Oletko koskaan löytänyt itsesi polveasi myöten väitöskirjasta, jossa etsit epätoivoisesti vastauksia keräämästäsi aineistosta? Vai oletko koskaan tuntenut olevasi neuvoton kaikkien keräämäsi tietojen kanssa, mutta et tiedä, mistä aloittaa? Älä pelkää, tässä artikkelissa keskustelemme menetelmästä, joka auttaa sinua selviytymään tästä tilanteesta, ja se on väitöskirjan data-analyysi.

Väitöskirjan aineiston analyysi on kuin piilotettujen aarteiden löytämistä tutkimustuloksistasi. Siinä käärit hihat ja tutkit keräämiäsi tietoja etsien kuvioita, yhteyksiä ja "a-ha!"-hetkiä. Aineiston analyysi on avain, joka avaa tutkimuksesi potentiaalin, olipa kyse sitten numeroiden murskaamisesta, narratiivien analysoinnista tai laadullisiin haastatteluihin syventymisestä.

Väitöskirjan tietojen analysointi

Väitöskirjan aineiston analyysillä on ratkaiseva merkitys tarkan tutkimuksen tekemisessä ja mielekkäiden johtopäätösten tekemisessä. Siihen kuuluu tutkimusprosessin aikana kerättyjen tietojen järjestelmällinen tarkastelu, tulkinta ja järjestäminen. Tavoitteena on tunnistaa malleja, suuntauksia ja suhteita, jotka voivat tarjota arvokasta tietoa tutkimusaiheesta.

Väitöskirjan aineiston analyysin ensimmäinen vaihe on kerätyn aineiston huolellinen valmistelu ja puhdistaminen. Tähän voi kuulua epäolennaisten tai epätäydellisten tietojen poistaminen, puuttuvien tietojen käsittely ja tietojen eheyden varmistaminen. Kun aineisto on valmis, voidaan soveltaa erilaisia tilastollisia ja analyyttisiä tekniikoita merkityksellisen tiedon poimimiseksi.

Kuvailevia tilastoja käytetään yleisesti aineiston tärkeimpien ominaisuuksien tiivistämiseen ja kuvaamiseen, kuten keskitendenssin (esim. keskiarvo, mediaani) ja hajonnan (esim. keskihajonta, vaihteluväli) mittaamiseen. Nämä tilastot auttavat tutkijoita saamaan alustavan käsityksen aineistosta ja tunnistamaan mahdolliset poikkeamat tai poikkeavuudet.

Lisäksi laadullisen aineiston analyysitekniikoita voidaan käyttää käsiteltäessä muita kuin numeerisia aineistoja, kuten tekstimuotoisia aineistoja tai haastatteluja. Tämä tarkoittaa laadullisen aineiston järjestelmällistä järjestämistä, koodaamista ja luokittelua teemojen ja mallien tunnistamiseksi.

Tutkimustyypit

Kun otetaan huomioon tutkimustyypit väitöskirjan aineiston analyysin yhteydessä voidaan käyttää useita lähestymistapoja:

1. Kvantitatiivinen tutkimus

Tämäntyyppiseen tutkimukseen kuuluu numeeristen tietojen kerääminen ja analysointi. Siinä keskitytään tilastotietojen tuottamiseen ja objektiivisten tulkintojen tekemiseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään usein kyselytutkimuksia, kokeita tai strukturoituja havaintoja sellaisten tietojen keräämiseksi, jotka voidaan kvantifioida ja analysoida tilastollisin menetelmin.

2. Laadullinen tutkimus

Toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, laadullisessa tutkimuksessa keskitytään monimutkaisten ilmiöiden syvälliseen tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Siinä kerätään muita kuin numeerisia aineistoja, kuten haastatteluja, havaintoja tai tekstiaineistoja. Kvalitatiivisen aineiston analyysiin kuuluu teemojen, mallien ja tulkintojen tunnistaminen, usein käyttäen tekniikoita, kuten sisällönanalyysiä tai temaattista analyysiä.

3. Mixed-Methods-tutkimus

Tässä lähestymistavassa yhdistyvät sekä määrälliset että laadulliset tutkimusmenetelmät. Sekametoditutkimusta käyttävät tutkijat keräävät ja analysoivat sekä numeerista että ei-numeerista tietoa saadakseen kattavan käsityksen tutkimusaiheesta. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston yhdistäminen voi tarjota vivahteikkaamman ja kattavamman analyysin, joka mahdollistaa triangulaation ja tulosten validoinnin.

Ensisijainen vs. toissijainen tutkimus

Ensisijainen tutkimus

Ensisijainen tutkimus tarkoittaa alkuperäisen tiedon keräämistä nimenomaan väitöskirjan tarkoitusta varten. Nämä tiedot saadaan suoraan lähteestä, usein kyselytutkimusten, haastattelujen, kokeiden tai havainnointien avulla. Tutkijat suunnittelevat ja toteuttavat tiedonkeruumenetelmänsä kerätäkseen tietoa, joka on merkityksellistä heidän tutkimuskysymystensä ja -tavoitteidensa kannalta. Primääritutkimuksen aineiston analyysi käsittää tyypillisesti kerätyn raakatiedon käsittelyn ja analysoinnin.

Toissijainen tutkimus

Sekundaaritutkimuksessa analysoidaan olemassa olevia tietoja, jotka muut tutkijat tai organisaatiot ovat aiemmin keränneet. Nämä tiedot voidaan hankkia eri lähteistä, kuten akateemisista lehdistä, kirjoista, raporteista, viranomaisten tietokannoista tai verkkotietokannoista. Toissijainen aineisto voi olla joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista, riippuen lähdeaineiston luonteesta. Toissijaisen tutkimuksen aineiston analyysi käsittää saatavilla olevan aineiston tarkastelun, järjestämisen ja synteesin.

Jos haluat syventyä tutkimuksen metodologiaan, lue myös: Mikä on tutkimuksen metodologia ja miten sitä voi kirjoittaa?

Analyysityypit 

Kerättyjen tietojen tutkimiseen ja tulkintaan voidaan käyttää erilaisia analyysitekniikoita. Kaikista näistä tyypeistä tärkeimpiä ja käytetyimpiä ovat seuraavat:

 1. Kuvaileva analyysi: Kuvailevassa analyysissä keskitytään tiivistämään ja kuvaamaan aineiston pääpiirteitä. Se käsittää keskisuuntauksen (esim. keskiarvo, mediaani) ja hajonnan (esim. keskihajonta, vaihteluväli) mittareiden laskemisen. Kuvaileva analyysi antaa yleiskuvan aineistosta, jonka avulla tutkijat voivat ymmärtää sen jakaumaa, vaihtelua ja yleisiä malleja.
 2. Johtopäätösanalyysi: Johtopäätösanalyysin tarkoituksena on tehdä johtopäätöksiä tai päätelmiä suuremmasta perusjoukosta kerättyjen otostietojen perusteella. Tämäntyyppiseen analyysiin kuuluu tilastollisten tekniikoiden, kuten hypoteesien testauksen, luottamusvälien ja regressioanalyysin, soveltaminen tietojen analysoimiseksi ja havaintojen merkityksen arvioimiseksi. Johtopäätösanalyysi auttaa tutkijoita tekemään yleistyksiä ja merkityksellisiä johtopäätöksiä, jotka ulottuvat tutkimuksen kohteena olevan otoksen ulkopuolelle.
 3. Laadullinen analyysi: Kvalitatiivista analyysia käytetään muiden kuin numeeristen tietojen, kuten haastattelujen, kohderyhmien tai tekstiaineistojen, tulkintaan. Se käsittää aineiston koodaamisen, luokittelun ja analysoinnin teemojen, mallien ja suhteiden tunnistamiseksi. Sisällönanalyysin, temaattisen analyysin tai diskurssianalyysin kaltaisia tekniikoita käytetään yleisesti, jotta laadullisesta aineistosta saataisiin mielekkäitä oivalluksia.
 4. Korrelaatioanalyysi: Korrelaatioanalyysia käytetään kahden tai useamman muuttujan välisen suhteen tutkimiseen. Sillä määritetään muuttujien välisen yhteyden voimakkuus ja suunta. Yleisiä korrelaatiotekniikoita ovat Pearsonin korrelaatiokerroin, Spearmanin järjestyskorrelaatio tai pistekorjauskorrelaatio analysoitavien muuttujien luonteesta riippuen.

Tilastollinen perusanalyysi

Väitöskirjan aineiston analyysia suorittaessaan tutkijat käyttävät usein tilastollisen analyysin perustekniikoita saadakseen tietoa ja tehdäkseen johtopäätöksiä aineistostaan. Näihin tekniikoihin kuuluu tilastollisten mittareiden soveltaminen aineiston tiivistämiseksi ja tutkimiseksi. Seuraavassa on joitakin yleisiä tilastollisen perusanalyysin tyyppejä, joita käytetään väitöskirjatutkimuksessa:

 1. Kuvailevat tilastot
 2. Taajuusanalyysi
 3. Ristiintaulukointi
 4. Khiin neliö -testi
 5. T-Test
 6. Korrelaatioanalyysi

Kehittynyt tilastollinen analyysi

Väitöskirjan aineiston analyysissä tutkijat voivat käyttää kehittyneitä tilastollisia analyysitekniikoita saadakseen syvällisempää tietoa ja vastatakseen monimutkaisiin tutkimuskysymyksiin. Nämä tekniikat ylittävät perustilastolliset toimenpiteet ja sisältävät kehittyneempiä menetelmiä. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kehittyneestä tilastollisesta analyysistä, jota käytetään yleisesti väitöskirjatutkimuksessa:

 1. Regressioanalyysi
 2. Varianssianalyysi (ANOVA)
 3. Faktorianalyysi
 4. Klusterianalyysi
 5. Rakenteellinen yhtälömallinnus (SEM)
 6. Aikasarja-analyysi

Esimerkkejä analyysimenetelmistä

Regressioanalyysi

Regressioanalyysi on tehokas väline muuttujien välisten suhteiden tutkimiseen ja ennusteiden tekemiseen. Sen avulla tutkijat voivat arvioida yhden tai useamman riippumattoman muuttujan vaikutusta riippuvaan muuttujaan. Muuttujien luonteen ja tutkimustavoitteiden perusteella voidaan käyttää erityyppisiä regressioanalyysejä, kuten lineaarista regressiota, logistista regressiota tai moninkertaista regressiota.

Tapahtumatutkimus

Tapahtumatutkimus on tilastollinen tekniikka, jolla pyritään arvioimaan tietyn tapahtuman tai toimenpiteen vaikutusta tiettyyn kiinnostavaan muuttujaan. Menetelmää käytetään yleisesti rahoituksessa, taloustieteessä tai johtamisessa analysoimaan tapahtumien, kuten poliittisten muutosten, yritysilmoitusten tai markkinashokkien vaikutuksia.

Vektoriautoregressio

Vektoriautoregressio on tilastollinen mallinnustekniikka, jota käytetään useiden aikasarjamuuttujien dynaamisten suhteiden ja vuorovaikutusten analysointiin. Sitä käytetään yleisesti esimerkiksi taloustieteen, rahoituksen ja yhteiskuntatieteiden aloilla muuttujien välisten riippuvuuksien ymmärtämiseksi ajan kuluessa.

Tietojen valmistelu analyysia varten

1. Tutustu tietoihin

On erittäin tärkeää tutustua aineistoon, jotta saadaan kattava käsitys sen ominaisuuksista, rajoituksista ja mahdollisista oivalluksista. Tähän vaiheeseen kuuluu aineiston perusteellinen tutkiminen ja siihen tutustuminen ennen muodollisen analyysin suorittamista tarkastelemalla aineistoa sen rakenteen ja sisällön ymmärtämiseksi. Tunnista mukana olevat muuttujat, niiden määritelmät ja aineiston yleinen organisointi. Hanki käsitys tiedonkeruumenetelmistä, otantamenetelmistä ja kaikista mahdollisista harhoista tai rajoituksista, jotka liittyvät aineistoon.

2. Tutkimuksen tavoitteiden tarkastelu

Tässä vaiheessa arvioidaan, ovatko tutkimustavoitteet ja käytettävissä oleva aineisto sopusoinnussa keskenään, jotta voidaan varmistaa, että analyysillä voidaan tehokkaasti vastata tutkimuskysymyksiin. Arvioidaan, miten hyvin tutkimustavoitteet ja -kysymykset vastaavat kerättyjä muuttujia ja tietoja. Määritetään, antavatko käytettävissä olevat tiedot tarvittavat tiedot, jotta tutkimuskysymyksiin voidaan vastata asianmukaisesti. Tunnistetaan aineistossa mahdollisesti olevat puutteet tai rajoitukset, jotka voivat haitata tutkimustavoitteiden saavuttamista.

3. Tietorakenteen luominen

Tässä vaiheessa aineisto järjestetään tarkoin määriteltyyn rakenteeseen, joka vastaa tutkimustavoitteita ja analyysitekniikoita. Järjestä tiedot taulukkomuotoon, jossa jokainen rivi edustaa yksittäistä tapausta tai havaintoa ja jokainen sarake muuttujaa. Varmista, että jokaisesta tapauksesta on täydelliset ja tarkat tiedot kaikkien asiaankuuluvien muuttujien osalta. Käytä muuttujien välillä johdonmukaisia mittayksiköitä mielekkäiden vertailujen helpottamiseksi.

4. Löydä kuvioita ja yhteyksiä

Valmisteltaessa aineistoa väitöskirjan data-analyysia varten yksi tärkeimmistä tavoitteista on löytää aineistosta kuvioita ja yhteyksiä. Tähän vaiheeseen kuuluu aineiston tutkiminen sellaisten suhteiden, suuntausten ja assosiaatioiden tunnistamiseksi, jotka voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Visuaaliset esitykset voivat usein paljastaa kuvioita, jotka eivät näy heti taulukkomuotoisissa tiedoissa. 

Laadullisen aineiston analyysi

Kvalitatiivisia analyysimenetelmiä käytetään muiden kuin numeeristen tai tekstimuotoisten tietojen analysointiin ja tulkintaan. Nämä menetelmät ovat erityisen hyödyllisiä esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, humanistisissa tieteissä ja laadullisissa tutkimuksissa, joissa keskitytään merkityksen, kontekstin ja subjektiivisten kokemusten ymmärtämiseen. Seuraavassa on joitakin yleisiä laadullisen aineiston analyysimenetelmiä:

Temaattinen analyysi

Temaattisessa analyysissä tunnistetaan ja analysoidaan laadullisessa aineistossa toistuvia teemoja, malleja tai käsitteitä. Tutkijat uppoutuvat aineistoon, luokittelevat tiedot merkityksellisiksi teemoiksi ja tutkivat niiden välisiä suhteita. Tämä menetelmä auttaa aineiston taustalla olevien merkitysten ja tulkintojen tallentamisessa.

Sisällön analyysi

Sisällönanalyysissä laadullinen aineisto koodataan ja luokitellaan systemaattisesti ennalta määriteltyjen luokkien tai esiin nousevien teemojen perusteella. Tutkijat tarkastelevat aineiston sisältöä, tunnistavat asiaankuuluvat koodit ja analysoivat niiden esiintymistiheyttä tai jakautumista. Menetelmä mahdollistaa laadullisen tiedon määrällisen yhteenvedon ja auttaa tunnistamaan eri lähteitä koskevia malleja tai suuntauksia.

Perusteltu teoria

Grounded theory on induktiivinen lähestymistapa laadullisen aineiston analyysiin, jossa pyritään luomaan teorioita tai käsitteitä itse aineistosta. Tutkijat analysoivat aineistoa iteratiivisesti, tunnistavat käsitteitä ja kehittävät teoreettisia selityksiä esiin nousevien mallien tai suhteiden pohjalta. Menetelmässä keskitytään teorian rakentamiseen alusta alkaen, ja se on erityisen hyödyllinen, kun tutkitaan uusia tai vähän tutkittuja ilmiöitä.

Diskurssianalyysi

Diskurssianalyysissä tutkitaan, miten kieli ja viestintä muokkaavat sosiaalista vuorovaikutusta, valtadynamiikkaa ja merkitysten rakentumista. Tutkijat analysoivat kielen rakennetta, sisältöä ja kontekstia laadullisessa aineistossa paljastaakseen taustalla olevia ideologioita, sosiaalisia representaatioita tai diskursiivisia käytäntöjä. Menetelmä auttaa ymmärtämään, miten yksilöt tai ryhmät hahmottavat maailmaa kielen avulla.

Narratiivinen analyysi

Narratiivinen analyysi keskittyy tarinoiden, henkilökohtaisten kertomusten tai yksilöiden jakamien kertomusten tutkimiseen. Tutkijat analysoivat kertomusten rakennetta, sisältöä ja teemoja tunnistamaan toistuvia malleja, juonikaaria tai kerronnan keinoja. Menetelmällä saadaan tietoa yksilöiden kokemuksista, identiteetin rakentumisesta tai merkityksellistämisprosesseista.

Data-analyysin soveltaminen väitöskirjaasi

Aineiston analyysin soveltaminen väitöskirjaasi on tärkeä vaihe, kun haluat saada merkityksellisiä oivalluksia ja tehdä päteviä johtopäätöksiä tutkimuksestasi. Siinä käytetään asianmukaisia aineiston analyysitekniikoita tulosten tutkimiseen, tulkintaan ja esittämiseen. Seuraavassa on joitakin keskeisiä näkökohtia, kun sovellat aineiston analyysia väitöskirjaasi:

Analyysitekniikoiden valinta

Valitse analyysitekniikat, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiäsi, tavoitteitasi ja aineistosi luonnetta. Olipa kyseessä kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen analyysi, määrittele sopivimmat tilastolliset testit, mallinnusmenetelmät tai kvalitatiiviset analyysimenetelmät, joilla voidaan tehokkaasti vastata tutkimustavoitteisiisi. Ota huomioon esimerkiksi aineistotyyppi, otoskoko, mitta-asteikot ja valittuihin tekniikoihin liittyvät oletukset.

Tietojen valmistelu

Varmista, että tietosi on asianmukaisesti valmisteltu analysointia varten. Puhdista ja validoi tietokokonaisuutesi ja käsittele puuttuvat arvot, poikkeavat arvot tai tietojen epäjohdonmukaisuudet. Koodaa muuttujat, muunna tiedot tarvittaessa ja muotoile ne asianmukaisesti tarkan ja tehokkaan analyysin helpottamiseksi. Kiinnitä huomiota eettisiin näkökohtiin, tietosuojaan ja luottamuksellisuuteen koko tietojen valmisteluprosessin ajan.

Analyysin toteuttaminen

Valittujen analyysitekniikoiden järjestelmällinen ja tarkka toteuttaminen. Käyttää tilasto-ohjelmia, ohjelmointikieliä tai laadullisen analyysin välineitä tarvittavien laskelmien, laskelmien tai tulkintojen tekemiseen. Noudattaa valitsemiinsa analyysitekniikoihin liittyviä vakiintuneita ohjeita, protokollia tai parhaita käytäntöjä luotettavuuden ja pätevyyden varmistamiseksi.

Tulosten tulkinta

Tulkitse perusteellisesti analyysistäsi saatuja tuloksia. Tutki tilastollisia tuloksia, visuaalisia esityksiä tai laadullisia havaintoja ymmärtääksesi tulosten vaikutukset ja merkityksen. Suhteuta tulokset tutkimuskysymyksiin, tavoitteisiin ja olemassa olevaan kirjallisuuteen. Tunnista keskeiset mallit, suhteet tai suuntaukset, jotka tukevat tai kyseenalaistavat hypoteesisi.

Johtopäätösten tekeminen

Tee analyysisi ja tulkintasi perusteella hyvin perusteltuja johtopäätöksiä, jotka liittyvät suoraan tutkimustavoitteisiisi. Esittele keskeiset tulokset selkeästi, tiiviisti ja loogisesti ja korosta niiden merkitystä ja merkitystä tutkimusalalle. Käsittele rajoituksia, mahdollisia vääristymiä tai vaihtoehtoisia selityksiä, jotka voivat vaikuttaa päätelmiesi pätevyyteen.

Validointi ja luotettavuus

Arvioi aineistoanalyysisi validiteettia ja luotettavuutta tarkastelemalla menetelmiesi tarkkuutta, tulosten johdonmukaisuutta ja tarvittaessa useiden tietolähteiden tai näkökulmien triangulaatiota. Ryhdy kriittiseen itsereflektioon ja pyydä palautetta vertaisilta, ohjaajilta tai asiantuntijoilta varmistaaksesi aineiston analyysisi ja päätelmiesi luotettavuuden.

Yhteenvetona voidaan todeta, että väitöskirjan aineiston analyysi on olennainen osa tutkimusprosessia, sillä sen avulla tutkijat voivat poimia aineistostaan mielekkäitä oivalluksia ja tehdä päteviä johtopäätöksiä. Käyttämällä erilaisia analyysitekniikoita tutkijat voivat tutkia suhteita, tunnistaa malleja ja paljastaa arvokasta tietoa tutkimustavoitteidensa saavuttamiseksi.

Tee tiedoistasi helposti ymmärrettäviä ja dynaamisia tarinoita.

Tietojen purkaminen on pelottavaa, ja saatat joutua hämmennykseen. Tässä kohtaa infografiikat tulevat kuvaan mukaan. Visuaalisten kuvien avulla voit muuttaa tiedot helposti ymmärrettäviksi ja dynaamisiksi tarinoiksi, joihin yleisösi voi samaistua. Mind the Graph on yksi tällainen alusta, joka auttaa tutkijoita tutkimaan visuaalista kirjastoa ja käyttämään sitä tutkimustyönsä tehostamiseen. Rekisteröidy nyt, jotta esityksesi olisi yksinkertaisempi. 

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit