Kæmper du med at definere mål og retning for din forskning? Mister du dig selv, mens du forsker, og har du tendens til at komme på afveje fra det tilsigtede forskningsemne? Frygt ikke, for mange står over for det samme problem, og det er ganske forståeligt at overvinde det, og her kommer et begreb kaldet forskningsmål ind i billedet.

I denne artikel vil vi dykke ned i en verden af målsætninger i forskningsartikler, og hvorfor de er afgørende for en vellykket undersøgelse. Vi vil undersøge, hvad de er, og hvordan de bruges i forskning.

Hvad er et forskningsmål?

Et forskningsmål er et klart og specifikt mål, som en forsker ønsker at opnå gennem et forskningsstudie. Det fungerer som en køreplan for forskningen, der giver retning og fokus. Forskningsmål formuleres ud fra forskningsspørgsmålene eller hypoteserne, og de hjælper med at definere undersøgelsens omfang og vejlede forskningsdesignet og metodologien. De hjælper også med at evaluere forskningens succes og resultater.

Typer af forskningsmål

Der er typisk tre hovedtyper af mål i en forskningsartikel:

 1. Udforskende mål: Disse mål er fokuseret på at opnå en dybere forståelse af et bestemt fænomen, emne eller problemstilling. Eksplorative forskningsmål sigter mod at udforske og identificere nye ideer, indsigter eller mønstre, der tidligere var ukendte eller dårligt forståede. Denne type mål bruges ofte i indledende eller kvalitative studier.
 2. Beskrivende mål: Beskrivende formål søger at beskrive og dokumentere karakteristika, adfærd eller egenskaber ved en bestemt population, begivenhed eller fænomen. Formålet er at give en omfattende og præcis redegørelse for emnet for undersøgelsen. Deskriptive forskningsmål involverer ofte indsamling og analyse af data gennem undersøgelser, observationer eller arkivforskning.
 3. Forklarende eller kausale mål: Forklarende mål sigter mod at etablere et årsags- og virkningsforhold mellem variabler eller faktorer. Disse mål fokuserer på at forstå, hvorfor visse begivenheder eller fænomener opstår, og hvordan de er relateret til hinanden. 

Læs også: Hvilke typer forskning er der tale om?

Trin til at skrive målsætninger i en forskningsartikel

1. Identificer forskningsemnet:

Definér klart emnet eller emnet for din forskning. Det vil give en bred kontekst for udviklingen af specifikke forskningsmål.

2. Gennemfør en litteraturgennemgang

Gennemgå eksisterende litteratur og forskning relateret til dit emne. Det vil hjælpe dig med at forstå den nuværende viden, identificere eventuelle forskningshuller og forfine dine forskningsmål i overensstemmelse hermed.

3. Identificer forskningsspørgsmål eller hypoteser

Formuler specifikke forskningsspørgsmål eller hypoteser, som du ønsker at undersøge i dit studie. Disse spørgsmål skal være direkte relateret til dit forskningsemne og guide udviklingen af dine forskningsmål.

4. Fokus på specifikke mål

Opdel de bredere forskningsspørgsmål eller hypoteser i specifikke mål eller målsætninger. Hvert mål skal fokusere på et bestemt aspekt af dit forskningsemne og være opnåeligt inden for rammerne af din undersøgelse.

5. Brug et klart og målbart sprog

Skriv dine forskningsmål i et klart og præcist sprog. Undgå vage termer, og brug specifikke og målbare termer, der kan observeres, analyseres eller måles.

6. Overvej gennemførlighed

Sørg for, at dine forskningsmål er gennemførlige inden for de tilgængelige ressourcer, tidsbegrænsninger og etiske overvejelser. De skal være realistiske og opnåelige i betragtning af begrænsningerne i dit studie.

7. Prioritering af mål

Hvis du har flere forskningsmål, skal du prioritere dem baseret på deres vigtighed og relevans for dine overordnede forskningsmål. Det vil hjælpe dig med at allokere ressourcer og fokusere din indsats i overensstemmelse hermed.

8. Gennemgang og finpudsning

Gennemgå dine forskningsmål for at sikre, at de stemmer overens med dine forskningsspørgsmål eller hypoteser, og revider dem om nødvendigt. Søg feedback fra fagfæller eller rådgivere for at sikre klarhed og sammenhæng.

Tips til at skrive målsætninger i en forskningsartikel

1. Vær tydelig og specifik

Gør det klart, hvad du vil opnå med din forskning. Brug et specifikt sprog, der ikke efterlader plads til tvetydighed eller forvirring. Det sikrer, at dine mål er veldefinerede og fokuserede.

2. Brug handlingsverber

Begynd hvert forskningsmål med et handlingsverbum, der beskriver en målbar handling eller et målbart resultat. Det er med til at gøre dine mål mere handlingsorienterede og målbare.

3. I overensstemmelse med forskningsspørgsmål eller hypoteser

Dine forskningsmål bør direkte adressere de forskningsspørgsmål eller hypoteser, du har formuleret. Sørg for, at der er en klar forbindelse mellem dem for at bevare sammenhængen i dit studie.

4. Vær realistisk og gennemførlig

Sæt forskningsmål, der er opnåelige inden for rammerne af din undersøgelse, herunder tilgængelige ressourcer, tid og etiske overvejelser. Urealistiske mål kan underminere validiteten og pålideligheden af din forskning.

5. Overvej relevans og betydning

Dine forskningsmål skal være relevante for dit forskningsemne og bidrage til det bredere forskningsfelt. Overvej den potentielle effekt og betydning af at nå målene.

SMART-mål for skrivning af forskningsmål

For at sikre, at dine forskningsmål er veldefinerede og effektivt styrer din undersøgelse, kan du anvende SMART-rammen. SMART står for Specific, Measurable, Achievable, Relevant og Time-bound (specifik, målbar, opnåelig, relevant og tidsbegrænset). Her kan du se, hvordan du gør dine forskningsmål SMARTe:

 1. Specifik: Sig klart og tydeligt, hvad du vil opnå, på en præcis og specifik måde. Undgå vagt eller generaliserende sprog. Specificer den population, de variabler eller fænomener, der er interessante.
 2. Målbar: Sørg for, at dine forskningsmål kan kvantificeres eller observeres på en målbar måde. Det giver mulighed for objektiv evaluering og vurdering af fremskridt.
 3. Opnåelig: Sæt forskningsmål, der er realistiske og opnåelige inden for de tilgængelige ressourcer, tiden og omfanget af din undersøgelse. Overvej, om det er muligt at gennemføre forskningen og indsamle de nødvendige data.
 4. Relevant: Sørg for, at dine forskningsmål er direkte relevante for dit forskningsemne og bidrager til den bredere viden eller forståelse af feltet. De skal stemme overens med formålet og betydningen af din undersøgelse.
 5. Tidsbestemt: Sæt en specifik tidsramme eller deadline for at nå dine forskningsmål. Det er med til at skabe en følelse af, at det haster, og giver en klar tidslinje for din undersøgelse.

Eksempler på forskningsmål

Her er nogle eksempler på forskningsmål fra forskellige fagområder:

 • At undersøge forholdet mellem brug af sociale medier og selvværd blandt unge voksne i alderen 18-25 år for at forstå den potentielle indvirkning på mentalt velbefindende.
 • At vurdere effektiviteten af en mindfulness-baseret intervention til at reducere stressniveauer og forbedre mestringsmekanismer blandt personer diagnosticeret med angstlidelser.
 • At undersøge de faktorer, der påvirker forbrugernes købsbeslutninger i e-handelsbranchen, med fokus på den rolle, som online anmeldelser og influencere på de sociale medier spiller.
 • At analysere klimaforandringernes indvirkning på biodiversiteten i koralrev i en bestemt region ved hjælp af fjernmålingsteknikker og feltundersøgelser.

Betydningen af forskningsmål

Forskningsmål spiller en afgørende rolle i forskningsprocessen og har stor betydning af flere årsager:

 1. Vejledning i forskningsprocessen: Forskningsmål giver en klar køreplan for hele forskningsprocessen. De hjælper forskerne med at holde fokus og holde sig på sporet og sikrer, at undersøgelsen forbliver målrettet og relevant. 
 2. Definition af undersøgelsens omfang: Forskningsmål hjælper med at bestemme grænserne for og omfanget af undersøgelsen. De præciserer, hvilke aspekter af forskningsemnet der vil blive udforsket, og hvad der vil blive udelukket. 
 3. At give retning til dataindsamling og analyse: Forskningsmål hjælper med at identificere den type data, der skal indsamles, og metoderne til dataindsamling. De guider også valget af passende dataanalyseteknikker. 
 4. Evaluering af undersøgelsens succes: Forskningsmål fungerer som benchmarks for evaluering af forskningens succes og resultater. De giver målbare kriterier, som forskeren kan bruge til at vurdere, om målene er blevet opfyldt eller ej. 
 5. Forbedring af kommunikation og samarbejde: Klart definerede forskningsmål letter effektiv kommunikation og samarbejde mellem forskere, rådgivere og interessenter. 

Almindelige fejl, man skal undgå, når man skriver forskningsmål

Når du skriver forskningsmål, er det vigtigt at være opmærksom på almindelige fejl og faldgruber, der kan underminere effektiviteten og klarheden af dine mål. Her er nogle almindelige fejl, du skal undgå:

 1. Vagt eller tvetydigt sprog: En af de største fejl er at bruge et vagt eller tvetydigt sprog, der mangler specificitet. Sørg for, at dine forskningsmål er klart og præcist formuleret, så der ikke er plads til misfortolkning eller forvirring.
 2. Mangel på målbarhed: Forskningsmål skal være målbare, hvilket betyder, at de skal give mulighed for indsamling af data eller beviser, der kan kvantificeres eller observeres. Undgå at sætte mål, der ikke kan måles eller vurderes objektivt.
 3. Manglende overensstemmelse med forskningsspørgsmål eller hypoteser: Dine forskningsmål bør være i direkte overensstemmelse med de forskningsspørgsmål eller hypoteser, du har formuleret. Sørg for, at der er en klar forbindelse mellem dem for at bevare sammenhængen i din undersøgelse.
 4. Overgeneralisering: Undgå at skrive forskningsmål, der er for brede eller omfatter for mange variabler eller fænomener. Overgeneraliserede målsætninger kan føre til manglende fokus eller gennemførlighed i forskningen.
 5. Urealistiske eller uopnåelige mål: Sørg for, at dine forskningsmål er realistiske og opnåelige inden for de tilgængelige ressourcer, tiden og omfanget af din undersøgelse. Hvis du sætter urealistiske mål, kan det kompromittere validiteten og pålideligheden af din forskning.

Afslutningsvis kan det siges, at forskningsmål er afgørende for ethvert forskningsstudies succes og effektivitet. De giver en klar retning, et fokus og et formål, som styrer hele forskningsprocessen fra start til slut. Ved at formulere specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbegrænsede mål kan forskere definere omfanget af deres undersøgelse, guide dataindsamling og analyse og evaluere resultaterne af deres forskning.

Gør dine data til letforståelige og dynamiske historier

Når du vil forklare komplekse data, er det altid en god idé at bryde dem ned i enklere billeder eller historier. Det er her Mind the Graph kommer ind i billedet. Det er en platform, der hjælper forskere og videnskabsfolk med at omdanne deres data til letforståelige og dynamiske historier, der hjælper publikum med at forstå koncepterne bedre. Tilmeld dig nu for at udforske biblioteket med videnskabelig infografik. 

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner