Tõhus viis andmete mustrite tuvastamiseks on kasutada klastrianalüüsi. Klasterdamine on sarnaste objektide või vaatluste kategoriseerimine nende tunnuste või omaduste alusel. Andmetes peituvate seoste avastamiseks saab tuvastada klastreid andmetes ja saada ülevaate nende aluseks olevast struktuurist. Klasteranalüüsil on palju erinevaid rakendusi alates turundusest kuni bioloogia ja sotsiaalteadusteni. Kliente saab segmenteerida nende ostuharjumuste järgi, geene saab rühmitada nende avaldumismustrite järgi või üksikisikuid saab kategoriseerida nende isiksuseomaduste järgi.

Selles blogis uurime klastrianalüüsi põhitõdesid, sealhulgas seda, kuidas tuvastada teie andmete jaoks sobivat klastritüüpi, kuidas valida sobivat klastrimismeetodit ja kuidas tulemusi tõlgendada. Arutatakse ka mõningaid klastrianalüüsi lõkse ja probleeme ning antakse nõuandeid, kuidas neid ületada. Klasteranalüüs võib avada teie andmete kogu potentsiaali, olenemata sellest, kas olete andmeteadlane, ärianalüütik või teadlane.

Klasteranalüüs: Mis see on?

Statistiline klasteranalüüs kasutab võrreldavate vaatluste või andmekogumite omadusi, et rühmitada neid klastritesse. Klasteranalüüsis määratletakse homogeensus ja heterogeensus kui klastrite sisemised ja välised omadused. Teisisõnu peavad klastri objektid olema omavahel sarnased, kuid teistest klastritest erinevad. Tuleb valida sobiv klastrialgoritm, määratleda sarnasuse mõõt ja tõlgendada tulemusi. Klasteranalüüsi kasutavad mitmed valdkonnad, sealhulgas turundus, bioloogia, sotsiaalteadused jt. Selleks, et saada ülevaade oma andmete struktuurist, peate mõistma klastrianalüüsi põhitõdesid. Nii suudate avastada aluseks olevaid mustreid, mis harimata silmale ei ole kergesti nähtavad.

On olemas erinevaid klastrialgoritme

Klasteranalüüsi saab läbi viia erinevate klastrialgoritmide abil. Mõned kõige sagedamini kasutatavad klasterdamismeetodid on järgmised hierarhiline klasterdamine, partitsioneeriv klasterdamine, tiheduspõhine klasterdamine ja mudelipõhine klasterdamine. Andmete tüübi ja klastrimise eesmärkide osas on igal algoritmil oma tugevad ja nõrgad küljed. Selleks, et määrata kindlaks, milline algoritm on teie andmeanalüüsi vajaduste jaoks kõige sobivam, peate mõistma nende algoritmide erinevusi.

Ühendatavusel põhinev klastreerimine (hierarhiline klastreerimine)

Ühenduspõhise klastrimise puhul, mida nimetatakse ka hierarhiliseks klastrimiseks, rühmitatakse sarnased objektid üksteise sisseehitatud klastritesse. Selle meetodi abil liidetakse väiksemad klastrid iteratiivselt suuremateks klastriteks nende sarnasuse või läheduse alusel. Dendrogramm näitab andmekogumis olevate objektide vahelisi seoseid, andes puulaadse struktuuri, mis meenutab puud. Ühenduspõhise klasterdamise meetod võib olla kas aglomeratiivne, kus objektid liidetakse järjestikku oma lähimate kaaslastega, või jagunev, kus objektid algavad samas klastris ja jagatakse rekursiivselt väiksemateks klastriteks. Selle meetodi abil saab keerukates andmekogumites tuvastada loomuliku rühmituse.

Tsentroidipõhine klastreerimine

Keskpunktidel põhinev klastreerimine on populaarne klastrialgoritm, mille puhul andmepunktid määratakse klastritesse nende läheduse alusel klastri keskpunktidele. Tsentroidipõhise klasterdamise puhul klasterdatakse andmepunktid ümber tsentroidi, vähendades nende ja tsentroidi vahelist kaugust. K-means-klastrimise, mis on kõige sagedamini kasutatav tsentroidipõhine klastrialgoritm, tunnusjooneks on tsentroidide positsioonide iteratiivne ajakohastamine kuni konvergentsi saavutamiseni. Tsentroidide positsioonidel ja variatsioonidel põhinev klasterdamine on tõhus ja kiire meetod, kuid sellel on mõned piirangud, sealhulgas tundlikkus tsentroidide algpositsioonide suhtes.

Jaotuspõhine klastreerimine

Jaotuspõhise klasterdamise puhul tuvastatakse klastrid andmete jaotuse eeldamise teel. Iga klastrile vastab üks erinevatest tõenäosusjaotustest, mida kasutatakse andmepunktide genereerimiseks. Andmepunktid määratakse klastritesse, mis vastavad suurima tõenäosusega jaotustele vastavalt jaotuspõhisele klastrimisele, mis hindab jaotuste parameetreid. Jaotustel põhinevate klastreerimisalgoritmide hulka kuuluvad Gaussi segumudelid (GMM) ja ootuste maksimeerimise algoritmid (EM). Lisaks sellele, et nad annavad teavet klastrite tiheduse ja kattuvuse kohta, saab jaotuspõhist klastrimist rakendada andmete puhul, millel on hästi määratletud ja eristatavad klastrid.

Tihedusel põhinev klasterdamine

Tiheduspõhise rühmitamise puhul rühmitatakse objektid vastavalt nende lähedusele ja tihedusele. Klastrid moodustatakse andmepunktide tiheduse võrdlemise teel raadiuses või naabruses. Selle meetodi abil saab tuvastada suvalise kujuga klastreid ning müra ja kõrvalekaldeid saab tõhusalt käsitleda. Mitmesugustes rakendustes, sealhulgas pildi segmenteerimisel, mustrite tuvastamisel ja anomaaliate avastamisel, on tiheduspõhised klasterdamisalgoritmid osutunud kasulikuks. Üks selline algoritm on DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise). Andmete tihedus ja parameetrite valik mängivad aga mõlemad rolli tiheduspõhise klasterdamise piirangutes.

Ruudustikupõhine klastreerimine

Suured andmehulgad, millel on suuremõõtmelised tunnused, klasterdatakse sageli ruudustikupõhise klasterdamise abil. Andmepunktid määratakse neid sisaldavatesse lahtritesse pärast seda, kui tunnuste ruum on jagatud lahtritest koosnevaks ruudustikuks. Hierarhiline klastri struktuur luuakse, ühendades lahtrid läheduse ja sarnasuse alusel. Ruudustikupõhine klasterdamine on tõhus ja skaleeritav, kuna see keskendub asjakohastele lahtritele, mitte ei võta arvesse kõiki andmepunkte. Lisaks võimaldab see erinevaid lahtrite suurusi ja kujusid, et võtta arvesse erinevaid andmejaotusi. Ruudustiku kindla struktuuri tõttu ei pruugi ruudustikupõhine klasterdamine olla tõhus erineva tihedusega või ebakorrapärase kujuga andmekogumite puhul.

Hindamised ja klastri hindamine

Klasteranalüüsi läbiviimine eeldab klastrimise tulemuste kvaliteedi hindamist ja hindamist. Selleks, et teha kindlaks, kas klastrid on tähendusrikkad ja kasulikud kavandatud rakenduse jaoks, tuleb need andmepunktid klastrite kaupa eraldada. Klastri kvaliteeti saab hinnata mitmesuguste mõõdikutega, sealhulgas klastrite sisese või klastrite vahelise varieeruvuse, siluettide skooride ja klastrite valiidsusindeksite abil. Klastrite kvaliteeti saab kindlaks teha ka visuaalselt, vaadates klastritulemusi. Klastrite edukaks hindamiseks võib olla vaja kohandada klastrite parameetreid või proovida erinevaid klastrimismeetodeid. Täpset ja usaldusväärset klastrianalüüsi saab hõlbustada klastrite nõuetekohase hindamise ja hindamisega.

Sisemine hindamine

Valitud klasterdamisalgoritmi poolt loodud klastrite sisemine hindamine on oluline samm klastrianalüüsi protsessis. Selleks, et valida optimaalne klastrite arv ja teha kindlaks, kas klastrid on mõttekad ja töökindlad, viiakse läbi sisehindamine. Sisehindamiseks kasutatakse muu hulgas Calinski-Harabasz'i indeksit, Davies-Bouldin'i indeksit ja siluettkoefitsienti. Nende meetrikate tulemusena saame võrrelda klastreerimisalgoritme ja parameetri seadistusi ning valida, milline klastrimislahendus on meie andmete jaoks parim nende meetrikate alusel. Selleks, et tagada meie klastreerimistulemuste kehtivus ja usaldusväärsus ning teha nende põhjal andmetel põhinevaid otsuseid, peame tegema sisehindamisi.

Välishindamine

Klasteranalüüsi protsessi osana on oluline väline hindamine. Klastrite tuvastamine ning nende kehtivuse ja kasulikkuse hindamine on osa sellest protsessist. Välishindamine toimub klastrite võrdlemisel välise mõõdupuuga, näiteks klassifikatsiooni või ekspertide hinnangute kogumiga. Välishindamise peamine eesmärk on kindlaks teha, kas klastrid on mõttekad ja kas neid saab kasutada tulemuste prognoosimiseks ja otsuste tegemiseks. Välishindamist saab läbi viia mitme mõõdiku abil, näiteks täpsus, täpsus, tagasikutsumine ja F1-skoor. Kui klastrianalüüsi tulemusi hinnatakse väliselt, saab kindlaks teha, kas need on usaldusväärsed ja kas neil on reaalseid rakendusi.

Klaster Tendentsus

Andmekogumile on omane kalduvus moodustada klastreid, mida nimetatakse klastritendentsuseks. Selle meetodi abil saate määrata, kas teie andmed on loomulikult klastrilised või mitte, ning millist klastrialgoritmi ja kui palju klastreid kasutada. Andmekogumi klastritendentsi määramiseks saab kasutada visuaalset vaatlust, statistilisi teste ja mõõtmete arvu vähendamise meetodeid. Klastritendentsi tuvastamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid, sealhulgas küünarnukimeetodid, siluettanalüüsid ja Hopkinsi statistika. Andmekogumi klastritendentsi mõistmine võimaldab valida parima klastrimismeetodi ja vältida üle- ja alarakendamist.

Klasteranalüüsi rakendamine

Peaaegu igas valdkonnas, kus andmeid analüüsitakse, saab kasutada klastrianalüüsi. Kasutades klastrianalüüsi turunduses, saate tuvastada kliendisegmente nende ostukäitumise või demograafiliste andmete põhjal. Geeni saab rühmitada vastavalt selle funktsioonile või ekspressioonimustrile bioloogias. Sotsiaalteadustes kasutatakse hoiakuid ja uskumusi üksikisikute alarühmade tuvastamiseks. Klasteranalüüs on kasulik nii anomaaliate kui ka pettuste tuvastamiseks, et tuvastada kõrvalekaldeid ja pettusi. Lisaks sellele, et see annab ülevaate andmete struktuurist, saab seda kasutada ka tulevaste analüüside suunamiseks. Klasteranalüüsil on arvukalt rakendusi erinevates valdkondades, mis teeb sellest väärtusliku andmeanalüüsi vahendi.

Bioloogia, arvutuslik bioloogia ja bioinformaatika

Bioinformaatika, arvutuslik bioloogia ja bioloogia on üha enam kasutanud klastrianalüüsi. Kuna genoomilised ja proteoomilised andmed muutuvad üha kättesaadavamaks, on suurenenud vajadus tuvastada mustreid ja seoseid. Geeniekspressioonimustreid saab rühmitada, valke saab rühmitada struktuurilise sarnasuse alusel või kliinilisi andmeid saab kasutada patsientide alarühmade tuvastamiseks. Seda teavet saab seejärel kasutada sihtotstarbeliste ravimeetodite väljatöötamiseks, potentsiaalsete ravimite sihtmärkide tuvastamiseks ja haiguste aluseks olevate mehhanismide paremaks mõistmiseks. Klasteranalüüs võib muuta meie arusaamist keerulistest bioloogilistest süsteemidest, rakendades seda bioloogias, arvutuslikus bioloogias ja bioinformaatikas.

Äri ja turundus

Klasteranalüüsi rakendused äris ja turunduses on arvukad. Turu segmenteerimine on klastrianalüüsi tavaline rakendus äritegevuses. Ettevõtted saavad igale segmendile suunatud turundusstrateegiaid arendada, tuvastades kliendikäitumise, demograafiliste andmete ja muude tegurite põhjal erinevad turusegmendid. Lisaks sellele võib klastrianalüüs aidata ettevõtetel tuvastada klientide tagasiside ja kaebuste mustreid. Ka tarneahela juhtimine võib kasu saada klastrianalüüsist, mida saab kasutada tarnijate rühmitamiseks nende tulemuslikkuse alusel ja kulude kokkuhoiu võimaluste tuvastamiseks. Äriühingud võivad klastrianalüüsi abil saada väärtuslikku teavet oma klientide, toodete ja tegevuse kohta.

Arvutiteadus

Arvutiteaduses kasutatakse ulatuslikult klastrianalüüsi. Andmete kaevandamine ja masinõpe kasutavad seda sageli mustrite tuvastamiseks suurtest andmekogumitest. Klasterdamisalgoritme kasutades saab näiteks grupeerida pilte sarnaste visuaalsete tunnuste alusel või jagada võrguliikluse segmentidesse selle käitumise alusel. Ka sarnaseid dokumente või sõnu saab rühmitada, kasutades klastrianalüüsi loomulikus keeletöötluses. Bioinformaatika kasutab klastrianalüüsi geenide ja valkude rühmitamiseks nende funktsioonide ja ekspressioonimustrite alusel. Teadlased ja praktikud saavad ülevaate oma andmete aluseks olevast struktuurist, kasutades klastrianalüüsi kui võimsat abivahendit arvutiteaduses.

Klasteranalüüsi samm-sammuline juhend

Klasteranalüüs hõlmab mitmeid etappe, mis aitavad tuvastada ja rühmitada sarnaseid objekte või vaatlusi nende omaduste või tunnuste alusel. Tegemist on järgmiste etappidega:

 1. Määratlege probleem: Esimene samm on analüüsiks kasutatavate andmete kindlaksmääramine ja probleemi määratlemine. Selleks tuleb valida muutujad või atribuudid, mida kasutatakse klastrite loomiseks.
 1. Andmete eeltöötlus: Seejärel eemaldage andmetest kõrvalekalded ja puuduvad väärtused ning vajadusel standardiseerige need. Seejärel annab klasterdamisalgoritm suurema tõenäosusega täpseid ja usaldusväärseid tulemusi.
 1. Valige klasterdamismeetod: Hierarhiline klasterdamine, k-means klasterdamine ja tiheduspõhine klasterdamine on mõned olemasolevad klasterdamismeetodid. Klasterdamismeetod tuleks valida vastavalt andmete tüübile ja käsitletavale probleemile.
 1. Määrake klastrite arv: Järgmisena tuleb kindlaks määrata, mitu klastrit tuleks luua. Selleks võib kasutada erinevaid meetodeid, sealhulgas küünarnuki meetodit, siluettmeetodit ja lõhestatistikat.
 1. Klastrite moodustamine: Klastrid luuakse klastrite algoritmi rakendamisega andmetele, kui klastrite arv on kindlaks määratud.
 1. Hinnake ja analüüsige tulemusi: Lõpuks analüüsitakse ja tõlgendatakse klasterdamisanalüüsi tulemusi, et tuvastada mustreid ja seoseid, mida varem ei olnud näha, ning saada ülevaade aluseks olevast struktuurist.

Selleks, et tagada klastrianalüüsist saadavad sisukad ja kasulikud tulemused, tuleb statistilised teadmised ühendada valdkondlike teadmistega. Siin kirjeldatud sammud aitavad teil luua klastreid, mis peegeldavad täpselt teie andmete struktuuri ja annavad väärtusliku ülevaate probleemist.

Klasteranalüüs: Eelised ja puudused

Oluline on meeles pidada, et klastrianalüüsil on nii eeliseid kui ka puudusi, mida on oluline arvesse võtta, kui seda tehnikat andmete analüüsimisel kasutatakse.

Eelised

 • Mustrite ja seoste avastamine andmetes: Klasteranalüüs võimaldab meil rohkem teada saada andmete aluseks olevast struktuurist, tuvastades andmetes mustreid ja seoseid, mida varem oli raske märgata.
 • Andmete ühtlustamine: Klasterdamine muudab andmed paremini hallatavaks ja kergemini analüüsitavaks, vähendades nende suurust ja keerukust.
 • Teabe kogumine: Klasteranalüüs kasutab sarnaste objektide rühmitamist, et anda väärtuslikke teadmisi, mida saab rakendada paljudes erinevates valdkondades, alates turundusest kuni tervishoiuni, et aidata parandada otsuste langetamist.
 • Andmete paindlikkus: Klasteranalüüsi saab kasutada mitmesuguste andmetüüpide ja -vormingute puhul, kuna see ei sea piiranguid analüüsitavatele andmetüüpidele või -vormingutele.

Puudused

 • Klasteranalüüsi intensiivsus: Arvestades algtingimuste valikut, näiteks klastrite arvu ja kauguse mõõtmist, võivad klastrianalüüsi tulemused olla tundlikud.
 • Tõlgendus: See sõltub sellest, millist klasterdamismeetodit ja milliseid parameetreid kasutatakse.
 • Üleliigselt sobitamine: Klasterdamise kasutamine võib põhjustada liigset kohandamist, mille tulemuseks on halb üldistamine uutele andmetele, sest klastrid on liiga tihedalt kohandatud algsetele andmetele.
 • Andmete skaleeritavus: Suurte andmekogumite klasterdamine võib olla kulukas ja aeganõudev ning selle ülesande täitmiseks võib olla vaja spetsiaalset riist- või tarkvara.

Enne klastrianalüüsi kasutamist andmete analüüsimiseks on oluline hoolikalt kaaluda selle eeliseid ja puudusi. Meie andmetest on võimalik saada sisukaid teadmisi, kui me mõistame klastrianalüüsi tugevaid ja nõrku külgi.

Parandage oma klastrianalüüsi visuaalset esitlust illustratsioonide abil!

Klasteranalüüsi puhul on visuaalne esitusviis võtmetähtsusega. See hõlbustab sidusrühmadele arusaamade edastamist ja aitab paremini mõista andmete aluseks olevat struktuuri. Klasteranalüüsi tulemusi saab visualiseerida intuitiivsemalt, kasutades hajutuste, dendrogrammide ja soojuskaartide abil, mis annavad tulemustele rohkem visuaalset atraktiivsust. Koos Mind the Graphleiad kõik tööriistad ühe katuse alt! Teavitage oma teadust tõhusamalt Mind the Graph abil. Vaadake meie illustratsioonigaleriid ja te ei pea pettuma!

logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid