Τέχνη της περιγραφής γραφημάτων και της οπτικής αναπαράστασης αριθμών

Περιγραφή γραφημάτων - Κατανοήστε τη λειτουργικότητά τους και αξιοποιήστε τις δυνατότητες οπτικοποίησης των σχέσεων δεδομένων.