Maisterin tutkinto, jota pidetään usein seuraavana askeleena korkeakoulutuksessa kandidaatin tutkinnon jälkeen, avaa ovet syventävään tietämykseen ja asiantuntemukseen monilla eri aloilla. Nämä ohjelmat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden syventyä valitsemiinsa aiheisiin, hankkia erikoisosaamista ja parantaa uranäkymiään. Tarjolla on useita erilaisia maisterin tutkintoja, jotka vaihtelevat tutkimusintensiivisistä ohjelmista ammatillisiin ohjelmiin, joten matka mestaruuteen on yhtä monipuolinen kuin oppiaineetkin. Tässä artikkelissa aloitamme maisterin tutkintojen kattavan tarkastelun, jossa selvitämme eri tyypit, niiden erot ja keskeiset näkökohdat tuleville opiskelijoille.

Mikä on maisterin tutkinto

Maisterin tutkinto on jatkotason akateeminen tutkinto, joka tyypillisesti seuraa kandidaatin tutkinnon suorittamista. Se edustaa korkeampaa asiantuntemusta ja erikoistumista tietyllä tieteenalalla. Maisteriohjelmien kesto vaihtelee, mutta yleensä ne kestävät maasta ja ohjelmasta riippuen yhdestä kahteen vuotta.

Maisterin tutkintoja on tarjolla monilla eri aloilla humanistisista ja yhteiskuntatieteistä luonnontieteisiin, tekniikkaan, liiketalouteen ja terveydenhuoltoon. Niitä suorittavat henkilöt, jotka etsivät kehittynyttä tietoa ja taitoja valitsemallaan alalla, sekä ne, jotka haluavat parantaa uranäkymiään ja pätevyyttään.

Tyypit maisterin tutkinnot

Maisterin tutkintoja on kahta ensisijaista tyyppiä, jotka perustuvat valmistumismenetelmään:

Opetetut tutkinnot

Opetetut maisterintutkinnot ovat jäsenneltyjä ohjelmia, jotka koostuvat opettajan tai ohjelman johtajan vetämistä opetetuista kursseista ja moduuleista. Opiskelijat osallistuvat tyypillisesti viikoittaisiin luentoihin ja seminaareihin ja käyvät läpi nämä strukturoidut moduulit, ennen kuin ne huipentuvat lopputyöhön tai väitöskirjaan, joka usein muodostaa ohjelman viimeisen kolmanneksen. Vaikka joihinkin opetettuihin maisteriohjelmiin sisältyykin merkittävä tutkimuskomponentti, ne on ensisijaisesti suunniteltu edistämään ammatillista käytäntöä ja urakehitystä. Vaikka opetusta antavasta maisteriohjelmasta on mahdollista siirtyä tohtorin tutkintoon, useimmat opiskelijat hyödyntävät näissä ohjelmissa hankkimaansa erityisosaamista uransa edistämiseksi.

Lue myös: Maisterin tutkinto vs. tohtorin tutkinto: Mikä tutkinto on oikea sinulle?

Ominaisuudet:

 • Painopiste kurssityöskentelyssä ja luokkahuoneopetuksessa.
 • Opetussuunnitelmapohjainen, jossa on joukko pakollisia ja valinnaisia kursseja.
 • Voi sisältää päätehtävän, loppukokeet tai väitöskirjan.
 • Ihanteellinen henkilöille, jotka haluavat erikoistua tai edetä urallaan.
 • Kesto on yleensä lyhyempi kuin tutkimukseen perustuvissa tutkinnoissa.

Tutkimukseen perustuvat tutkinnot

Tutkimusmaisterin tutkinnossa, josta käytetään usein nimitystä MRes, korostetaan ensisijaisesti itsenäistä tutkimusta, ja se toimii valmistavana askeleena kohti tohtorin tutkintoa tai uraa tutkimuksen parissa. Noin 70% MRes-ohjelmien kurssitöistä sisältää itsenäistä tutkimusta, ja nämä ohjelmat edellyttävät yleensä merkittävää väitöskirjaa tai tutkimushanketta. Vaikka perinteisiä opintojaksoja ei olekaan, opiskelijat saavat koulutusta tutkimusmenetelmistä, etiikasta ja tutkimusehdotusten kirjoittamisesta.

Nämä artikkelit saattavat myös kiinnostaa sinua:

Teoriasta käytäntöön: Tutkimusmenetelmien hallitseminen menestystä varten

Syväsukellus etiikan merkitykseen tieteessä

Ominaisuudet:

 • Painotetaan itsenäistä tutkimusta ja kriittistä ajattelua.
 • Opiskelijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tiedekunnan ohjaajien kanssa.
 • Tiettyyn tutkimusaiheeseen perehtyminen.
 • Opinnäytetyö tai väitöskirja on keskeinen osa, joka usein julkaistaan.
 • Kesto on yleensä pidempi kuin kurssimuotoisissa tutkinnoissa.
 • Ihanteellinen niille, jotka aikovat osallistua akateemiseen tutkimukseen tai tietyille teollisuudenaloille.

Maisterin tutkinnon hankkimisen edut

Maisterin tutkinnon suorittaminen tarjoaa monia etuja, kuten paremmat ansiomahdollisuudet, paremmat työmahdollisuudet, erikoistuneemmat taidot ja mahdollisuuden päästä johtotehtäviin. Sen lisäksi, että se parantaa tietämystä ja asiantuntemusta tietyllä alalla, se myös avaa ovia kehittyneille uranäkymille, mikä tekee siitä arvokkaan investoinnin henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun.

Suuremmat ansaintamahdollisuudet

Yksi pakottavimmista syistä suorittaa maisterin tutkinto on mahdollisuus suurempiin ansioihin. Tilastot osoittavat jatkuvasti, että maisterin tutkinnon suorittaneet ansaitsevat yleensä enemmän kuin kandidaatin tutkinnon suorittaneet. Tämä ansiomahdollisuuksien kasvu voi vaihdella alasta ja paikkakunnasta riippuen, mutta se on yleensä vahva motivaattori monille jatko-opiskelijoille. Työnantajat tunnustavat usein maisterin tutkinnon tuomat kehittyneet tiedot ja taidot ja ovat valmiita maksamaan tutkinnon suorittaneille sen mukaisen korvauksen.

Lisääntyneet työmahdollisuudet

Maisterin tutkinto voi laajentaa työnäkymiäsi merkittävästi. Se avaa ovia tehtäviin ja aloille, joihin ei ehkä pääse pelkällä kandidaatin tutkinnolla. Monissa erikoistuneissa tehtävissä ja johtotehtävissä edellytetään tai suositaan hakijoita, joilla on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi joillakin aloilla, kuten opetus- ja terveydenhuoltoalalla, maisterin tutkinto voi olla pakollinen tietyissä tehtävissä, mikä tekee siitä uralla etenemisen kannalta välttämättömän.

Erikoistuneemmat taidot

Maisterin tutkinto-ohjelmat on suunniteltu tarjoamaan syvällistä tietoa ja erikoistaitoja tietyllä alalla tai tieteenalalla. Tämä kohdennettu koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden syventyä valitsemaansa aiheeseen ja hankkia asiantuntemusta, joka voi erottaa heidät työmarkkinoilla. Olipa kyseessä insinööritieteiden, liiketalouden tai ympäristötieteiden maisterikoulutus, tutkinnon suorittaneilla on kattava ymmärrys alastaan.

Johtajan roolit ja tehtävät

Johtotehtäviin pyrkiville maisterin tutkinto voi olla tärkeä ponnahduslauta. Monissa johtotehtävissä ja esimiestehtävissä suositaan korkeakoulututkinnon suorittaneita hakijoita, koska heillä on usein paremmat valmiudet selviytyä johtajuuden monimutkaisista tehtävistä ja haasteista. Maisteriohjelmissa korostetaan usein kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja päätöksentekotaitoja, jotka ovat välttämättömiä johtotehtävissä eri toimialoilla.

Maisterin tutkintotyypit tieteenaloittain

Maisterin tutkintotyypit tieteenaloittain viittaavat eri luokkiin tai opintoaloihin, joilla maisterin tutkintoja tarjotaan. Nämä tutkinnot on suunniteltu antamaan erikoistietoja ja -taitoja tietyillä akateemisilla tai ammatillisilla aloilla. Seuraavassa on joitakin yleisiä tieteenaloja ja niihin liittyviä maisterin tutkintotyyppejä:

Liiketoiminta ja johtaminen

Master of Business Administration (MBA): Erikoistunut tutkinto liiketoiminnan ja johtamisen alalla, joka valmistaa henkilöitä johtotehtäviin eri toimialoilla.

Master of International Business (MIB): Keskitytään maailmanlaajuisiin liiketoimintastrategioihin, kansainväliseen kauppaan ja kulttuurienväliseen johtamiseen.

Master of Management (MM): Suunniteltu antamaan laaja ymmärrys johtamisen periaatteista ja käytännöistä. Se tarjoaa usein kokonaisvaltaisen näkemyksen liiketoiminnasta.

Master of Finance (MFin): Erikoistunut rahoitukseen ja sopii rahoitusmarkkinoista, investoinneista ja yritysrahoituksesta kiinnostuneille.

Master of Accounting (MAcc): Räätälöity niille, jotka haluavat tulla sertifioiduiksi kirjanpitäjiksi (CPA) tai toimia kirjanpidon ja tilintarkastuksen edistyneemmissä tehtävissä.

Master of Marketing (MMkt): keskittyy markkinointistrategioihin, kuluttajakäyttäytymiseen ja markkinatutkimukseen. Se sopii erinomaisesti markkinoinnista ja brändinhallinnasta kiinnostuneille.

Tiede ja teknologia

Master of Science (MS): Myönnetään usein luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan (STEM) aloilla, ja siinä korostuvat tutkimus ja käytännön soveltaminen.

Tekniikan maisteri (MEng): Keskittyy kehittyneisiin tekniikan periaatteisiin ja teknisiin taitoihin, sopii erikoistumista hakeville insinööreille.

Tietojenkäsittelytieteen maisteri (MCS): Tarjolla on tietojenkäsittelytieteen ja siihen liittyvien alojen syventäviä kursseja ja tutkimusta sekä teknisten taitojen parantamista.

Master of Information Technology (MIT): Master of Information Technology (MIT) on räätälöity liike-elämän globaaleista näkökohdista kiinnostuneille henkilöille. Siinä tutkitaan kansainvälistä kauppaa, kulttuurienvälistä johtamista ja strategioita, joilla toimitaan globaaleilla markkinoilla.

Master of Data Science (MDS): Tämä on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita data-analytiikasta, tiedonlouhinnasta ja arvokkaiden oivallusten poimimisesta suurista tietokokonaisuuksista. Siinä yhdistyvät tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen ja alan asiantuntemuksen elementit.

Terveydenhuolto ja lääketiede

Kansanterveystieteen maisteri (MPH): Keskitytään kansanterveyskysymyksiin, epidemiologiaan ja terveydenhuollon johtamiseen ja valmistaa ammattilaisia kansanterveysorganisaatioiden tehtäviin.

Master of Science in Nursing (MSN): Suunniteltu rekisteröityneille sairaanhoitajille, jotka pyrkivät hoitotyön edistyneempiin käytäntöihin, johtotehtäviin tai erikoistehtäviin.

Master of Healthcare Administration (MHA): Suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka pyrkivät johto- ja hallintotehtäviin terveydenhuoltoalalla.

Lääketieteen maisteri (MMed): Tämä on tarkoitettu lääketieteen ammattilaisille, tyypillisesti lääkäreille tai lääkäreille, jotka haluavat erikoistua tietylle lääketieteen alalle tai osa-alueelle. Se tarjoaa jatkokoulutusta ja asiantuntemusta tietyllä lääketieteen alalla.

Farmasian maisteri (MPharm): Se on ammatillinen tutkinto-ohjelma, joka antaa opiskelijoille tiedot, taidot ja asiantuntemuksen, joita tarvitaan lisensoitujen farmaseuttien ammattiin. 

Koulutus

Kasvatustieteen maisteri (MEd): Kouluttajille ja opetushallinnolle suunnattu koulutusalan teoriaan, pedagogiikkaan ja johtamiseen keskittyvä koulutusohjelma.

Master of Arts in Teaching (MAT): MAT-ohjelmat on suunniteltu valmistamaan henkilöitä opettajan uralle. Niissä keskitytään pedagogisiin tekniikoihin, luokanhallintaan ja opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Kasvatustieteiden maisteri (MSEd): MSEd-ohjelmissa syvennytään kasvatuksen teoriaan ja käytäntöön ja korostetaan tutkimusta ja kehittyneitä opetusmenetelmiä.

Master of Educational Leadership (MEL): MEL-ohjelmat kattavat kouluhallinnon, politiikan kehittämisen ja koulutusjohtamisen.

Master of Special Education (MSE): MSE-ohjelmissa keskitytään erityisopetustekniikoihin ja -strategioihin vammaisten oppilaiden kanssa työskentelyyn.

Taiteet ja humanistiset tieteet

Taiteen maisteri (MA): Myönnetään tyypillisesti humanistisilla, yhteiskuntatieteellisillä ja kuvataidealoilla, ja siinä keskitytään teoreettisiin ja tutkimuspainotteisiin opintoihin.

Kuvataiteen maisteri (MFA): Keskitytään luoviin taiteisiin, kuten kirjoittamiseen, kuvataiteeseen, teatteriin ja elokuvaan, ja painotetaan taiteellista käytäntöä ja tuotantoa.

Musiikin maisteri (MM): MM-ohjelmat on tarkoitettu musiikin teorian, sävellyksen, esityksen tai musiikkikasvatuksen syventäviin opintoihin.

Viestinnän maisteri (MC): MC-ohjelmat kattavat viestinnän eri osa-alueita, kuten mediaa, suhdetoimintaa ja strategista viestintää.

Julkishallinnon maisteri (MPA): Suunnattu henkilöille, jotka haluavat uraa julkishallinnon ja julkishallinnon alalla, painottaen politiikkaa, hallintoa ja johtamista.

Yhteiskuntatieteet

Sosiaalityön maisteri (MSW): Suunnattu sosiaalityöntekijöiksi aikoville, ja tarjoaa koulutusta neuvonnassa, yhteisöjen kehittämisessä ja sosiaalipalveluissa.

Psykologian maisteri (MPsy): MPsy-ohjelmat kattavat psykologian, tutkimuksen ja kliinisen käytännön syventäviä aiheita.

Sosiologian maisteri (MSoc): MSoc-ohjelmissa syvennytään sosiologisiin teorioihin, tutkimusmenetelmiin ja yhteiskunnalliseen analyysiin.

Kansainvälisten suhteiden maisteri (MIR): MIR-ohjelmissa keskitytään maailmanpolitiikkaan, kansainväliseen diplomatiaan ja kansainvälisiin asioihin.

Taloustieteen maisteri (MEcon): MEcon-ohjelmissa tutkitaan kehittyneitä talousteorioita, poliittista analyysia ja taloudellista tutkimusta.

Insinöörityö

Master of Engineering Management (MEM): MEM-ohjelmissa yhdistetään insinööritietämys ja johtamistaidot, jotta tutkinnon suorittaneet voivat valmistua johtotehtäviin insinööriorganisaatioissa.

Rakennustekniikan maisteri (MCE): MCE-ohjelmat kattavat syventäviä aiheita rakennustekniikassa, mukaan lukien rakennesuunnittelu ja rakentamisen hallinta.

Sähkötekniikan maisteri (MEE): MEE-ohjelmissa keskitytään sähköjärjestelmiin, elektroniikkaan ja kehittyneisiin sähkötekniikan aiheisiin.

Konetekniikan maisteri (MME): MME-ohjelmissa syvennytään konetekniikan periaatteisiin, suunnitteluun ja kehittyneisiin mekaanisiin järjestelmiin.

Kemiantekniikan maisteri (MChE): MChE-ohjelmissa keskitytään kemiantekniikan periaatteisiin, prosesseihin ja kemiallisten järjestelmien suunnitteluun.

Laki

Oikeustieteen maisteri (LLM): LLM-ohjelmat on suunniteltu lakimiehille ja oikeustieteellisestä korkeakoulututkinnosta valmistuneille, jotka haluavat syventäviä oikeudellisia opintoja erikoistuneilla oikeudenaloilla.

Master of Legal Studies (MLS): MLS-ohjelmat tarjoavat oikeudellista tietoa muille kuin lakimiehille, jotka ovat kiinnostuneita oikeusjärjestelmän ymmärtämisestä.

Oikeustieteen maisteri (MJ): MJ-ohjelmat tarjoavat syvällistä oikeudellista koulutusta muille kuin lakimiehille tai ammattilaisille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään laista.

Ympäristötutkimus:

Master of Environmental Science (MES) tai Master of Environmental Management (MEM): Keskitytään ympäristökysymyksiin, luonnonsuojeluun ja luonnonvarojen kestävään hallintaan.

Kestävän kehityksen maisteriohjelma (MSD): MSD-ohjelmissa korostetaan kestävän kehityksen käytäntöjä, politiikan kehittämistä ja globaalia kestävää kehitystä.

Kaupunkisuunnittelun maisteri (MUP): MUP-ohjelmat valmistavat opiskelijoita uralle kaupunkisuunnittelun, kaupunkisuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun alalla.

Master of Conservation Biology (MCB): MCB-ohjelmissa keskitytään luonnon ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, ja kullakin tieteenalalla on paljon enemmän erikoistuneita maisterin tutkintoja. Tutkinnon valinta riippuu yksilön akateemisista ja uratavoitteista sekä kiinnostuksen kohteista ja asiantuntemuksesta.

Mind the Graph on korvaamaton apu tutkijoille, sillä se tarjoaa laajan ja vertaansa vailla olevan kokoelman tieteellisesti tarkkoja kuvituksia. Maailman suurimpana tieteellisesti tarkkana kuvitusgalleriana toimiva alusta on suunniteltu antamaan tutkijoille ja opettajille eri tieteenaloilla mahdollisuuksia. Mind the Graph:n avulla tutkijat pääsevät käsiksi kirjastoon, joka sisältää huolellisesti laadittuja visuaalisia apuvälineitä biologiasta ja lääketieteestä kemiaan ja muuallekin. Nämä kuvitukset eivät ole vain visuaalisesti upeita vaan myös tieteellisesti tarkkoja, mikä varmistaa, että monimutkaiset käsitteet ja tiedot välitetään tehokkaasti. Mind the Graph antaa tutkijoille visuaaliset työkalut, joita he tarvitsevat välittääkseen havaintonsa selkeästi ja vaikuttavasti, olipa kyse sitten esitysten, tutkimusraporttien tai opetusmateriaalien laatimisesta. Mind the Graph on siten olennainen apuväline kaikille tiedeyhteisön jäsenille.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit