Selostava kirjoittaminen on perustaito, joka tukee tehokasta viestintää eri aloilla koulutuksesta työelämään. Tässä kirjoittamisen muodossa keskitytään tiedon välittämiseen selkeästi, tiiviisti ja asiallisesti, minkä vuoksi se on välttämätön ideoiden ja tiedon täsmällisessä välittämisessä. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme selostavan kirjoittamisen olemusta ja paljastamme tekniikat, jotka tekevät siitä elintärkeän työkalun kaikille, jotka haluavat parantaa viestintätaitojaan. Selostavan kirjoittamisen hallitseminen antaa yksilöille mahdollisuuden tiedottaa, kouluttaa ja sitouttaa yleisönsä tarkasti ja selkeästi.

Mitä on ekspositorinen kirjoittaminen?

Ekspositorisessa kirjoittamisessa keskitytään tosiasioihin perustuvan ja selkeän tiedon antamiseen, jotta aihe voidaan kertoa tai selittää perusteellisesti ja täsmällisesti. Tässä kirjoitustyylissä vältetään henkilökohtaisia mielipiteitä tai ennakkoluuloja, ja sen sijaan viestin välittäminen perustuu todisteisiin, esimerkkeihin ja loogiseen päättelyyn. 

Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että lukija ymmärtää aiheen täysin, suoraviivaisesti ja kattavasti. Se tarjoaa lukijalle syvemmän ymmärryksen aiheesta pilkkomalla monimutkaiset ajatukset hallittaviin osiin. Selostavan kirjoittamisen ensisijaisena tarkoituksena on:

Selventää tietoja: Ekspositoriokirjoituksella varmistetaan, että tiedot välitetään tavalla, jonka yleisö ymmärtää helposti. Siinä pyritään poistamaan epäselvyyksiä ja sekaannuksia esittämällä tosiasiat ja selitykset loogisessa järjestyksessä.

Kouluttaa ja tiedottaa: Kirjoittajat pyrkivät selostavan kirjoittamisen avulla valistamaan lukijoita jostakin aiheesta, prosessista tai kysymyksestä. Tämä kirjoitusmuoto esiintyy usein oppikirjoissa, käsikirjoissa ja akateemisissa artikkeleissa, joissa tavoitteena on välittää tietoa ja edistää ymmärrystä.

Selitä suhteet: Toinen selostavan kirjoittamisen tavoite on tutkia eri ideoiden tai käsitteiden välisiä suhteita. Siihen voi kuulua vertailu ja vastakkainasettelu, syy-seuraus-analyysi tai vaiheittaisten ohjeiden antaminen.

Ekspositorisen kirjoittamisen ominaispiirteet

Ekspositoriokirjoittamiselle on useita keskeisiä piirteitä, jotka erottavat sen toisistaan menetelmänä välittää tietoa tehokkaasti. Näiden ominaisuuksien ansiosta ekspositorinen kirjoittaminen on korvaamaton väline akateemisissa, ammatillisissa ja tiedollisissa yhteyksissä, sillä se mahdollistaa monimutkaisten ajatusten ja käsitteiden selkeän ja uskottavan viestinnän. Joitakin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

Objektiivinen sävy ja tyyli: Ekspositiivisessa kirjoituksessa säilytetään neutraali ja puolueeton sävy. Siinä vältetään henkilökohtaisia ennakkoluuloja, tunteita ja mielipiteitä ja keskitytään sen sijaan esittämään tiedot suoraviivaisesti ja asiallisesti. Tämä objektiivinen lähestymistapa lisää uskottavuutta ja luotettavuutta, ja se vetoaa monenlaisiin lukijoihin, jotka etsivät luotettavaa tietoa.

Asiallinen, näyttöön perustuva sisältö: Keskeistä selostavassa kirjoittamisessa on se, että se perustuu faktatietoihin ja todisteisiin. Kirjoittajat tutkivat aiheensa huolellisesti ja keräävät tietoja uskottavista lähteistä väitteidensä tueksi. Tämä näyttöön perustuva lähestymistapa ei ainoastaan perustele esitettyjä tietoja, vaan myös kannustaa lukijoita kriittiseen ajatteluun ja tietoon perustuvaan päätöksentekoon.

Selkeys ja ytimekkyys: Ekspositoriokirjoituksessa korostetaan selkeyttä, ja siinä pyritään välittämään tiedot suoraan, jotta yleisö ymmärtää ne helposti. Siinä vältetään moniselitteisyyttä ja monimutkaista kieltä ja varmistetaan, että viesti on selkeä ja ymmärrettävä.

Rakenne ja organisaatio: Rakenteellisesti selostava kirjoitus noudattaa loogista järjestystä. Se sisältää yleensä johdannon, jossa esitellään aihe ja väitelause, pääkappaleita, joissa kehitetään pääajatuksia todisteiden avulla, sekä johtopäätöksen, jossa tiivistetään keskeiset asiat ja vahvistetaan väitelause.

Opettavainen ja informatiivinen: Selostavan kirjoittamisen ensisijainen tarkoitus on tiedottaa, selittää tai opastaa. Sillä pyritään välittämään tietoa ja syventämään ymmärrystä jostakin aiheesta, joten se soveltuu opetusmateriaaleihin, teknisiin käsikirjoihin, raportteihin ja akateemisiin kirjoituksiin.

Ei henkilökohtaista mielipidettä: Toisin kuin vakuuttavassa tai argumentoivassa kirjoituksessa, selostavassa kirjoituksessa ei puolusteta tiettyä näkemystä tai suostutella lukijaa ottamaan tietty kanta. Sen sijaan siinä keskitytään esittämään tietoja objektiivisesti ja annetaan lukijan tehdä johtopäätöksensä esitettyjen todisteiden perusteella.

Ekspositorisen kirjoittamisen tyypit

Ekspositiivinen kirjoittaminen tai esseet on erilaisia muotoja, joista jokainen on suunniteltu välittämään tehokkaasti tiettyjä tietoja ja ajatuksia:

Kuvailevat esseet

Kuvailevat esseet ovat selostavan kirjoittamisen laji, jonka tarkoituksena on kuvata elävästi henkilöä, paikkaa, esinettä tai tapahtumaa yksityiskohtaisen kielen ja aistikuvien avulla. Niiden ensisijaisena tavoitteena on herättää lukijassa aistikokemuksia ja tunteita käyttämällä kuvailevia adjektiiveja, eläviä adverbeja ja kuvailevaa kieltä, joka vetoaa näkö-, ääni-, maku-, tunto- ja hajuaisteihin. 

Rakenteeltaan nämä esseet esittelevät tyypillisesti aiheen johdannossa, kehittävät sen kuvausta kappaleissa käyttäen aistittavien yksityiskohtien loogista järjestystä ja päättävät esseen tiivistämällä kokonaisvaikutelman tai emotionaalisen vaikutuksen. 

Kertomuksellisten elementtien ja tunteisiin vetoavan kielen avulla kuvailevat esseet upottavat lukijat tehokkaasti aiheeseen ja jättävät mieleenpainuvan ja syvällisen vaikutelman.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kuvailevista esseistä:

 1. Päivä rannalla: Rannalla vietetyn rentouttavan päivän aikana koettujen nähtävyyksien, äänien ja tuntemusten kuvaaminen.
 2. Suosikkipaikkani: Maalaa elävä kuva erityisestä paikasta, kuten lapsuudenkodista tai rauhallisesta vuoristomaisemasta.
 3. Kummitustalo: Luodaan aavemainen tunnelma kuvaamalla yksityiskohtaisesti pelottava vanha talo ja sen sisällä tapahtuvat salaperäiset tapahtumat.
 4. Kaupunki yöllä: Kaupungin vilkkaan energian ja ainutlaatuisen ilmapiirin vangitseminen pimeän jälkeen valaistuine katuineen ja erilaisine ihmisineen.
 5. Mieleenpainuva matka: Kertoo ikimuistoisesta matkakokemuksesta, maisemista ja kulttuureista sekä matkan varrella koetuista tunteista.

Prosessi Esseet

Prosessiesseet ovat opettavaisia kirjoituksia, joissa hahmotellaan systemaattisesti menettelyn tai prosessin vaiheet sen toteuttamisen tai toimivuuden selventämiseksi. Nämä esseet helpottavat lukijan ymmärtämistä ja mahdollistavat prosessin toistamisen selkeän, vaiheittaisen oppaan avulla. Prosessiesseet, joita esiintyy yleisesti teknisissä käsikirjoissa ja opetuskirjallisuudessa, opastavat yleisöä tehtävien tai toimintojen tehokkaaseen suorittamiseen jäsenneltyjen ja helppotajuisten selitysten avulla.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä prosessi-esseistä:

 1. Kuinka leipoa kakku: Vaiheittainen opas, jossa kerrotaan herkullisen kakun leipomisprosessi aina ainesosien keräämisestä lopputuotteen koristeluun.
 2. Kuinka vaihtaa rengas: Kuvaa tarvittavat vaiheet ajoneuvon renkaan vaihtamiseksi turvallisesti, mukaan lukien tarvittavat työkalut ja oikeat tekniikat.
 3. Kuinka kirjoittaa ansioluettelo: Yksityiskohtainen prosessi tehokkaan ansioluettelon laatimiseksi henkilökohtaisten tietojen järjestämisestä muotoiluun ja muokkaukseen.
 4. Kuinka tehdä kotitekoista pizzaa: Pizzataikinan valmistusprosessi, täytteiden valinta, pizzan kokoaminen ja täydellinen paistaminen.
 5. Miten elvytys suoritetaan: Yksityiskohtaiset vaiheet ja tekniikat, joita tarvitaan sydän- ja keuhkoelvytyksen (CPR) suorittamiseen sydänpysähdyksen saaneelle henkilölle.

Vertailu Esseet

Vertailuesseet ovat analyyttisiä kirjoituksia, joissa tarkastellaan kahden tai useamman aiheen, idean tai ilmiön yhtäläisyyksiä ja eroja. Näissä esseissä tarkastellaan ja korostetaan huolellisesti kunkin tarkasteltavan kohteen keskeisiä piirteitä, ominaisuuksia tai näkökohtia.

Vertailemalla näitä elementtejä vertailevissa esseissä pyritään paljastamaan niiden välisiä suhteita, paljastamaan yhtäläisyyksiä, jotka eivät ehkä ole heti ilmeisiä, ja korostamaan vastakkaisia piirteitä, jotka erottavat ne toisistaan.

Tämä analyysiprosessi auttaa ymmärtämään syvällisemmin vertailtavia aiheita ja tarjoaa arvokkaita näkökulmia niiden vivahteisiin ja vaikutuksiin. Vertailuesseet eivät ainoastaan valaise yhteisiä piirteitä vaan myös korostavat ainutlaatuisia ominaisuuksia, mikä kannustaa lukijoita pohtimaan näiden yhtäläisyyksien ja erojen merkitystä laajemmassa kontekstissa.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä vertailuesseistä:

 1. Kahden kirjallisen teoksen vertailu: Kahden romaanin, runon tai näytelmän yhtäläisyyksien ja erojen analysointi keskittyen teemoihin, hahmoihin ja kirjallisiin tekniikoihin.
 2. Kahden historiallisen tapahtuman vertailu: Kahden merkittävän historiallisen tapahtuman, kuten ensimmäisen ja toisen maailmansodan, yhtäläisyyksien ja erojen tutkiminen sekä syiden, vaikutusten ja tulosten tarkastelu.
 3. Kahden teoreettisen viitekehyksen vertailu: Kahden psykologian, sosiologian tai taloustieteen teorian tai mallin vertailu ja vastakkainasettelu sekä niiden periaatteiden, sovellusten ja vaikutusten tarkastelu.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: Ymmärrys siitä, mikä on teoreettinen viitekehys

 1. Kahden poliittisen johtajan vertailu: Kahden eri aikakauden tai maan poliittisen johtajan, kuten Nelson Mandelan ja Mahatma Gandhin, johtamistyylien, politiikkojen ja vaikutusten analysointi.
 2. Kahden teknologian vertailu: Kahden teknologisen innovaation, kuten älypuhelinten ja tablettien, ominaisuuksien, käytettävyyden ja markkinavaikutusten yhtäläisyyksien ja erojen arviointi.

Syy ja vaikutus Esseet

Syy-seuraus-esseissä keskitytään tutkimaan toimien ja niiden tulosten välisiä suhteita. Näissä esseissä tarkastellaan huolellisesti syitä, joiden vuoksi tietyt tapahtumat tai tilanteet tapahtuvat (syyt), sekä näiden syiden aiheuttamia vaikutuksia tai seurauksia. 

Syy-seuraus-esseet tutkivat näitä yhteyksiä, paljastavat tiettyjen tulosten taustalla olevat tekijät ja osoittavat, miten yksi tapahtuma voi suoraan vaikuttaa toiseen tai laukaista sen. Tämä analyyttinen lähestymistapa auttaa lukijoita ymmärtämään tutkittavien ilmiöiden tapahtumaketjuja, käyttäytymismalleja ja laajempia vaikutuksia. Tutustu tarkemmin syy-seuraus-esseen kiemuroihin, esimerkkeihin ja asiantuntijoiden vinkkeihin: Pisteiden yhdistäminen: Syy ja seuraus -esseen voima.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä syy-seuraus-esseistä:

 1. Ilmansaasteiden syyt ja vaikutukset: Analysoidaan ilmansaasteita aiheuttavia tekijöitä (esim. teollisuuden päästöt, ajoneuvojen pakokaasut) ja tutkitaan niiden vaikutuksia ihmisten terveyteen, ekosysteemeihin ja ilmastonmuutokseen.
 2. Sosiaalisen median riippuvuuden syyt ja vaikutukset: Tutkitaan sosiaalisen median riippuvuuden syitä (esim. jatkuva yhteydenpito, pelko siitä, että jää paitsi) ja tarkastellaan sen vaikutuksia mielenterveyteen, ihmissuhteisiin ja tuottavuuteen.
 3. Ilmaston lämpenemisen syyt ja vaikutukset: Keskustellaan ilmaston lämpenemisen syistä (esim. kasvihuonekaasupäästöt, metsäkato) ja tutkitaan sen vaikutuksia merenpinnan tasoon, säämalleihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
 4. Stressin syyt ja vaikutukset työpaikalla: Tutkitaan työstressiin johtavia tekijöitä (esim. työmäärä, työpaikan epävarmuus) ja keskustellaan sen vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin, tuottavuuteen ja vaihtuvuuteen.
 5. Lasten lihavuuden syyt ja vaikutukset: Tunnistetaan lapsuusiän lihavuuden syyt (esim. huono ruokavalio, liikunnan puute) ja arvioidaan sen vaikutuksia fyysiseen terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja pitkän aikavälin terveysvaikutuksiin.

Ongelma ja ratkaisu Esseet

Ongelma- ja ratkaisuesseissä keskitytään tärkeiden kysymysten tai haasteiden tunnistamiseen ja tehokkaiden ratkaisujen ehdottamiseen. Nämä esseet aloitetaan esittelemällä tietty ongelma tai kysymys ja analysoimalla perusteellisesti sen syitä ja seurauksia. Tämän jälkeen niissä tarjotaan käytännön strategioita tai ratkaisuja, joilla ongelmaan pyritään puuttumaan. 

Tämäntyyppisen valaisevan esseen tavoitteena on lisätä tietoisuutta, edistää kriittistä ajattelua ja motivoida yksilöitä tai yhteisöjä ryhtymään toimiin yhteiskunnallisten, ympäristöön liittyvien tai henkilökohtaisten huolenaiheiden ratkaisemiseksi. Harkitun analyysin ja innovatiivisten ehdotusten avulla nämä esseet edistävät laajempia keskusteluja ja aloitteita, joilla pyritään myönteiseen muutokseen.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä ongelma- ja ratkaisuesseistä:

 1. Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutoksen tunnistaminen ja ratkaisujen ehdottaminen, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvien energialähteiden edistäminen ja kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano.
 2. Lihavuuden epidemia: Lihavuusongelmaan puututaan esimerkiksi edistämällä terveellisiä ruokailutottumuksia, lisäämällä liikuntaa kouluissa ja yhteisöissä sekä sääntelemällä lapsille suunnattua elintarvikkeiden markkinointia.
 3. Asunnottomuus: Keskustellaan asunnottomuudesta ja ehdotetaan ratkaisuja, kuten kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen tarjoamista, tukipalvelujen saatavuuden laajentamista ja työllistymisohjelmien toteuttamista asunnottomille.
 4. Liikenneruuhkat: Analysoidaan kaupunkialueiden liikenneruuhkaongelmaa ja ehdotetaan ratkaisuja, kuten julkisten liikennejärjestelmien parantamista, ruuhkamaksujen käyttöönottoa sekä etätyön ja joustavien työaikojen edistämistä.
 5. Verkkokiusaaminen: Tutkitaan verkkokiusaamista ja ehdotetaan ratkaisuja, kuten oppilaiden ja vanhempien valistamista verkkoturvallisuudesta, tiukempien lakien ja asetusten täytäntöönpanoa sekä myönteisen verkkokulttuurin edistämistä kouluissa ja yhteisöissä.

Kullakin esittelyesseetyypillä on erilainen tarkoitus välittää tietoa, analysoida käsitteitä ja esittää ajatuksia järjestelmällisesti ja loogisesti. Näiden esseetyyppien ymmärtäminen auttaa kirjoittajia sitouttamaan lukijat tehokkaasti, esittämään arvokkaita näkökulmia ja antamaan asiantuntevia näkökulmia keskusteluihin ja päätöksentekoprosesseihin.

Selostavan esseen laatiminen

Esitelmällisen esseen laatimiseen kuuluu useita keskeisiä vaiheita, joilla varmistetaan selkeys, johdonmukaisuus ja tehokkuus tiedon välittämisessä:

Aiheen valitseminen

Oikean aiheen valinta on ratkaisevan tärkeää. Harkitse aiheen valintaa, joka kiinnostaa sinua ja vastaa esseen tarkoitusta. Varmista, että aihe on tarpeeksi tarkka, jotta voit tutkia sitä syvällisesti, mutta tarpeeksi laaja, jotta se tarjoaa runsaasti tietoa. Aiheen valintaan liittyviä ohjeita ovat muun muassa aiheen merkityksellisyys, aiheen laajuuden selkeys ja mahdollisuus sitouttaa yleisösi.

Aiheen tutkiminen

Luotettavien lähteiden ja tietojen kerääminen edellyttää perusteellista tutkimusta. Hyödynnä hyvämaineisia lähteitä, kuten akateemisia lehtiä, kirjoja, uskottavia verkkosivustoja ja asiantuntijahaastatteluja. Arvioi kunkin lähteen uskottavuus ja merkityksellisyys, jotta voit varmistaa esseesi sisällön tarkkuuden ja syvällisyyden.

Väitöskirjan kirjoittaminen

Tutkielma on keskeinen ajatus tai väite, jota esseessäsi tutkitaan ja tuetaan. Laadi selkeä ja ytimekäs tutkielma, jossa hahmotellaan esseesi pääkohdat. Sen on oltava täsmällinen ja kohdennettu, ja sen on ohjattava lukijaa siihen, mitä odottaa esseen sisällöltä ja suunnalta.

Esseen jäsentäminen

Järjestä ajatuksesi ja tietosi loogiseen järjestykseen. Tyypillisesti valaiseva essee noudattaa jäsenneltyä muotoa:

Johdanto: Esittele aihe, anna taustatietoja ja esitä väitelause.

Runkokappaleet: Kehittele kutakin väitelauseen pääkohtaa tai näkökohtaa erillisissä kappaleissa. Esittele kunkin kappaleen pääajatus teemalauseiden avulla ja anna sitä tukevia todisteita, esimerkkejä ja selityksiä.

Päätelmä: Tiivistä esseen pääkohdat ja muotoile väitelause uudelleen eri sanoin. Vältä uusien tietojen esittämistä päätelmässä ja jätä lukijalle pysyvä vaikutelma tai ajatus.

Kirjoittamisen tekniikat ja vinkit

Tehokas selostava kirjoittaminen perustuu tiettyihin tekniikoihin ja strategioihin, joilla varmistetaan selkeys, johdonmukaisuus ja sitoutuminen. Seuraavassa on joitakin tärkeitä vinkkejä onnistuneen selostavan kirjoituksen laatimiseen:

Selkeä ja tiivis kieli

Käytä suoraa ja helposti ymmärrettävää kieltä. Poista tarpeettomat sanat, fraasit ja jargon, jotka voivat hämmentää tai häiritä lukijaa. Keskity välittämään ajatuksesi suoraan ja täsmällisesti selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi.

Tukevien todisteiden käyttäminen

Sisällytä faktatietoja, tilastoja, esimerkkejä ja asiantuntijalausuntoja tukeaksesi näkökantojasi. Luotettavat todisteet vahvistavat argumenttejasi ja antavat kirjoituksellesi uskottavuutta. Varmista, että kaikki lähteet on mainittu asianmukaisesti ja että ne ovat aiheen kannalta merkityksellisiä.

Siirtyminen ideoiden välillä

Pidä tiedonkulku sujuvana käyttämällä siirtymiä kappaleiden ja ajatusten välillä. Siirtymät, kuten "kuitenkin", "lisäksi", "lisäksi" ja "toisaalta", auttavat yhdistämään esseesi eri osat toisiinsa ja ohjaavat lukijaa ajatuksenkulun läpi. Tämä johdonmukainen rakenne parantaa kirjoituksesi yleistä johdonmukaisuutta.

Tarkistaminen ja muokkaaminen

Itsensä muokkaamisen strategiat

Luonnoksen hiominen alkaa sisällön tarkistamisella sen selkeyden, johdonmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Aloita tarkistamalla looginen kulku ja organisointi. Poista tarpeettomat sanat, lauseet tai toistuvat tiedot. Varmista, että väitelauseesi on selkeä ja että sen tueksi on esitetty vahvaa näyttöä. Kiinnitä huomiota kielioppiin, välimerkkeihin ja lauserakenteeseen luettavuuden parantamiseksi.

Vertaisarviointi ja palaute

Hyödynnä muiden näkökulmia esseesi parantamiseksi. Pyydä palautetta vertaisilta, opettajilta tai ohjaajilta, jotka voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä ja rakentavaa kritiikkiä. Harkitse heidän ehdotuksiaan selkeyden parantamiseksi, väitteiden vahvistamiseksi tai mahdollisten tietopuutteiden korjaamiseksi. Vertaisarviointi auttaa sinua tunnistamaan sokeat kohdat ja hiomaan kirjoitustasi ennen luonnoksen viimeistelyä.

Esseen viimeistely

Kiillota työsi lähettämistä varten keskittymällä hienoihin yksityiskohtiin. Tarkista oikeinkirjoitus-, kielioppi- ja välimerkkivirheet. Varmista, että muotoilu, viittaukset ja viittaustyyli ovat johdonmukaisia (tarvittaessa). Tarkista johdanto ja johtopäätökset varmistaaksesi, että ne kehystävät ja tiivistävät pääkohdat tehokkaasti. Käytä aikaa esseen perusteelliseen oikolukuun, jotta saat aikaan hiotun ja ammattimaisen kirjoituksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että selostavalla kirjoittamisella on ratkaiseva merkitys selkeiden ja tosiasioihin perustuvien tietojen tehokkaassa välittämisessä. Korostamalla selkeyttä, objektiivisuutta ja todisteiden käyttöä selostava kirjoittaminen kouluttaa lukijoita ja helpottaa monimutkaisten aiheiden syvempää ymmärtämistä. Olipa kyse sitten akateemisesta, ammatillisesta tai jokapäiväisestä kontekstista, sen jäsennelty lähestymistapa varmistaa, että tiedot esitetään tarkasti, mikä kannustaa kriittiseen ajatteluun ja tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Selostavan kirjoittamisen periaatteiden omaksuminen parantaa viestintätaitoja, edistää tiedon levittämistä ja edistää tietoisempaa yhteiskuntaa kokonaisuudessaan.

Tieteen luvut, graafiset tiivistelmät ja infograafit tutkimustasi varten

Mind the Graph alustan avulla tutkijat voivat luoda vaikuttavia tieteellisiä lukuja, graafisia tiivistelmiä ja infografiikkaa, jotka on räätälöity heidän tutkimustarpeisiinsa. Käyttäjäystävällisten mallien ja mukautettavien suunnitteluvaihtoehtojen avulla tutkijat voivat visualisoida tehokkaasti monimutkaisia tietoja, teorioita ja tuloksia. Tämä alusta ei ainoastaan paranna tieteellisen tiedon esittämistä, vaan auttaa myös viestimään tehokkaasti tutkimustuloksista kollegoille, yhteistyökumppaneille ja laajemmalle tiedeyhteisölle.

tieteelliset kuvitukset
logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit