Ak ste výskumný pracovník alebo absolvent, určite ste sa už stretli s týmto jednoduchým, ale veľmi dôležitým pojmom - diplomová práca. Je veľmi dôležitá pre vašu kariéru, pretože zhŕňa vašu výskumnú prácu a prezentuje ju tak, aby čitatelia mohli pochopiť a zhodnotiť vaše zistenia.

Písanie diplomovej práce však môže byť zdĺhavá úloha a mnohí s ňou môžu mať problémy. Aby sme to vyriešili, pomôžeme vám porozumieť tézam a ich typom a zároveň vrhneme svetlo na naznačené tézy a kroky pri ich písaní.

Čo je to diplomová práca?

Diplomová práca je komponovaná správa alebo výskumná práca, ktorá prezentuje jedinečný výskum, skúmanie alebo objavy výskumníka na určitú tému alebo otázku. Diplomovú prácu zvyčajne píše študent magisterského štúdia ako súčasť svojho študijného programu, napríklad magisterského alebo doktorandského štúdia.

Diplomová práca má zvyčajne niekoľko kapitol, vrátane úvodu, v ktorom je načrtnutá výskumná otázka, prehľadu literatúry, v ktorom sú zhrnuté predchádzajúce práce na danú tému, metodologickej časti, v ktorej sú opísané použité výskumné metódy, časti s výsledkami, v ktorej sú opísané zistenia výskumu, a záveru, v ktorom sú vysvetlené kľúčové body práce a zdôraznené všetky dôsledky.

Diplomová práca sa píše s cieľom posunúť oblasť štúdia, prezentovať odborné znalosti výskumníka a preukázať jeho schopnosť samostatného štúdia. Komisia zložená z profesorov alebo odborníkov na danú problematiku prácu často preskúma, aby poskytla spätnú väzbu a určila, či spĺňa požiadavky študijného programu alebo nie.

Explicitná vs. implicitná téza

Ak sa ponoríme hlbšie do témy, diplomová práca sa zvyčajne píše dvoma spôsobmi: Explicitný a implicitný. Oba majú obrovskú úlohu pri rozhodovaní o tom, aký bude obsah, pretože ich nemôžete použiť náhodne. Závisí to od témy, ktorú si vyberiete.

Explicitná téza je krátke, výstižné tvrdenie, ktoré vyjadruje hlavný argument alebo pointu eseje alebo iného písomného diela. Tento druh vyhlásenia tézy, ktorý sa zvyčajne nachádza na konci úvodu, neponecháva priestor na interpretáciu.

Na druhej strane, implicitná téza je taká, ktorá nie je v texte explicitne uvedená, ale je skôr naznačená alebo naznačená jazykom, podpornými detailmi a inými prvkami. Hlavnú myšlienku alebo argument práce musí čitateľ vyvodiť z kontextu, jazyka autora a z toho, že autor používa príklady.

Naznačená téza môže byť niekedy silnejšia ako explicitná, najmä ak chce autor čitateľa upútať a prinútiť ho kriticky uvažovať o texte.
Jednoznačná téza môže byť jasnejšia a pre čitateľov jednoduchšia na pochopenie. Pisateľ môže mať väčšiu voľnosť pri rozvíjaní svojich argumentov v priebehu eseje, ak je v nej uvedená skôr implicitná téza než explicitná.
O tom, či použiť explicitnú alebo implicitnú tézu, však nakoniec rozhodnú ciele autora, publikum a kontext písania.

Prečo je dôležitá implicitná téza?

Naznačená téza je dôležitá, pretože pomáha čitateľovi pochopiť zmysel alebo cieľ, ktorý pisateľ zamýšľa pri písaní.

 Pomáha tiež spájať pojmy, o ktorých sa v texte hovorí, a tým zlepšuje jeho zrozumiteľnosť a čitateľskú prívetivosť. Okrem toho pomáha čitateľovi pochopiť názor a ciele pisateľa, čo je prospešné pri hodnotení presnosti a váhy predložených argumentov.

Okrem toho môže implicitná téza podnietiť čitateľa, aby sa kritickejšie zaoberal textom, pretože na to, aby úplne pochopil pisateľov zámer, musí čitateľ aktívne interpretovať a vyvodzovať závery z písaného textu. To môže viesť k hlbšej úrovni analýzy a pochopenia textu, čo môže byť prínosné v akademickom a odbornom kontexte. 

6 krokov na vytvorenie implicitnej tézy

  1. Identifikujte hlavný bod: Jasne definujte hlavný argument alebo bod, ktorý chcete v texte vyjadriť. Toto tvrdenie, ktoré zhŕňa hlavnú myšlienku, ktorú chcete vyjadriť, by malo byť priame a stručné.
  2. Zvážte cieľ: Zvážte cieľ svojho písania. Snažíte sa čitateľa informovať, zabaviť alebo presvedčiť? Ak poznáte svoj cieľ, môžete vytvoriť implicitnú tézu, ktorá účinne sprostredkuje vaše posolstvo.
  3. Preskúmajte svoju štruktúru: Zohľadnite štruktúru svojho textu. Ako prezentujete svoje myšlienky? Existujú nejaké opakujúce sa vzory alebo témy? To vám môže pomôcť pri určovaní hlavného argumentu alebo pointy, ktorú sa snažíte vyjadriť.
  4. Vyhľadajte kľúčové slová a frázy: Hľadajte kľúčové slová a frázy, ktoré používate opakovane. To môže poskytnúť vodítko, čo sa snažíte komunikovať.
  5.  Zvážte svoj tón: Analyzujte tón svojho písania. Hovoríte vážne alebo s humorom? Sarkastický alebo úprimný? Pochopenie vášho tónu vám pomôže interpretovať zamýšľaný význam.
  6. Vyvodenie záverov: Na základe analýzy hlavnej myšlienky, cieľa, štruktúry, kľúčových slov, fráz a tónu urobte záver o vašej implicitnej téze. Malo by to byť jasné a stručné tvrdenie, ktoré zhrnie hlavný argument alebo bod, ktorý vo svojom texte uvádzate.

Majte na pamäti, že implicitná téza nemusí byť taká jasná ako tá, ktorá je uvedená explicitne. Čitateľ možno bude musieť použiť určitú kritickú analýzu a interpretáciu. V dôsledku toho je nevyhnutné štruktúrovať písanie tak, aby jasne vyjadrovalo vašu hlavnú myšlienku a posilňovalo základné vyhlásenie tézy.

Na záver chcem povedať, že dobre formulovaná téza je dôležitá, pretože pomáha usmerniť zameranie autora a poskytuje jasný smer eseje, čo čitateľovi uľahčuje sledovanie a pochopenie argumentov autora.

Vizuálne atraktívne čísla pre váš výskum

Mind the Graph je platforma, ktorá pomáha vedcom preskúmať obrovskú knižnicu vedeckých vizuálov a prezentovať ich vo svojich prácach, aby zaujali čitateľov. Zaregistrujte sa teraz a odomknite vizuálne atraktívne obrázky pre svoj výskum.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny