I forskningsverdenen fører nysgjerrighet ofte til banebrytende oppdagelser og ny innsikt. Når forskere begir seg ut på intellektuelle reiser, tar de i bruk ulike metoder for å utforske ukjente territorier, utfordre konvensjonell kunnskap og utvide grensene for forståelse. En av metodene som baner vei for utforsking, kalles eksplorativ forskning.

Utforskende forskning fungerer som en inngangsport til det ukjente, og gir forskere en plattform for å dykke ned i uutforskede områder og utvikle en dypere forståelse av komplekse fenomener. Ved å formulere åpne spørsmål som går i dybden på et tema, inviterer utforskende forskning forskere til å begi seg ut på en undersøkende reise, der selve reisen er like verdifull som målet.

Denne artikkelen går i dybden på utforskende forskningsspørsmål og gir leseren verdifull innsikt gjennom en rekke illustrerende eksempler. 

Hva er eksplorativ forskning?

Utforskende forskning er en metodisk strategi som brukes i vitenskapen for å undersøke nye eller uforklarlige hendelser. Den fungerer som en innledende undersøkelse med mål om å skaffe kunnskap, stimulere ideer og oppdage potensielle mønstre eller sammenhenger i et bestemt tema eller en bestemt problemstilling. Utforskende forskning er fleksibel og åpen av natur, i motsetning til andre typer forskning som har forhåndsbestemte hypoteser og mål. 

Det primære målet med utforskende forskning er å utvide kunnskapen og forståelsen ved å undersøke et tema fra ulike vinkler og perspektiver. Utforskende forskning brukes ofte når det finnes lite eller ingen forhåndsinformasjon om et emne, eller når den eksisterende informasjonen ikke er tilstrekkelig til å danne konkrete hypoteser. Utforskende forskning hjelper forskere med å definere forskningsspørsmål, utvikle hypoteser og utforme mer fokuserte studier i fremtiden.

Eksplorative forskningsmetoder er mangfoldige og kan omfatte teknikker som litteraturstudier, intervjuer, observasjoner, fokusgrupper, casestudier og spørreundersøkelser. Disse metodene gjør det mulig for forskere å samle inn kvalitative og/eller kvantitative data, utforske ulike synsvinkler og identifisere potensielle mønstre eller temaer som kan gi grunnlag for videre undersøkelser.

Typer av eksplorativ forskning

Utforskende forskning kan grovt sett kategoriseres i to hovedtyper: primærforskning og sekundærforskning. Hver av disse typene tilbyr unike metoder for å samle inn informasjon og innsikt, noe som hjelper forskerne i deres søken etter forståelse og oppdagelser.

Primærforskning

Primærforskning innebærer innsamling av originaldata direkte fra kilden. Denne typen forskning utføres av forskeren eller forskerteamet og innebærer innsamling av informasjon som er spesifikt rettet mot formålet med den aktuelle studien. Metoder for primærforskning omfatter spørreundersøkelser, intervjuer, observasjoner, eksperimenter og fokusgrupper.

 • Undersøkelser: Spørreundersøkelser innebærer å administrere spørreskjemaer eller gjennomføre intervjuer for å samle inn data direkte fra enkeltpersoner eller grupper. 
 • Intervjuer: Intervjuer innebærer en-til-en- eller smågruppesamtaler med deltakerne for å få detaljert innsikt og perspektiver. 
 • Observasjoner: Observasjonsforskning innebærer systematisk observasjon og dokumentasjon av atferd, interaksjoner eller fenomener i deres naturlige omgivelser. 
 • Eksperimenter: Eksperimenter er kontrollerte prosedyrer som er utformet for å teste hypoteser og fastslå årsakssammenhenger.
 • Fokusgrupper: Fokusgrupper samler en liten gruppe deltakere for å delta i styrte diskusjoner om et spesifikt tema. 

Sekundærforskning

Sekundærforskning innebærer analyse og sammenstilling av eksisterende data og informasjon fra ulike kilder. Det innebærer ikke å samle inn nye data direkte fra deltakerne, men baserer seg på tidligere utført forskning, publisert litteratur, rapporter, databaser og andre offentlig tilgjengelige kilder.

 • Litteraturgjennomganger: Litteraturstudier innebærer gjennomgang og analyse av relevante akademiske og vitenskapelige publikasjoner om et spesifikt tema.
 • Rapporter og databaser: Forskere kan få tilgang til rapporter, undersøkelser og databaser som er utarbeidet av offentlige etater, forskningsorganisasjoner eller bransjeorganisasjoner. 
 • Kilder på nettet: Kilder på nettet, som artikler, blogger, forum og sosiale medier, kan gi innsikt i aktuelle diskusjoner, nye trender og offentlige meninger. 

Fordeler med eksplorativ forskning

Eksplorativ forskning har flere fordeler som gjør den til en verdifull tilnærming i forskningsprosessen. Her er noen av de viktigste fordelene med utforskende forskning:

 1. Genererer innsikt: Utforskende forskning er spesielt effektiv når det gjelder å generere innsikt og få en dypere forståelse av et tema eller problem. Ved å gi forskerne mulighet til å utforske uutforskede områder, avdekker de nye perspektiver, mønstre og sammenhenger som kanskje ikke har blitt oppdaget eller vurdert tidligere. Det hjelper forskerne til å formulere meningsfulle forskningsspørsmål og utvikle hypoteser for videre undersøkelser.
 2. Fleksibilitet: Utforskende forskning er svært fleksibel og tilpasningsdyktig. Den har ikke rigide strukturer eller forhåndsbestemte hypoteser, noe som gjør at forskerne kan være åpne for uventede funn og justere tilnærmingen etter hvert som ny informasjon dukker opp.
 3. Identifiserer forskningshull: Gjennom utforskende forskning kan forskere identifisere hull i eksisterende kunnskap eller områder som krever ytterligere undersøkelser. Ved å gjennomgå litteratur, foreta innledende datainnsamling og undersøke scenarier fra den virkelige verden kan forskere finne områder der det er behov for mer omfattende studier. Dette er med på å styre fremtidig forskningsinnsats og bidrar til å øke kunnskapen på området.
 4. Gir et grunnlag for videre forskning: Utforskende forskning legger grunnlaget for mer målrettede og hypotesedrevne undersøkelser. Den innsikten og de foreløpige funnene som oppnås gjennom eksplorativ forskning, hjelper forskere med å avgrense forskningsspørsmålene, utvikle hypoteser og utforme mer fokuserte studier. Eksplorativ forskning fungerer som et verdifullt innledende trinn i forskningsprosessen og veileder forskere mot mer dyptgående og avgjørende studier.
 5. Stimulerer til innovasjon og kreativitet: Utforskende forskning oppmuntrer forskere til å tenke utenfor boksen og utforske ukonvensjonelle ideer og tilnærminger. Ved å omfavne usikkerhet og tvetydighet kan forskere oppdage nye perspektiver, alternative løsninger og innovative konsepter. Dette fremmer kreativiteten og kan føre til banebrytende oppdagelser og fremskritt på ulike områder.
 6. Kostnads- og tidseffektivitet: Sammenlignet med andre forskningsmetoder kan eksplorativ forskning være relativt kostnads- og tidseffektiv. Den innebærer ofte mindre komplekse datainnsamlingsmetoder og kan gjennomføres med mindre utvalgsstørrelser. Dette gjør det til et praktisk valg for forskere med begrensede ressurser eller tidsbegrensninger.

Ulemper ved eksplorativ forskning

Selv om utforskende forskning gir flere fordeler i forskningsprosessen, har den også visse begrensninger og potensielle ulemper. Her er noen av de viktigste ulempene ved utforskende forskning:

 1. Manglende generaliserbarhet: Eksplorativ forskning utføres ofte i liten skala og med et begrenset utvalg. Derfor er det ikke sikkert at funnene og innsikten fra utforskende forskning er representative for en større populasjon eller kan brukes i bredere sammenhenger. 
 2. Begrenset kontroll: Eksplorerende forskning kjennetegnes av at den er åpen, noe som gir forskerne mulighet til å utforske ulike perspektiver og uventede funn. Denne mangelen på kontroll over variablene kan imidlertid gjøre det utfordrende å etablere årsakssammenhenger eller trekke endelige konklusjoner. 
 3. Subjektivitet og forutinntatthet: Eksplorativ forskning baserer seg ofte på kvalitative data og subjektive tolkninger. Forskere kan ha personlige fordommer eller forutinntatte meninger som kan påvirke datainnsamlingen, analysen og tolkningsprosessen.
 4. Tids- og ressurskrevende: Utforskende forskning kan være tidkrevende og ressurskrevende. Det kan kreve omfattende litteraturstudier, pilotstudier, intervjuer eller observasjoner for å samle inn foreløpige data og utforske ulike aspekter av et forskningsproblem.
 5. Mangel på fokus og retning: Den utforskende forskningens åpne natur kan noen ganger føre til mangel på fokus og retning. Uten spesifikke forskningsspørsmål eller hypoteser kan forskere slite med å etablere klare forskningsmål eller definere grensene for studien.
 6. Begrenset kvantitativ analyse: Utforskende forskning baserer seg ofte på kvalitative datainnsamlings- og analysemetoder, for eksempel intervjuer, observasjoner eller innholdsanalyse. Selv om kvalitative data gir rik innsikt og dybdeforståelse, er det ikke sikkert at de egner seg for kvantitativ analyse eller statistisk generalisering. 

Fremgangsmåte for utforskende forskning

De nøyaktige trinnene kan variere avhengig av studiens art, men her er noen av de viktigste trinnene i utforskende forskning:

Identifisere problemet

Det første trinnet i utforskende forskning er å identifisere og definere forskningsproblemet eller temaet som er av interesse. Dette innebærer å forstå konteksten, bakgrunnen og eventuell eksisterende kunnskap knyttet til problemet. Det er viktig å gjennomgå relevant litteratur, utforske tidligere studier og identifisere hull eller områder som krever ytterligere utforskning. Ved å forstå problemet kan forskeren etablere et grunnlag for den utforskende forskningen og bestemme fokuset for undersøkelsen.

Lag en hypotese

Selv om utforskende forskning er åpen og ikke krever spesifikke hypoteser, kan det å lage tentative hypoteser eller forskningsspørsmål gi et utgangspunkt for utforskningen. Disse hypotesene eller spørsmålene fungerer som veiledende prinsipper eller retningslinjer for forskningsprosessen. De bør være brede og fleksible og gi rom for utforskning og oppdagelser. Hypoteser kan utledes fra eksisterende teorier, observasjoner eller personlig innsikt. De fungerer som et rammeverk for å generere ideer, utforske ulike innfallsvinkler og styre forskningen mot meningsfulle funn.

Velg utvalg

Forskere må bestemme utvalget eller deltakerne i den eksplorative forskningen. Utvalget bør velges på en måte som representerer populasjonen eller gruppen av interesse. Avhengig av forskningstilnærmingen kan man bruke utvalgsteknikker som tilfeldig utvalg, målrettet utvalg eller snøballutvalg. Valget av et passende utvalg er avgjørende for å sikre at funnene er representative og kan brukes på en bredere populasjon.

Utfør ytterligere undersøkelser

Når problemet er identifisert og de første hypotesene eller forskningsspørsmålene er etablert, kan forskerne gå videre med videre forskning. Dette innebærer å bruke ulike forskningsmetoder for å samle inn relevante data og innsikt. Forskere kan bruke en kombinasjon av primære og sekundære forskningsmetoder, for eksempel spørreundersøkelser, intervjuer, observasjoner, litteraturstudier eller dataanalyse, for å utforske ulike aspekter av problemet. Dataene som samles inn, hjelper forskerne med å få en dypere forståelse, identifisere mønstre og generere ny innsikt som bidrar til utforskningen av forskningsproblemet.

Samle inn og analysere data

Datainnsamling er et viktig trinn i utforskende forskning. Forskere bør samle inn relevante data ved hjelp av de valgte forskningsmetodene, enten det dreier seg om å gjennomføre intervjuer, spørreundersøkelser, observasjoner eller gjennomgang av eksisterende litteratur. Når dataene er samlet inn, må forskerne analysere dem ved hjelp av egnede kvalitative eller kvantitative analyseteknikker. Dette kan omfatte koding av kvalitative data, tematisk analyse eller deskriptiv statistisk analyse.

Tolke funn

Etter å ha analysert dataene må forskerne tolke funnene i lys av forskningsproblemet. Dette innebærer å identifisere nye temaer, mønstre eller trender og forstå dataene i forhold til de opprinnelige forskningsspørsmålene eller hypotesene. Forskere bør kritisk evaluere funnene, sammenligne dem med eksisterende litteratur og vurdere alternative forklaringer eller tolkninger.

Rapportere og formidle resultater

Det siste trinnet i utforskende forskning er å rapportere funnene og formidle resultatene. Forskere bør skrive en tydelig og kortfattet rapport som inneholder en innledning, metode, funn og diskusjon. Rapporten bør fremheve innsikten som er oppnådd, studiens begrensninger og potensielle implikasjoner for videre forskning. Forskere kan også presentere funnene sine på konferanser, publisere i akademiske tidsskrifter eller dele resultatene med relevante interessenter eller samfunnet for øvrig.

Eksempler på utforskende forskningsspørsmål

Her er noen eksempler på utforskende forskningsspørsmål i ulike sammenhenger: 

Spørsmål om et nytt produkt eller en ny tjeneste

 • Hva er de potensielle bruksområdene og fordelene med vårt nye produkt/tjeneste?
 • Hvordan er vårt nye produkt/tjeneste sammenlignet med eksisterende alternativer i markedet?
 • Hva er de viktigste egenskapene og funksjonene som kundene vil sette pris på i vårt nye produkt/tjeneste?
 • Hvordan oppfatter kundene verdiforslaget til vårt nye produkt/tjeneste?
 • Hva er de potensielle barrierene eller utfordringene ved å introdusere vårt nye produkt/tjeneste på markedet?

Spørsmål om målgruppen

 • Hvilke demografiske kjennetegn og psykografiske profiler har målgruppen vår?
 • Hvilke behov, preferanser og atferd har målgruppen vår?
 • Hvordan oppfatter og samhandler målgruppen vår med lignende produkter/tjenester i dag?
 • Hva er de viktigste driverne og påvirkningsfaktorene for kjøpsbeslutninger i målgruppen vår?
 • Finnes det noen uutnyttede segmenter eller nisjemarkeder i målmarkedet som vi bør utforske?

Spørsmål om en ny forretningsmulighet

 • Hva er markedstrendene og -dynamikken knyttet til den nye forretningsmuligheten?
 • Hva er de potensielle kundesegmentene og markedsbehovet for den nye forretningsmuligheten?
 • Hva er konkurransesituasjonen og potensielle utfordringer knyttet til den nye forretningsmuligheten?
 • Hvilke regulatoriske eller juridiske hensyn må tas i forbindelse med den nye forretningsmuligheten?
 • Hvilke potensielle risikoer og fordeler er forbundet med å satse på den nye forretningsmuligheten?

Spørsmål om en potensiell kundebase

 • Hvem er de potensielle kundene for produktet/tjenesten vår?
 • Hva er de viktigste behovene, smertepunktene og ønskene til våre potensielle kunder?
 • Hvordan tilfredsstiller potensielle kunder behovene sine i dag, eller hvordan løser de problemene sine?
 • Hvilke kanaler eller berøringspunkter kan vi bruke for å nå og engasjere potensielle kunder?
 • Hvilke barrierer eller motivasjoner kan potensielle kunder ha for å ta i bruk produktet/tjenesten vår?

Tips for å skrive gode utforskende spørsmål

Now that you’ve learned some exploratory research question examples, it’s time to consider how to craft good exploratory questions. Writing effective exploratory questions is essential for conducting thorough and insightful research. Here are some tips to help you create strong exploratory questions:

 • Bruk åpne spørsmål for å oppmuntre til detaljerte svar og unngå ja/nei-spørsmål.
 • Hold en nøytral tone og unngå antakelser for å samle inn objektiv informasjon.
 • Focus on “what” and “how” to prompt descriptive and reflective answers from participants.
 • Hold spørsmålene kortfattede og enkle å forstå, og unngå komplekse spørsmål.
 • Sørg for at spørsmålene dine er relevante i forhold til forskningens mål og kontekst.
 • Forhåndstest spørsmålene med en liten gruppe, og gjør nødvendige forbedringer basert på tilbakemeldingene.
 • Utforskende forskning er en iterativ prosess, der du forbedrer spørsmålene dine etter hvert som du får ny innsikt.

Utforskende vs. forklarende forskning

Utforskende og forklarende forskning er to forskjellige tilnærminger innen forskning. Utforskende forskning utføres for å gå i dybden på relativt uutforskede eller dårlig forståtte temaer ved hjelp av åpne og fleksible metoder som intervjuer, observasjoner og litteraturstudier. Målet er å generere nye ideer, mønstre eller retninger for videre undersøkelser uten å starte med forhåndsdefinerte hypoteser. 

På den annen side søker forklarende forskning å etablere årsaks- og virkningsforhold og forklare sammenhengen mellom variabler. Her brukes strukturerte kvantitative metoder som eksperimenter, spørreundersøkelser eller statistiske analyser for å teste og verifisere hypoteser utledet fra eksisterende teorier eller tidligere utforskende forskning. Forklarende forskning krever større utvalgsstørrelser og utføres etter innledende utforskning eller når man har tilstrekkelig forståelse til å formulere spesifikke hypoteser. 

Disse to tilnærmingene tjener ulike formål i forskningsprosessen, der utforskende forskning baner vei for dypere forståelse og forklarende forskning gir forklaringer og validerer sammenhenger.

Analyse av data fra eksplorativ forskning

Når man analyserer data fra eksplorativ forskning, bør forskeren ta hensyn til følgende:

 • Analyse av kvalitative data: Organisere og tolke kvalitative data ved å identifisere temaer og mønstre fra intervjuer eller fokusgrupper.
 • Kvantitativ dataanalyse: Bruke statistiske metoder til å analysere kvantitative data fra undersøkelser eller spørreskjemaer for å avdekke sammenhenger og mønstre.
 • Triangulering: Kombinere flere datakilder eller metoder for å validere funn og øke påliteligheten.
 • Iterativ analyse: Kontinuerlig gjennomgang og forbedring av data, gjennomgang av forskningsspørsmål og utforsking av nye områder for dypere innsikt.
 • Tolkning og syntese: Tolke funn innenfor forskningskonteksten, sammenfatte resultatene og trekke konklusjoner.
 • Rapportering: Dokumentere funnene i en forskningsrapport, inkludert visuelle fremstillinger for å lette forståelsen.

Ved å analysere data fra utforskende forskning ved hjelp av egnede kvalitative og kvantitative teknikker kan forskere få verdifull innsikt, avdekke nye perspektiver og bidra til kunnskapsgrunnlaget på sine respektive områder.

Visuelt tiltalende figurer for forskningen din

Med fokus på å produsere publiseringsklare figurer av høy kvalitet, Mind the Graph sørger for at forskere enkelt kan dele og eksportere bildene sine i ulike formater og sømløst integrere dem i vitenskapelige artikler, presentasjoner eller plakater. Ved å forenkle visuell design og tilby praktiske delingsalternativer gjør Mind the Graph det mulig for forskere å presentere arbeidet sitt på en effektiv og profesjonell måte.

mikrobiologi
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler