Jos olet tutkija tai jatko-opiskelija, olet varmasti törmännyt tähän yksinkertaiseen mutta tärkeään termiin, opinnäytetyö. Se on erittäin tärkeä urasi kannalta, sillä siinä tehdään yhteenveto tutkimustyöstäsi ja esitetään se tavalla, jonka lukijat voivat ymmärtää ja arvioida tuloksiasi.

Opinnäytetyön kirjoittaminen voi kuitenkin olla työläs tehtävä, ja monilla saattaa olla siinä vaikeuksia. Tämän ratkaisemiseksi autamme sinua ymmärtämään opinnäytetyötä ja sen tyyppejä ja samalla valaisemme implisiittistä opinnäytetyötä ja sen kirjoittamisen vaiheita.

Mikä on opinnäytetyö?

Opinnäytetyö on laadittu raportti tai tutkimusraportti, jossa esitellään tutkijan ainutlaatuiset tutkimukset, selvitykset tai löydöt tietystä aiheesta tai kysymyksestä. Tyypillisesti opinnäytetyön kirjoittaa jatko-opiskelija osana tutkinto-ohjelmaansa, kuten maisterin tai tohtorin tutkintoa.

Opinnäytetyössä on yleensä useita lukuja, kuten johdanto, jossa esitetään tutkimuskysymys, kirjallisuuskatsaus, jossa esitetään yhteenveto aiheesta aiemmin tehdyistä töistä, metodologiaa käsittelevä osio, jossa kuvataan käytetyt tutkimusmenetelmät, tuloksia käsittelevä osio, jossa kuvataan tutkimustulokset, sekä johtopäätös, jossa selitetään opinnäytetyön keskeiset kohdat ja korostetaan mahdollisia vaikutuksia.

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää tutkimusalaa, tuoda esiin tutkijan asiantuntemusta ja osoittaa hänen kykynsä itsenäiseen tutkimukseen. Professoreista tai alan asiantuntijoista koostuva komitea tarkastaa usein opinnäytetyön antaakseen palautetta ja määrittääkseen, täyttääkö se tutkinto-ohjelman vaatimukset.

Eksplisiittinen vs. implisiittinen teesi

Syvemmälle aiheeseen sukeltaen opinnäytetyössä on yleensä kaksi kirjoitustapaa: Eksplisiittinen ja implisiittinen. Molemmilla on valtava merkitys päätettäessä, millainen sisällöstä tulee, sillä niitä ei voi käyttää sattumanvaraisesti. Se riippuu valitsemastasi aiheesta.

Eksplisiittinen tutkielma on lyhyt, ytimekäs lausuma, joka ilmaisee kirjoittajan pääargumentin tai -kohdan esseessä tai muussa kirjoituksessa. Tällainen teesilausuma, joka on yleensä johdannon lopussa, ei jätä tilaa tulkinnoille.

Implisiittinen teesi taas on sellainen, jota ei ole nimenomaisesti ilmaistu kirjoituksessa, vaan se on pikemminkin vihjailtu tai ehdotettu kielen, tukevien yksityiskohtien ja muiden elementtien avulla. Lukijan on pääteltävä teoksen pääkysymys tai väite asiayhteydestä, kirjoittajan kielenkäytöstä ja esimerkkien käytöstä.

Vihjaileva väitelause voi joskus olla voimakkaampi kuin selkeä väitelause, varsinkin kun kirjoittaja haluaa houkutella lukijan mukaan ja saada hänet pohtimaan tekstiä kriittisesti.
Yksiselitteinen väitelause voi olla selkeämpi ja helpompi ymmärtää lukijoiden kannalta. Kirjoittajalla voi olla enemmän vapautta kehittää väitteitään koko esseen ajan, jos hänellä on pikemminkin epäsuora kuin selkeä väitelause.
Kirjoittajan tavoitteet, yleisö ja kirjoituksen konteksti ratkaisevat kuitenkin viime kädessä sen, käytetäänkö eksplisiittistä vai implisiittistä teesiä.

Miksi implisiittinen teesi on tärkeä?

Implisiittinen teesi on tärkeä, koska se auttaa lukijaa ymmärtämään kirjoittajan tarkoituksen tai tavoitteen kirjoituksessaan.

 Se auttaa myös yhdistämään kirjoituksessa käsitellyt käsitteet toisiinsa ja parantamaan sen selkeyttä ja lukijaystävällisyyttä. Lisäksi se auttaa lukijaa ymmärtämään kirjoittajan näkökulman ja tavoitteet, mikä on hyödyllistä arvioitaessa esitettyjen argumenttien tarkkuutta ja painoarvoa.

Lisäksi implisiittinen teesi voi kannustaa lukijaa suhtautumaan tekstiin kriittisemmin, sillä ymmärtääkseen täysin kirjoittajan tarkoituksen lukijan on aktiivisesti tulkittava tekstiä ja tehtävä siitä johtopäätöksiä. Tämä voi johtaa tekstin syvällisempään analysointiin ja ymmärtämiseen, mistä voi olla hyötyä akateemisissa ja ammatillisissa yhteyksissä. 

6 vaihetta implisiittisen teesin kehittämiseen

  1. Pääasian tunnistaminen: Määrittele selkeästi pääargumentti tai pääkohta, jonka haluat esittää kirjoituksessasi. Tämän lausuman, joka tiivistää pääajatuksen, jonka haluat välittää, tulisi olla suora ja lyhyt.
  2. Tarkastellaan tavoitetta: Mieti kirjoituksesi tavoitetta. Yritätkö tiedottaa, viihdyttää vai vakuuttaa lukijasi? Voit laatia implisiittisen väitelauseen, joka välittää viestisi tehokkaasti, jos tiedät tarkoituksesi.
  3. Tutki rakennettasi: Ota huomioon kirjoituksesi rakenne. Miten esität ajatuksesi? Onko niissä toistuvia kuvioita tai teemoja? Tämä voi auttaa sinua määrittelemään pääargumentin tai pääkohdan, jonka yrität esittää.
  4. Etsi avainsanoja ja lauseita: Etsi avainsanoja ja lauseita, joita käytät toistuvasti. Ne voivat antaa vihjeitä siitä, mitä yrität viestiä.
  5.  Harkitse sävyäsi: Analysoi kirjoituksesi sävy. Oletko vakava vai humoristinen? Sarkastinen vai vilpitön? Sävyn ymmärtäminen voi auttaa sinua tulkitsemaan tarkoituksesi.
  6. Johtopäätösten tekeminen: Tee pääkohdan, tarkoituksen, rakenteen, avainsanojen, lauseiden ja sävyn analyysin perusteella johtopäätös implisiittisestä väitelauseestasi. Tämän tulisi olla selkeä ja tiivis lausuma, joka tiivistää kirjoituksessasi esittämäsi pääargumentin tai -kohdan.

Muista, että epäsuora väitelause ei välttämättä ole yhtä selkeä kuin eksplisiittisesti ilmaistu väitelause. Lukija saattaa joutua käyttämään siihen kriittistä analyysia ja tulkintaa. Tämän vuoksi on tärkeää jäsentää kirjoituksesi niin, että se ilmaisee selkeästi pääajatuksesi ja vahvistaa taustalla olevaa väitelausuntoasi.

Lopuksi totean, että hyvin laadittu väitelause on tärkeä, koska se auttaa ohjaamaan kirjoittajan keskittymistä ja antaa esseelle selkeän suunnan, minkä ansiosta lukijan on helpompi seurata ja ymmärtää kirjoittajan väitteitä.

Visuaalisesti houkuttelevat luvut tutkimusta varten

Mind the Graph on alusta, joka auttaa tutkijoita tutkimaan valtavaa kirjastoa tieteellistä visuaalista aineistoa ja esittämään sen opinnäytetyössään lukijoiden houkuttelemiseksi. Rekisteröidy nyt ja avaa visuaalisesti houkuttelevia lukuja tutkimustasi varten.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit