Oletko koskaan ajatellut tehdä jotain, mutta miettinyt, onko se mahdollista vai ei? On selvää, että kun haluamme tehdä jotain ainutlaatuista, meillä on useita rajoituksia. Ymmärtääksemme kaikki nämä rajoitteet ja tarkistaaksemme, onko mielessämme oleva ajatus hyödyllinen vai ei, teemme tämän valmistelevan työn, jota kutsutaan toteutettavuustutkimukseksi.

Toteutettavuustutkimus on kuin ideasi todellisuuden tarkistus, joka auttaa sinua päättelemään, kannattaako sitä todella toteuttaa. Tässä artikkelissa käsitellään mikä on toteutettavuustutkimus tutkimuksessa, toteutettavuustutkimuksen eri näkökohdat, miten se tehdään, miten se on tarkistettava ja miten se auttaa meitä luomaan täydellisen mallin ideallemme.

Mikä on tutkimuksen toteutettavuustutkimus? 

Toteutettavuustutkimus on perusteellinen arviointi, jonka tarkoituksena on määrittää ehdotetun hankkeen tai idean käytännöllisyys ja elinkelpoisuus. Siinä arvioidaan erilaisia tekijöitä, kuten teknisiä, taloudellisia, oikeudellisia, toiminnallisia ja aikataulullisia näkökohtia, jotta voidaan varmistaa, voidaanko hanke toteuttaa onnistuneesti.

Toteutettavuustutkimuksen tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille objektiivista ja puolueetonta tietoa, jonka avulla he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja hankkeen tulevaisuudesta. Se auttaa tunnistamaan yritykseen liittyvät mahdolliset riskit, haasteet ja mahdollisuudet, jolloin sidosryhmät voivat arvioida sen mahdollisia tuloksia.

Toteutettavuustutkimuksen avulla päättäjät voivat määrittää, onko hanke organisaation tavoitteiden mukainen, tunnistaa mahdolliset esteet ja kehittää varasuunnitelmia. Tämä järjestelmällinen arviointi varmistaa, että resurssit kohdennetaan tehokkaasti ja että hankkeet, joilla on hyvät mahdollisuudet onnistua, toteutetaan. 

Mikä on toteutettavuustutkimuksen tarkoitus?

Toteutettavuustutkimus on tärkeä väline ehdotetun hankkeen tai aloitteen käytännöllisyyden ja elinkelpoisuuden arvioinnissa ennen kuin sen toteuttamiseen sidotaan merkittäviä resursseja. Se on kattava arviointi, jossa otetaan huomioon erilaisia tekijöitä, kuten tekniset, taloudelliset, oikeudelliset, toiminnalliset ja aikataululliset näkökohdat, ja joka tarjoaa sidosryhmille ratkaisevan tärkeää tietoa tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi.

Toteutettavuustutkimus auttaa ennen kaikkea tunnistamaan hankkeen tavoitteet ja määrittämään, ovatko ne linjassa organisaation yleisten tavoitteiden kanssa. Sen avulla sidosryhmät voivat arvioida hankkeen mahdollisia hyötyjä ja punnita niitä suhteessa niihin liittyviin riskeihin. Toteutettavuustutkimuksen avulla päätöksentekijät voivat saada selkeämmän käsityksen hankkeen mahdollisista vaikutuksista organisaation resursseihin, valmiuksiin ja markkina-asemaan.

Teknisen toteutettavuuden tutkiminen

Yksi toteutettavuustutkimuksen keskeisistä näkökohdista on teknisen toteutettavuuden tarkastelu. Tässä yhteydessä arvioidaan, voidaanko ehdotettu hanke toteuttaa käytettävissä olevan teknologian, infrastruktuurin ja asiantuntemuksen avulla. Se auttaa tunnistamaan mahdollisia teknisiä rajoitteita tai haasteita, joita voi ilmetä hankkeen toteuttamisen aikana, ja mahdollistaa asianmukaisen varasuunnittelun.

Lisäksi toteutettavuustutkimuksessa arvioidaan hankkeen taloudellinen elinkelpoisuus. Siinä tehdään yksityiskohtainen kustannus-hyötyanalyysi, jossa määritetään hankkeeseen liittyvät taloudelliset vaikutukset. Tämä analyysi auttaa sidosryhmiä ymmärtämään mahdollisen sijoitetun pääoman tuoton, hankkeen kannattavuuden ja kustannusten takaisinmaksuaikataulun.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: Mitä on paikkatietoanalyysi? Suunnitelma ennen varsinaista suunnitelmaa

Toteutettavuustutkimusten tyypit

Toteutettavuustutkimuksia on monenlaisia, ja kullakin niistä on omat erityispainopisteensä ja -tavoitteensa. Yleisimpiä toteutettavuustutkimustyyppejä ovat muun muassa seuraavat:

 1. Tekninen toteutettavuustutkimus: Tämäntyyppisessä tutkimuksessa arvioidaan, voidaanko ehdotettu hanke toteuttaa käytettävissä olevan teknologian, infrastruktuurin ja asiantuntemuksen avulla. Siinä yksilöidään mahdolliset tekniset rajoitteet tai haasteet, joita voi ilmetä hankkeen toteuttamisen aikana, ja mahdollistetaan asianmukainen varasuunnittelu.
 2. Taloudellinen toteutettavuustutkimus: Tämäntyyppiseen tutkimukseen kuuluu yksityiskohtainen kustannus-hyötyanalyysi, jossa määritetään hankkeeseen liittyvät taloudelliset vaikutukset. Se auttaa sidosryhmiä ymmärtämään mahdollisen sijoitetun pääoman tuoton, hankkeen kannattavuuden ja kustannusten kattamisen aikataulun.
 3. Oikeudellinen toteutettavuustutkimus: Tämäntyyppisessä tutkimuksessa tarkastellaan hankkeeseen liittyviä oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Tunnistamalla mahdolliset oikeudelliset esteet tai vaatimustenmukaisuuskysymykset varhaisessa vaiheessa organisaatiot voivat varmistaa, että hanke on linjassa oikeudellisten puitteiden kanssa, ja minimoida oikeudellisten komplikaatioiden riskin myöhemmin.
 4. Toiminnallinen toteutettavuustutkimus: Tämäntyyppisessä tutkimuksessa arvioidaan, voidaanko hanke integroida sujuvasti olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin. Siinä tarkastellaan muun muassa henkilöstövaatimuksia, koulutustarpeita ja mahdollisia vaikutuksia päivittäiseen toimintaan.
 5. Toteutettavuustutkimuksen aikataulutus: Tämäntyyppinen tutkimus auttaa laatimaan realistisen aikataulun hankkeen loppuunsaattamiselle. Siinä otetaan huomioon resurssien saatavuus, riippuvuudet ja mahdolliset pullonkaulat, minkä ansiosta sidosryhmät voivat laatia hyvin jäsennellyn projektisuunnitelman ja asettaa saavutettavissa olevat välitavoitteet.
 6. Markkinoiden toteutettavuustutkimus: Tämäntyyppisessä tutkimuksessa arvioidaan ehdotetun hankkeen mahdollista kysyntää markkinoilla. Siinä tarkastellaan sellaisia tekijöitä kuin asiakkaiden mieltymykset, kilpailu ja markkinasuuntaukset sen määrittämiseksi, onko hankkeen menestyminen todennäköistä.
 7. Ympäristön toteutettavuustutkimus: Tämäntyyppisessä tutkimuksessa arvioidaan ehdotetun hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia. Siinä tarkastellaan sellaisia tekijöitä kuin ilman ja veden laatu, elinympäristöjen tuhoutuminen ja jätehuolto sen varmistamiseksi, että hanke on kestävä ja ympäristövastuullinen.

Yleisesti ottaen toteutettavuustutkimuksen tyyppi riippuu ehdotetun hankkeen erityistavoitteista ja tiedoista, joita tarvitaan, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä hankkeen toteuttamisesta.

Miten toteutettavuustutkimus tehdään?

Toteutettavuustutkimus on tärkeä vaihe arvioitaessa ehdotetun hankkeen tai liiketoimintayrityksen kannattavuutta. Tutkimus tehdään yleensä ennen merkittävien investointien tekemistä sen määrittämiseksi, onko hanke toteutettavissa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Seuraavassa esitetään toteutettavuustutkimuksen yleiset vaiheet:

Vaihe 1 - Määrittele tutkimuksen laajuus.

Määrittele selkeästi toteutettavuustutkimuksen tavoitteet ja erityiskysymykset, joihin on vastattava. Määrittele tutkimukseen osallistuvat sidosryhmät sekä niiden roolit ja vastuualueet.

Vaihe 2 - Markkinatutkimuksen tekeminen

Tutki markkinoita ja kilpailua, jotta voit määrittää tuotteen tai palvelun mahdollisen kysynnän sekä kohdemarkkinoiden koon ja ominaisuudet. Analysoi olemassa oleva kilpailu ja määrittele mahdolliset markkinapuutteet, jotka ehdotettu hanke voisi täyttää.

Vaihe 3 - Toiminnallisen toteutettavuuden arviointi

Arvioidaan ehdotetun hankkeen toiminnallinen toteutettavuus, mukaan lukien hankkeen toteuttamiseen tarvittavien resurssien, taitojen ja asiantuntemuksen saatavuus.

Vaihe 4 - Tunnista mahdolliset riskit

Tunnista mahdolliset riskit ja haasteet, jotka voivat vaikuttaa ehdotetun hankkeen onnistumiseen. Kehitä varasuunnitelmat näiden riskien lieventämiseksi.

Vaihe 5 - Suositusten antaminen

Esitä toteutettavuustutkimuksen tulosten perusteella suosituksia siitä, pitäisikö ehdotettua hanketta viedä eteenpäin ja jos pitäisi, mitä toimia olisi toteutettava sen onnistumisen varmistamiseksi.

On tärkeää huomata, että toteutettavuustutkimuksen edellyttämät vaiheet ja yksityiskohtaisuus voivat vaihdella hankkeen luonteen ja monimutkaisuuden mukaan. Toteutettavuustutkimus on kriittinen vaihe päätöksentekoprosessissa, ja se olisi tehtävä perusteellisesti ja objektiivisesti sen varmistamiseksi, että ehdotetun hankkeen kaikki näkökohdat on arvioitu.

Miten kirjoitetaan toteutettavuustutkimus?

Toteutettavuustutkimuksen kirjoittaminen edellyttää järjestelmällistä analyysia, jonka avulla määritetään ehdotetun hankkeen tai aloitteen toteutettavuus ja mahdollinen menestys. Seuraavassa on vaiheet, jotka auttavat sinua kirjoittamaan toteutettavuustutkimuksen: 

 1. Tiivistelmä: Esitä lyhyt katsaus hankkeeseen, sen tavoitteisiin ja toteutettavuustutkimuksen tarkoitukseen.
 2. Johdanto: Kuvaa hankkeen tausta ja konteksti, mukaan lukien sen tavoitteet, laajuus ja kaikki asiaankuuluvat taustatiedot.
 3. Hankkeen kuvaus: Esitä yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta ja hahmottele sen tavoitteet, suoritteet ja odotetut tulokset. Sisällytä tiedot kohderyhmästä tai edunsaajista.
 4. Markkina-analyysi: Arvioi ehdotetun hankkeen markkinaolosuhteet ja kysyntä. Tunnistetaan kohdemarkkinat, kilpailijat ja potentiaaliset asiakkaat. Analysoi markkinasuuntauksia, kasvunäkymiä ja mahdollisia haasteita tai riskejä.
 5. Tekninen toteutettavuus: Arvioi hankkeen tekniset näkökohdat, kuten tarvittava infrastruktuuri, teknologia, resurssit ja asiantuntemus. Määritetään, ovatko tarvittavat resurssit ja valmiudet käytettävissä tai voidaanko ne hankkia hankkeen rajoitusten puitteissa.
 6. Taloudellinen toteutettavuus: Tee hankkeesta perusteellinen rahoitusanalyysi. Arvioi alkuinvestointikustannukset, toimintakulut ja ennakoidut tulot. Arvioi hankkeen kannattavuus, sijoitetun pääoman tuotto, takaisinmaksuaika ja muut taloudelliset indikaattorit. Harkitse mahdollisia rahoituslähteitä ja rahoitusvaihtoehtoja.
 7. Organisatorinen toteutettavuus: Arvioi hankkeen yhteensopivuus nykyisen organisaatiorakenteen ja valmiuksien kanssa. Arvioi ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, johdon tuki ja mahdolliset vaikutukset organisaation toimintaan. Otetaan huomioon mahdolliset oikeudelliset, lainsäädännölliset tai vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
 8. Riskianalyysi: Tunnistetaan ja arvioidaan hankkeeseen liittyvät mahdolliset riskit ja epävarmuustekijät. Analysoi sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa hankkeen onnistumiseen. Kehitetään riskien lieventämisstrategioita ja varasuunnitelmia.
 9. Täytäntöönpanosuunnitelma: Hahmottele yksityiskohtainen suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi. Määrittele tarvittavat vaiheet, aikataulut ja vastuualueet. Ota huomioon resurssien jakaminen, projektinhallintamenetelmät ja mahdolliset haasteet toteutusvaiheen aikana.
 10. Tee yhteenveto havainnoistasi: Kirjoita selkeä ja tiivis yhteenveto havainnoistasi ja päätelmistäsi. Tähän tulisi sisältyä arvio hankkeen yleisestä toteutettavuudesta, kuvaus mahdollisista riskeistä ja haasteista sekä suositus siitä, pitäisikö hanketta jatkaa vai ei.

Esimerkkejä toteutettavuustutkimuksista

Siinä tarkastellaan tyypillisesti erilaisia näkökohtia, kuten teknisiä, taloudellisia, oikeudellisia, toiminnallisia ja aikataulullisia tekijöitä. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä eri tarkoituksiin tehdyistä toteutettavuustutkimuksista: 

 • Uusi liiketoimintayritys: Tutkimus uuden ravintolan avaamisen toteutettavuuden määrittämiseksi, mukaan lukien analyysi markkinoiden kysynnästä, sijainnin sopivuudesta, kilpailusta ja rahoitusennusteista.
 • Kiinteistökehitys: Kauppakeskuksen rakentamisen toteutettavuuden arviointi, jossa otetaan huomioon sellaiset tekijät kuin maan saatavuus, markkinakysyntä, rakennuskustannukset, mahdolliset vuokralaiset ja odotettu sijoitetun pääoman tuotto.
 • Uusiutuvan energian hanke: Arvioidaan aurinkovoimalan perustamisen toteutettavuus, mukaan lukien aurinkoresurssien, maavaatimusten, verkkoyhteyden, rahoitusanalyysin ja ympäristövaikutusten tarkastelu.
 • Tietotekniikkajärjestelmä: Tutkimus, jossa määritetään uuden ohjelmistojärjestelmän käyttöönoton toteutettavuus organisaatiossa ja analysoidaan sellaisia tekijöitä kuin järjestelmävaatimukset, yhteensopivuus, kustannus-hyötyanalyysi ja mahdolliset vaikutukset nykyisiin toimintoihin.

Nämä ovat esimerkkejä toteutettavuustutkimuksista, ja on erittäin tärkeää huomata, että vaikka prosessi näyttää samalta jokaisella työalalla, käsite on erilainen jokaisella niistä, joten on tärkeää analysoida työala ennen sen työstämistä.

Jos etsit tieteellisiä kuvituksia, olet oikeassa paikassa. Mind the Graph on maailman suurin tieteellisesti tarkka kuvitusgalleria, joka auttaa parantamaan tutkimustyösi ja posteriesi laatua. Rekisteröidy nyt.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit