Первинне та вторинне дослідження - це два фундаментальні підходи, які використовуються в наукових дослідженнях для збору інформації та вивчення тем, що становлять інтерес. Як первинне, так і вторинне дослідження пропонують унікальні переваги та мають власний набір міркувань, що робить їх цінними інструментами для дослідників у різних контекстах.

Розуміння відмінностей між первинними та вторинними дослідженнями має вирішальне значення для прийняття дослідниками обґрунтованих рішень щодо найбільш підходящого підходу до цілей дослідження та наявних ресурсів.

Що таке первинне дослідження?

Первинне дослідження - це збір та аналіз даних безпосередньо з першоджерел. Воно передбачає безпосередній збір інформації для вирішення конкретних дослідницьких завдань і генерування нових ідей. Цей метод дослідження передбачає проведення опитувань, інтерв'ю, спостережень, експериментів або фокус-груп для отримання даних, які мають відношення до дослідницького питання, що розглядається. Завдяки безпосередній взаємодії з суб'єктами або джерелами, первинне дослідження надає актуальну інформацію з перших рук, що дозволяє дослідникам контролювати процес збору даних і пристосовувати його до своїх конкретних потреб.

Типи первинних досліджень

Існує кілька типів первинних методів дослідження, які широко використовуються в різних галузях:

Опитування

Опитування - це систематичний збір даних за допомогою анкет або інтерв'ю з метою отримання інформації від великої кількості учасників. Опитування можна проводити особисто, по телефону, поштою або онлайн.

Інтерв'ю

Інтерв'ю - це безпосередня індивідуальна або групова взаємодія з окремими особами або ключовими інформаторами з метою отримання детальної інформації про їхній досвід, думки або знання. Інтерв'ю можуть бути структурованими (з використанням заздалегідь визначених запитань) або неструктурованими (з можливістю відкритих дискусій).

Спостереження

Спостережне дослідження уважно спостерігає і документує поведінку, взаємодію або явища в реальних умовах. Воно може проводитися як за участю, так і без участі респондентів, залежно від рівня залучення дослідника.

Аналіз даних

Вивчаючи та інтерпретуючи зібрані дані, аналіз даних виявляє закономірності, тенденції та ідеї, забезпечуючи глибше розуміння теми дослідження. Це дає змогу зробити значущі висновки для прийняття рішень і спрямовує подальші дослідження.

Фокус-групи

Фокус-групи - це групові дискусії з невеликою кількістю учасників, які діляться своїми думками, ставленням та досвідом з певної теми. Цей метод дозволяє інтерактивно та поглиблено дослідити тему.

Переваги первинних досліджень

Оригінальні та конкретні дані: Первинне дослідження надає дані з перших рук, які мають безпосереднє відношення до цілей дослідження, забезпечуючи їх свіжість та відповідність контексту дослідження.

Контроль над збором даних: Дослідники мають контроль над розробкою, реалізацією та процесом збору даних, що дозволяє їм адаптувати методи та інструменти дослідження відповідно до своїх потреб.

Глибина розуміння: Первинні методи дослідження, такі як інтерв'ю та фокус-групи, дозволяють дослідникам отримати глибоке розуміння поглядів, досвіду та мотивації учасників.

Обґрунтованість і надійність: Завдяки безпосередньому збору даних з першоджерел, первинне дослідження підвищує достовірність і надійність висновків, зменшуючи потенційні упередження, пов'язані з використанням вторинних або вже наявних даних.

Виклики первинних досліджень

Часо- та ресурсомісткий: Первинне дослідження вимагає ретельного планування, збору, аналізу та інтерпретації даних. Для цього може знадобитися набір учасників, проведення інтерв'ю чи опитувань, а також аналіз даних, що потребує часу та ресурсів.

Обмеження вибірки: Первинне дослідження часто покладається на вибіркові методи відбору учасників. Забезпечення репрезентативної вибірки, яка точно відображає цільову групу, може бути складним завданням, а упередженість вибірки може вплинути на узагальненість результатів.

Суб'єктивність: Залучення дослідників до первинних методів дослідження, таких як інтерв'ю або спостереження, створює потенціал для суб'єктивних інтерпретацій або упереджень, які можуть вплинути на процес збору та аналізу даних.

Обмежена узагальнюваність: Результати первинних досліджень можуть мати обмежену можливість узагальнення через специфічні характеристики вибірки або контексту. Важливо усвідомлювати обсяг та обмеження результатів і уникати широких узагальнень, що виходять за межі досліджуваної вибірки або контексту.

Що таке вторинне дослідження?

Це метод дослідження, який спирається на дані, що є у вільному доступі, а не збирає нові дані за допомогою первинних методів дослідження. Вторинне дослідження ґрунтується на перегляді та аналізі джерел, таких як опубліковані дослідження, звіти, статті, книги, урядові бази даних та онлайн-ресурси, для вилучення релевантної інформації, необхідної для досягнення конкретної мети дослідження.

Джерела вторинних досліджень

Опубліковані дослідження та наукові журнали

Дослідники можуть переглядати опубліковані дослідження та наукові журнали, щоб зібрати інформацію, дані та висновки, пов'язані з темою їхнього дослідження. Ці джерела часто містять всебічний і глибокий аналіз конкретних питань.

Звіти та білі книги

Звіти та офіційні документи, підготовлені дослідницькими організаціями, державними установами та галузевими асоціаціями, містять цінні дані та інформацію з конкретних тем чи секторів. Ці документи часто містять статистичні дані, дослідження ринку, тенденції та думки експертів.

Книги та довідкові матеріали

Книги та довідкові матеріали, написані експертами в певній галузі, можуть запропонувати всебічні огляди, теорії та історичні перспективи, які сприяють вторинним дослідженням.

Онлайн-бази даних

Онлайн-бази даних, такі як академічні бібліотеки, дослідницькі репозиторії та спеціалізовані платформи, надають доступ до величезної кількості опублікованих наукових статей, тез, дисертацій та матеріалів конференцій.

Переваги вторинного дослідження

Час та економічна ефективність: Вторинне дослідження економить час і ресурси, оскільки дані та інформація вже існують і є легкодоступними. Дослідники можуть використовувати наявні ресурси замість того, щоб проводити трудомісткі первинні дослідження.

Широкий спектр даних: Вторинні дослідження надають доступ до широкого спектру джерел даних, включаючи великомасштабні опитування, дані переписів населення та комплексні звіти. Це дозволяє дослідникам вивчати різні точки зору та проводити порівняння між різними дослідженнями.

Порівняльний аналіз: Дослідники можуть порівнювати результати різних досліджень або наборів даних, що дозволяє робити перехресні посилання та перевіряти результати. Це підвищує надійність і достовірність результатів досліджень.

Етичні міркування: Вторинні дослідження не передбачають безпосередньої взаємодії з учасниками, що зменшує етичні проблеми, пов'язані з приватним життям, інформованою згодою та конфіденційністю.

Виклики вторинних досліджень

Доступність та якість даних: Доступність і якість вторинних даних може бути різною. Дослідники повинні критично оцінювати достовірність, надійність і релевантність джерел, щоб забезпечити точність інформації, яку вони використовують у своїх дослідженнях.

Обмежений контроль над даними: Дослідники мають обмежений контроль над дизайном, методами збору та змінними, включеними у вторинні дані. Дані можуть не повністю відповідати цілям дослідження, що вимагає ретельного відбору та аналізу.

Потенційна упередженість та застаріла інформація: Вторинні дані можуть містити упередження або обмеження, притаманні первинним дослідникам. Крім того, дані можуть бути застарілими, а новіша інформація або події можуть бути не враховані.

Відсутність кастомізації: Оскільки вторинні дані збирають для різних цілей, вони можуть не повністю відповідати конкретним потребам дослідження. Дослідники можуть зіткнутися з обмеженнями щодо змінних, визначень або деталізації даних.

Порівняння первинних і вторинних досліджень

Первинне дослідження vs вторинне дослідження

Первинне дослідженняВторинні дослідження
Збір даних безпосередньо з першоджерел.Використовує наявні дані та інформацію.
Передбачає збір нових даних з перших рук.Спирається на вже існуючі дані, зібрані іншими.
Забирає багато часу та ресурсів.Ефективний за часом та економічно вигідний.
Надає унікальну інформацію, що відповідає меті дослідження.Пропонує ширший контекст та узагальнюючі висновки.
Може бути адаптований до конкретних дослідницьких питань.Охоплює широке коло тем та дослідницьких напрямків.
Дозволяє безпосередньо взаємодіяти з учасниками або предметами.Не має прямого контакту з учасниками.
Пропонує гнучкість у дизайні та методології дослідження.Обмежений контроль за якістю даних та методами їх збору.
Вищий контроль за надійністю та достовірністю даних.Покладається на якість і достовірність обраних джерел.
Дозволяє поглиблено вивчати дослідницькі питання.Підтримує перевірку гіпотез і порівняльний аналіз.
Потребує етичних міркувань щодо залучення учасників.Етика вимагає належного цитування та дотримання законів про авторське право.

Приклади первинних та вторинних досліджень

Приклади первинних досліджень

  • Проведення опитування для збору даних про задоволеність споживачів та вподобання щодо нового продукту безпосередньо від цільової аудиторії.
  • Розробка та проведення експерименту для перевірки ефективності нового методу навчання шляхом порівняння результатів навчання студентів у різних групах.
  • Спостереження та документування поведінки певного виду тварин у природному середовищі існування з метою збору даних для екологічних досліджень.
  • Організація фокус-групи з потенційними споживачами для збору інформації та відгуків про нову рекламну кампанію.
  • Проведення інтерв'ю з медичними працівниками, щоб зрозуміти їхній досвід і погляди на конкретне медичне лікування.

Приклади вторинних досліджень

  • Доступ до звіту про дослідження ринку для збору інформації про споживчі тенденції, розмір ринку та аналіз конкурентів в індустрії смартфонів.
  • Використовуючи наявні урядові дані про рівень безробіття, проаналізувати вплив економічної політики на структуру зайнятості.
  • Вивчення історичних документів і листів, щоб зрозуміти політичний клімат і соціальні умови під час певної історичної події.
  • Проведення мета-аналізу опублікованих досліджень ефективності конкретного лікарського засобу для оцінки його загальної ефективності та безпечності.

Як використовувати первинні та вторинні дослідження разом

Вивчивши різницю між первинними та вторинними дослідженнями, важливого значення набуває інтеграція цих двох підходів. Поєднання первинних і вторинних досліджень дає змогу створити комплексну та добре обґрунтовану методологію дослідження. Використання вторинних досліджень дає дослідникам ширше розуміння предмета, що дозволяє їм виявити прогалини в знаннях і належним чином уточнити свої дослідницькі питання.

Первинні методи дослідження, такі як опитування або інтерв'ю, можуть бути використані для збору нових даних, які безпосередньо стосуються цих дослідницьких питань. Результати первинних досліджень можна порівняти і підтвердити наявними знаннями, отриманими в ході вторинних досліджень. Поєднуючи результати обох типів досліджень, дослідники можуть заповнити прогалини в знаннях, підвищити надійність своїх висновків за допомогою тріангуляції та зробити значущі висновки, які сприятимуть загальному розумінню предмета дослідження.

Етичні міркування щодо первинних та вторинних досліджень

У первинних дослідженнях дослідники повинні отримати інформовану згоду від учасників, переконавшись, що вони повністю усвідомлюють мету, процедури та будь-які потенційні ризики або переваги дослідження. Необхідно дотримуватися конфіденційності та анонімності, щоб захистити конфіденційність учасників. Дослідники також повинні гарантувати, що методи збору даних і дизайн дослідження проводяться етично, дотримуючись етичних принципів і стандартів, встановлених відповідними інституційними наглядовими радами або комітетами з питань етики.

У вторинних дослідженнях етичні міркування насамперед стосуються належного та відповідального використання наявних джерел даних. Дослідники повинні поважати закони про авторське право та права інтелектуальної власності при отриманні доступу до вторинних даних та їх використанні. Вони також повинні критично оцінювати достовірність і надійність джерел, щоб забезпечити достовірність даних, які використовуються в їхньому дослідженні. Належне цитування і вказівка на першоджерела є важливими для підтримки академічної доброчесності та уникнення плагіату.

Створюйте науково точну інфографіку за лічені хвилини

Mind the Graph пропонує широкий вибір попередньо розроблених елементів, таких як піктограми, ілюстрації, графіки та діаграми, спеціально розроблені для різних наукових дисциплін. Mind the Graph дозволяє вченим покращити візуальне представлення своїх досліджень, роблячи їх більш цікавими та доступними для колег, студентів, політиків та широкої громадськості. 

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони