Araştırma metodolojisinin geniş evreninde güvenilir ve sağlam sonuçlar arayan araştırmacılar için tek bir kelime öne çıkmaktadır: üçgenleme. Bu güçlü teknik, araştırma bulgularının geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmak için bir yol sağlayarak çok çeşitli alanlarda daha yaygın bir şekilde tanınmış ve önemli hale gelmiştir. Üçgenleme, araştırmacıların farklı veri kaynaklarını, metodolojileri ve bakış açılarını bir araya getirerek önyargıları azaltmalarını, araştırmanın derinliğini artırmalarını ve nihayetinde daha güvenilir ve kapsamlı sonuçlara ulaşmalarını sağlar.

Bu makalenin amacı, kavramı açıklığa kavuşturarak, yol gösterici ilkelerini, tekniklerini ve amaçlarını tanımlayarak "araştırmada üçgenleme nedir?" sorusuna cevap vermektir. 

Araştırmada Üçgenleme Nedir?

Araştırma üçgenlemesi, bir araştırma konusunun veya olgusunun çeşitli açılardan, veri kaynaklarından veya yöntemlerden incelenmesi sürecidir. Araştırma bulgularının geçerliliğini, güvenilirliğini ve eksiksizliğini artırmak için çeşitli metodolojilerin ve bilgi kaynaklarının birleştirilmesini gerektirir.

Nirengi kavramı, bir dizi referans noktası kullanarak bir nesnenin tam yerini saptamak için kullanılan ölçmeden gelmektedir. Buna benzer şekilde, araştırmada üçgenleme, bir konuyu çeşitli perspektiflerden inceleyerek yakınsak ve kapsamlı bir anlayış oluşturmayı amaçlar.

Araştırmacılar üçgenleme yöntemini kullanarak herhangi bir yöntem veya veri kaynağında mevcut olan eksiklikleri ve önyargıları azaltmaya çalışırlar. Bunu sonuçları çapraz doğrulamak, kalıpları veya tutarsızlıkları tespit etmek ve araştırma konusunu daha kapsamlı bir şekilde kavramak için kullanabilirler.

Araştırmada üçgenleme nedir
ile yapılmıştır Mind the Graph

Araştırmada Üçgenleme Türleri

Araştırma bulgularının genel gücü ve güvenilirliği, her birinin kendine özgü avantajları olan birçok farklı üçgenleme türü ile artırılır. Araştırmalarda kullanılan bazı tipik üçgenleme teknikleri aşağıda verilmiştir:

Veri Üçgenleme

Bu tür üçgenleme, bir araştırma konusuna ilişkin içgörü elde etmek için çeşitli kaynaklar veya veri türleri kullanır. Araştırmacılar, bulgularını desteklemek ve doğrulamak için mülakatlar, anketler, gözlemler ve önceden var olan kayıtlar gibi çeşitli yöntemler kullanarak veri toplar. Araştırmacıların sonuçlarının güvenilirliği ve sağlamlığı, çeşitli veri kaynaklarının birleştirilmesiyle artırılabilir.

Metodolojik Üçgenleme

Bir araştırma sorusunu araştırmak için farklı yöntemler veya yaklaşımlar kullanmak metodolojik üçgenleme olarak bilinir. Aynı olguyu birden fazla perspektiften incelemek için araştırmacılar nitel ve nicel yöntemler, deneysel ve deneysel olmayan tasarımlar, vaka çalışmaları ve anketler gibi çeşitli metodolojiler kullanır. Araştırmacılar, tamamlayıcı metodolojiler kullanarak araştırma konusunun çeşitli yönlerini yakalayabilir ve daha kapsamlı bir anlayış elde edebilirler.

Araştırmacı Üçgenlemesi

Birden fazla araştırmacıyı veya araştırmacıyı içeren bir araştırma projesi araştırmacı üçgenlemesi olarak bilinir. Her bir araştırmacının masaya getirdiği farklı bakış açıları, deneyimler ve önyargılar diğerlerinin bulgularını destekleyebilir ve doğrulayabilir. Birden fazla araştırmacı dahil olduğunda araştırma süreci daha titiz hale gelir, çünkü birbirlerinin varsayımlarını ve yorumlarını test edebilirler, bu da sonuçta daha güvenilir sonuçlar üretir.

Teorik Üçgenleme

Araştırma bulgularını yorumlamak için teori üçgenlemesi birkaç teorik çerçeve veya perspektif kullanmayı gerektirir. Araştırmacılar, verilerini değerlendirmek ve farklı perspektiflerden elde ettikleri bulguları karşılaştırmak için bir dizi teori kullanabilir. Bu yöntem, araştırılan olgunun birden fazla yönünün veya açıklamasının keşfedilmesine yardımcı olarak analizi zenginleştirir ve derinleştirir.

Zaman Üçgenlemesi

Bir sorunu veya olguyu belirli bir zaman dilimi boyunca incelemek zaman üçgenlemesi olarak bilinir. Zaman içindeki değişiklikleri, eğilimleri veya örüntüleri belirlemek için araştırmacılar konuyu zaman içinde birden fazla noktada inceler. Araştırmacılar, çeşitli zaman noktalarında elde edilen verileri karşılaştırarak zamansal dalgalanmaları tanıyabilir, olguların evrimini kavrayabilir veya uzun vadeli etkileri belirleyebilir.

Lokalizasyon Üçgenleme

Bir olguyu veya araştırma konusunu birden fazla ortamda veya coğrafi konumda incelemek konum üçgenlemesi olarak bilinir. Araştırmacılar, çok çeşitli ortamlarda araştırma yaparak olay üzerinde etkisi olabilecek kültürel, sosyal veya çevresel değişkenleri dikkate alabilirler. Bu yöntem, çalışma konusunu etkileyen genel veya bağlama özgü unsurların bulunmasını kolaylaştırır.

Araştırmada Üçgenlemenin Amaçları ve Avantajları

Araştırmada üçgenleme, araştırma bulgularının genel kalitesine ve güvenilirliğine katkıda bulunan birkaç önemli amaca hizmet eder. İşte üçgenlemenin üç temel amacı:

Geçerliliğin Artırılması

Üçgenleme, önyargı olasılığını azaltarak ve bulguların güvenilirliğini artırarak araştırmanın geçerliliğine katkıda bulunur. Araştırmacılar çeşitli yöntemler, veri kaynakları veya bakış açıları kullanarak bulgularını teyit edebilir ve sonuçların tutarlı olduğundan emin olabilirler.

Eksiksiz Bir Resim Elde Etmek

Araştırmalar genellikle tek bir yaklaşım veya veri setiyle tam olarak anlaşılamayan karmaşık olguları içerir. Üçgenleme, farklı yaklaşımları bir araya getirerek araştırmacıların araştırma konusuna ilişkin daha kapsamlı bir anlayış geliştirmelerini sağlar. Araştırmacılar, farklı yaklaşımları, veri kaynaklarını veya teorileri entegre ederek inceledikleri olgunun birçok yönünü, perspektifini veya boyutunu keşfedebilirler. Bu her şeyi kapsayan yaklaşım, araştırmacıların araştırma konusunun daha kapsamlı ve incelikli bir resmini sunmalarına yardımcı olur.

Kanıtların Çapraz Kontrolü

Araştırmacılar üçgenleme yoluyla birden fazla yaklaşım kullanarak verilerini çapraz kontrol edebilir ve bulgularını doğrulayabilir. Araştırmacılar bir dizi yaklaşım veya veri kaynağı kullanarak verilerde örüntüler, tutarlılıklar veya tutarsızlıklar keşfedebilir. Birden fazla yöntem veya kaynaktan elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir olduğunda, bulguların doğru ve güvenilir olduğuna inanmak için daha fazla neden vardır. Öte yandan, farklılıklar varsa, araştırmacılar bunun nedenlerini araştırabilir ve yorumlarını geliştirebilirler. Araştırma bulgularının sağlamlığı, kanıtların çapraz kontrolüne yönelik bu yinelemeli süreçle güçlendirilir.

Araştırmada Üçgenlemenin Dezavantajları

Araştırma üçgenlemesinin birçok faydası olsa da, olası dezavantajlarını da düşünmek hayati önem taşır. Üçgenleme kullanmanın birkaç dezavantajı aşağıdakileri içerir:

Artan Karmaşıklık

Üçgenleme sıklıkla birçok metodolojinin, veri kaynağının veya bakış açısının entegrasyonunu gerektirir ve bu da araştırma sürecini daha karmaşık hale getirebilir. Farklı yöntemler arasında tutarlılık ve uyumluluk sağlamak için araştırmacılar entegrasyonu dikkatle planlamalı ve yönetmelidir. Üçgenleme, doğru şekilde uygulanabilmesi için ek kaynak ve bilgi gerektirebilir. Veri toplama, işleme ve yorumlama, üçgenlemenin karmaşıklığı nedeniyle zor olabilir; bu da araştırmacıların ilgili karmaşıklıkları dikkatlice yönlendirmesini ve ele almasını gerektirir.

Kaynak Yoğunluğu

Üçgenleme, fon, zaman ve çalışma açısından çok fazla kaynak gerektirebilir. Tek yöntemli bir çalışmaya kıyasla, birden fazla yaklaşım uygulamak veya birden fazla kaynaktan veri toplamak daha fazla zaman ve çaba gerektirebilir. Daha büyük bir örneklem büyüklüğü elde etmek, araştırmacıları farklı yöntemler konusunda eğitmek veya birden fazla türde veri toplamak gerekebilir. Araştırma fizibilitesi, özellikle bu kaynakların kıt olduğu durumlarda, hem mali hem de insan kaynakları açısından daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulması nedeniyle engellenebilir.

Artan Öznellik

Araştırmacıların veri algıları ve analizleri, birden fazla teknik, veri kaynağı veya bakış açısı bir araya getirildiğinde bile kendi önyargılarından ve bakış açılarından etkilenmeye devam edebilir. Birçok kaynaktan elde edilen bulguların entegre edilmesi ve sentezlenmesi gerekebilir; bu da öznel kararlar alınmasını gerektirebilir ve belki de araştırmacı önyargısına yol açabilir. Üçgenleme süreci boyunca tarafsızlığı ve açıklığı sağlamak için araştırmacılar kendi önyargılarının farkında olmalıdır.

Tutarsızlık

Üçgenleme zaman zaman tutarsız bulgular üretebilir. Araştırmacılar kendilerini veri kaynakları arasındaki tutarsızlıklar veya çelişkilerle uğraşırken bulabilirler. Çelişkili sonuçların yönetilmesi ve uzlaştırılması zor olabilir ve daha fazla araştırma veya metodolojik iyileştirme gerektirebilir. Tutarsızlıkların nedenleri dikkatle ele alınmalı ve sonuçları titizlikle değerlendirilmelidir.

Zaman Alıcı

Birden fazla kaynaktan veya metodolojiden gelen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve entegre edilmesi gerektiğinden, üçgenleme araştırma sürecini uzatabilir. Üçgenleme çok fazla zaman ve çalışma gerektirebilir, bu da proje sürelerini uzatabilir veya araştırmanın daha geç tamamlanmasına neden olabilir. Araştırmacılar, gerekli zaman ve çaba artışını göz önünde bulundurarak, üçgenlemenin olası avantajlarının ilgili maliyetlerden daha ağır basıp basmadığını dikkatle incelemelidir.

Üçgenleme Ne Zaman Kullanılır?

"Araştırmada üçgenleme nedir?" kilit sorusu ele alındığına göre artık üçgenlemenin ne zaman kullanılacağını düşünmenin zamanı gelmiştir.

Üçgenleme, çeşitli durumlarda kullanılabilecek değerli bir araştırma yaklaşımıdır. Özellikle aşağıdaki durumlarda faydalıdır:

 1. Bulguları Doğrulama: Çeşitli yöntemler, veri kaynakları veya bakış açıları kullanarak üçgenleme, araştırma bulgularının güvenilirliğini doğrulamaya ve güçlendirmeye yardımcı olur.
 2. Karmaşık Olguları Keşfetmek: Üçgenleme, tek bir yaklaşım veya veri kaynağı ile tam olarak anlaşılamayan karmaşık olguların araştırılmasını sağlar.
 3. Önyargının Azaltılması: Üçgenleme, birçok yöntemi birleştirerek, bireysel önyargıların etkisini azaltarak ve nesnelliği artırarak önyargıyı azaltır.
 4. Araştırma Kısıtlamalarının Ele Alınması: Üçgenleme, tek bir yöntemin veya veri kaynağının sınırlamalarının üstesinden gelerek çalışmanın kapsamlılığını ve kalitesini artırır.
 5. Geçerlilik ve Güvenilirliğin Artırılması: Üçgenleme, farklı yaklaşımlardan yakınsak kanıtlar sunarak araştırma bulgularının inandırıcılığını ve güvenilirliğini artırır.
 6. Tartışmalı veya Hassas Konuların Araştırılması: Tartışmalı veya hassas konuları incelerken, üçgenleme daha dengeli ve nüanslı bir bakış açısı sunar. 

Üçgenleme yönteminin kullanılıp kullanılmayacağına karar verirken araştırmacılar araştırmanın bağlamını, hedeflerini, mevcut kaynakları ve araştırma konusunun niteliğini dikkatle değerlendirmelidir. 

Üçgenleme Örnekleri

Araştırmada üçgenlemenin nasıl kullanılabileceğine dair birkaç örnek aşağıda verilmiştir:

 • Veri Üçgenleme Örneği: Yeni bir eğitim programının öğrenci performansını nasıl etkilediğini inceleyen bir araştırmacı, öğrenci anketleri, öğretmen görüşmeleri ve akademik kayıt analizi gibi çok çeşitli yöntemler kullanarak veri toplayabilir. Araştırmacı bu çok sayıdaki veri kaynağını bir araya getirerek programın etkileri hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilir ve çeşitli veri setleri kullanarak sonuçları doğrulayabilir.
 • Metodolojik Üçgenleme Örneği: Bir araştırmacı, egzersiz ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıya odaklanan bir çalışmada hem nicel hem de nitel metodolojileri kullanabilir. Seçilmiş bir grup katılımcıyla yapılan derinlemesine görüşmeler, fiziksel aktivite seviyeleri ve ruh sağlığı puanları hakkında nicel bilgi toplamak için anketlerle birlikte kullanılabilir. Araştırmacı bu iki yaklaşımı entegre ederek konuya ilişkin daha geniş bir anlayış kazanabilir ve veri eğilimlerine kişisel deneyimler ve perspektifler ekleyebilir.
 • Araştırmacı Üçgenleme Örneği: İklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliği nasıl etkilediğini inceleyen bir projede yer alan araştırmacılar, diğer alanların yanı sıra ekoloji, klimatoloji ve sosyal bilimler alanlarında geçmişe sahip olabilirler. Her bir araştırmacı kendi özel bilgi ve bakış açılarıyla katkıda bulunur ve verileri farklı perspektiflerden toplamak ve incelemek için birlikte çalışır. Bilgi ve uzmanlıklarını birleştirerek bulgularını çapraz doğrulayabilirler ve böylece iklim değişikliği ile biyoçeşitlilik arasındaki karmaşık etkileşimi kapsamlı bir şekilde kavrayabilirler.

Üçgenleme için Veri Toplama Yöntemleri

Üçgenleme için kullanılan bazı yaygın veri toplama yöntemleri şunlardır:

 • Anketler: Anketler veya yapılandırılmış görüşmeler kullanılarak, büyük bir örneklem grubundan tutarlı bir şekilde veri toplanır. Anketler, istatistiksel olarak değerlendirilebilen ve çeşitli nitel bilgi kaynaklarıyla birleştirilebilen nicel bilgiler sunabilir.
 • Görüşmeler: Kapsamlı nitel veri toplamak için görüşmeler sırasında katılımcılarla açık uçlu tartışmalar gerçekleştirilir. Başka yollarla elde edilemeyecek içgörülü görüşler ve incelikli bilgiler görüşmeler yoluyla elde edilebilir.
 • Gözlemler: Doğal ortamlarında gerçekleşen davranışların, etkileşimlerin veya olayların doğrudan gözlemlenmesi ve belgelenmesi gözlem olarak bilinir. Bu yöntemin kullanılmasıyla, araştırma konusunu kapsamlı bir şekilde kavramak için gerçek zamanlı ve bağlama özgü veriler toplanabilir.
 • Belge Analizi: Belge analizi, raporlar, makaleler veya arşiv kayıtları gibi mevcut belgelerden ilgili bilgilerin çıkarılması sürecidir. Birincil veri kaynaklarını desteklemek için bu yöntem tarihsel bağlam, tamamlayıcı veriler veya ek perspektifler sunabilir. 

Üçgenleme için Veri Analiz Yöntemleri

Veri analizi için sıklıkla kullanılan birkaç üçgenleme tekniği aşağıda verilmiştir:

 • Karşılaştırmalı Analiz: Karşılaştırmalı analiz, eğilimleri, kalıpları veya çelişkileri belirlemek amacıyla çeşitli veri kaynaklarının veya analiz yöntemlerinin karşılaştırılmasını ve zıtlaştırılmasını içerir.
 • Bulguların Entegrasyonu: Entegrasyon, birden fazla kaynaktan veya metodolojiden gelen verilerin daha sonra analiz edilebilecek tek bir veri kümesi halinde derlenmesi sürecidir. 
 • Çapraz Doğrulama: Çapraz doğrulama, bulguların tutarlılığını ve güvenilirliğini değerlendirmek için farklı veri toplama yöntemlerinden veya kaynaklardan toplanan sonuçların karşılaştırılmasını içerir. 

7 Adımda Üçgenleme Nasıl Yapılır?

Araştırmada üçgenleme yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Araştırma Hedeflerini Tanımlayın: Üçgenleme yaklaşımının amacını ve kapsamını belirlemek için araştırma hedeflerini ve sorularını net bir şekilde tanımlayın.
 2. Veri Toplama Yöntemlerini Seçin: Araştırma hedefleriyle uyumlu ve tamamlayıcı veri toplamaya olanak tanıyan uygun veri toplama yöntemlerini seçin. Her bir yöntemin güçlü yönlerini ve sınırlamalarını göz önünde bulundurun.
 3. Veri Toplayın: Birden fazla kaynaktan veya perspektiften ilgili verileri toplamak için seçilen veri toplama yöntemlerini uygulayın. Veri toplama prosedürlerinin tutarlı, güvenilir ve etik olduğundan emin olun.
 4. Verileri Düzenleyin ve Analiz Edin: Toplanan verileri uygun yöntem ve teknikler kullanarak düzenlemek ve analiz etmek. Kalıpları belirlemek ve güvenilirliği sağlamak için karşılaştırmalı analiz, bulguların entegrasyonu ve çapraz doğrulama uygulamak.
 5. Bulguları Yorumlayın: Bulguları yorumlamak için farklı veri kaynaklarından veya yöntemlerden elde edilen sonuçları karşılaştırın ve kıyaslayın. Anlamlı sonuçlar çıkarmak için yakınsama veya uzaklaşma olup olmadığına bakın.
 6. Sınırlamalar Üzerine Düşünme: Önyargı veya kaynak kısıtlamaları gibi üçgenleme ile ilgili sınırlamaları veya zorlukları kabul edin ve ele alın. Bunların araştırma sonuçları üzerindeki potansiyel etkileri üzerine düşünmek.
 7. Sonuçları İletin: Araştırmanın güçlü yönlerini, sınırlılıklarını ve çıkarımlarını vurgulayarak üçgenleştirilmiş bulguları açık bir şekilde iletin. Sonuçları kapsamlı ve şeffaf bir şekilde sunun, veri kaynaklarını ve kullanılan analitik süreçleri belirtin.

İnfografik içeren makalelere yapılan atıflardaki artış

İnfografik içeren makaleler, genellikle içermeyenlere kıyasla daha fazla dikkat çeker ve atıf alır. İnfografiklerin yardımıyla Mind the Grapharaştırmacılar, araştırmalarını daha geniş bir kitle için daha ulaşılabilir hale getirirken açıkça tanımlayan estetik açıdan çekici ve eğitici infografikler üretebilirler. Bu gelişmiş erişilebilirlik, bilimsel bilginin yayılmasına ve etkilenmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak daha fazla bireyin araştırmadan haberdar olması ve atıfta bulunmasıyla sonuçlanabilir.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar