Det finns flera metoder för att bedriva forskning, där kvalitativ och kvantitativ forskning är två av de mest framträdande. Kvalitativ forskning fokuserar på att förstå en individs erfarenheter och synpunkter genom observation och intervjuer, medan kvantitativ forskning analyserar och drar slutsatser baserade på numeriska data. Båda strategierna har både fördelar och nackdelar, och valet av lämplig metod kan ha stor betydelse för resultatet av en studie. 

I den här artikeln ska vi titta på skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, deras fördelar och nackdelar samt hur man analyserar utifrån respektive metod. I slutet av den här artikeln kommer du att ha en bättre förståelse för dessa två forskningsmetoder och vara bättre förberedd på att välja den bästa för din forskning.

Vad är kvalitativ forskning?

Kvalitativ forskning är en forskningsmetod som fokuserar på att förstå individers erfarenheter, perspektiv och beteenden i deras naturliga miljö. Metoden används ofta för att undersöka komplexa fenomen som är svåra att kvantifiera, till exempel övertygelser, attityder och känslor. Data för kvalitativ forskning samlas ofta in genom metoder som observation, intervjuer och fokusgrupper. Den insamlade informationen är ofta icke-numerisk och kan bestå av text, ljud och bild.

En av de utmärkande egenskaperna hos kvalitativ forskning är betoningen på sammanhang och den subjektiva tolkningen av data. I stället för att försöka generalisera resultaten till en bredare population, strävar kvalitativa forskare efter att förstå betydelsen och relevansen av de insamlade uppgifterna genom att utvärdera dem i sitt sammanhang. 

Denna strategi hjälper forskarna att få en bättre förståelse för de undersökta individernas erfarenheter och synpunkter, samt att hitta mönster och teman som kanske inte hade varit uppenbara med andra forskningsmetoder. 

Vad är kvantitativ forskning?

Kvantitativ forskning är en forskningsmetod som fokuserar på systematisk insamling och analys av numeriska data. Denna strategi används ofta för att undersöka korrelationer mellan variabler och för att göra förutsägelser eller generaliseringar om en bredare population baserat på ett urval. Kvantitativ forskning innebär ofta att man samlar in data med hjälp av metoder som enkäter, experiment och strukturerade observationer, och sedan utvärderar data med hjälp av statistiska tekniker.

En av de utmärkande egenskaperna hos kvantitativ forskning är dess betoning på opartiskhet och användning av standardiserade mätningar. Kvantitativa forskare använder rigorösa metoder för att samla in och analysera information för att minska effekten av personlig partiskhet och subjektivitet. 

Med denna metod kan forskarna testa hypoteser, identifiera orsakssamband och dra statistiska slutsatser om en större population.

Fördelar och nackdelar med kvalitativ forskning

När forskarna beslutar vilken metod de ska använda bör de undersöka fördelarna och nackdelarna med kvalitativ forskning, enligt följande:

Fördelar

 • Datarikedom och datadjup: Kvalitativ forskning gör det möjligt för forskare att samla in rika, detaljerade data om deltagarnas erfarenheter, attityder och synpunkter, vilket kan ge en mer fullständig bild av de fenomen som undersöks.
 • Flexibilitet: Kvalitativ forskning är anpassningsbar och flexibel, vilket gör det möjligt för forskare att ändra sin metod som svar på nya eller oväntade upptäckter.
 • Förståelse för deltagarna: Eftersom kvalitativ forskning ofta innebär direktkontakt med individer kan forskarna få ett bättre grepp om deras personliga erfarenheter och synpunkter.
 • Kontextualisering: Kvalitativ forskning betonar betydelsen av sammanhang och subjektiv tolkning av data, vilket kan ge insikter i hur individer skapar mening av sina erfarenheter i sina specifika miljöer.
 • Generering av hypoteser: Genom att identifiera mönster och teman i data kan kvalitativ forskning användas för att utveckla hypoteser för ytterligare forskning. 

Nackdelar

 • Begränsad generaliserbarhet: Eftersom kvalitativ forskning ibland bygger på små urval är det inte säkert att de är representativa för den bredare populationen, och generaliserbarheten är begränsad.
 • Subjektivitet: Kvalitativ forskning innebär subjektiv tolkning av data, som kan påverkas av forskarens fördomar eller personliga perspektiv.
 • Tidskrävande: Eftersom kvalitativ forskning omfattar djupgående datainsamling och bearbetning kan den vara tidskrävande.
 • Svårigheter vid analys: Kvalitativa data kan vara komplicerade och svåra att analysera, särskilt när icke-textuellt material som foton eller ljudinspelningar ingår.
 • Datamättnad: Kvalitativ forskning kan nå en punkt där ny information inte ger några betydande insikter, vilket begränsar relevansen av ytterligare datainsamling.

Fördelar och nackdelar med kvantitativ forskning

Kvantitativ forskning, liksom kvalitativ forskning, har fördelar och nackdelar som forskare bör ta hänsyn till när de väljer denna metod för sin studie.

Fördelar

 • Generaliserbarhet: Eftersom kvantitativ forskning ofta baseras på ett större urval kan den ge statistiskt giltiga resultat som kan generaliseras till en bredare population.
 • Objektivitet: Kvantitativ forskning lägger tonvikten på objektivitet och standardiserade mätningar, vilket minskar påverkan av personliga fördomar och subjektivitet.
 • Replikerbarhet: Kvantitativ forskning ger en etablerad metod och standardiserade mätningar, vilket gör att andra forskare kan replikera forskningen. 
 • Statistisk analys: I kvantitativ forskning är det möjligt att göra statistiska analyser, vilket kan hjälpa forskare att utvärdera hypoteser och upptäcka samband mellan orsak och verkan. 
 • Effektiv dataanalys: Kvantitativ forskning omfattar ofta numeriska data, som snabbt kan undersökas med hjälp av statistiska verktyg.

Nackdelar 

 • Brist på djup: Eftersom kvantitativ forskning ofta är beroende av standardiserade mätningar kan den förbise komplexiteten i deltagarnas erfarenheter och synpunkter. 
 • Begränsad förståelse: Kvantitativ forskning fokuserar ofta på specifika aspekter av det fenomen som undersöks och ger kanske inte en djupgående förståelse av hela det fenomen som studeras.
 • Inflexibilitet: Eftersom kvantitativ forskning bygger på en fastställd metodik och etablerade mätningar är den ofta oflexibel. 
 • Begränsat sammanhang: Kvantitativ forskning kan misslyckas med att erkänna betydelsen av sammanhang och kan försumma effekten av subjektiv datatolkning.
 • Mätfel: Kvantitativ forskning baseras på numeriska data, som kan vara utsatta för mätfel eller felaktigheter. 

Metoder för datainsamling: Kvalitativ vs kvantitativ forskning

Metoderna för insamling av data skiljer sig på olika sätt mellan kvalitativ och kvantitativ forskning.

Kvalitativ forskning använder ofta datainsamlingsmetoder som intervjuer, fokusgrupper, observationer och dokumentanalys. Med hjälp av dessa metoder kan forskarna samla in omfattande och detaljerade uppgifter om deltagarnas erfarenheter, perspektiv och synpunkter. 

Intervjuer och fokusgrupper ger till exempel forskarna möjlighet att interagera direkt med deltagarna och fördjupa sig i deras personliga erfarenheter och synpunkter. Forskare kan använda observationer för att studera deltagarnas beteende i deras naturliga miljö och fånga deras upplevelser i realtid. 

De kan undersöka skriftligt eller visuellt material som dagböcker, brev eller foton att få insikter om deltagarnas erfarenheter och synpunkter genom dokumentanalys.

Kvantitativ forskning använder ofta metoder för att samla in data, t.ex. enkäter, experiment och strukturerade observationer. Dessa metoder gör det möjligt för forskarna att samla in numeriska data som sedan kan undersökas statistiskt. 

Enkäter innebär att man ber individer att svara på en rad standardiserade frågor, vanligtvis skriftligt eller online. Experiment innebär att en eller flera variabler modifieras för att testa hypoteser och kvantifiera effekten på en beroende variabel. Strukturerade observationer innebär att man samlar in data på ett metodiskt sätt, ofta med hjälp av förutbestämda kategorier eller checklistor.

Överlag används datainsamlingsmetoder i både kvalitativ och kvantitativ forskning, även om de metoder som används förändras beroende på forskningens metodik och vilken typ av data som samlas in. Kvantitativ forskning fokuserar på numeriska data som kan utvärderas med hjälp av statistiska verktyg, medan kvalitativ forskning betonar rika, detaljerade data som kan ge insikter om deltagarnas erfarenheter och synpunkter. 

Hur man analyserar kvalitativa och kvantitativa data

På grund av uppgifternas natur kräver analys av kvalitativa och kvantitativa uppgifter olika metoder.

Att identifiera mönster, teman och kategorier i insamlade data är det primära syftet med Kvalitativ dataanalys.. Denna metod innehåller ofta följande steg:

 1. Att transkribera eller omvandla inspelade data till text är vanligtvis det första steget i bedömningen av kvalitativa data.
 2. Kodning av data innebär att forskaren läser och läser om data för att upptäcka mönster, teman och kategorier. För att underlätta denna process kan forskaren använda mjukvaruprogram. 
 3. Forskaren genererar sedan teman och underteman som uppstår ur uppgifterna när uppgifterna har kodats.
 4. Beroende på de insamlade uppgifterna utvärderar forskaren slutligen teman och underteman, drar slutsatser och ger förslag.

När det gäller Analys av kvantitativa data., används statistiska metoder för att undersöka de numeriska data som erhållits. Processen omfattar ofta följande steg:

 1. Att rensa data är det första steget i tolkningen av kvantitativa data eftersom det tar bort fel, inkonsekvenser och outliers.
 2. Forskaren ordnar sedan uppgifterna i ett analyserbart format, t.ex. ett kalkylblad eller en databas.
 3. För att sammanfatta data kan forskaren använda beskrivande statistik som medelvärde, median eller läge.
 4. Slutligen kan forskaren använda inferensstatistik som t-test eller ANOVA för att testa hypoteser och utvärdera om resultaten är statistiskt signifikanta.

Dina kreationer, klara inom några minuter!

Mind the Graph är en värdefull resurs för vetenskapsmän och forskare som behöver skapa professionella vetenskapliga illustrationer och grafik på bara några minuter! Med sitt utbud av verktyg och resurser gör plattformen det enkelt att skapa högkvalitativa bilder som effektivt kommunicerar forskningsresultat till en bred publik.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar