Veda je o logike a výsledkoch. Pokiaľ vidíte výsledok pre určitý jav, nebude sa považovať za platný. Je to však časovo náročný proces a na požadovaný výsledok sa musí čakať celé mesiace a počas tohto čakania sa môže stať veľa vecí.

Čo ak sa v oblasti, kde záleží len na výsledkoch, robia prediktívne odhady, aby sa výsledky dosiahli oveľa rýchlejšie? Teraz to môže znieť nelegitímne, ale v skutočnosti je to celkom bežné. A to sa nazýva vedecká predpoveď. Ako už názov napovedá, predpovede sa tu robia s cieľom rýchlo ukončiť výskum.

V tomto článku sa o tejto zaujímavej téme dozviete viac a zároveň vám odpovieme na otázky, ako vedecké predpovede pomáhajú ušetriť množstvo času. Je skutočne platná? Bude dôveryhodná? a mnohé ďalšie.

Čo znamená vedecká predpoveď?

Tvrdenie alebo hypotéza o prírodnom procese alebo jave, ktorý sa očakáva v budúcnosti na základe vedeckých teórií a predchádzajúcich pozorovaní, sa označuje ako vedecká predpoveď. Je to logický záver založený na bežne používaných teóriách a empirických údajoch, ktorý možno overiť ďalším výskumom alebo dôkladným pozorovaním.

Zjednodušene povedané, predpovedanie určitej udalosti, ktorá sa stane v budúcnosti, pomocou vopred definovaného súboru rovnakých udalostí, ktoré sa stali v minulosti, sa nazýva vedecká predpoveď. Vytváranie vedeckých predpovedí môže pomôcť prehĺbiť naše chápanie prírody a pomôcť nám prijímať rozumné rozhodnutia založené na faktoch. Vedecká predpoveď by mala byť zvyčajne podložená logickou argumentáciou, zavedenými teóriami a empirickými údajmi.

Je hypotéza to isté ako predikcia?

Napriek tomu, že hypotéza a predikcia spolu úzko súvisia, nie je to isté. Hypotéza je pravdepodobné vysvetlenie alebo riešenie vedeckého pozorovania alebo otázky, ktoré je založené na predpokladoch alebo predchádzajúcich poznatkoch. Je to tušenie, ktoré je potrebné overiť alebo vyvrátiť ďalším výskumom a experimentovaním. Na druhej strane predpoveď je konkrétne tvrdenie alebo výsledok, ktorý sa očakáva v budúcnosti na základe hypotézy a dostupných informácií.

Predpoveď je v podstate testovateľný dôsledok hypotézy. Preto je na prvom mieste hypotéza, po nej nasleduje predikcia, ktorá je z nej odvodená, a predikcia sa potom testuje prostredníctvom experimentu alebo pozorovania s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu. 

Ako formulovať vedeckú predpoveď?

Nie je ľahké formulovať vedeckú predpoveď, pretože si vyžaduje dôkladné pochopenie témy a prostredia, v ktorom sa odohráva, pretože jeden nesprávny odhad by mohol stáť veľa životov. Tu je teda niekoľko krokov, ktoré by vám mohli pomôcť pochopiť vedeckú predpoveď a ako ju formulovať:

 1. Určenie javu

Na začiatku sa rozhodnite, ktorý prírodný systém alebo jav chcete predpovedať. Základom môžu byť vaše pozorovania, predchádzajúce poznatky alebo vedecká literatúra. Uistite sa, že vybrané javy sú vašou silnou stránkou a začnite vytvárať hypotézu.

 1.  Vypracovanie hypotézy

Vypracujte overiteľnú hypotézu, ktorá vysvetľuje, ako alebo prečo k danému javu dochádza na základe vašich poznatkov o ňom. Vaša hypotéza by mala byť konkrétna, merateľná a mala by vychádzať z vedeckých princípov a predchádzajúcich poznatkov. Môžete požiadať o pomoc svojich predchodcov, aby ste to urobili presne.

 1.  Vypracujte predpoveď

Na základe svojej hypotézy vytvorte konkrétnu predpoveď alebo sériu predpovedí, ktoré vyjadrujú, čo očakávate, že sa stane, ak sa hypotéza ukáže ako správna. Vaša predpoveď by sa mala dať overiť experimentom alebo pozorovaním a mala by byť podložená logickou argumentáciou.

 1. Otestujte si svoje predpovede

Vykonajte experimenty alebo pozorovania na overenie svojej predpovede. Cieľom vášho testu by malo byť potvrdenie alebo vyvrátenie vašej hypotézy a predpovede.

 1. Analyzujte výsledky

Analyzujte výsledky testu a zistite, či bola vaša predpoveď presná. Ak bola vaša predpoveď podporená dôkazmi, môžete konštatovať, že vaša hypotéza je pravdepodobne pravdivá. Ak vaša predpoveď nebola podporená, možno budete musieť svoju hypotézu a predpoveď prehodnotiť a vykonať ďalšie testy.

Príklady vedeckých predpovedí

Predpovede sa vyskytujú takmer v každej oblasti vedy a spomedzi tých hlavných, ktoré ľudia dodnes sledujú, sú:

 1.  Astronómia: Predpovedanie miesta a výskytu zatmenia Slnka na základe pohybu a polohy Mesiaca a Zeme.
 2.  Psychológia: Predpokladá, že jednotlivci, ktorí dostávajú pozitívnu spätnú väzbu, budú mať vyššie sebavedomie ako tí, ktorí dostávajú negatívnu spätnú väzbu, na základe predchádzajúceho výskumu a teórie.
 3. Veda o klíme: Predpovedanie zvyšovania globálnych teplôt a hladiny morí v dôsledku emisií skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou.
 4. Fyzika: Predpovedanie dráhy strely na základe jej počiatočnej rýchlosti, uhla vystrelenia a odporu vzduchu.
 5. Ekológia: Predpovedanie vplyvu fragmentácie biotopov na stratu biodiverzity na základe plochy fragmentovaného biotopu a rozšírenia druhov.
 6. Chémia: Predpovedanie výsledku chemickej reakcie na základe reaktantov a reakčných podmienok.
 7. Geológia: Predpovedanie miesta a magnitúdy zemetrasenia na základe historickej seizmickej aktivity a zlomových línií v regióne.
 8. Biológia: Predpovedanie účinku lieku na pacienta na základe chemickej štruktúry lieku a biologických mechanizmov účinku.

Vedecké predpovede nám umožňujú robiť presné prognózy, zlepšovať naše poznatky o prírodných javoch a systémoch a vytvárať riešenia náročných problémov. Keďže vedecké poznatky sa neustále vyvíjajú, schopnosť robiť presné predpovede na základe vedeckých princípov bude čoraz dôležitejšia pri riešení výziev, ktorým čelí náš svet.

Nechcete začínať infografiku od nuly?

Chápeme vašu bolesť. Ako pre vedca nie je ľahké vypracovať výskum a vytvoriť infografiku úplne sám. Preto sme tu my s pomocnou rukou. S Mind the Graph, pomôžeme vám navrhnúť personalizovanú infografiku, ktorá bude úplne od začiatku zodpovedať vašej téme. Zaregistrujte sa teraz a pripravte si infografiku.

Vedecká predpoveď: "Odhad", ktorý nám môže ušetriť veľa času
logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny