Трудно ви е да определите целите и посоката на вашето изследване? Губите ли се, докато правите изследване, и имате ли склонност да се отклонявате от планираната тема на изследването? Не се страхувайте, тъй като мнозина се сблъскват със същия проблем и е съвсем разбираемо да го преодолеете, като тук влиза в действие понятието, наречено изследователска цел.

В тази статия ще навлезем в света на целите в научните статии и ще разберем защо те са от съществено значение за успешното проучване. Ще разгледаме какво представляват те и как се използват в изследванията.

Какво е изследователска цел?

Изследователската цел е ясна и конкретна цел, която изследователят се стреми да постигне чрез научно изследване. Тя служи като пътна карта за изследването, давайки насока и фокус. Изследователските цели се формулират въз основа на изследователските въпроси или хипотези и помагат за определяне на обхвата на изследването и за насочване на изследователския дизайн и методология. Те също така помагат за оценка на успеха и резултатите от изследването.

Видове изследователски цели

Обикновено има три основни вида цели в изследователската работа:

 1. Проучвателни цели: Тези цели са насочени към по-задълбочено разбиране на конкретно явление, тема или проблем. Целите на проучвателните изследвания са насочени към изследване и идентифициране на нови идеи, прозрения или модели, които преди това са били неизвестни или слабо разбрани. Този тип цели обикновено се използват при предварителни или качествени проучвания.
 2. Описателни цели: Дескриптивните цели имат за цел да опишат и документират характеристиките, поведението или атрибутите на определена популация, събитие или явление. Целта е да се предостави изчерпателно и точно описание на предмета на изследване. Дескриптивните изследователски цели често включват събиране и анализ на данни чрез анкети, наблюдения или архивни изследвания.
 3. Обяснителни или причинно-следствени цели: Обяснителните цели са насочени към установяване на причинно-следствена връзка между променливи или фактори. Тези цели се фокусират върху разбирането на причините за възникването на определени събития или явления и тяхната взаимна връзка. 

Прочетете също: Какви са видовете изследвания?

Стъпки за писане на цели в изследователска работа

1. Определяне на темата на изследването:

Ясно дефинирайте предмета или темата на вашето изследване. Това ще осигури широк контекст за разработване на конкретни изследователски цели.

2. Извършване на литературен преглед

Направете преглед на съществуващата литература и изследвания, свързани с вашата тема. Това ще ви помогне да разберете текущото състояние на знанията, да установите евентуални пропуски в изследванията и съответно да прецизирате целите на изследването си.

3. Определяне на изследователските въпроси или хипотези

Формулирайте конкретни изследователски въпроси или хипотези, на които искате да отговорите във вашето проучване. Тези въпроси трябва да са пряко свързани с темата на вашето изследване и да ръководят разработването на целите на вашето изследване.

4. Фокусиране върху конкретни цели

Разделете по-широките изследователски въпроси или хипотези на конкретни цели или задачи. Всяка цел трябва да се фокусира върху конкретен аспект на вашата изследователска тема и да бъде постижима в рамките на вашето проучване.

5. Използвайте ясен и измерим език

Напишете целите на изследването си, като използвате ясен и точен език. Избягвайте неясните термини и използвайте конкретни и измерими термини, които могат да бъдат наблюдавани, анализирани или измерени.

6. Разглеждане на осъществимостта

Уверете се, че изследователските ви цели са осъществими в рамките на наличните ресурси, времевите ограничения и етичните съображения. Те трябва да са реалистични и постижими предвид ограниченията на вашето изследване.

7. Приоритизиране на целите

Ако имате няколко изследователски цели, подредете ги по важност въз основа на тяхната важност и значение за общите ви изследователски цели. Това ще ви помогне да разпределите ресурсите и да насочите усилията си по подходящ начин.

8. Преглед и усъвършенстване

Прегледайте целите на изследването си, за да се уверите, че те съответстват на вашите изследователски въпроси или хипотези, и ги преработете, ако е необходимо. Потърсете обратна връзка от колеги или консултанти, за да гарантирате яснота и съгласуваност.

Съвети за писане на цели в изследователска работа

1. Бъдете ясни и конкретни

Ясно посочете какво възнамерявате да постигнете с вашето изследване. Използвайте конкретен език, който не оставя място за двусмислие или объркване. Това гарантира, че целите ви са добре дефинирани и фокусирани.

2. Използвайте глаголи за действие

Започнете всяка изследователска цел с глагол за действие, който описва измеримо действие или резултат. Това помага да направите целите си по-изпълними и измерими.

3. Съответствие с изследователските въпроси или хипотези

Целите на изследването ви трябва да са пряко свързани с формулираните от вас изследователски въпроси или хипотези. Уверете се, че между тях има ясна връзка, за да поддържате последователността на вашето изследване.

4. Бъдете реалистични и осъществими

Поставете изследователски цели, които са постижими в рамките на ограниченията на вашето проучване, включително наличните ресурси, време и етични съображения. Нереалистичните цели могат да подкопаят валидността и надеждността на вашето изследване.

5. Разглеждане на уместността и значимостта

Вашите изследователски цели трябва да са свързани с темата на изследването ви и да допринасят за по-широката област на изследване. Помислете за потенциалното въздействие и значение на постигането на целите.

SMART цели за писане на изследователски цели

За да сте сигурни, че целите на изследването ви са добре дефинирани и ефективно направляват проучването ви, можете да приложите рамката SMART. SMART е съкращение от Specific (конкретен), Measurable (измерим), Achievable (постижим), Relevant (релевантен) и Time-bound (обвързан със срокове). Ето как можете да направите целите на изследването си SMART:

 1. Специфичен: Ясно формулирайте какво искате да постигнете по точен и конкретен начин. Избягвайте неясни или обобщаващи формулировки. Посочете популацията, променливите или явленията, които представляват интерес.
 2. Измерими: Уверете се, че изследователските ви цели могат да бъдат количествено определени или наблюдавани по измерим начин. Това дава възможност за обективна оценка и оценка на напредъка.
 3. Постижимо: Поставете цели на изследването, които са реалистични и постижими в рамките на наличните ресурси, време и обхват на вашето проучване. Обмислете възможността за провеждане на изследването и събиране на необходимите данни.
 4. Съответно: Уверете се, че изследователските ви цели са пряко свързани с темата на изследването ви и допринасят за по-широкото познание или разбиране на областта. Те трябва да съответстват на целта и значението на вашето изследване.
 5. Обвързани със срокове: Определете конкретна времева рамка или краен срок за постигане на целите на изследването. Това помага да се създаде усещане за неотложност и осигурява ясен график за вашето проучване.

Примери за изследователски цели

Ето някои примери за изследователски цели от различни области на науката:

 • Да се проучи връзката между използването на социалните медии и самооценката сред младите хора на възраст 18-25 години, за да се разбере потенциалното въздействие върху психичното благополучие.
 • Да се оцени ефективността на интервенция, базирана на осъзнатост, за намаляване на нивата на стрес и подобряване на механизмите за справяне сред лица, диагностицирани с тревожни разстройства.
 • Проучване на факторите, влияещи върху решенията на потребителите за покупка в сектора на електронната търговия, с акцент върху ролята на онлайн отзивите и влиятелните лица в социалните медии.
 • Да се анализират последиците от изменението на климата върху биоразнообразието на кораловите рифове в определен регион, като се използват техники за дистанционно наблюдение и полеви проучвания.

Значение на целите на изследването

Целите на изследването играят ключова роля в процеса на изследване и са от съществено значение по няколко причини:

 1. Насочване на изследователския процес: Изследователските цели предоставят ясна пътна карта за целия изследователски процес. Те помагат на изследователите да останат фокусирани и да следват правилния път, като гарантират, че проучването ще остане целенасочено и подходящо. 
 2. Определяне на обхвата на изследването: Целите на изследването помагат за определяне на границите и обхвата на изследването. Те изясняват кои аспекти на темата на изследването ще бъдат проучени и кои ще бъдат изключени. 
 3. Даване на насоки за събиране и анализ на данни: Целите на изследването помагат за определяне на вида на данните, които трябва да бъдат събрани, и на методите за събиране на данни. Те също така насочват избора на подходящи техники за анализ на данните. 
 4. Оценка на успеха на проучването: Изследователските цели служат като критерии за оценка на успеха и резултатите от изследването. Те предоставят измерими критерии, по които изследователят може да прецени дали целите са постигнати или не. 
 5. Подобряване на комуникацията и сътрудничеството: Ясно дефинираните изследователски цели улесняват ефективната комуникация и сътрудничество между изследователите, консултантите и заинтересованите страни. 

Често срещани грешки, които трябва да се избягват при писане на изследователски цели

Когато пишете целите на изследването, е важно да сте наясно с често срещаните грешки и капани, които могат да подкопаят ефективността и яснотата на вашите цели. Ето някои често срещани грешки, които трябва да избягвате:

 1. Неясен или двусмислен език: Една от основните грешки е използването на неясни или двусмислени формулировки, в които липсва конкретика. Уверете се, че целите на вашето изследване са ясно и точно формулирани, без да се оставя възможност за погрешно тълкуване или объркване.
 2. Липса на измеримост: Изследователските цели трябва да бъдат измерими, което означава, че те трябва да позволяват събирането на данни или доказателства, които могат да бъдат количествено определени или наблюдавани. Избягвайте да поставяте цели, които не могат да бъдат измерени или оценени обективно.
 3. Липса на съгласуваност с изследователските въпроси или хипотези: Целите на изследването ви трябва да са пряко свързани с формулираните от вас изследователски въпроси или хипотези. Уверете се, че между тях има ясна връзка, за да поддържате последователността на вашето изследване.
 4. Свръхобщаване: Избягвайте да пишете изследователски цели, които са твърде широки или обхващат твърде много променливи или явления. Прекалено общите цели могат да доведат до липса на фокус или осъществимост при провеждането на изследването.
 5. Нереалистични или недостижими цели: Уверете се, че изследователските ви цели са реалистични и постижими в рамките на наличните ресурси, време и обхват на вашето проучване. Поставянето на нереалистични цели може да компрометира валидността и надеждността на вашето изследване.

В заключение, целите на изследването са неразделна част от успеха и ефективността на всяко изследване. Те дават ясна насока, фокус и цел, като направляват целия изследователски процес от началото до края. Като формулират конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове цели, изследователите могат да определят обхвата на своето проучване, да направляват събирането и анализа на данни и да оценяват резултатите от своето изследване.

Превърнете данните си в лесни за разбиране и динамични истории

Когато искате да обясните сложни данни, винаги е препоръчително да ги разбиете на по-прости визуални материали или истории. Тук е мястото Mind the Graph идва в. Това е платформа, която помага на изследователите и учените да превърнат своите данни в лесни за разбиране и динамични истории, като помагат на аудиторията да разбере по-добре концепциите. Регистрирайте се сега, за да разгледате библиотеката с научни инфографики. 

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони