Forskningsmetoder flytter grensene for kunnskap og fremmer innovasjon på en rekke områder ved å legge grunnlaget for å forstå kompliserte fenomener med hver hypotese, hvert eksperiment og hver analyse.

Mastering research methods is a journey that requires dedication, patience, and a keen eye for detail. In order to effectively organize studies, gather data, analyze findings, and draw meaningful conclusions, it involves not only learning academic knowledge but also developing practical skills. The quality and validity of one’s work can be greatly impacted by one’s ability to navigate the complexities of research methods, from developing research questions and selecting acceptable methodologies to carrying out experiments and assessing results.

I denne omfattende artikkelen vil vi ta for oss forskningsmetoder og se nærmere på fordeler, ulemper og potensielle fallgruver.

Hva er forskningsmetodene?

Forskningsmetoder refererer til de systematiske tilnærmingene og teknikkene som forskere bruker for å samle inn, analysere og tolke data for å besvare forskningsspørsmål eller teste hypoteser. Metodene gir et strukturert rammeverk for gjennomføring av vitenskapelige undersøkelser og er avgjørende for å sikre at forskningsresultatene er pålitelige, gyldige og reproduserbare.

Forskningsmetoder omfatter et bredt spekter av strategier, prosedyrer og verktøy som varierer avhengig av forskningens art, forskningsspørsmålet som behandles, og disiplinen eller fagfeltet som studeres. Metodene kan grovt deles inn i kvalitative og kvantitative metoder, som hver for seg tilbyr ulike tilnærminger til innsamling og analyse av data.

Kvalitative forskningsmetoder fokuserer på å utforske og forstå subjektive opplevelser, meninger og sosiale fenomener. De involverer ofte teknikker som intervjuer, fokusgrupper, observasjoner og innholdsanalyse. Kvalitative metoder gir inngående innsikt i kompleksiteten og nyansene i menneskelig atferd, holdninger og sosiale interaksjoner.

Kvantitative forskningsmetoder innebærer derimot måling og analyse av numeriske data. Målet med disse metodene er å etablere statistiske sammenhenger, generalisere funn til en større populasjon og teste hypoteser. Kvantitative metoder omfatter ofte spørreundersøkelser, eksperimenter, statistisk analyse og datamodellering, og baserer seg på objektive målinger og statistiske teknikker for å trekke konklusjoner.

I tillegg til kvalitative og kvantitative metoder finnes det en rekke andre forskningsmetoder, for eksempel deskriptiv forskning, eksperimentell forskning, observasjonsforskning, surveyforskning, casestudier og aksjonsforskning.. Hver metode har sine egne styrker, begrensninger og spesifikke bruksområder, og passer til ulike forskningsmål og kontekster.

Hva er forskjellen mellom forskningsmetoder og forskningsmetodikk?

Forskningsmetoder omfatter de ulike metodene, instrumentene og prosedyrene som forskere bruker for å samle inn og undersøke data. De omfatter de praktiske aspektene ved å gjennomføre forskning og gir et strukturert rammeverk for datainnsamling, måling, utvalg og analyse. 

På den annen side refererer forskningsmetodikk til den overordnede tilnærmingen eller strategien som brukes i en forskningsstudie. Det omfatter det teoretiske grunnlaget, de veiledende prinsippene og resonnementene som ligger til grunn for enhver studie. Beslutninger om studiens overordnede struktur, valg av forskningsmetoder og tolkning og presentasjon av funnene faller alle inn under kategorien forskningsmetode.

Forskningsmetodikk innebærer å ta stilling til faktorer som forskningsspørsmål eller hypotese, filosofisk perspektiv (f.eks. positivisme, interpretivisme), forskningsdesign (f.eks. eksperimentell, korrelasjonell, kvalitativ), utvalgsstrategi og dataanalyseteknikker. Det innebærer også å reflektere over etiske hensyn, validitet, reliabilitet og generaliserbarhet av funnene.

Typer av forskningsmetoder

Kvalitativ forskning

Kvalitative forskningsmetoder tar sikte på å utforske og forstå komplekse fenomener, subjektive opplevelser og sosiale interaksjoner. Denne tilnærmingen legger vekt på grundig utforskning, tolkning og kontekstuell forståelse av menneskelig atferd, holdninger og overbevisninger. Kvalitative forskningsmetoder involverer ofte teknikker som intervjuer, fokusgrupper, observasjoner og innholdsanalyse. Forskerne samler inn rike, detaljerte og ikke-numeriske data, noe som gjør det mulig å fange opp kompleksiteten og nyansene i forskningstemaet. Kvalitativ forskning er spesielt nyttig når man undersøker temaer der kontekst, mening og sosial dynamikk er av stor interesse. 

Kvantitativ forskning

Kvantitative forskningsmetoder innebærer måling og analyse av numeriske data for å etablere statistiske sammenhenger, teste hypoteser og generalisere funnene til en større populasjon. Denne tilnærmingen fokuserer på objektiv og empirisk datainnsamling, ofte ved hjelp av spørreundersøkelser, eksperimenter, statistisk analyse og datamodellering. Kvantitativ forskning har som mål å kvantifisere variabler, vurdere mønstre og trekke statistiske slutninger som muliggjør generaliseringer og sammenligninger på tvers av ulike grupper eller forhold. Kvantitativ forskning er verdifull for å identifisere mønstre, trender og årsakssammenhenger på en systematisk og presis måte.

Beskrivende forskning

Deskriptiv forskning har som mål å beskrive og karakterisere et fenomen, en situasjon eller en populasjon uten å manipulere variabler eller fastslå årsakssammenhenger. Denne metoden gir et detaljert og nøyaktig øyeblikksbilde av et spesifikt forskningstema, ofte ved hjelp av spørreundersøkelser, observasjoner eller eksisterende data. Deskriptiv forskning er spesielt nyttig i utforskende studier, markedsundersøkelser og for å etablere grunnleggende informasjon om et tema eller en populasjon.

Eksperimentell forskning

Eksperimentell forskning innebærer bevisst manipulering av variabler for å undersøke årsakssammenhenger. Denne metoden gjør det mulig for forskere å etablere en viss grad av kontroll over forskningsbetingelsene og teste spesifikke hypoteser. Eksperimentell forskning omfatter ofte tilfeldig fordeling av deltakere til ulike betingelser, måling av avhengige variabler og statistisk analyse for å vurdere effekten av de uavhengige variablene. Eksperimentell forskning er mye brukt i natur- og samfunnsvitenskapen for å undersøke årsakssammenhenger og lage prediksjoner.

Observasjonsforskning

Observasjonsforskning innebærer systematisk observasjon og registrering av atferd, fenomener eller hendelser i deres naturlige omgivelser. Denne metoden tar sikte på å forstå og dokumentere mønstre, interaksjoner og egenskaper uten å gripe inn i eller manipulere miljøet. Observasjonsforskning kan gjennomføres ved hjelp av direkte observasjon, deltakende observasjon eller bruk av opptaksutstyr. Denne metoden er verdifull for å studere atferd, sosiale interaksjoner og naturlige hendelser i virkelige kontekster.

Spørreundersøkelse

Survey research involves collecting data through questionnaires or interviews to gather information from a sample of individuals. Surveys can be administered in person, through mail, telephone, or online platforms. This method allows researchers to collect data efficiently and obtain insights into people’s opinions, attitudes, beliefs, and behaviors. Survey research is widely used in social sciences, marketing research, and public opinion polling.

Forskning i form av en casestudie

En casestudie innebærer en grundig undersøkelse og analyse av et bestemt individ, en gruppe, en organisasjon eller et fenomen. Forskeren benytter seg av flere datakilder, for eksempel intervjuer, dokumenter og observasjoner, for å få en helhetlig forståelse av caset som studeres. Casestudier gjør det mulig for forskere å undersøke komplekse problemstillinger i en virkelighetsnær kontekst og generere detaljert og rik innsikt. Det er spesielt verdifullt når man undersøker unike eller sjeldne tilfeller og går i dybden på komplekse fenomener.

Aksjonsforskning

Aksjonsforskning er en deltakende tilnærming som innebærer samarbeid mellom forskere og praktikere for å løse praktiske problemer eller forbedre spesifikke praksiser eller systemer. Målet er å skape positive endringer og forbedringer gjennom sykluser av planlegging, handling, observasjon og refleksjon. Aksjonsforskning omfatter ofte intervensjoner, datainnsamling, analyse og tilbakemeldingssløyfer for å informere beslutningstakere og fremme kontinuerlig forbedring.

Fordeler og ulemper ved ulike forskningsmetoder

Here’s a summary of the advantages and disadvantages of different research methods:

 • Kvalitativ forskning: Qualitative research provides an in-depth understanding and contextual understanding of complex phenomena, offering flexibility and generating new theories. However, it is subjective, has limited generalizability, can be time-consuming, and may be influenced by the researcher’s presence.
 • Kvantitativ forskning: Kvantitativ forskning gir mulighet for generaliserbarhet, objektivitet, presisjon og store utvalgsstørrelser. Den kan imidlertid overforenkle komplekse fenomener, mangle kontekstuell forståelse, ha begrenset fleksibilitet og være utsatt for målebegrensninger.
 • Deskriptiv forskning: Deskriptiv forskning gir en innledende forståelse, er enkel å administrere, identifiserer mønstre og genererer hypoteser. Den har imidlertid begrensede muligheter for å trekke kausale slutninger, kan gi skjevheter i svarene, mangler dybde og kan være utsatt for utvalgsskjevhet.
 • Eksperimentell forskning: Eksperimentell forskning etablerer årsakssammenhenger, har høy intern validitet, kan replikeres og generaliseres, og er grundig og objektiv. Den foregår imidlertid i kunstige omgivelser, reiser etiske problemstillinger, kan påvirkes av etterspørselsforhold og er tids- og ressurskrevende.
 • Observasjonsforskning: Observasjonsforskning gir mulighet for en naturalistisk kontekst, fanger opp rike kvalitative data, gir muligheter for uventede funn og muliggjør longitudinelle studier. Den mangler imidlertid kontroll, kan være påvirket av observatørskjevhet, er tidkrevende og har begrenset generaliserbarhet.
 • Spørreundersøkelse: Spørreundersøkelser muliggjør effektiv datainnsamling, standardiserte data, allsidighet og kvantifiserbare data. Den er imidlertid utsatt for skjevheter i svarene, mangler dybde, byr på utvalgsutfordringer og kan føre til feiltolkning av spørsmålene.
 • Forskning i form av casestudier: Casestudier gir dybdeforståelse, virkelighetsnær kontekst og helhetlig analyse, og egner seg for unike eller sjeldne tilfeller. Den har imidlertid begrenset generaliserbarhet, kan påvirkes av forskerens forutinntatthet, er ressurskrevende og mangler eksperimentell kontroll.
 • Aksjonsforskning: Aksjonsforskning har effekt i den virkelige verden, fremmer samarbeid og deltakelse og løser praktiske problemer. Den kan imidlertid mangle generaliserbarhet, være påvirket av subjektive tolkninger, kreve ressurser og mangle eksperimentell kontroll.

Vanlige fallgruver i forskningsmetodikk

Forskningsmetodikk er et kritisk aspekt ved enhver studie, og det er viktig å være klar over potensielle fallgruver som forskere kan støte på. Her er noen vanlige fallgruver innen forskningsmetodikk:

 • Utvalgsskjevhet: Oppstår når utvalget ikke er representativt, noe som fører til skjeve resultater. Forskere bør bruke riktige utvalgsteknikker for å minimere denne skjevheten.
 • Målefeil: skyldes upålitelige eller ugyldige datainnsamlingsverktøy, noe som resulterer i unøyaktige målinger. Forskere bør utforme og validere instrumenter for å redusere målefeil.
 • Forstyrrende variabler: Påvirker både uavhengige og avhengige variabler, noe som gjør det utfordrende å fastslå årsakssammenhenger. Forskere må identifisere og kontrollere for forstyrrende variabler.
 • Svarskjevhet: Deltakerne svarer skjevt på grunn av sosial ønskverdighet eller hukommelsesproblemer. Forskere bør minimere skjevheter i svarene ved hjelp av teknikker som anonymitet eller randomiserte svarmetoder.
 • Manglende generaliserbarhet: Det er ikke sikkert at funnene kan overføres til større populasjoner eller andre miljøer på grunn av et begrenset utvalg eller en spesifikk kontekst. Forskere bør vurdere omfanget og anvendbarheten av resultatene.
 • Etiske betenkeligheter: Researchers must adhere to ethical guidelines, obtain informed consent, and protect participants’ rights and well-being.
 • Mangel på stringens: Utilstrekkelig studiedesign, dokumentasjon eller manglende overholdelse av prosedyrer svekker validiteten. Forskere bør prioritere strenge rutiner og sørge for grundig dokumentasjon.
 • Utilstrekkelig dataanalyse: Utilstrekkelig analyse kan føre til ufullstendige eller unøyaktige konklusjoner. Forskere bør bruke egnede statistiske teknikker og sikre datakvaliteten for å få meningsfull innsikt.
 • Publikasjonsskjevhet: Studier med signifikante resultater har større sannsynlighet for å bli publisert, noe som skaper en ufullstendig evidensrepresentasjon. Forskere bør etterstrebe balansert publisering for å unngå skjevheter.
 • Manglende replikasjon: Replikasjon er avgjørende for å bekrefte funn, og fravær av replikasjon undergraver påliteligheten. Forskere bør oppmuntre til replikasjonsforsøk og selv gjennomføre replikasjoner.

Over 75 000 nøyaktige vitenskapelige tall for å øke gjennomslagskraften din

Mind the Graph gir forskere tilgang til et stort bibliotek med over 75 000 nøyaktige vitenskapelige figurer. Disse visuelt engasjerende og virkningsfulle illustrasjonene kan tilpasses for å gjøre forskningsartikler, presentasjoner og plakater mer visuelle og tydelige. Med et intuitivt grensesnitt og et bredt utvalg av maler hjelper Mind the Graph forskere med å kommunisere funnene sine på en effektiv måte og øke gjennomslagskraften.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler