Warunki użytkowania


Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2022 r.

Generałowie

 • Ta strona internetowa ("Strona") jest własnością i jest obsługiwana przez Cactus Communications Private Limited za pośrednictwem jej spółki zależnej Cactus Communications Services Pte. Ltd. wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi. Wszelkie odniesienia do "my", "nas", "nasz", "ja" odnoszą się do Cactus Communications Group. Usługi są w całości oferowane i świadczone przez Cactus Communications.
 • Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny, przeglądając ją lub korzystając z niej, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, poniższe warunki i powiadomienia określone w niniejszym dokumencie, aktualizowane od czasu do czasu ("Warunki" lub "Regulamin"). Dopóki użytkownik przestrzega Regulaminu, udzielamy mu niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do odwiedzania, przeglądania i korzystania z niniejszej Witryny. Jeśli użytkownik nie chce być związany Regulaminem, zgadza się natychmiast zaprzestać korzystania z tej Witryny.
 • Niniejsze OWH opisują, w jaki sposób odwiedzający i użytkownicy Mind the Graph (www.mindthegraph.com) mogą korzystać z treści Witryny i na jakich warunkach mogą korzystać z edytora online w celu tworzenia własnych treści.
 • Oprócz niniejszych Warunków korzystania, korzystanie z naszej Witryny podlega również następującym zasadom:

(i) Nasza polityka prywatności, która jest dostępna tutaj. Polityka prywatności reguluje wykorzystanie przez nas danych osobowych użytkownika. Określa ona rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, powody, dla których je gromadzimy, sposób, w jaki je wykorzystujemy, gdzie możemy je przekazywać stronom trzecim, w jakich okolicznościach i z jakich powodów, a także wszelkie inne istotne informacje dotyczące wykorzystywania i/lub przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika oraz jego praw w odniesieniu do jego danych osobowych.

(ii) Nasza polityka dotycząca plików cookie, która jest dostępna tutaj. Nasza polityka dotycząca plików cookie reguluje korzystanie przez nas z plików cookie i podobnych technologii na naszej stronie internetowej. Określa ona rodzaje plików cookie, których używamy, cele, dla których ich używamy, okoliczności, w których możemy umieszczać pliki cookie na komputerze, urządzeniu lub przeglądarce użytkownika, a także inne istotne informacje dotyczące plików cookie, takie jak sposób zmiany preferencji dotyczących akceptowania lub odrzucania plików cookie.

 • Uzyskując dostęp do naszej Witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie.
 • Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na praktyki określone w niniejszych Warunkach użytkowania, naszej polityce prywatności i/lub naszej polityce dotyczącej plików cookie, nie może korzystać z naszej Witryny.

Cel niniejszej witryny i jej zawartość

 • Mind the Graph to platforma SAAS (Software as a Service) ("Platforma") dla infografik akademickich. Klienci mogą korzystać z obszernej biblioteki ilustracji naukowych lub poprosić o niestandardowe ilustracje, które są dostępne jako usługa zawarta w subskrypcji.
 • Wszystkie informacje prezentowane na niniejszej Stronie ("Treści") służą wyłącznie celom informacyjnym i nie tworzą relacji biznesowej ani profesjonalnej między nami. Relacja usługowa może zostać ustanowiona, gdy użytkownik złoży wniosek o świadczenie usług i zostanie on przez nas zaakceptowany.
 • Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia ochrony, bezpieczeństwa i integralności naszych systemów, a także interesów użytkowników. W tym celu możemy podjąć różne kroki w celu zweryfikowania i potwierdzenia autentyczności, wykonalności i ważności zamówień usług złożonych przez użytkownika.

Rejestracja i tworzenie konta

 • Czasami możemy wymagać od użytkownika zarejestrowania się w celu uzyskania dostępu do określonych produktów lub usług i/lub dokonania zakupów lub zarejestrowania i/lub założenia konta/profilu w celu uzyskania dostępu, odwiedzenia i/lub korzystania z określonych części usługi lub usługi jako całości, w którym to przypadku użytkownik może otrzymać lub zostać poproszony o wybranie hasła i/lub identyfikatora użytkownika, a także może podać numer konta kredytowego, debetowego lub płatniczego lub inne informacje dotyczące płatności, a także imię i nazwisko, numer(y) telefonu(ów), adres e-mail i/lub adres zamieszkania. Mogą być również wymagane inne dane osobowe, takie jak wiek, płeć i preferencje użytkownika. Wszystkie te informacje będą określane jako "Informacje rejestracyjne". Ponadto użytkownik może zostać poproszony o podanie podobnych informacji telefonicznie, pocztą, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub wiadomości (np. e-mail, SMS, MMS lub podobnych technologii). Możemy wykorzystywać i udostępniać Informacje rejestracyjne użytkownika w sposób opisany w naszej Polityce prywatności.
 • Użytkownik zgadza się, oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego Informacje rejestracyjne są prawdziwe, dokładne, kompletne, aktualne i należą wyłącznie do niego. Użytkownik nie może podszywać się, naśladować ani udawać kogoś innego podczas rejestracji i/lub zakładania konta/profilu w usłudze. Jeśli jakiekolwiek informacje rejestracyjne użytkownika ulegną zmianie, użytkownik jest odpowiedzialny za ich niezwłoczną aktualizację za pomocą mechanizmu lub danych kontaktowych w usłudze, które umożliwiają zmianę lub aktualizację informacji rejestracyjnych, jeśli są one dostępne. Jeśli taki mechanizm lub dane kontaktowe nie są dostępne w usłudze, należy powiadomić naszego koordynatora ds. polityki prywatności zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z lub wynikającej z nieutrzymywania przez użytkownika dokładnych, kompletnych lub aktualnych informacji rejestracyjnych, w tym między innymi z nieotrzymania przez użytkownika krytycznych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację informacji rejestracyjnych użytkownika.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich Informacji rejestracyjnych. Użytkownik nie może upoważniać ani zezwalać innym osobom na uzyskiwanie dostępu i/lub korzystanie z jego Danych rejestracyjnych ani uzyskiwanie dostępu, odwiedzanie i/lub korzystanie z usługi przy użyciu jego konta/profilu i/lub Danych rejestracyjnych. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu i/lub korzystać z Informacji rejestracyjnych innych osób ani uzyskiwać dostępu, odwiedzać i/lub korzystać z usługi przy użyciu konta/profilu i/lub Informacji rejestracyjnych innych osób. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, przenosić, sprzedawać, wynajmować ani cedować swoich Informacji rejestracyjnych na rzecz osób trzecich bez naszej pisemnej zgody. Wszelkie próby takiego działania będą nieważne i zostaną uznane za istotne naruszenie Warunków użytkowania.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do swojego konta/profilu, odwiedzanie go, korzystanie z niego lub aktywność na nim, w tym między innymi za korzystanie z konta/profilu przez dowolną osobę, która używa Informacji rejestracyjnych użytkownika, z upoważnieniem lub bez, lub która ma dostęp do dowolnego urządzenia, na którym znajduje się konto/profil użytkownika lub na którym jest on dostępny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy, a użytkownik wyraźnie upoważnia nas do przetwarzania wszystkich transakcji, w tym między innymi zakupów i/lub rejestracji Produktów, które są inicjowane przy użyciu Informacji rejestracyjnych użytkownika.
 • Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że jego konto/profil nie jest już bezpieczne (na przykład w przypadku utraty, kradzieży lub nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania Informacji rejestracyjnych), jest on odpowiedzialny za niezwłoczną zmianę odpowiednich Informacji rejestracyjnych za pomocą mechanizmu lub informacji kontaktowych w usłudze, jeśli są one dostępne, i/lub zamknięcie konta/profilu. Jeśli taki mechanizm lub informacje kontaktowe nie są dostępne w usłudze, należy niezwłocznie powiadomić naszego koordynatora ds. polityki prywatności, jak opisano w naszej Polityce prywatności.

Subskrypcja

 • Subskrypcja witryny Mind the Graph zapewnia dostęp do pełnej wersji produktu, w tym dodatkowych funkcji i usługi ilustracji na żądanie. Zależy to od rodzaju wybranej subskrypcji i wiąże się z różnymi kosztami. Szczegółowe informacje na temat tego, co obejmuje każdy rodzaj subskrypcji, są dostępne pod adresem http://mindthegraph.com/pricing.
 • W skrócie, oferujemy wersje "Starter", "Student", "Researcher" i "Teams & Labs" platformy Mind the Graph. Wersja "Starter" jest idealna do początkowego doświadczenia z platformą i zawiera podstawowe funkcje. Subskrypcja "Student" umożliwia edycję 2 rycin, przesyłanie nieograniczonej liczby plików zewnętrznych, wykorzystanie do 10 ilustracji naukowych w kreacjach i zamówienie 1 ilustracji miesięcznie w naszej usłudze na żądanie. Subskrypcja "Researcher" umożliwia nieograniczoną edycję rysunków, nieograniczone przesyłanie plików zewnętrznych, nieograniczone korzystanie z ilustracji naukowych, żądanie do 5 ilustracji na żądanie miesięcznie i ma wysoki priorytet wsparcia. Subskrypcja "Teams & Labs" pozwala na nieograniczoną edycję rysunków, nieograniczone przesyłanie plików zewnętrznych, nieograniczone korzystanie z ilustracji naukowych, żądanie do 50 ilustracji na żądanie miesięcznie i ma wysoki priorytet wsparcia. Umożliwia również udostępnianie treści jako zespoły. Oferujemy obniżoną cenę za tworzenie infografik w ramach subskrypcji "Teams & Labs".
 • Czas dostawy niestandardowych ilustracji w subskrypcjach indywidualnych (Student i Naukowiec) wynosi do 7 dni od daty przetworzenia. W przypadku zespołów i laboratoriów harmonogram zostanie ustalony między Mind the Graph a subskrybentami.
 • Miesięczne wnioski o ilustrację nie kumulują się.
 • Wszystkie płatne subskrypcje obejmują pobieranie bez znaku wodnego, przywracanie usuniętych plików, eksport w wysokiej rozdzielczości i korzystanie z szablonów na platformie.

Czas trwania i odnowienie subskrypcji

 • Każda subskrypcja może być realizowana w formie płatności miesięcznych lub rocznych, z takimi samymi korzyściami. Jedyną różnicą między subskrypcjami miesięcznymi i rocznymi jest progresywna zniżka w trybie rocznym. Opłata za subskrypcję miesięczną jest naliczana co miesiąc, podczas gdy opłata za subskrypcję roczną jest naliczana co roku, zawsze począwszy od momentu subskrypcji. W związku z tym jest ona uważana za mechanizm przedpłaty, który daje dostęp do platformy na kolejny okres subskrypcji. Odnowienie jest automatyczne w każdej subskrypcji. Klient będzie okresowo obciążany opłatą w celu zapewnienia ciągłego dostępu do Platformy.

Opłaty i płatności

 • My i zewnętrzni dostawcy usług możemy pobierać opłaty za produkty i/lub za dostęp do dowolnej części usługi lub usługi jako całości. Użytkownik zgadza się uiszczać wszystkie takie opłaty według stawek powiększonych o obowiązujące podatki, obowiązujących w okresie rozliczeniowym, w którym takie opłaty i obciążenia zostały poniesione. O ile nie określono inaczej w usłudze, wszystkie opłaty będą podawane i naliczane w dolarach amerykańskich. My i zewnętrzni dostawcy usług zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości lub podstawy ustalania wszelkich opłat oraz do wprowadzania nowych opłat.
 • Jeśli użytkownik poda numer konta kredytowego, debetowego lub płatniczego lub inne informacje dotyczące płatności podczas rejestracji, w momencie zakupu lub w inny sposób, użytkownik upoważnia, udziela nam i naszym zewnętrznym dostawcom usług pozwolenia i nakazuje nam i naszym zewnętrznym dostawcom usług przechowywanie takich informacji i pobieranie wszelkich opłat za taką metodę płatności.
 • Opłaty mogą być naliczane z góry, miesięcznie, rocznie, ryczałtowo lub w inny sposób. Wszystkie opłaty są należne niezwłocznie i, o ile nie wskazano inaczej, nie podlegają zwrotowi. Użytkownik musi powiadomić nas o wszelkich problemach lub rozbieżnościach w rozliczeniach w ciągu siedmiu (7) dni od ich pierwszego pojawienia się na wyciągu; w przeciwnym razie użytkownik zrzeka się wszelkich praw do kwestionowania lub kwestionowania takiego problemu lub rozbieżności.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie na własny koszt wszelkiego sprzętu, urządzeń, oprogramowania oraz usług telefonicznych, kablowych, mobilnych, bezprzewodowych, internetowych i innych niezbędnych do uzyskania dostępu do usługi, odwiedzania jej i/lub korzystania z niej. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, jego operator komórkowy może naliczać opłaty za transmisję danych, wiadomości tekstowe i inne usługi mobilnego dostępu lub komunikacji.

Polityka zwrotów/anulowania

 • Jeśli klient nie chce nadal korzystać z Platformy, może zdecydować się na anulowanie subskrypcji, aby uniknąć naliczania opłat w nadchodzącym okresie. Anulowanie subskrypcji nie oznacza natychmiastowego zablokowania dostępu do Platformy; zamiast tego nadal będzie można normalnie korzystać z Platformy do końca bieżącego okresu. Jeśli subskrypcja NIE zostanie anulowana, będzie automatycznie odnawiana co okres. Zgodnie z naszą polityką nie zwracamy pieniędzy użytkownikom, którzy po prostu zapomnieli anulować subskrypcję. Nasz system płatności został zaprojektowany tak, aby zapobiegać występowaniu systematycznych błędów i zawsze będziemy dokładać wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie pytania, które ostatecznie się pojawią. Zwroty będą przyznawane w przypadku zduplikowanej płatności lub subskrypcji, w przypadku naliczenia subskrypcji, gdy klient już ją anulował przed okresem odnowienia, lub w każdej uzasadnionej sytuacji. Nie zwrócimy kosztów subskrypcji z powodu niekompletnego procesu anulowania i/lub gdy klient zapomniał anulować subskrypcję w odpowiednim czasie z jakiegokolwiek powodu. Każdy szczególny przypadek zostanie oceniony przez zespół ds. obsługi klienta i odpowiednio zakomunikowany.
 • W przypadku anulowania subskrypcji przez PayPal subskrypcja klienta zostanie natychmiast zakończona, a pozostały okres subskrypcji, jeśli taki istnieje, wygaśnie bez zwrotu kosztów.

Wypowiedzenie lub zawieszenie

 • Zastrzegamy sobie prawo, oprócz innych środków zaradczych, do zakończenia, zaprzestania, zawieszenia i/lub ograniczenia usługi, konta/profilu użytkownika, możliwości dostępu, odwiedzania i/lub korzystania z usługi lub jakiejkolwiek jej części (w tym dowolnego Produktu lub Treści), w tym między innymi wszelkich naszych rzekomych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z dowolnego powodu lub bez powodu, z powiadomieniem lub bez. W przypadku rozwiązania lub zaprzestania korzystania z konta/profilu użytkownika, możliwości dostępu, odwiedzania i/lub korzystania z usługi lub jej części (w tym dowolnego Produktu lub Treści), zastrzegamy sobie prawo, oprócz innych środków zaradczych, do ponownego przypisania i/lub umożliwienia innemu użytkownikowi korzystania z danych uwierzytelniających konta/profilu użytkownika, w tym między innymi hasła i/lub identyfikatora użytkownika.
 • Nawet jeśli usługa, możliwość dostępu, odwiedzania i/lub korzystania z usługi lub jakiejkolwiek jej części (w tym dowolnego Produktu lub Treści) zostanie zakończona, przerwana, zawieszona lub ograniczona przez użytkownika lub przez nas, nie mamy obowiązku (ale możemy według własnego uznania) usuwania jakichkolwiek Treści, a zatem kopie wszystkich informacji dotyczących konta/profilu użytkownika i/lub Treści, które użytkownik mógł opublikować, załadować, przesłać, wysłać lub w inny sposób udostępnić w usłudze lub za jej pośrednictwem, mogą zostać zachowane i/lub pozostać widoczne dla nas, zewnętrznych dostawców usług i/lub innych stron trzecich, w tym innych użytkowników. Niemniej jednak nie mamy obowiązku zatrzymywania, przechowywania ani dostarczania użytkownikowi żadnych informacji w odniesieniu do jego konta/profilu i/lub Treści, które użytkownik mógł opublikować, załadować, przesłać, wysłać lub w inny sposób udostępnić w usłudze lub za jej pośrednictwem.

Własność intelektualna

 • Treść prezentowana na tej Stronie (w tym między innymi tekst, projekt, oprogramowanie, grafika, audio, wideo, kod HTML, oprogramowanie, kod źródłowy i dane) jest chroniona prawem autorskim, prawem patentowym, prawem znaków towarowych i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i stanowi naszą wyłączną własność. Użytkownik zgadza się postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi na tej Stronie, ograniczającymi sposób, w jaki może korzystać z Treści.
 • Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszej Witryny i jej Zawartości. Zawartość ta nie może być kopiowana, powielana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, przesyłana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik może korzystać z Zawartości do ograniczonych celów osobistych i niekomercyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prawa własności intelektualnej. Użytkownik może pobrać i wydrukować jedną kopię dowolnej Treści wyraźnie określonej jako dostępna do pobrania wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Pod warunkiem jednak, że użytkownik niniejszym zgadza się w żaden sposób nie modyfikować pobranych w ten sposób Treści i nie zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności lub symboli dołączonych do takich Treści. Jakiekolwiek inne wykorzystanie lub modyfikacja Treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest wyraźnie zabronione.
 • Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na tej Stronie są naszą wyłączną własnością. Żadna część niniejszej Witryny nie może być interpretowana jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, logo, znaków usługowych lub innych praw własności należących do nas lub osób trzecich.

Licencja Creative Commons

 • Treści przechowywane i tworzone za pomocą mindthegraph.com są dostępne na wolnej licencji Creative Commons. Wolni użytkownicy mogą publicznie prezentować infografiki stworzone za pomocą edytora Mind the Graph i wykorzystywać ilustracje dostępne na stronie internetowej, pod warunkiem, że logo znaku wodnego Mind the Graph zostanie zachowane na obrazie wyeksportowanym za pośrednictwem strony internetowej. Modyfikacje wcześniejszej pracy mogą być również wykonywane, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnianie zmodyfikowanej pracy. Korzystając ze strony internetowej, zezwalasz również innym użytkownikom Mind the Graph na korzystanie z Twoich ilustracji i tworzenie na ich podstawie, na tych samych warunkach. Jest to znane w społeczności CC jako "attribution share-alike 4.0 licensing". Więcej szczegółów na temat tej licencji można znaleźć na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 • Subskrybenci mają pełne prawa do swoich dzieł i są uznawani za autorów, zachowując swoje prawa i możliwość przeniesienia praw autorskich na wydawców zewnętrznych bez uprzedniej konsultacji z Mind the Graph. Mogą oni również dokonywać publicznych prezentacji zdjęć według własnego uznania.

Charakterystyka licencji Creative Commons stosowanej dla użytkowników bezpłatnych

 • Uznanie autorstwa - należy podać odpowiednie uznanie autorstwa, podać link do licencji i wskazać, czy dokonano zmian. Możesz to zrobić w dowolny rozsądny sposób, ale nie w sposób sugerujący, że licencjodawca popiera ciebie lub twoje użycie. Sugerujemy, aby opublikowany materiał zawierał następujące zdanie "Rysunek utworzony na platformie Mind the Graph, dostępny pod adresem www.mindthegraph.com" w odpowiedniej sekcji artykułu, zajęć lub wystąpienia konferencyjnego, o ile to możliwe.
 • ShareAlike - W przypadku remiksowania, przekształcania lub rozbudowywania materiału należy rozpowszechniać swój wkład na tej samej licencji, co oryginał.
 • Brak dodatkowych ograniczeń - Użytkownik nie może stosować warunków prawnych lub środków technologicznych, które prawnie ograniczają innym osobom możliwość wykonywania czynności, na które zezwala licencja.
 • Użytkownicy mogą wejść na naszą stronę i wyeksportować infografikę do:
  • Udział - kopiowania i redystrybucji materiałów na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie
  • Dostosować się - remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu, nawet komercyjnym.
 • Licencjodawca nie może cofnąć tych swobód, o ile użytkownik przestrzega warunków licencji.
 • Treści utworzone w Mind The Graph są uważane za prywatne i ograniczone do użytku przez ich twórcę.
 • Aby upublicznić zawartość, użytkownik musi udostępnić utwór innym wybranym użytkownikom za pomocą funkcji Udostępnij utwór lub udostępnić adres URL utworu (dostępny tylko dla użytkownika tworzącego zawartość) lub jeśli zawartość jest publikowana w czasopismach lub innym publicznym medium.

Gwarancje dla klientów

 • Użytkownik jest właścicielem praw autorskich do materiałów źródłowych przekazanych nam w celu skorzystania z usług i upoważnił nas do korzystania z tych materiałów źródłowych w celu świadczenia usług przewidzianych przez użytkownika.
 • W przypadkach, w których prawa autorskie nie są własnością użytkownika lub użytkownik nie posiada niezbędnych praw do upoważnienia nas do korzystania z materiałów źródłowych, użytkownik zobowiązuje się do uzyskania w imieniu nas niezbędnych zezwoleń i upoważnienia nas do korzystania z takich materiałów źródłowych.
 • Użytkownik zgadza się zwolnić nas z odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw autorskich w produkcie końcowym stworzonym przez nas lub jakichkolwiek innych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik niniejszym zgadza się, że dostęp do niektórych obszarów niniejszej Witryny może być dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem, może być wymagane podanie określonych informacji. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone do Witryny są prawdziwe, kompletne i dokładne.

Zawartość generowana przez użytkowników

 • Użytkownik Mind the Graph może gromadzić i/lub tworzyć informacje wizualne na Platformie przy użyciu udostępnionych narzędzi cyfrowych i zasobów ("Treści generowane przez użytkownika"). Obejmuje to, ale nie ogranicza się do plików dobrowolnie przesłanych przez użytkownika na Platformę i / lub dostępnych w dowolnej formie poprzez integrację usługi z bankami zdjęć, bankami wideo lub jakąkolwiek inną formą treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Platformy i wykorzystuje je do tworzenia obrazów, slajdów, infografik i prezentacji. Treści przesłane i/lub utworzone przez użytkownika są przechowywane w naszym banku danych i w razie potrzeby są dostępne dla Mind the Graph. Żadne poufne dane wrażliwe nie powinny być przesyłane ani wykorzystywane w slajdach bez wyraźnego zamiaru ich przesłania, pod warunkiem, że zostaną one ostatecznie zauważone przez któregokolwiek z pracowników firmy. Chociaż technicznie jesteśmy w stanie wizualizować treści generowane przez użytkowników, firma nie ma zamiaru i/lub praktyki sprawdzania treści, ani nie popiera w żadnej formie generowanych treści. 
 • Korzystając z Platformy, użytkownik potwierdza, że zgadza się z niniejszymi warunkami użytkowania i że ma prawo do korzystania z treści ostatecznie przesłanych na Platformę. Użytkownik zgadza się również, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie potencjalne konsekwencje korzystania z Platformy w celu generowania treści naruszających jakikolwiek kodeks postępowania. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za treści wygenerowane podczas korzystania z Platformy. Publiczna prezentacja treści w mediach cyfrowych, drukowanych lub za pośrednictwem Internetu nie oznacza żadnego powiązania Mind the Graph z treścią. Treści pobierane przez użytkowników "starterów" domyślnie zawierają logo Mind the Graph w znaku wodnym. Nie oznacza to umowy ani poparcia ze strony firmy w jakiejkolwiek formie.
 • Jeśli użytkownik przekaże Mind the Graph lub powiązanym z nią usługom jakąkolwiek opinię lub sugestię, przyjmuje do wiadomości, że treść ta nie jest poufna i upoważnia spółkę do wykorzystania jej według własnego uznania, bez jakiegokolwiek powiadomienia lub rekompensaty. Dla celów niniejszego dokumentu informacje zwrotne i wszelka komunikacja za pośrednictwem Platformy są uważane za treści generowane przez użytkowników. Niezależnie od powyższego, użytkownik zachowuje własność i prawa do wszelkich aktywów, obrazów lub treści wykorzystywanych na Platformie, które posiadał już wcześniej. 
 • Prosimy o poszanowanie Platformy, firmy, jej pracowników i innych użytkowników, powstrzymując się od używania nieodpowiednich sformułowań lub zachowań. Zdecydowanie sugerujemy i prosimy o nietworzenie, nieużywanie ani niepowielanie żadnych treści, które są uważane za lekceważące dla którejkolwiek z wyżej wymienionych osób. W związku z tym prosimy o powstrzymanie się od używania na Platformie jakichkolwiek treści w jakiejkolwiek formie, które można uznać za: obraźliwe, obelżywe, oszczercze, pornograficzne, nielegalne, zawierające przemoc, groźby lub obsceniczne. Nie twórz, nie używaj ani nie powielaj żadnych treści, które mogą naruszać prawa autorskie firm lub osób fizycznych. Nie publikuj ani nie udostępniaj za pośrednictwem Platformy żadnych poufnych danych, w tym swojego hasła. Nie twórz, nie używaj ani nie powielaj żadnych treści na Platformie, które naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

Dostęp do interfejsu API YouTube i treści innych firm

 • Mind the Graph korzysta z połączenia z treściami youtube za pośrednictwem API, co oznacza, że część treści (np. dźwięki, filmy i okładki wideo) prezentowanych na Platformie może pochodzić od stron trzecich. Korzystając z Mind the Graph, użytkownik wyraża również zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z serwisu YouTube. Możesz zapoznać się z warunkami korzystania z YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

Korzystanie z witryny

 • Użytkownik niniejszym zobowiązuje się nie wykorzystywać danych kontaktowych podanych w Witrynie do jakichkolwiek nieautoryzowanych celów, w tym między innymi do celów marketingowych. Użytkownik nie będzie używał żadnego sprzętu ani oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zakłócenie prawidłowego działania Witryny lub potajemne przechwycenie jakiegokolwiek systemu, danych, informacji osobistych lub Treści w Witrynie. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać ani nie podejmować prób zakłócania działania Witryny w jakikolwiek sposób. Niniejszym zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia lub zakończenia dostępu użytkownika do Witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika.
 • Użytkownik zgadza się i zobowiązuje do korzystania z Witryny w odpowiedni sposób. Tytułem przykładu, a nie ograniczenia, użytkownik zgadza się i zobowiązuje, że podczas korzystania z Witryny nie będzie:
  • Przesyłanie plików źródłowych naruszających patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innej osoby lub publikowanie informacji należących do innej osoby, do których użytkownik nie ma żadnych praw;
  • Przesyłanie plików źródłowych zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub uszkodzone pliki lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Witryny lub komputera innego użytkownika, systemu komputerowego / sieci / bazy danych lub danych lub oprogramowania użytkownika;
  • Publikowanie informacji, które szkodzą nieletnim lub w inny sposób naruszają prawa innych użytkowników;
  • Publikowanie informacji naruszających patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innej osoby lub Publikowanie informacji należących do innej osoby, do których użytkownik nie ma żadnych praw Publikowanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub uszkodzone pliki lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie, uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Witryny lub komputera innego użytkownika, systemu komputerowego/sieci/baz danych lub danych lub oprogramowania użytkownika;
  • Prowadzenie lub przekazywanie ankiet, konkursów, piramid finansowych lub łańcuszków w Witrynie;
  • Pobieranie jakichkolwiek plików opublikowanych przez innego użytkownika, o których użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że nie mogą być legalnie rozpowszechniane w taki sposób;
  • Publikowanie jakichkolwiek informacji, które wprowadzają adresata w błąd co do pochodzenia takich wiadomości lub podszywają się pod inną osobę lub przekazują jakiekolwiek informacje, które mają charakter rażąco obraźliwy lub groźny;
  • Naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji;
  • Udostępnij witrynę w sieci, w której może być używana przez wiele urządzeń lub wielu użytkowników w tym samym czasie.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa kraju, z którego uzyskuje dostęp do niniejszej Witryny i zgadza się, że nie będzie uzyskiwał dostępu ani korzystał z informacji zawartych w niniejszej Witrynie z naruszeniem takich przepisów. Ponadto użytkownik nie może korzystać z tej Witryny:
  • W sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje;
  • W sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub mający jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek;
  • Odrzucenia rejestracji użytkownika na Stronie bez podania przyczyny;
  • Przesyłanie lub zlecanie przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych podobnych form nagabywania (spam) lub jakichkolwiek materiałów, do których używania, ujawniania, rozpowszechniania lub udostępniania użytkownik nie jest upoważniony.
 • Użytkownik gwarantuje, zapewnia i zaświadcza, że jest właścicielem treści zamieszczanych w Witrynie ("Treści Użytkownika") lub jest w inny sposób upoważniony do korzystania z Treści Użytkownika oraz że Treści Użytkownika nie naruszają praw własności, praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw jakiejkolwiek innej osoby. Ponadto użytkownik gwarantuje, że zgodnie z jego wiedzą nie wszczęto ani nie grożono wszczęciem żadnego postępowania, pozwu, postępowania lub dochodzenia w związku z Treściami użytkownika, w tym znakiem towarowym, nazwą handlową, znakiem usługowym i prawami autorskimi używanymi wcześniej lub obecnie przez użytkownika w związku z Treściami użytkownika.
 • Użytkownik niniejszym zgadza się, że dostęp do niektórych obszarów niniejszej Witryny może być dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym użytkownikiem, może być wymagane udzielenie odpowiedzi na pewne pytania i podanie pewnych danych osobowych. Odpowiedzi na takie pytania mogą być obowiązkowe i/lub opcjonalne. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone do Witryny są prawdziwe, kompletne i dokładne.

Uprawnienia regulacyjne

 • Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zastrzegamy sobie prawo do:
  • Ograniczać, odmawiać lub ograniczać korzystanie lub dostęp do Witryny w całości lub niektórych jej części określonym użytkownikom, w tym użytkownikowi, według naszego wyłącznego uznania;
  • Odrzucenia rejestracji użytkownika na Stronie bez podania przyczyny;
  • Zawiesić/anulować/dezaktywować konto/rejestrację dowolnego użytkownika z dowolnego powodu, który uznamy za stosowny, lub
  • usuwać, edytować ani przenosić jakichkolwiek Treści opublikowanych w Witrynie z jakiegokolwiek powodu.
  • Używać swojego imienia i nazwiska, logo lub jakiegokolwiek innego znaku towarowego do działań marketingowych i promocyjnych, jeśli użytkownik skorzystał z jakichkolwiek usług w naszej Witrynie. Takie wykorzystanie powinno odbywać się w sposób, który nie narusza praw użytkownika do znaków towarowych, nazw i logo.
  • Używanie plików źródłowych przesłanych na Platformę w celu analizowania, ulepszania lub rozwijania i tworzenia usług, narzędzi i systemów dla klientów.

Poufność

 • Zachowamy pełną poufność plików źródłowych. Wszyscy nasi dostawcy są zobowiązani umową do zachowania ścisłej poufności danych użytkownika i zgodzili się nie ujawniać takich poufnych informacji osobom nieupoważnionym. Dostęp do danych użytkownika jest ograniczony do osoby odpowiedzialnej lub zobowiązanej do pracy nad dokumentem. Zapewniamy również zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i obiecujemy obchodzić się z danymi osobowymi klienta z wielką starannością.
 • Dane osobowe zebrane od użytkowników przez nas będą przechowywane i utrzymywane zgodnie z naszą "Polityką prywatności".

Naruszenie regulaminu

 • W przypadku naruszenia niniejszych Warunków możemy podjąć wszystkie lub dowolne z poniższych działań lub dowolne działania, które uznamy za stosowne, w tym między innymi następujące:
  • Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie użytkownikowi prawa do korzystania z Witryny;
  • Wydanie ostrzeżenia dla użytkownika;
  • wszczęcie postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi w celu uzyskania zwrotu wszystkich wynikających z tego kosztów i wydatków poniesionych przez nas na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych); oraz
  • Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jeśli jest to uzasadnione.
  • Niniejszym wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte przez nas w odpowiedzi na naruszenie Regulaminu przez użytkownika.

Odszkodowanie

 • Użytkownik niniejszym zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas i nasze podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców i dostawców przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi i kosztami sądowymi, wynikającymi lub wynikającymi z korzystania z Witryny i naruszenia niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik spowoduje techniczne zakłócenie działania Witryny lub systemów przekazujących Witrynę użytkownikowi lub innym osobom, użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, w tym uzasadnione opłaty prawne i koszty sądowe, wynikające z takiego zakłócenia.
 • O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakości, dokładności lub kompletności jakiejkolwiek Treści w Witrynie. W żadnym wypadku ani my, ani żaden z naszych pracowników, dyrektorów, udziałowców lub przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wynikowe szkody lub za jakiekolwiek utracone zyski lub przychody, przerwy w działalności, utratę danych lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z: (a) korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub polegania na jakiejkolwiek Treści zawartej w tej Witrynie; (b) nieautoryzowanego dostępu lub zmiany transmisji lub danych użytkownika; (c) szkód z tytułu utraty możliwości korzystania, danych lub zysków, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem lub działaniem Witryny; (d) wszelkie opóźnienia lub niemożność korzystania z Witryny lub powiązanych usług świadczonych w Witrynie; (e) niedostępność Witryny podczas okresowych prac konserwacyjnych lub jakiekolwiek nieplanowane zawieszenie dostępu do Witryny, które może wystąpić z przyczyn technicznych lub z jakiegokolwiek powodu pozostającego poza naszą kontrolą; (f) wszelkie przerwy lub opóźnienia w świadczeniu jakichkolwiek usług lub dostępie do niniejszej Witryny spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem siły wyższej pozostającym poza naszą kontrolą, w tym między innymi działaniem siły wyższej, powodzią, pożarem, blokadami, zamieszkami, embargiem, działaniami rządu, sankcjami regulacyjnymi, przerwami w dostawie prądu, niedostępnością lub niedziałaniem usług bramek płatniczych, zakłóceniami usług komunikacyjnych w dowolnym kraju lub obszarze itp. (g) wszelkie inne kwestie związane z Witryną lub usługami dostępnymi w Witrynie lub w inny sposób wynikające z korzystania z Witryny, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, czynie niedozwolonym, zaniedbaniu, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób.

Zmiany w Witrynie i niniejszych Warunkach

 • Możemy zmieniać lub modyfikować funkcje Witryny w odniesieniu do różnych użytkowników lub zmieniać dowolne funkcje lub wprowadzać nowe funkcje w Witrynie bez uprzedniego powiadomienia jakiegokolwiek użytkownika.
 • Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnej części niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, poprzez opublikowanie zmienionych warunków w Witrynie. Użytkownik niniejszym zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie wszelkich zmian wprowadzonych do niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków.

Ograniczenia wiekowe

 • Nasza Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.
 • Nie przetwarzamy świadomie ani celowo danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.
 • Użytkownikowi, który nie ukończył 18 lat, nie wolno korzystać z naszej Witryny, kupować ani podejmować prób zakupu jakichkolwiek naszych produktów lub usług, ani przesyłać nam jakichkolwiek danych osobowych.

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

 • Mind the Graph nie gwarantuje wiarygodności wykorzystania materiałów i informacji znajdujących się na jego stronie internetowej, ani w żaden sposób nie popiera treści tworzonych przez jego użytkowników. Nie możemy zagwarantować autentyczności jakichkolwiek danych, które użytkownicy mogą publikować na stronie Mind the Graph. Mind the Graph nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w związku z korzystaniem lub narażeniem na jakiekolwiek treści dostępne na stronie www.mindthegraph.com lub jakiekolwiek infografiki stworzone przez użytkowników, opublikowane, wysłane pocztą elektroniczną, dostępne, przesłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem strony internetowej. Jako użytkownik strony internetowej, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty poniesione przez jakąkolwiek stronę, wynikające z jego działań na stronie internetowej.
 • Chociaż dołożymy uzasadnionych starań, aby zapewnić wiarygodną treść za pośrednictwem tej witryny, nie gwarantujemy, że ta witryna jest wolna od nieścisłości, błędów i / lub pominięć. Niniejsza Witryna może zawierać pewne informacje historyczne, które są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Treści prezentowanych na tej Stronie w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.
 • Witryna może zawierać łącza do innych witryn ("Witryny osadzone"). Witryny osadzone nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny osadzonej, w tym między innymi za jakiekolwiek łącza zawarte w witrynie osadzonej, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje witryny osadzonej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek formy transmisji otrzymywane przez użytkownika z jakiejkolwiek osadzonej witryny. Udostępniamy te łącza lub zezwalamy użytkownikom na udostępnianie tych łączy wyłącznie dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez nas Osadzonych Witryn lub jakichkolwiek informacji zawartych w Osadzonej Witrynie lub jakiegokolwiek powiązania z operatorami lub właścicielami Osadzonej Witryny
 • Użytkownik niniejszym wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne ani bezpieczne. Użytkownik rozumie, że każda wiadomość lub informacja wysłana przez niego do nas lub opublikowana w Witrynie może zostać odczytana lub przechwycona przez inne osoby, chyba że istnieje specjalne powiadomienie, że dana wiadomość (na przykład informacje o karcie kredytowej) jest zaszyfrowana (wysłana w kodzie). Wyraźnie wyjaśnia się, że nie ponosimy żadnej dodatkowej odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu wysłania przez niego wiadomości do nas.
 • Nie ograniczając naszych wyraźnych gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, niniejszym zrzekamy się wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, tytułu prawnego, nienaruszania praw i przydatności do określonego celu oraz gwarancji związanych ze sprzętem, materiałami, usługami lub oprogramowaniem stron trzecich. Z wyjątkiem wyraźnych gwarancji określonych w niniejszej sekcji, nasze usługi są świadczone w stanie, w jakim się znajdują, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W zakresie, w jakim niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest sprzeczne z obowiązującym prawem, zakres i czas obowiązywania jakiejkolwiek obowiązującej gwarancji będzie minimalny dozwolony przez to prawo.
 • Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszych Warunków użytkowania nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej lub należnej od użytkownika za daną usługę.
 • W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, pisemnych ani ustnych, wyraźnych ani dorozumianych, użytkownikowi ani żadnej innej osobie lub podmiotowi w odniesieniu do usług, Treści w Witrynie, jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania.

Rozpatrywanie skarg

 • W przypadku jakichkolwiek zażaleń lub skarg związanych z korzystaniem z Witryny, prosimy o kontakt pod adresem contact@mindthegraph.com, który odpowie na zażalenie w ciągu 14 dni.

Prawo właściwe i rozdzielność

 • Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Singapuru i podlegają wyłącznie jurysdykcji właściwych sądów w Singapurze.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie, wyłącznie w odniesieniu do takiej jurysdykcji, zostanie uznane za rozdzielne i nieskuteczne w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.
pl_PLPolish