Уморени ли сте да се занимавате с едни и същи проблеми отново и отново? Дори и да смятате, че сте намерили решение, може би все още сте заклещени с този проблем. Това се случва, защото директно се впускате в търсене на отговор, вместо да разберете причината за проблема. Ако отделите време за анализиране на истинската причина за проблема, става лесно да свалите проблема си и да предотвратите повторното му възникване. Такъв процес се нарича анализ на първопричината

Анализът на първопричината е техника, която компаниите използват при възникване на проблем. В тази статия ще се запознаем в дълбочина с концепцията, видовете и техниките, както и с примери.

Анализ на първопричината: Стъпки, инструменти и примери

Анализът на първопричините (RCA) е техника за решаване на проблеми, използвана за идентифициране на основните причини за даден проблем или събитие. Той има за цел да идентифицира основната(ите) причина(и) за възникването на проблема, а не само да се справя със симптомите. RCA помага на организациите или лицата да получат по-дълбоко разбиране на проблема, да предотвратят повторното му възникване и да приложат ефективни коригиращи действия. 

Ето общите стъпки, обичайните инструменти и примери за RCA:

Стъпки за анализ на първопричината

 1. Определете проблема: Ясно дефинирайте проблема или събитието, което изисква RCA. Определете обхвата и границите на анализа.
 2. Събиране на данни: Съберете съответните данни, свързани с проблема. Това може да включва доклади за инциденти, документация за процесите, обратна връзка с клиентите и всяка друга налична информация.
 3. Идентифицирайте непосредствените причини: Определете причините или събитията, които пряко са довели до проблема. Това обикновено са най-видимите симптоми на проблема.
 4. Попитайте "Защо?" и определете факторите, които допринасят за това: Започвайки с непосредствените причини, идентифицирани в предишната стъпка, попитайте "Защо се случи това?" и да се задълбочи, за да идентифицира основните фактори, които са допринесли за всяка непосредствена причина. Продължавайте да задавате въпроса "Защо?" за всеки отговор, докато стигнете до основната(ите) причина(и).
 5. Определяне на първопричината(ите): Анализирайте факторите, които са допринесли за това, и определете основната(ите) първопричина(и), която(ито), ако бъде(ат) отстранена(и), ще предотврати(ат) повторното възникване на проблема. Основната причина обикновено е най-дълбоко лежащият в основата проблем, който, ако бъде разрешен, ще премахне или значително ще намали проблема.
 6. Утвърждаване на първопричината(ите): Утвърждаване на идентифицираната(ите) основна(и) причина(и) чрез проверка на подкрепящите доказателства и гарантиране, че те съответстват на наличните данни. Тази стъпка спомага за повишаване на точността и надеждността на анализа.
 7. Изпълнение на коригиращи действия: Прилагане на коригиращите действия на практика. Възложете отговорности, определете срокове и съобщете плана на съответните заинтересовани страни.
 8. Наблюдение и оценка: Непрекъснато наблюдение на прилаганите коригиращи действия и оценка на тяхната ефективност. Уверете се, че проблемът няма да се повтори, и измерете въздействието на изпълнените действия.

Инструменти за анализ на първопричината

 1. 5 Защо(и): Техниката "5 причини" включва многократно задаване на въпроса "Защо?", за да се стигне до първопричината за даден проблем. Като попитате защо поне пет пъти, можете да откриете по-дълбоки причини.
 2. Диаграма на Рибената кост (Диаграма на Ишикава): Диаграмата "рибена кост" помага да се визуализират потенциалните причини за даден проблем, като се категоризират в конкретни категории, като например хора, процеси, оборудване, материали и околна среда.
 3. Анализ на дървото на грешките (FTA): FTA е графичен инструмент, използван за идентифициране и анализ на комбинациите от събития, които могат да доведат до определен нежелан резултат. Той помага да се определи минималният набор от събития, които трябва да се случат, за да възникне проблемът.
 4. Анализ на Парето: Анализът на Парето включва приоритизиране на потенциалните причини според тяхната честота или въздействие. Той помага да се идентифицират няколкото жизненоважни причини, които допринасят най-много за проблема.

Пример за анализ на първопричината

Да вземем пример за производствен дефект на продукт

 1. Непосредствена причина: Повреда на продукта в полеви условия.
 2. Защо?: Лош контрол на качеството по време на производствения процес.
 3. Фактори, които допринасят за това: Неадекватно обучение на производствения персонал и остаряло оборудване.
 4. Основна причина: Недостатъчни инвестиции в обучението на персонала и модернизирането на оборудването.
 5. Коригиращи действия: Прилагане на цялостна програма за обучение на персонала и отпускане на средства за модернизиране на оборудването.

Как ръководителят на проекта помага при анализа?

Ръководителят на проекта играе решаваща роля за улесняване на процеса на анализ на първопричините и за гарантиране на неговата ефективност. Ето начините, по които ръководителят на проекта може да помогне при анализа:

 1. Улесняване на процеса на RCA: Ръководителят на проекта може да ръководи и улеснява процеса на RCA, като организира срещи, създава необходимите инструменти и насочва екипа през етапите на анализа. Те гарантират, че анализът ще остане фокусиран, продуктивен и в срок.
 2. Предоставяне на контекста на проекта: Ръководителите на проекти имат цялостно разбиране за целите, задачите и ограниченията на проекта. Те могат да осигурят ценен контекст на екипа на RCA, като им помогнат да разберат как проблемът или събитието се вписват в по-голямата рамка на проекта. Тази контекстуална информация помага за идентифицирането на съответните допринасящи фактори и основни причини.
 3. Събиране на подходящи данни: Ръководителите на проекти могат да съдействат при събирането и организирането на съответните данни за RCA. Те могат да имат достъп до документацията на проекта, показателите за изпълнение, обратната връзка със заинтересованите страни и други източници на информация. Като съпоставя и представя тези данни на екипа на RCA, ръководителят на проекта гарантира, че анализът е добре информиран и се основава на точна информация.
 4. Ангажиране на заинтересованите страни: Заинтересованите страни често имат ценна представа и гледни точки за разглеждания проблем. Ръководителят на проекта може да привлече заинтересовани страни, като например членове на екипа, клиенти и експерти по темата, да участват в процеса на RCA. Това участие може да осигури различни гледни точки и да повиши точността и пълнотата на анализа.
 5. Подпомагане на вземането на решения: По време на процеса на RCA екипът може да се сблъска с множество потенциални основни причини. Ръководителят на проекта може да съдейства за оценяване и приоритизиране на тези причини въз основа на тяхното въздействие, осъществимост и съответствие с целите на проекта. Те помагат на екипа да вземе информирани решения относно избора на основните причини и разработването на подходящи коригиращи действия.

Ползи и цели на анализа на първопричините

Ползите и целите на анализа на първопричините включват:

 1. Разрешаване на проблема: Целта на RCA е да се идентифицират основните причини за даден проблем или събитие, а не само да се обърне внимание на симптомите. Чрез идентифициране и отстраняване на първопричините RCA помага за разрешаване на проблема в неговия източник, което води до дългосрочни решения.
 2. Предотвратяване на рецидиви: RCA се фокусира върху разбирането на причините за възникването на проблема. Чрез отстраняване на първопричините организациите могат да приложат коригиращи действия, за да предотвратят повторното възникване на проблема. Това помага за подобряване на цялостната оперативна ефективност и за намаляване на вероятността от възникване на подобни проблеми в бъдеще.
 3. Подобряване на процеса: RCA предоставя информация за неефективността на процесите, тесните места или пропуските. Чрез идентифициране на първопричините организациите могат да направят целенасочени подобрения в своите процеси, което води до повишаване на ефективността, намаляване на разходите и подобряване на качеството.
 4. Учене и споделяне на знания: RCA насърчава културата на учене от грешките и споделяне на знания в организацията. Тя насърчава екипите да анализират и документират своите констатации, което дава възможност на другите да се поучат от миналия опит и да предотвратят подобни проблеми в работата си.

Принципи на анализа на първопричините

Анализът на първопричините се ръководи от няколко ключови принципа, които спомагат за неговата ефективност и точност. Тези принципи включват:

Системен подход

RCA разглежда проблема в по-широкия контекст на системата или процеса, в който е възникнал. Той признава, че проблемите често са резултат от взаимосвързани фактори и взаимодействия между различни компоненти. Като прилага системен подход, RCA се стреми да разбере динамиката на цялата система и да определи как различните елементи допринасят за проблема.

Анализ на фактите

RCA разчита на обективни данни и доказателства, а не на субективни мнения или предположения. Той набляга на събирането, анализа и тълкуването на съответната информация, за да се идентифицират точно първопричините. Като използва надеждни данни, RCA насърчава по-строг и надежден процес на анализ.

Множество гледни точки

RCA насърчава включването на множество заинтересовани страни и гледни точки в процеса на анализ. Различни лица или екипи могат да имат ценни прозрения, опит или експертиза, свързани с проблема. Чрез включването на различни гледни точки RCA спомага за постигане на цялостно разбиране на проблема и неговите основни причини.

Кога да се извърши анализ на първопричината?

Анализът на първопричините трябва да се извършва в различни ситуации, когато дадена организация или лице иска да разбере основните причини за даден проблем или събитие. Ето някои често срещани сценарии, при които извършването на RCA е полезно:

 1. Сериозни инциденти или неуспехи: Когато възникне значителен инцидент, повреда или злополука, RCA може да помогне за идентифициране на първопричините, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще. Това може да включва неизправности в оборудването, прекъсвания на системата, инциденти, свързани с безопасността, или провали на проекти.
 2. Хронични или повтарящи се проблеми: Ако даден проблем продължава да съществува или се повтаря, RCA може да помогне да се идентифицират основните причини за възникването му. Това може да включва проблеми като оплаквания от клиенти, дефекти в качеството, забавяне на производството или прекъсване на услугата.
 3. Неочаквани вариации в работата: Когато има необясними колебания в показателите за ефективност, като например внезапен спад в производителността, рязък скок на грешките или спад в удовлетвореността на клиентите, RCA може да открие основните причини и да помогне за възстановяване на ефективността.
 4. Отзиви от клиенти или недоволство: Когато клиентите изразяват неудовлетвореност, предоставят отрицателна обратна връзка или съобщават за проблеми с продукти или услуги, RCA може да помогне за разкриване на причините и подобряване на удовлетвореността на клиентите. Тя позволява на организациите да се справят със системните проблеми, а не да лекуват само симптомите.

3 R на анализа на първопричините

"Трите R" на анализа на първопричините (RCA) се отнасят до трите основни компонента на процеса на анализ. Те са следните:

Разпознаване на

Първата стъпка в RCA е да се разпознае и признае, че е възникнал проблем или събитие. Това включва идентифициране на признаците или симптомите на проблема, разбиране на неговото въздействие и гарантиране, че той получава необходимото внимание и ресурси за анализ.

Реакция

След като проблемът бъде разпознат, е важно да се реагира незабавно и по подходящ начин. Това включва започване на процеса RCA, събиране на специализиран екип и разпределяне на необходимите ресурси за задълбочено проучване на проблема. Бързата реакция помага за предотвратяване на по-нататъшни последствия и гарантира, че процесът RCA започва своевременно.

Разрешаване на проблема

Крайната цел на RCA е да се разреши проблемът, като се идентифицират и отстранят първопричините за него. Това включва провеждане на систематичен анализ, идентифициране на допринасящите фактори и задълбочаване, за да се открият основните причини. Чрез разрешаването на първопричините организациите могат да приложат ефективни коригиращи действия, за да предотвратят повтарянето на проблема в бъдеще.

Заключение

В заключение, извършването на анализ на първопричините е ценна практика за организациите от различни отрасли. Като прилагат принципите на RCA и използват подходящи техники, организациите могат ефективно да идентифицират и да се справят с основните причини за проблеми и събития. 

Комуникирайте науката визуално със силата на най-добрия и безплатен инфографикмейкър

Чудили ли сте се някога как някои научни статии или постери получават повече гледания и потвърждения от други? Разбира се, че качеството е от значение, но дали всичко се крие в качеството на статията? Не, има много други фактори като простотата на езика и представянето чрез графични резюмета и визуални материали, които са от значение. 

Можете също така да направите работата си забележима с помощта на такива визуализации. Mind the Graph е инструмент, който помага за визуалното представяне на науката със силата на най-добрите и безплатни инфографики. Регистрирайте се сега!

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони