Існує кілька методологій проведення досліджень, серед яких найпоширенішими є якісні та кількісні дослідження. Якісне дослідження фокусується на розумінні досвіду та точок зору людини через спостереження та інтерв'ю, тоді як кількісне дослідження аналізує та робить висновки на основі числових даних. Обидві стратегії мають як переваги, так і недоліки, і вибір відповідної методології може мати значний вплив на результат дослідження. 

У цій статті ми розглянемо відмінності між якісними та кількісними дослідженнями, їхні переваги та недоліки, а також способи аналізу на основі кожного методу. Наприкінці цієї статті ви будете краще розуміти ці два методи дослідження і будете краще підготовлені до вибору найкращого з них для вашого дослідження.

Що таке якісне дослідження?

Якісне дослідження - це метод дослідження, який фокусується на розумінні досвіду, поглядів і поведінки людей у їхньому природному середовищі. Цей метод часто використовується для вивчення складних явищ, які важко піддаються кількісній оцінці, наприклад, переконань, поглядів і почуттів. Дані для якісного дослідження часто збирають за допомогою таких методів, як спостереження, інтерв'ю та фокус-групи. Зібрана інформація часто не є числовою і може містити текстові, аудіо- та візуальні записи.

Однією з відмінних рис якісних досліджень є акцент на контексті та суб'єктивній інтерпретації даних. Замість того, щоб намагатися узагальнити отримані результати на ширшу популяцію, якісні дослідники прагнуть зрозуміти значення та релевантність отриманих даних, оцінюючи їх у контексті. 

Ця стратегія допомагає дослідникам краще зрозуміти досвід і точки зору досліджуваних, а також виявити закономірності і теми, які могли б бути неочевидними за допомогою інших методів дослідження. 

Що таке кількісне дослідження?

Кількісне дослідження - це метод дослідження, який фокусується на систематичному зборі та аналізі числових даних. Ця стратегія часто використовується для вивчення кореляцій між змінними та для прогнозування чи узагальнення даних про ширшу популяцію на основі вибірки. Кількісні дослідження часто передбачають збір даних за допомогою таких методів, як опитування, експерименти та структуровані спостереження, а потім оцінку даних за допомогою статистичних методів.

Однією з відмінних рис кількісних досліджень є їхній акцент на неупередженості та використанні стандартизованих вимірювань. Кількісні дослідники використовують суворі методи збору та аналізу інформації, щоб зменшити вплив особистої упередженості та суб'єктивності. 

Цей метод дозволяє дослідникам перевіряти гіпотези, виявляти причинно-наслідкові зв'язки та робити статистичні висновки про ширшу популяцію.

Переваги та недоліки якісних досліджень

Приймаючи рішення про те, яку методологію використовувати, дослідники повинні вивчити переваги та недоліки якісних досліджень, які наведені нижче:

Переваги

 • Багатство та глибина даних: Якісні дослідження дозволяють дослідникам збирати багаті, детальні дані про досвід, ставлення та точки зору учасників, які можуть запропонувати більш повну картину досліджуваних явищ.
 • Гнучкість: Якісні дослідження є адаптивними та гнучкими, що дозволяє дослідникам змінювати свій метод у відповідь на нові або несподівані відкриття.
 • Розуміння учасників: Оскільки якісні дослідження часто передбачають безпосередню взаємодію з людьми, дослідники можуть краще зрозуміти їхній особистий досвід і точку зору.
 • Контекстуалізація: Якісні дослідження підкреслюють важливість контексту та суб'єктивної інтерпретації даних, які можуть дати уявлення про те, як люди осмислюють свій досвід у конкретних умовах.
 • Генерація гіпотез: Розпізнаючи закономірності та теми в даних, якісне дослідження може бути використане для розробки гіпотез для подальших досліджень. 

Недоліки

 • Обмежена узагальнюваність: Оскільки якісні дослідження іноді спираються на невеликі за обсягом вибірки, вони можуть не бути репрезентативними для ширшого загалу, їхня узагальнюваність є обмеженою.
 • Суб'єктивність: Якісне дослідження передбачає суб'єктивну інтерпретацію даних, на яку можуть впливати упередженість або особиста точка зору дослідника.
 • Це забирає багато часу: Оскільки якісне дослідження передбачає глибокий збір та обробку даних, воно може зайняти багато часу.
 • Труднощі в аналізі: Якісні дані можуть бути складними і важкими для аналізу, особливо якщо вони містять нетекстові матеріали, такі як фотографії або аудіозаписи.
 • Насиченість даними: Якісне дослідження може досягти точки, коли нова інформація не дає суттєвого розуміння, що обмежує релевантність подальшого збору даних.

Переваги та недоліки кількісних досліджень

Кількісні дослідження, як і якісні, мають переваги та недоліки, які дослідники повинні враховувати, обираючи цей метод для свого дослідження.

Переваги

 • Узагальненість: Оскільки кількісні дослідження часто ґрунтуються на великій вибірці, вони можуть дати статистично достовірні результати, які можна узагальнити для ширшої популяції.
 • Об'єктивність: Кількісні дослідження роблять акцент на об'єктивності та стандартизованих вимірах, що зменшує вплив особистої упередженості та суб'єктивності.
 • Відтворюваність: Кількісні дослідження передбачають усталений метод і стандартизовані вимірювання, що дозволяє іншим дослідникам повторювати дослідження. 
 • Статистичний аналіз: У кількісних дослідженнях можливий статистичний аналіз, який може допомогти дослідникам оцінити гіпотези та виявити причинно-наслідкові зв'язки. 
 • Ефективний аналіз даних: Кількісні дослідження часто включають числові дані, які можна швидко перевірити за допомогою статистичних інструментів.

Недоліки 

 • Бракує глибини: Оскільки кількісні дослідження часто залежать від стандартизованих вимірювань, вони можуть не враховувати тонкощі досвіду та точок зору учасників. 
 • Обмежене розуміння: Кількісні дослідження часто зосереджуються на окремих аспектах досліджуваного явища, вони можуть не давати глибокого розуміння всього досліджуваного явища.
 • Негнучкість: Оскільки кількісні дослідження спираються на встановлену методологію та усталені вимірювання, вони часто є негнучкими. 
 • Обмежений контекст: Кількісні дослідження можуть не визнавати важливість контексту і нехтувати впливом суб'єктивної інтерпретації даних.
 • Помилка вимірювання: Кількісні дослідження ґрунтуються на числових даних, які можуть бути схильні до помилок вимірювання або неточностей. 

Методи збору даних: Якісні та кількісні дослідження

Методи збору даних у якісних та кількісних дослідженнях відрізняються по-різному.

Якісні дослідження часто використовують такі методи збору даних, як інтерв'ю, фокус-групи, спостереження та аналіз документів. Використовуючи ці методи, дослідники можуть отримати широкі, детальні дані про досвід, перспективи та точки зору учасників. 

Інтерв'ю та фокус-групи, наприклад, дозволяють дослідникам безпосередньо взаємодіяти з учасниками і заглибитися в їхній особистий досвід і точки зору. За допомогою спостереження дослідники можуть вивчати поведінку учасників у природному середовищі та фіксувати їхній досвід у реальному часі. 

Вони можуть досліджувати письмові або візуальні матеріали, такі як щоденники, листи або фотографії отримати уявлення про досвід та точки зору учасників через аналіз документів.

Кількісні дослідження часто використовують такі методи збору даних, як опитування, експерименти та структуровані спостереження. Ці методи дають змогу дослідникам отримати числові дані, які потім можна вивчити статистично. 

Опитування - це коли респондентів просять відповісти на низку стандартизованих запитань, зазвичай у письмовій формі або онлайн. Експерименти передбачають маніпуляції з однією чи кількома змінними з метою перевірки гіпотез і кількісної оцінки впливу на залежну змінну. Структуровані спостереження передбачають збір даних у методичний спосіб, часто з використанням заздалегідь визначених категорій або контрольних списків.

Загалом, методи збору даних застосовуються як у якісних, так і в кількісних дослідженнях, хоча методи, що використовуються, змінюються залежно від методології дослідження та типу даних, що збираються. Кількісні дослідження зосереджуються на числових даних, які можна оцінити за допомогою статистичних інструментів, тоді як якісні дослідження акцентують увагу на багатих, детальних даних, які можуть дати уявлення про досвід і точки зору учасників. 

Як аналізувати якісні та кількісні дані

Зважаючи на природу даних, аналіз якісних і кількісних даних вимагає різних методологій.

Виявлення закономірностей, тем і категорій у зібраних даних є основною метою якісний аналіз даних. Цей метод часто включає наступні кроки:

 1. Транскрибування або перетворення записаних даних на текст зазвичай є першим етапом оцінки якісних даних.
 2. Кодування даних передбачає, що дослідник читає і перечитує дані, щоб виявити закономірності, теми і категорії. Щоб допомогти в цьому процесі, дослідник може використовувати програмне забезпечення. 
 3. Потім дослідник формує теми та підтеми, які випливають з даних після того, як вони були закодовані.
 4. Нарешті, залежно від зібраних даних, дослідник оцінює теми та підтеми, робить висновки та надає пропозиції.

Коли мова йде про кількісний аналіз данихДля дослідження отриманих числових даних використовуються статистичні підходи. Процес часто включає наступні кроки:

 1. Очищення даних є першим кроком в інтерпретації кількісних даних, оскільки воно усуває помилки, невідповідності та пропуски.
 2. Потім дослідник впорядковує дані у форматі, придатному для аналізу, наприклад, у вигляді електронної таблиці або бази даних.
 3. Для узагальнення даних дослідник може використовувати описову статистику, таку як середнє значення, медіана або мода.
 4. Нарешті, дослідник може використати індуктивну статистику, таку як t-тести або ANOVA, щоб перевірити гіпотези та оцінити, чи є результати статистично значущими.

Ваші творіння будуть готові за лічені хвилини!

Mind the Graph це цінний ресурс для науковців та дослідників, яким потрібно створювати професійні наукові ілюстрації та графіки за лічені хвилини! Завдяки широкому спектру інструментів та ресурсів, платформа дозволяє легко створювати високоякісні візуальні матеріали, які ефективно передають результати досліджень широкій аудиторії.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони