Tematisk analys är en ofta använd kvalitativ forskningsmetod som går ut på att identifiera mönster eller teman i kvalitativa data. Det är en flexibel och mångsidig metod som kan tillämpas på ett brett spektrum av forskningsfrågor och datatyper. Den används ofta inom områden som psykologi, sociologi, utbildning och hälso- och sjukvård för att analysera data som samlats in genom metoder som intervjuer, fokusgrupper och öppna enkäter. I den här artikeln ger vi en översikt över tematisk analys, inklusive dess definition, huvudsteg och olika tillvägagångssätt. Vi kommer också att diskutera fördelar och nackdelar med denna metod, samt ge praktiska tips för att genomföra tematisk analys i forskning.

Vad är tematisk analys?

Tematisk analys innebär att man systematiskt identifierar, analyserar och rapporterar mönster (eller teman) i data som fångar dess väsentliga betydelse. Processen för denna metod omfattar vanligtvis flera steg, inklusive att bekanta sig med data, generera initiala koder, söka efter teman, granska och förfina teman samt definiera och namnge teman. Under analysen strävar forskaren efter att identifiera meningsfulla mönster i data som hjälper till att besvara forskningsfrågan eller utforska ett fenomen av intresse. 

Tematisk analys är en flexibel och mycket tolkningsinriktad metod som gör det möjligt för forskare att fånga komplexiteten och rikedomen i kvalitativa data. Den kan användas för att generera nya insikter, identifiera mönster och trender samt ge en detaljerad och nyanserad förståelse av sociala fenomen.

tematisk analys

När ska jag använda tematisk analys?

Tematisk analys kan användas när du vill få en djupare förståelse för kvalitativa data och identifiera mönster och teman i dem. Här är några situationer där du kan överväga att använda tematisk analys:

Utforskande forskning

Genom att identifiera teman i data kan forskarna generera nya insikter och hypoteser för vidare undersökning. Tematisk analys är särskilt användbar i explorativ forskning, eftersom den möjliggör en allmän förståelse av ett fenomen eller utforskning av ett ämne som inte har studerats i någon större utsträckning tidigare.

Datarik forskning

När man hanterar stora mängder kvalitativa data, t.ex. från fokusgrupper, intervjuer eller enkäter, är det viktigt att data analyseras och organiseras på ett systematiskt sätt. Tematisk analys kan användas för att identifiera viktiga teman och mönster som framträder i datauppsättningen, vilket gör den till en särskilt användbar metod.

Tolkande forskning

Tematisk analys är en mycket tolkande metod som gör det möjligt för forskare att fånga komplexiteten och nyanserna i kvalitativa data. Den lämpar sig väl för tolkande forskning, där syftet är att utforska subjektiva upplevelser, betydelser och perspektiv.

Tvärkulturell forskning

Genom att identifiera teman som är gemensamma för olika kulturer kan forskare använda tematisk analys för att skapa insikter om kulturella mönster och skillnader mellan olika grupper eller sammanhang.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med tematisk analys?

Tematisk analys har flera fördelar och nackdelar som forskare bör ta hänsyn till när de beslutar om de ska använda denna metod. Samtidigt som den har fördelar, som flexibilitet och djup, har den också vissa nackdelar, som subjektivitet och tidskrävande natur. Därför är det viktigt att noga väga för- och nackdelar med tematisk analys mot varandra och överväga om metoden är lämplig för forskningsfrågan och datatypen. Här är några av de viktigaste fördelarna och nackdelarna med tematisk analys:

Fördelar

Flexibilitet

Det är möjligt att tillämpa den flexibla och anpassningsbara metoden för tematisk analys på en mängd olika typer av kvalitativa data, t.ex. intervjuer, fokusgrupper, enkäter och andra former av kvalitativa data.

Djup

Genom att använda tematisk analys kan forskarna få en djupare förståelse för de data de analyserar och upptäcka mönster och teman som kanske inte är så uppenbara med andra metoder.

Rigor

Den tematiska analysens rigorösa och systematiska tillvägagångssätt innebär flera analyssteg, vilket kan förbättra resultatens tillförlitlighet och giltighet, vilket gör den till en värdefull metod inom kvalitativ forskning.

Tolkning

Den tematiska analysens tolkande karaktär gör det möjligt för forskare att fånga de komplexa och nyanserade aspekterna av kvalitativa data, vilket leder till rika och detaljerade insikter i olika sociala fenomen, vilket gör den till ett värdefullt verktyg inom kvalitativ forskning.

Nackdelar

Tidskrävande

En betydande nackdel med tematisk analys är att den är tidskrävande när man hanterar stora mängder data, vilket kräver att forskarna avsätter tillräckligt med tid och resurser för att genomföra en omfattande analys.

Subjektivitet

Subjektiviteten i tematisk analys kan vara en potentiell begränsning, eftersom den i hög grad bygger på forskarens tolkningar och kan påverkas av dennes fördomar, förutfattade meningar och perspektiv. Detta kan påverka resultatens tillförlitlighet och giltighet, och forskarna måste erkänna och hantera potentiella fördomar i sin analys.

Bristande insyn

Bristen på transparens i tematisk analys kan vara en potentiell nackdel, eftersom forskarna kanske inte alltid ger tydliga och detaljerade förklaringar av hur teman identifierades. Detta kan begränsa möjligheten för andra att replikera studien eller bedöma trovärdigheten i resultaten.

Alltför stor förenkling

Den tematiska analysens reduktionistiska karaktär kan vara en potentiell nackdel, eftersom den kan förenkla data alltför mycket och leda till att viktiga nyanser och komplexitet som kan finnas i data går förlorade.

Steg-för-steg-process för hur man gör en tematisk analys

Den tematiska analysen innebär att man bekantar sig med uppgifterna, genererar inledande koder, söker efter teman, granskar och förfinar teman, definierar och namnger teman och slutligen analyserar och rapporterar resultaten. Här följer en steg-för-steg-process för att genomföra en tematisk analys:

Steg 1: Bekanta dig med uppgifterna

Börja med att noggrant läsa och granska uppgifterna för att få en allmän förståelse för innehållet. Detta innebär att du lyssnar på eller läser data flera gånger för att identifiera viktiga begrepp, idéer eller återkommande mönster. Det är viktigt att göra detaljerade anteckningar under hela detta skede för att underlätta identifieringen av teman.

Steg 2: Generering av initiala koder

Börja kodningen av data genom att markera texten med relevanta ord eller fraser som fångar kärnan i innehållet. Koderna ska vara korta, beskrivande och nära relaterade till datainnehållet. I detta skede är det viktigt att koda alla aspekter av data som är relaterade till forskningsfrågan.

Steg 3: Söka efter teman

När du har genererat de första koderna kan du börja gruppera dem i potentiella teman som återspeglar mönster och samband i data. Det är viktigt att organisera koderna i grupper som är meningsfulla, även om vissa koder inte passar in i någon kategori.

Steg 4: Granskning och förfining av teman

Efter att ha identifierat potentiella teman, granska dem för att avgöra om de på ett korrekt sätt fångar innehållet i data. Teman bör förfinas och förtydligas för att säkerställa att de återspeglar kärnan i data. Det är också viktigt att säkerställa att temana är relevanta för forskningsfrågan.

Steg 5: Definiera och namnge teman

När teman har granskats och förfinats ska de definieras och namnges. Teman ska namnges med en beskrivande och meningsfull etikett som på ett korrekt sätt återspeglar innehållet i data. Det är viktigt att definiera varje tema och beskriva de data som stöder det.

Steg 6: Analys och rapportering

Slutligen analyserar du data genom att sammanfatta teman för att ge en heltäckande bild av data. Detta innebär att tolka resultaten, dra slutsatser och ge rekommendationer baserat på forskningsfrågan. Det är viktigt att redovisa resultaten på ett tydligt, koncist och organiserat sätt och att använda relevanta exempel från data för att illustrera varje tema.

Olika tillvägagångssätt för tematisk analys

Det finns olika tillvägagångssätt för tematisk analys, men de två viktigaste är induktiv tematisk analys och deduktiv tematisk analys. Andra metoder är bland annat kritisk tematisk analys, latent tematisk analys och semantisk analys. De induktiva och deduktiva tematiska metoderna är dock de som oftast används inom forskning.

Induktiv tematisk analys

I denna metod växer teman fram ur själva datan, utan några förutfattade meningar eller teorier. Forskaren kodar data och identifierar mönster och relationer, som sedan grupperas i teman. Detta tillvägagångssätt är användbart när det inte finns någon tydlig teoretisk ram eller när syftet är att generera nya insikter. Det är särskilt användbart när ämnet inte har studerats i någon större utsträckning tidigare och forskaren vill få en bred förståelse av uppgifterna utan att införa förutfattade kategorier eller teman. 

Deduktiv tematisk analys

Denna metod utgår från en befintlig teori eller ett ramverk som vägleder analysen. Forskaren börjar med att identifiera de begrepp och teman som är relevanta för forskningsfrågan och söker sedan efter bevis för dessa i data. Detta tillvägagångssätt är användbart när det finns en befintlig teori som behöver testas eller när syftet är att bekräfta eller motbevisa hypoteser. En deduktiv ansats är bäst lämpad för forskning när forskaren har en specifik forskningsfråga eller hypotes som de vill testa med hjälp av befintlig teori eller tidigare forskningsresultat.

tematisk analys

Semantisk tematisk analys

I semantisk tematisk analys ligger fokus på den bokstavliga betydelsen av de ord och fraser som används i data. Teman identifieras genom att analysera det explicita innehållet i data.

Latent tematisk analys

Detta tillvägagångssätt går bortom den ytliga nivån av data för att avslöja underliggande betydelser och antaganden. Forskaren identifierar implicita eller dolda betydelser i data, som sedan grupperas i teman.

Kritisk tematisk analys

Detta tillvägagångssätt betonar maktdynamiken i samhället och hur den påverkar data. Forskaren analyserar data för att identifiera teman relaterade till social rättvisa, makt och förtryck.

Reflexiv tematisk analys

I detta tillvägagångssätt är forskaren medveten om sina egna fördomar och antaganden och reflekterar aktivt över hur dessa kan påverka analysen. Forskaren kan använda en dagbok eller något annat sätt att registrera sina tankar och känslor under analysprocessen.

Dessa tillvägagångssätt utesluter inte varandra och kan användas i kombination för att få en mer nyanserad förståelse av data. Valet av metod beror på forskningsfrågan, datan och forskarens mål och perspektiv.

Tips för tematisk analys

Här är några tips på hur du genomför tematisk analys i din kvalitativa forskning:

Bekanta dig med uppgifterna: För att genomföra en effektiv tematisk analys är det viktigt att bekanta sig med data. Det innebär att man lägger tid på att läsa och läsa om data för att få en uppfattning om innehållet och de teman som kan dyka upp. Detta steg hjälper forskarna att utveckla en god förståelse för de data de arbetar med, vilket kan leda till identifiering av teman och mönster som annars kan missas.

Kod systematiskt: Kodning av data på ett systematiskt och noggrant sätt säkerställer att alla teman fångas upp. Det innebär att man systematiskt märker eller taggar datasegment med relevanta koder, som kan användas för att identifiera framväxande teman. Detta steg hjälper till att hålla analysen organiserad och att identifiera framväxande teman.

Använda sig av reflexivitet: Reflexivitet innebär att man reflekterar över sina egna fördomar och antaganden under hela analysprocessen. Detta steg är viktigt för att minimera den inverkan som forskarens egna övertygelser och värderingar har på analysprocessen. Forskare måste vara medvetna om sina fördomar och aktivt arbeta för att övervinna dem.

Skapa ett tydligt kodningsschema: Att utveckla ett tydligt och omfattande kodningsschema som fångar upp alla relevanta teman är avgörande för en effektiv tematisk analys. Detta steg innebär att man identifierar alla relevanta teman och skapar en uppsättning koder för att märka datasegment som är relaterade till varje tema. Ett tydligt kodningsschema hjälper forskarna att vara konsekventa i sin analys och gör det lättare att identifiera framväxande teman.

Behåll transparensen: Att dokumentera analysprocessen och ge tydliga förklaringar till hur teman identifierades och kodades är avgörande för att upprätthålla transparensen. Det gör det möjligt för andra forskare att följa analysprocessen och bedöma resultatens giltighet.

Validera resultaten: Att använda medlemskontroll eller andra metoder för att validera resultaten och säkerställa att de är korrekta är avgörande för att analysen ska vara trovärdig. Medlemskontroll innebär att analysen delas med deltagarna för att validera om resultaten på ett korrekt sätt representerar deras erfarenheter eller perspektiv.

Exempel på tematisk analys

Exempel 1

Forskningsfråga: Hur uppfattar unga vuxna sociala mediers påverkan på deras psykiska hälsa?

Insamling av uppgifter: Djupintervjuer med 20 unga vuxna (18-25 år) som regelbundet använder sociala medier.

Dataanalys: Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Följande teman framkom:

  • Negativ självjämförelse: Många deltagare diskuterade känslan av otillräcklighet eller underlägsenhet när de jämförde sig med andra på sociala medier. De beskrev hur de kände sig pressade att visa upp en viss bild och hur detta påverkade deras självkänsla.
  • Rädsla för att missa något (FOMO): Deltagarna berättade att de kände sig oroliga eller stressade när de såg inlägg från vänner eller bekanta som deltog i aktiviteter som de inte var en del av. De beskrev att de kände sig pressade att hålla kontakten och hålla sig uppdaterade på sociala medier för att inte gå miste om något.
  • Cybermobbning: Några deltagare berättade om sina erfarenheter av att bli mobbade eller trakasserade på sociala medier. De berättade om hur de kände sig hjälplösa och isolerade när detta hände och hur det påverkade deras psykiska hälsa.
  • Positiva sociala kontakter: Trots de negativa aspekterna beskrev många deltagare också hur sociala medier hjälpte dem att hålla kontakten med vänner och familj, särskilt under tider av social distansering.
  • Strategier för att hantera användningen av sociala medier: Deltagarna diskuterade olika strategier för att hantera de negativa effekterna av sociala medier på deras psykiska hälsa, till exempel att sätta gränser för användningen, avfölja konton som fick dem att må dåligt och fokusera på positiva aspekter av sociala medier.

Slutsats: Denna tematiska analys tyder på att användning av sociala medier kan ha både positiva och negativa effekter på unga vuxnas psykiska hälsa. Negativ självjämförelse, FOMO och cybermobbning framträdde som betydande negativa teman, medan positiva sociala kontakter och strategier för att hantera användningen av sociala medier framträdde som positiva teman. Dessa resultat kan ligga till grund för insatser som syftar till att främja en hälsosam användning av sociala medier bland unga vuxna.

Exempel 2

Forskningsfråga: Vilka är de viktigaste temana i lärarnas uppfattningar om utmaningarna och fördelarna med distansundervisning under covid-19-pandemin?

Insamling av uppgifter: Onlineundersökning av 100 K-12-lärare i USA som undervisade på distans under covid-19-pandemin.

Dataanalys: Enkätsvaren analyserades med hjälp av tematisk analys. Följande teman framkom:

  • Tekniska utmaningar: Många lärare rapporterade att de kämpade med de tekniska aspekterna av distansundervisning, såsom opålitliga internetanslutningar och svårigheter med onlineplattformar.
  • Studenternas engagemang: Deltagarna diskuterade utmaningar relaterade till att engagera studenter i distansundervisning, såsom svårigheter med att övervaka studenternas framsteg och upprätthålla studenternas motivation.
  • Balans mellan arbete och privatliv: Flera deltagare beskrev att de kämpade för att balansera sitt arbete och privatliv när de undervisade på distans, särskilt på grund av att gränserna mellan arbete och hem suddades ut.
  • Fördelar med distansundervisning: Trots utmaningarna diskuterade många deltagare också fördelarna med distansundervisning, såsom ökad flexibilitet och möjligheter till individanpassat lärande.
  • Stöd från kollegor och administratörer: Vissa deltagare talade om vikten av stöd från kollegor och administratörer för att kunna hantera de utmaningar som distansundervisning innebär.

Slutsats: Den tematiska analysen visar att distansundervisningen under covid-19-pandemin innebar en rad utmaningar för lärarna, särskilt när det gäller teknik, elevernas engagemang och balansen mellan arbete och fritid. Deltagarna identifierade dock också fördelarna med fjärrundervisning och vikten av stöd från kollegor och administratörer. Dessa resultat kan ligga till grund för insatser för att förbättra distansundervisningspraxis och stödja lärare i att hantera utmaningarna med distansundervisning.

Detta är hypotetiska exempel som skapats i syfte att förstå tematisk analys. För fler exempel, gå till denna webbplats.

Över 75 000 exakta vetenskapliga siffror för att öka din genomslagskraft

Mind the Graph är en onlineplattform som ger forskare ett brett utbud av verktyg för att skapa engagerande och effektfulla visualiseringar för sin forskning. Med sitt omfattande bibliotek med över 75 000 exakta vetenskapliga figurer och mallar kan forskare enkelt skapa grafik av hög kvalitet som effektivt kommunicerar deras resultat till en bredare publik. Plattformen erbjuder en mängd anpassningsbara mallar och diagram för infografik och affischer. Den ger också tillgång till ett omfattande bibliotek med vetenskapligt korrekta bilder, vilket gör det enkelt att skapa professionell grafik.

vetenskapliga illustrationer
logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar