes hindab lõputööd ja viva sooritust, on tuvastanud konkreetsed valdkonnad, mida tuleb lõputöös käsitleda või täpsustada. Neid parandusi peetakse väiksemateks ja tavaliselt saab neid teha mõistliku aja jooksul, sageli kandidaadi juhendaja abiga. Kandidaadilt oodatakse, et ta vaatab hoolikalt läbi retsensendi tagasiside, teeb vajalikud parandused lõputöösse ja tagab, et parandused rahuldavad siseekspertiisi tegijat. Kui parandused on lõpetatud ja heaks kiidetud, võetakse doktoritöö lõplikult vastu. Tulemus "Väikeste parandustega" tunnustab kandidaadi üldist teadustööd ja näitab, et ta on teel kraadi saamiseks vajalike nõuete edukaks täitmiseks.

Viide 

Selles kategoorias on kolm võimalust kandidaatidele, kelle lõputöö vajab enne lõpliku heakskiidu andmist läbivaatamist.

Esimene võimalus võimaldab kandidaadil esitada läbivaadatud lõputöö ilma täiendava uurimistöö või teise suulise eksamita. See tähendab, et nõutavad parandused keskenduvad peamiselt olemasoleva sisu täiustamisele ja viva-eksami käigus tuvastatud puuduste või puuduste kõrvaldamisele. Kandidaadilt eeldatakse, et ta võtab hoolikalt arvesse retsensendi tagasisidet ja teeb vajalikud parandused, et parandada lõputöö kvaliteeti ja selgust.

Teine võimalus võimaldab kandidaadil esitada läbivaadatud lõputöö ilma edasiste uuringuteta. Sellisel juhul viiakse siiski läbi täiendav suuline eksam, et hinnata tehtud parandusi. Täiendav suuline eksam annab kandidaadile võimaluse tutvustada ja arutada muudatusi, mida ta on teinud vastuseks eksamineerija tagasisidele. Eksamineerijad hindavad läbivaadatud lõputööd ja hindavad kandidaadi arusaamist tehtud muudatustest.

Kolmas võimalus hõlmab läbivaadatud lõputöö esitamist, mis nõuab täiendavaid uuringuid olemasoleva töö täiendamiseks. Sellisel juhul peab kandidaat tegema täiendavaid uuringuid ja lisama tulemused muudetud töösse. Seejärel viiakse läbi suuline eksam, mille käigus hinnatakse nii tehtud parandusi kui ka uusi uuringuid. Kandidaadilt oodatakse, et ta näitaks, et ta mõistab põhjalikult tehtud täiendavat uurimistööd ja annab tõhusalt teada, kuidas see aitab kaasa lõputööle tervikuna.

Lükake tagasi

See kategooria hõlmab kolme erinevat tulemust, mis näitab, et doktoritöö ei vasta doktorikraadi nõuetele.

Esimene tulemus selles kategoorias on see, kui doktoritöö ei ole piisav doktorikraadi saamiseks, kuid selle tulemused on siiski piisavad magistrikraadi saamiseks. Sellega tunnustatakse kandidaadi pingutusi ja tunnistatakse, et tehtud töö vastab magistritaseme kvalifikatsiooni saamiseks oodatavale tasemele.

Teise tulemuse puhul soovitatakse kandidaadil magistritöö üle vaadata ja esitada see uuesti spetsiaalselt magistrikraadi eksamiks. See viitab sellele, et kuigi lõputöös võib olla olulisi puudusi või parandamist vajavaid valdkondi, on kandidaadil potentsiaali nende küsimuste lahendamiseks ja magistrikraadi nõuete täitmiseks. Kandidaadilt oodatakse, et ta kaaluks hoolikalt eksamineerija tagasisidet, teeks vajalikud parandused ja esitaks lõputöö uuesti läbivaatamiseks.

Kolmas tulemus on see, kui lõputöö uuesti esitamine ei ole lubatud. See näitab, et doktoritöö ei vasta praegusel kujul nii doktori- kui ka magistrikraadi puhul nõutavatele standarditele. Tuvastatud puudusi või puudujääke peetakse oluliseks, mistõttu ei ole kandidaadil võimalik lõputööd üle vaadata ja uuesti esitada edasiseks hindamiseks.

Lisage oma plakatitele visuaalset mõju teaduslike illustratsioonide ja graafikaga

Mind The Graph platvorm pakub teadlastele väärtuslikku abi, võimaldades neil suurendada oma plakatite visuaalset mõju teaduslike illustratsioonide ja graafika abil. Tänu laiale valikule eelnevalt kujundatud mallidele ja kohandatavatele elementidele saavad teadlased luua visuaalselt atraktiivseid ja kaasahaaravaid plakateid, mis edastavad tõhusalt nende uurimistulemusi. Mind the Graph pakub mitmekesist teaduslikult täpsete illustratsioonide, graafikute, diagrammide ja ikoonide kollektsiooni, mida saab hõlpsasti plakati kujundusse lisada.

teaduslikud illustratsioonid
logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid