På den akademiske reisen til en ph.d.-kandidat er den kvalifiserende eksamenen en viktig milepæl på veien mot forskningsmålene og den ettertraktede doktorgraden. Å ta spranget kan være både spennende og skremmende. Frykt ikke, for denne bloggen vil veilede deg på veien.

At its core, a PhD qualifying exam tests your analytical and critical thinking skills. The exam is an opportunity to demonstrate your expertise, and if you approach it correctly, you’ll be able to ace it. You will find expert tips, helpful insights, and a wealth of resources in this comprehensive resource.

Målet vårt er å gi deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å lykkes, uansett om du bare tenker på eksamen eller er langt inne i forberedelsene. Denne bloggen vil være din trofaste følgesvenn på din reise gjennom studiestrategier, teknikker for tidsstyring og det muntlige forsvaret.

Let’s unlock your PhD qualifying exam success together. This guidance will assist you in becoming a confident, accomplished scholar and achieving your academic aspirations.

Forståelse av ph.d.-kvalifiseringseksamen

En av de mest sentrale milepælene på veien mot doktorgraden er doktorgradseksamen, som er en av de viktigste milepælene på veien. I dette avsnittet skal vi se nærmere på hva eksamen innebærer, hva den går ut på og hvorfor den er så viktig.

Som en del av ph.d.-kvalifiseringseksamenen, ofte kalt den omfattende eksamenen eller kandidateksamenen, evalueres studentene grundig for å avgjøre om de er klare til å forske i løpet av doktorgradsstudiet. Ph.d.-kandidater må krysse denne terskelen før de kan bli offisielle kandidater. Skriftlige og muntlige eksamener er de to hovedformene for denne eksamenen. I tillegg har noen institusjoner tatt i bruk en ny metode der noen få spørsmål blir sendt ut og svarene får tid til å bearbeides. 

Den skriftlige delen

En viktig del av denne fasen er å vise at du har en grundig forståelse av fagområdet ditt, vanligvis gjennom en rekke essays eller tester, som vanligvis er basert på skriftlige prøver. I noen tilfeller kan spørsmålene være brede, noe som betyr at du må trekke sammenhenger mellom flere aspekter av emnet du diskuterer.

Les også: Skriv som en proff: Utforsk magien i et akademisk avsnitt

Den muntlige komponenten 

Under den muntlige disputasen, som ofte avholdes etter at den skriftlige delen av forslaget er levert, må du forsvare forslaget ditt eller svare på spørsmål fra en komité av fakultetsmedlemmer. På den måten får du vist hva du kan, og du får verdifulle tilbakemeldinger.

Les også: Forberedelser til en vellykket disputasforsvar

Betydningen av denne akademiske milepælen

Here’s why the PhD qualifying exam is so important in academia.

 • Legge frem bevis på mestring: Eksamenen fungerer som en lakmustest på hva du kan om emnet. For å lykkes må du ha satt deg godt inn i fagområdet og være godt kjent med litteratur og metoder.
 • Evaluering av beredskap: This assessment aims to determine whether or not you are prepared to work on complex research projects at the end of your PhD program. The passing of this test indicates your readiness for the dissertation’s rigors.
 • Overgangen til kandidatstatus: Å bestå kvalifiseringseksamen er en viktig milepæl. Den markerer at du er klar til å begynne på en doktorgradsavhandling ved at du offisielt får status som ph.d.-kandidat. Den akademiske karrieren din er i ferd med å ta et spennende og prestisjefylt skritt fremover.
 • Forbedre dine karrieremuligheter: En ph.d.-eksamen kan forbedre karrieremulighetene dine i og utenfor akademia, ettersom den viser din kompetanse og ditt engasjement.

PhD qualifying exams are not just hurdles to overcome; they’re transformative experiences that equip you with the skills, knowledge, and recognition needed to excel in your academic career. The doctoral dissertation is a challenge that tests your intellectual prowess and sets you on your path to a doctoral degree.

Forberedelse til suksess

For å lykkes med doktorgradseksamen må du forberede deg godt før eksamen. Tidlig og grundig forberedelse er nøkkelen til suksess. Formålet med denne delen er å diskutere hvordan du kan forberede deg til denne viktige akademiske milepælen, inkludert hvordan du kan utvikle en studieplan, sette deg mål og samarbeide med andre for å nå dem.

Tidlig forberedelse er avgjørende

En vellykket ph.d.-eksamen krever tidlig forberedelse. Ved å bruke denne metoden kan du gå systematisk gjennom mye stoff, noe som reduserer angst og stress i siste liten. Det er lettere å forstå og holde på kunnskapen hvis du begynner tidlig, noe som gir deg tid i gave.

Tidlige forberedelser gjør det også mulig å identifisere behovet for ekstra hjelp eller ressurser. På denne måten kan du dele opp det omfattende pensumet i overkommelige biter, noe som gjør studiene raskere og mer effektive.

Sette seg mål og lage en studieplan

To prepare effectively for an exam, it is essential to develop a study schedule and set clear, attainable goals. With a well-organized study plan, you’ll be able to manage your time efficiently and ensure that you don’t overload yourself with too many topics. Break down your objectives into smaller, manageable steps by defining them at the beginning of the preparation period.

Sørg for at studieøktene dine har spesifikke, målbare og realistiske mål, slik at du enkelt kan følge med på fremgangen din. Sørg for at studierutinene dine er tilpasset din personlige læringsstil, og at de omfatter repetisjon, øving og egenvurdering. Dette vil hjelpe deg med å holde fokus og disiplin når du forbereder deg.

Samarbeid i studiegrupper for læring

Selv om du kommer til å gjøre mesteparten av eksamensforberedelsene alene, kan det være svært nyttig å studere sammen med en gruppe. Studiegrupper gir nye perspektiver, variert innsikt og emosjonell støtte, noe som gjør forberedelsene enklere og reduserer isolasjonen.

Studiegrupper kan hjelpe deg med å avklare tvil og diskutere komplekse konsepter. I tillegg til at de holder deg ansvarlig, reduserer de fristelsen til å utsette studiene. Sørg for å danne en velorganisert, produktiv studiegruppe med et felles mål om å lykkes.

Eksamen: Hvordan navigere gjennom den

The PhD qualifying exam is a formidable challenge that often comprises two main components: the written exam and the oral defense. To succeed, it’s crucial to understand the format of this academic hurdle, know what to expect during each stage, and be aware of common pitfalls that can trip you up. Let’s delve into these aspects to help you navigate the exam with confidence.

Format for en typisk doktorgradseksamen

Skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamenen fungerer som en solid vurdering av dine omfattende kunnskaper innen fagfeltet, og er det første hinderet på veien mot doktorgraden. Avhengig av de spesifikke kravene i programmet ditt, kan denne fasen vare i flere timer eller dager.

 • I den skriftlige eksamenen får du spørsmål som går dypt inn i kjernebegrepene og temaene i faget ditt. I disse spørsmålene testes forståelsen din ikke bare i bredden, men også i dybden.
 • Din evne til å syntetisere informasjon fra ulike kilder, inkludert kursarbeid, forskning og relevant litteratur, er en viktig forventning under den skriftlige eksamenen.
 • Fagområdet ditt kan kreve at du analyserer, tolker og trekker konklusjoner fra data. Her viser du din evne til å anvende kunnskapen din i praksis.
 • På den skriftlige eksamenen skal du kunne vise at du har en omfattende forståelse av emnet. Vise din forståelse av sentrale teorier, metoder og aktuelle debatter.

Muntlig forsvar

Det muntlige forsvaret er en annen sentral del av den kvalifiserende eksamenen etter at du har bestått den skriftlige delen. Det muntlige forsvaret innebærer at et panel av fakultetsmedlemmer vurderer det du har skrevet og din evne til å forsvare det.

 • De skriftlige svarene dine må presenteres og forsvares under det muntlige forsvaret. Du vil få utdypende spørsmål og bli bedt om å forklare resonnementene dine. I denne fasen bør du vise at du kan anvende kunnskapen din på virkelige scenarier.
 • Panelet vil vurdere dybden av din kunnskap på dette området. Antakelsene dine kan bli utfordret, du kan bli bedt om å avklare dem, og spesifikke spørsmål kan bli utdypet. Din akademiske forberedelse og forståelse vil bli vurdert i denne fasen.
 • Under det muntlige forsvaret er det avgjørende at du kan formulere ideene dine på en effektiv måte. Formidlingsevnen din vil bli evaluert av fakultetsmedlemmene for å sikre at du klarer å formidle komplekse konsepter på en tydelig og sammenhengende måte.

Vanlige fallgruver og hvordan du unngår dem

Now let’s take a closer look at each of these common pitfalls in more detail and see what we can do to avoid them:

Mangel på tidsstyring

Den skriftlige prøven er en utfordring for mange kandidater, fordi de sliter med å disponere tiden effektivt. En prøveeksamen på tid kan hjelpe deg med å takle denne utfordringen. Bestem deg for en tidtaker og sett av tid basert på spørsmålenes vekt og kompleksitet. Sørg for at du får verdifulle poeng for de delene du føler deg tryggest på, ved å prioritere de spørsmålene du føler deg tryggest på. De vanskeligste spørsmålene kan du vente med til slutten og ta opp igjen etter at resten av spørsmålene er besvart.

Les også: Tidsstyring for forskere: En omfattende verktøykasse

Utilstrekkelige forberedelser til det muntlige forsvaret

Du kan gå i en alvorlig felle hvis du ikke forstår de skriftlige svarene dine godt nok eller ignorerer potensielle spørsmål under det muntlige forsvaret. Det kan være vanskelig å gi adekvate forklaringer hvis du snubler. Du kan forhindre dette ved å gjennomføre prøveforelesninger med medstudenter, mentorer eller akademiske rådgivere. Be om at de stiller utfordrende og uventede spørsmål, akkurat som i en ekte rettssak. I tillegg til å forberede deg på mulige spørsmål, vil øvelse også forbedre din evne til å kommunisere effektivt. Ta deg tid til å sette deg godt inn i litteraturen og de skriftlige svarene du gir. Forbered deg på å svare på inngående spørsmål ved å gjennomgå forskningen, metodene og konteksten.

Overse stress og angst

Eksamensprestasjoner kan påvirkes negativt av stress og angst. Dette kan resultere i nervøsitet, hukommelsessvikt og problemer med å formulere seg med selvtillit. Avspenningsteknikker kan hjelpe deg med å takle stress og angst. Du kan holde deg rolig og fokusert ved å praktisere dype pusteøvelser, meditasjon og mindfulness. Ha en vekstorientert holdning, visualiser at du lykkes, og minn deg selv på hva du kan. Et sunt kosthold, regelmessig mosjon og tilstrekkelig søvn kan også redusere stress. Støtte fra mentorer eller rådgivningstjenester kan hjelpe deg med å håndtere angsten mer effektivt hvis den vedvarer.

Slik holder du motivasjonen oppe under forberedelsene til ph.d.-prøven

Midt i den krevende forberedelsesprosessen til en doktorgradseksamen kan det være utfordrende å opprettholde motivasjonen og en positiv innstilling. Det kan være krevende og følelsesmessig utmattende i denne fasen av studielivet, men med de rette strategiene kan du få mest mulig ut av det.

Identifiser og bryt ned målene dine

 • Forberedelsene bør begynne med klare, oppnåelige mål.
 • Sett opp mindre, håndterbare milepæler for å hjelpe deg med å bestå eksamen.
 • Sett deg mål for lesing, ferdighetsmål for emner og øvingsoppgaver hver uke.
 • Ved å oppnå disse små milepælene opprettholder du motivasjonen og får en følelse av mestring.

Organiser studietiden din

 • Konsistens og disiplin kan oppnås ved å bygge opp en strukturert studierutine.
 • Studie-, pause- og avslapningsaktiviteter bør planlegges spesielt.
 • Prokrastinering kan bekjempes ved å være konsekvent i rutinene.

Sikre ansvarlighet og støtte

 • Ta kontakt med medstudenter, mentorer og akademiske rådgivere når du trenger støtte.
 • Delta i eller opprett en studiegruppe for å få en følelse av fellesskap og ansvarlighet.
 • Regelmessige diskusjoner med medstudenter holder motivasjonen oppe, avklarer tvil og utveksler ideer.

Løse felles utfordringer

 • Forstå at det er normalt å tvile på seg selv. Følg med på fremgangen din og anerkjenn det du har oppnådd.
 • Håndter stress ved å trene, meditere eller søke profesjonell hjelp om nødvendig.
 • Ta regelmessige pauser og prioriter egenomsorg for å unngå utbrenthet. Slapp av og nyt meningsfylte aktiviteter.

Å holde motivasjonen oppe under forberedelsene til doktorgradseksamen er en viktig del av den akademiske reisen. For å opprettholde motivasjonen og holde deg på sporet bør du sette deg klare mål, etablere en strukturert rutine, søke støtte og ta tak i vanlige utfordringer. Til syvende og sist vil du kunne oppnå akademisk suksess ved å overvinne disse utfordringene.

Visualiseringskraften til Mind the Graph vil ta datavisualisering til neste nivå

Vi står foran en stor forandring i jakten på bedre kommunikasjon og forståelse av vitenskapelige funn. Forskning og avhandlinger kan gjøres enklere med Mind the Graph. Scientific communication will be redefined as we know it when visuals are seamlessly integrated into your drafts. Through Mind the Graph’s powerful tools, you can visually engage your audience with complex data, making it easier for them to understand. Visit our nettsted for mer informasjon.

illustrasjoner-banner
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler