V oblasti vedeckého výskumu je dôkladné pochopenie existujúcich poznatkov a vývoja v konkrétnej oblasti nevyhnutné pre nové objavy. Práve tu prichádza na rad predbežný prehľad literatúry, ktorý slúži ako základ každého úspešného výskumného úsilia. V tomto článku sa budeme venovať významu predbežného prehľadu literatúry, preskúmame jeho účel, načrtneme príslušné kroky, poskytneme užitočné tipy a zdôrazníme výhody vykonávania tohto kritického procesu.

Úvod do predbežného prehľadu literatúry

Predbežný prehľad literatúry slúži ako úvodný prieskum existujúceho súboru poznatkov týkajúcich sa výskumnej témy. Zahŕňa identifikáciu a analýzu relevantných zdrojov s cieľom získať komplexné porozumenie predmetu skúmania. Vykonaním predbežného prehľadu literatúry môžu výskumníci odhaliť existujúce teórie, identifikovať medzery v poznatkoch a formulovať výskumné otázky, ktoré prispejú k rozvoju ich oblasti.

Cieľ predbežného prehľadu literatúry

Hlavným cieľom predbežného prehľadu literatúry je vytvoriť pevný základ pre výskumný projekt. Pomáha výskumníkom pochopiť historický kontext, súčasné trendy a medzery v poznatkoch týkajúcich sa ich výskumnej témy. Na základe prehľadu existujúcej literatúry môžu výskumníci spresniť svoje výskumné otázky, vypracovať vhodné metodiky a vyhnúť sa duplicite predchádzajúcich štúdií. Dobre vykonaný predbežný prehľad literatúry umožňuje výskumníkom nadviazať na existujúce poznatky a prispieť k originálnym poznatkom vedeckej komunity.

Kroky pri predbežnom prehľade literatúry

Identifikácia kľúčových slov a zdrojov

Prvým krokom pri vykonávaní predbežného prehľadu literatúry je identifikácia kľúčových slov a zdrojov relevantných pre tému výskumu. Kľúčové slová sú nevyhnutné pre efektívne vyhľadávanie v databázach, pretože umožňujú výskumníkom nájsť relevantné články, knihy a iné zdroje. Je veľmi dôležité vybrať vhodné databázy, ako napr. PubMed, Scopus, alebo Web of Science, na základe predmetnej oblasti. Okrem toho konzultácie s odborníkmi, skúmanie referenčných zoznamov relevantných publikácií a využívanie nástrojov na sledovanie citácií môžu výskumníkom pomôcť identifikovať cenné zdroje.

Hodnotenie a výber zdrojov

Keď výskumníci identifikujú potenciálne zdroje, musia zhodnotiť ich relevantnosť, dôveryhodnosť a kvalitu. Kritické hodnotenie zabezpečuje zahrnutie spoľahlivých a autoritatívnych informácií do predbežného prehľadu literatúry. Výskumníci by mali zvážiť faktory, ako je odbornosť autora, dátum publikovania, status recenzovania a reputácia časopisu alebo konferencie. Výber vysokokvalitných zdrojov zvyšuje platnosť a spoľahlivosť prehľadu, čím sa posilňuje základ výskumu.

Identifikácia tém, diskusií a medzier

Po zhromaždení celého radu zdrojov by mali výskumníci analyzovať a identifikovať spoločné témy, diskusie a medzery v existujúcej literatúre. Témy predstavujú opakujúce sa témy alebo myšlienky, zatiaľ čo diskusie zahŕňajú protichodné názory alebo nevyriešené problémy. Identifikácia týchto aspektov pomáha výskumníkom pochopiť súčasný stav poznatkov a potenciálne oblasti ďalšieho skúmania. Rozpoznanie medzier v existujúcej literatúre umožňuje výskumníkom formulovať výskumné otázky, ktoré sa zaoberajú nevyriešenými otázkami a prispievajú k rozvoju ich odboru.

Náčrt štruktúry prehľadu literatúry

Vytvorenie jasnej a logickej štruktúry je rozhodujúce pre efektívne usporiadanie predbežného prehľadu literatúry. Výskumníci by mali vytvoriť súvislý tok myšlienok, zoskupiť súvisiace pojmy a zabezpečiť plynulý prechod medzi jednotlivými časťami. Osnova môže slúžiť ako plán prehľadu, ktorý zabezpečí, že budú zahrnuté všetky kľúčové aspekty. Štruktúrovaným usporiadaním prehľadu literatúry môžu výskumníci prezentovať svoje zistenia súdržným a pútavým spôsobom.

Písanie predbežného prehľadu literatúry

Úvod

V úvode predbežného prehľadu literatúry sa vytvorí priestor na stručný prehľad výskumnej témy, zdôrazní sa jej význam a vysvetlia sa ciele prehľadu. Mal by upútať pozornosť čitateľa, vytvoriť kontext a jasne uviesť výskumné otázky alebo ciele, na ktoré sa prehľad zameriava.

Hlavná časť prehľadu literatúry

V hlavnej časti predbežného prehľadu literatúry sa uvádza kritická analýza identifikovaných zdrojov. Mala by sa zaoberať hlavnými témami, diskusiami a nedostatkami v existujúcej literatúre a zdôrazniť kľúčové zistenia a teórie. Výskumníci by mali porovnať a konfrontovať rôzne perspektívy, zhodnotiť silné stránky a obmedzenia jednotlivých štúdií a syntetizovať informácie s cieľom získať nové poznatky. Správne citovanie a odkazovanie je nevyhnutné na uznanie príspevkov iných výskumníkov.

Záver

V závere predbežného prehľadu literatúry by sa mali zhrnúť kľúčové zistenia, zdôrazniť význam témy výskumu a načrtnúť potenciálne možnosti budúceho výskumu. Mal by sa tiež zaoberať všetkými nevyriešenými diskusiami alebo medzerami v existujúcej literatúre a zdôrazniť význam navrhovaného výskumného projektu.

Korektúry a úpravy

Po napísaní predbežného prehľadu literatúry je nevyhnutné dokument dôkladne skontrolovať a upraviť. Výskumníci by mali zabezpečiť, aby prehľad neobsahoval gramatické chyby, preklepy a formátovacie nezrovnalosti. Korektúry tiež pomáhajú pri zdokonaľovaní jasnosti a súdržnosti prehľadu, čím sa zvyšuje jeho celková kvalita a čitateľnosť.

Ďalšie informácie o úpravách a korektúrach v tomto článku.

Tipy na napísanie efektívneho predbežného prehľadu literatúry

 1. Začnite včas: Predbežný prehľad literatúry začnite už na začiatku výskumného procesu, aby ste mali dostatok času na dôkladný prieskum a analýzu.
 2. Buďte systematickí: Vypracujte jasný plán a postupujte systematicky, aby ste zabezpečili komplexné pokrytie relevantnej literatúry.
 3. Robte si podrobné poznámky: Udržujte si prehľadné poznámky pri prezeraní zdrojov, zvýrazňujte kľúčové body a zaznamenávajte relevantné citácie pre ľahšiu orientáciu.
 4. Sústreďte sa: Jasne sa sústreďte na ciele výskumu a vyhýbajte sa odbočkám v podobe nepodstatných alebo vedľajších informácií.
 5. Vyhľadajte spätnú väzbu: Podeľte sa o predbežný prehľad literatúry s kolegami alebo mentormi, aby ste získali cennú spätnú väzbu a zapracovali návrhy na zlepšenie.

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri písaní predbežného prehľadu literatúry

 • Nedostatok sústredenia: Ak si nestanovíte jasné zameranie alebo výskumnú otázku, môže to viesť k rozptýlenému a nesústredenému prehľadu literatúry.
 • Nedostatočná analýza: Samotné zhrnutie existujúcej literatúry bez kritickej analýzy zistení a identifikácie nedostatkov obmedzuje hodnotu prehľadu.
 • Prílišné spoliehanie sa na jediný zdroj: Spoliehanie sa vo veľkej miere na jeden zdroj môže spôsobiť zaujatosť a obmedziť rozsah prehľadu literatúry.
 • Zlá organizácia: Nevhodné štruktúrovanie a organizácia môžu spôsobiť, že recenzia bude zmätočná a ťažko sledovateľná, čo bude čitateľovi brániť v porozumení.

Výhody vykonania predbežného prehľadu literatúry

Vykonanie predbežného prehľadu literatúry prináša výskumníkom niekoľko výhod. Pomáha výskumníkom:

 1. Získať komplexné znalosti o existujúcich poznatkoch;
 2. Identifikujte nedostatky a možnosti výskumu;
 3. Vypracujte výskumné otázky a hypotézy;
 4. zdokonalenie výskumných metodík a návrhov štúdií;
 5. Vyhnite sa duplicite a vychádzajte z existujúceho výskumu;
 6. prispieť originálnymi poznatkami k vedeckej komunite.

Nástroje a zdroje na vykonanie predbežného prehľadu literatúry

Pri efektívnom vykonávaní predbežného prehľadu literatúry môže výskumníkom pomôcť niekoľko nástrojov a zdrojov. Databázy ako napr. PubMed, Scopusa Web of Science ponúkajú rozsiahle zbierky vedeckých článkov. Nástroje na správu referencií, ako sú EndNote, Zotero a Mendeley, uľahčujú organizáciu a citovanie zdrojov. Okrem toho online komunity a fóra, ako napríklad ResearchGate, poskytujú možnosti spojiť sa s inými výskumníkmi a získať prístup k cenným poznatkom.

Príklady dobrých predbežných prehľadov literatúry

Príklady prehľadu literatúry môžu výskumníci vyhľadávať v akademických databázach, ako napr. PubMed, Google Scholaralebo inštitucionálnych repozitároch, a to pomocou relevantných kľúčových slov súvisiacich s témou ich výskumu. Okrem toho mnohé univerzity a výskumné inštitúcie majú svoje vlastné online databázy, v ktorých môžete nájsť recenzie literatúry publikované ich zamestnancami fakulty alebo výskumnými pracovníkmi.

Pri vyhľadávaní prehľadov literatúry je užitočné uviesť konkrétne kľúčové slová súvisiace s témou vášho výskumu, za ktorými nasledujú frázy ako "prehľad literatúry" alebo "systematický prehľad". Pomôže vám to zúžiť výsledky vyhľadávania a nájsť relevantné príklady vo vašej oblasti štúdia.

Nezabudnite správne citovať všetky zdroje, ktoré ste použili vo svojom výskume, a dodržiavať štýl odkazovania, ktorý vyžaduje vaša inštitúcia alebo vydavateľ.

Záver

Záverom možno konštatovať, že predbežný prehľad literatúry je nevyhnutnou súčasťou vedeckého výskumu, pretože poskytuje výskumníkom pevný základ pre ich skúmanie. Dodržiavaním uvedených krokov môžu výskumní pracovníci vykonať dôkladný prehľad, identifikovať medzery v poznatkoch a prispieť k rozvoju svojej oblasti. Napísanie účinného predbežného prehľadu literatúry si vyžaduje dôkladnú pozornosť venovanú detailom, kritickú analýzu a dodržiavanie správnych citačných postupov. So správnymi nástrojmi a zdrojmi môžu výskumní pracovníci zlepšiť svoje chápanie existujúcich poznatkov a efektívne komunikovať svoje vedecké zistenia.

Komunikujte vedu vizuálne s najlepším a bezplatným infografikom

Výskumníci môžu zlepšiť svoju vedeckú komunikáciu prostredníctvom vizuálne pútavých infografik. Mind the Graph ponúka komplexný nástroj na tvorbu infografiky, ktorý umožňuje vedcom prezentovať výsledky výskumu vizuálne príťažlivým a prístupným spôsobom. Pomocou aplikácie Mind the Graph môžu vedci vytvárať profesionálne infografiky, ktoré efektívne sprostredkujú zložité vedecké koncepty širokému publiku, čím sa ich výskum stáva prístupnejším a pôsobivejším.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny