Podmínky použití


Poslední aktualizace 12. srpna 2022.

Generálové

 • Tato webová stránka ("Stránka") vlastní a provozuje společnost Cactus Communications Private Limited prostřednictvím své dceřiné společnosti Cactus Communications Services Pte. Ltd. včetně jejích přidružených společností. Veškeré odkazy na "my", "nás", "naše", "já" se vztahují na skupinu Cactus Communications Group. Služby jsou plně nabízeny a poskytovány společností Cactus Communications.
 • Při přístupu na tyto stránky, jejich prohlížení nebo používání přijímáte bez omezení nebo výhrad níže uvedené podmínky a upozornění uvedené v tomto dokumentu, ve znění jeho případných aktualizací (dále jen "podmínky" nebo "Podmínky"). Pokud budete dodržovat Podmínky, udělujeme vám nevýhradní, nepřenosné, omezené právo na vstup, prohlížení a používání těchto Stránek. Pokud si nepřejete být vázáni těmito VOP, souhlasíte s tím, že okamžitě přestanete tyto stránky používat.
 • Tyto VOP popisují, jak mohou návštěvníci a uživatelé Mind the Graph (www.mindthegraph.com) používat obsah stránek a za jakých podmínek mohou používat online editor k vytváření vlastního obsahu.
 • Kromě těchto Podmínek použití se vaše používání našich stránek řídí také následujícími zásadami:

(i) Naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde. Zásady ochrany osobních údajů upravují používání vašich osobních údajů. Uvádí typy osobních údajů, které shromažďujeme, důvody, proč je shromažďujeme, jak je používáme, kde je můžeme předávat třetím stranám, za jakých okolností a z jakých důvodů, a další relevantní informace týkající se našeho používání a/nebo zpracování vašich osobních údajů a vašich práv ve vztahu k vašim osobním údajům.

(ii) Naše zásady používání souborů cookie, které jsou k dispozici. zde. Naše zásady používání souborů cookie upravují používání souborů cookie a podobných technologií na našich webových stránkách. Uvádí typy souborů cookie, které používáme, účely, pro které je používáme, okolnosti, za kterých můžeme soubory cookie umístit do vašeho počítače, zařízení nebo prohlížeče, a další důležité informace týkající se souborů cookie, například jak změnit své preference pro přijímání nebo odmítání souborů cookie.

 • Přístupem na naše stránky a jejich používáním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
 • Pokud nesouhlasíte s postupy uvedenými v těchto Podmínkách použití, našich zásadách ochrany osobních údajů a/nebo zásadách používání souborů cookie, nesmíte naše stránky používat.

Účel těchto stránek a jejich obsahu

 • Mind the Graph je platforma SAAS (Software as a Service) ("platforma") pro akademické infografiky. Klienti mohou využívat rozsáhlou knihovnu vědeckých ilustrací nebo si vyžádat ilustrace na míru, které jsou k dispozici v rámci předplatného.
 • Veškeré informace uvedené na těchto stránkách (dále jen "obsah") mají pouze informativní charakter a nezakládají mezi námi obchodní vztah ani vztah založený na poskytování profesionálních služeb. Vztah k poskytování služeb může vzniknout, když zadáte požadavek na služby a ten je námi přijat.
 • Vyhrazujeme si právo podniknout všechny nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti, ochrany a integrity našich systémů i zájmů jejich uživatelů. Za tímto účelem můžeme podniknout různé kroky k ověření a potvrzení pravosti, vymahatelnosti a platnosti vámi zadaných objednávek služeb.

Registrace a vytvoření účtu

 • Někdy můžeme vyžadovat, abyste se zaregistrovali pro určité produkty nebo služby a/nebo abyste provedli nákupy, nebo abyste se zaregistrovali a/nebo si zřídili účet/profil pro přístup, návštěvu a/nebo používání určitých částí služby nebo služby jako celku, přičemž vám může být poskytnuto nebo od vás může být požadováno, abyste si zvolili heslo a/nebo ID uživatele, a můžete poskytnout číslo kreditního, debetního nebo platebního účtu nebo jiné platební údaje, jakož i své jméno, telefonní číslo (čísla), e-mail a/nebo adresu bydliště. Mohou být požadovány i další osobní údaje, jako je váš věk, pohlaví a preference. Vše dohromady se označuje jako "registrační údaje". Kromě toho můžete být požádáni, abyste nám podobné informace poskytli telefonicky, poštou, prostřednictvím interakce na sociálních sítích nebo zprávami (např. e-mailem, SMS, MMS nebo podobnými technologiemi). Vaše Registrační informace můžeme používat a sdílet, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Souhlasíte, prohlašujete, zaručujete, zavazujete se a ručíte za to, že všechny vámi poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé, přesné, úplné, aktuální a výhradně vaše. Při registraci a/nebo zakládání účtu/profilu ve službě se nesmíte vydávat za někoho jiného, napodobovat ho nebo předstírat, že jste někdo jiný. Pokud dojde ke změně jakýchkoli vašich registračních údajů, jste odpovědní za jejich okamžitou aktualizaci pomocí mechanismu nebo kontaktních informací ve službě, které vám umožňují změnit nebo aktualizovat vaše registrační údaje, jsou-li k dispozici. Pokud takový mechanismus nebo kontaktní informace nejsou ve službě k dispozici, oznamte to našemu koordinátorovi pro ochranu osobních údajů, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Neneseme žádnou odpovědnost spojenou s vaším neudržováním přesných, úplných nebo aktuálních registračních informací nebo vyplývající z tohoto neudržování, včetně, ale neomezeně, neobdržení kritických informací. Neneseme odpovědnost za ověřování vašich registračních informací.
 • Za zachování důvěrnosti svých registračních údajů nesete výhradní odpovědnost. Nesmíte nikomu jinému povolit nebo umožnit přístup k vašim Registračním údajům a/nebo jejich používání, ani přístup ke službě, její návštěvu a/nebo používání služby prostřednictvím vašeho účtu/profilu a/nebo Registračních údajů. Nesmíte přistupovat k Registračním údajům a/nebo je používat, ani přistupovat ke službě, navštěvovat ji a/nebo ji používat prostřednictvím účtu/profilu a/nebo Registračních údajů kohokoli jiného. Své Registrační informace nesmíte bez našeho písemného souhlasu dále licencovat, převádět, prodávat, pronajímat ani postoupit třetí straně. Jakýkoli pokus o takový postup bude neplatný a bude považován za podstatné porušení podmínek používání.
 • Nesete výhradní odpovědnost za veškerý přístup k vašemu účtu/profilu, za jeho používání nebo činnost na něm, mimo jiné včetně používání účtu/profilu jakoukoli osobou, která používá vaše registrační údaje, ať už s oprávněním, nebo bez něj, nebo která má přístup k jakémukoli zařízení, na kterém se váš účet/profil nachází nebo je přístupný. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme, a vy nás k tomu výslovně zmocňujete, zpracovávat všechny transakce, včetně, ale bez omezení, nákupů a/nebo registrací produktů, které jsou iniciovány použitím vašich Registračních údajů.
 • Pokud máte důvod se domnívat, že váš účet/profil již není bezpečný (například v případě ztráty, krádeže nebo neoprávněného vyzrazení či použití vašich registračních údajů), jste odpovědní za okamžitou změnu dotčených registračních údajů pomocí mechanismu nebo kontaktních informací ve službě, pokud jsou k dispozici, a/nebo za uzavření účtu/profilu. Pokud takový mechanismus nebo kontaktní informace nejsou ve službě k dispozici, neprodleně informujte našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Předplatné

 • Předplatné webových stránek Mind the Graph umožňuje přístup k plné verzi produktu včetně dalších funkcí a služby ilustrace na vyžádání. To závisí na zvoleném typu předplatného s různými náklady. Podrobnosti o tom, co je součástí jednotlivých typů předplatného, jsou k dispozici na adrese http://mindthegraph.com/pricing.
 • Stručně řečeno, nabízíme platformy Mind the Graph ve verzích "Starter", "Student", "Researcher" a "Teams & Labs". Verze "Starter" je ideální pro první zkušenosti s platformou a obsahuje základní funkce. Předplatné "Student" umožňuje upravovat 2 obrázky, nahrávat neomezený počet externích souborů, používat ve výtvorech až 10 vědeckých ilustrací a vyžádat si 1 ilustraci měsíčně do naší služby na vyžádání. Předplatné "Researcher" umožňuje neomezenou editaci obrázků, neomezené nahrávání externích souborů, neomezené použití vědeckých ilustrací, vyžádání až 5 ilustrací na vyžádání měsíčně a má vysokou prioritu podpory. Předplatné "Teams & Labs" umožňuje neomezenou editaci obrázků, neomezené nahrávání externích souborů, neomezené používání vědeckých ilustrací, žádost až o 50 ilustrací na vyžádání měsíčně a má vysokou prioritu pro podporu. Umožňuje také sdílení obsahu v rámci týmů. V rámci předplatného "Teams & Labs" nabízíme zvýhodněnou cenu za tvorbu infografik.
 • Doba dodání vlastních ilustrací v individuálním předplatném (Student a Researcher) je až 7 dní od data zpracování. Pro týmy a laboratoře bude harmonogram stanoven mezi Mind the Graph a předplatiteli.
 • Měsíční žádosti o ilustraci se nekumulují.
 • Všechna placená předplatná zahrnují stahování bez vodoznaků, obnovení smazaných souborů, export ve vysokém rozlišení a používání šablon v platformě.

Doba trvání a obnovení předplatného

 • Každé předplatné lze platit měsíčně nebo ročně se stejnými výhodami. Jediným rozdílem mezi měsíčním a ročním předplatným je progresivní sleva v ročním režimu. Měsíční předplatné se účtuje každý měsíc, zatímco roční předplatné se účtuje každý rok, a to vždy od okamžiku předplatného. Proto je považováno za mechanismus předplacení, který poskytuje přístup k platformě na následující období předplatného. Obnovení je automatické v každém předplatném. Klientovi bude pravidelně účtován poplatek, aby byl zajištěn nepřetržitý přístup k Platformě.

Poplatky a platby

 • My a poskytovatelé služeb třetích stran můžeme účtovat poplatky za produkty a/nebo za přístup k jakékoli části služby nebo ke službě jako celku. Souhlasíte s tím, že budete platit všechny tyto poplatky podle sazeb plus příslušné daně platné pro zúčtovací období, ve kterém tyto poplatky a platby vznikly. Pokud není ve službě uvedeno jinak, jsou všechny poplatky uváděny a účtovány v amerických dolarech. My a poskytovatelé služeb třetích stran si vyhrazujeme právo změnit výši nebo základ pro stanovení jakýchkoli poplatků a zavést nové poplatky.
 • Pokud při registraci, při nákupu nebo jinak zadáte číslo kreditního, debetního nebo platebního účtu nebo jiné platební údaje, opravňujete nás a naše poskytovatele služeb třetích stran, dáváte jim k tomu svolení a dáváte nám a našim poskytovatelům služeb třetích stran pokyn, aby tyto údaje uchovávali a účtovali veškeré poplatky k dané platební metodě.
 • Poplatky můžeme účtovat předem a na měsíční, roční, paušální nebo jiné bázi. Všechny poplatky jsou splatné ihned, a pokud není uvedeno jinak, jsou nevratné. Jakékoli problémy nebo nesrovnalosti ve vyúčtování nám musíte oznámit do sedmi (7) dnů poté, co se poprvé objeví na vašem výpisu; jinak se vzdáváte práva na zpochybnění nebo rozporování takového problému nebo nesrovnalosti.
 • Jste zodpovědní za pořízení a údržbu veškerého vybavení, hardwaru, softwaru a telefonních, kabelových, mobilních, bezdrátových, internetových a dalších služeb nezbytných pro přístup ke službě, její návštěvu a/nebo používání na vlastní náklady. Pokud ke službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení, může vám váš mobilní operátor účtovat poplatky za data, textové zprávy a další mobilní přístupové nebo komunikační služby.

Zásady pro vrácení peněz / zrušení rezervace

 • Pokud klient nechce platformu dále využívat, může se rozhodnout předplatné zrušit a vyhnout se tak účtování poplatků v nadcházejícím období. Zrušení předplatného neznamená okamžité zablokování Platformy; naopak, člověk bude moci Platformu normálně používat až do konce aktuálního období. Pokud předplatné NEBUDE zrušeno, bude se automaticky obnovovat každé období. Naší zásadou je nevracet peníze uživatelům, kteří předplatné jednoduše zapomněli zrušit. Náš platební systém je navržen tak, aby zabránil výskytu systematických chyb, a vždy budeme věnovat maximální úsilí řešení jakéhokoli dotazu, který se případně vyskytne. Vrácení peněz bude provedeno v případě duplicitní platby nebo předplatného, v případě účtování předplatného, když jej klient zrušil již před obnovovacím obdobím, nebo v jakékoli rozumné situaci. Předplatné nevracíme z důvodu neúplného procesu zrušení a/nebo v případě, že klient z jakéhokoli důvodu zapomněl předplatné včas zrušit. Jakýkoli zvláštní případ bude posouzen týmem pro úspěch zákazníků a bude o něm náležitě informován.
 • V případě zrušení služby PayPal bude předplatné klienta okamžitě ukončeno a případné zbývající období předplatného vyprší bez náhrady.

Ukončení nebo pozastavení

 • Vyhrazujeme si právo, kromě našich dalších opravných prostředků, ukončit, přerušit, pozastavit a/nebo omezit službu, váš účet/profil, vaši možnost přístupu, návštěvy a/nebo používání služby nebo její části (včetně jakéhokoli produktu nebo obsahu), včetně, ale bez omezení, jakýchkoli našich údajných závazků podle této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, s oznámením nebo bez něj. V případě jakéhokoli ukončení nebo přerušení vašeho účtu/profilu, vaší možnosti přístupu, návštěvy a/nebo používání služby nebo její části (včetně jakéhokoli Produktu nebo Obsahu) si vyhrazujeme právo, kromě našich dalších opravných prostředků, znovu přidělit a/nebo umožnit jinému uživateli používat vaše přihlašovací údaje k účtu/profilu, včetně, ale bez omezení, jakéhokoli hesla a/nebo ID uživatele.
 • I když je služba, vaše možnost přístupu, návštěvy a/nebo používání služby nebo její části (včetně jakéhokoli produktu nebo obsahu) ukončena, přerušena, pozastavena nebo omezena z vaší strany nebo z naší strany, nejsme povinni (ale můžeme podle svého uvážení) odstranit jakýkoli obsah, a proto kopie všech informací týkajících se vašeho účtu/profilu a/nebo obsahu, který jste mohli zveřejnit, nahrát, přenést, odeslat nebo jinak zpřístupnit ve službě nebo jejím prostřednictvím, mohou být zachovány a/nebo zůstat viditelné námi, poskytovateli služeb třetích stran a/nebo jinými třetími stranami, včetně jiných uživatelů. Nicméně nejsme povinni uchovávat, ukládat ani vám poskytovat žádné informace týkající se vašeho účtu/profilu a/nebo Obsahu, který jste mohli zveřejnit, nahrát, přenést, odeslat nebo jinak zpřístupnit ve službě nebo jejím prostřednictvím.

Duševní vlastnictví

 • Obsah prezentovaný na těchto stránkách (mimo jiné včetně textu, designu, softwaru, grafiky, zvuku, videa, kódu HTML, softwaru, zdrojového kódu a dat) je chráněn autorským zákonem, patentovým zákonem, zákonem o ochranných známkách a dalšími platnými zákony o duševním vlastnictví a je naším výhradním vlastnictvím. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny pokyny na těchto stránkách, které omezují způsob, jakým můžete obsah používat.
 • Vyhrazujeme si veškerá práva k těmto stránkám a jejich obsahu. Tento obsah nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírován, reprodukován, znovu publikován, nahráván, zveřejňován, přenášen nebo jakkoli šířen. Obsah můžete používat pro své omezené osobní a nekomerční účely v souladu s platnými právními předpisy upravujícími práva duševního vlastnictví. Můžete si stáhnout a vytisknout jednu kopii jakéhokoli Obsahu, který je výslovně uveden jako dostupný ke stažení, a to výhradně pro své osobní, nekomerční použití. Souhlasíte však s tím, že takto stažený Obsah nebudete žádným způsobem upravovat a že nebudete měnit žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách a jiných vlastnických právech nebo symboly připojené k takovému Obsahu. Jakékoli jiné použití nebo úprava Obsahu bez našeho předchozího písemného souhlasu jsou výslovně zakázány.
 • Ochranné známky, loga a značky služeb zobrazené na těchto stránkách jsou naším výhradním vlastnictvím. Nic z toho, co je obsaženo na těchto Stránkách, nelze vykládat jako udělení licence nebo práva k jakémukoli autorskému právu, ochranné známce, logu, značce služeb nebo jinému vlastnickému právu nás nebo jakékoli třetí strany.

Licence Creative Commons

 • Obsah uložený a vytvořený na stránkách mindthegraph.com je k dispozici pod svobodnou licencí Creative Commons. Bezplatní uživatelé mohou veřejně prezentovat infografiky vytvořené pomocí editoru Mind the Graph a používat ilustrace dostupné na webových stránkách za předpokladu, že na obrázku, exportovaném prostřednictvím webových stránek, zůstane logo Mind the Graph s vodoznakem. Úpravy předchozího díla lze rovněž provádět, pokud souhlasíte s tím, že budete sdílet i upravené dílo. Používáním webových stránek také umožňujete ostatním uživatelům Mind the Graph používat vaše ilustrace a vytvářet na jejich základě za stejných podmínek. Tento postup je v komunitě CC znám jako "attribution share-alike 4.0 licensing". Další podrobnosti o této licenci naleznete na adrese http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
 • Předplatitelé mají nárok na plná práva ke svým výtvorům a jsou uznáváni jako autoři, přičemž si zachovávají svá práva a možnost převést autorská práva na vydavatele třetích stran bez předchozí konzultace s Mind the Graph. Mohou také provádět veřejné prezentace obrázků podle vlastního uvážení.

Charakteristika licence Creative Commons používané pro volné uživatele

 • Uveďte autorství - musíte uvést příslušné údaje, odkaz na licenci a uvést, zda byly provedeny změny. Můžete tak učinit jakýmkoli přiměřeným způsobem, ale ne způsobem, který by naznačoval, že poskytovatel licence schvaluje vás nebo vaše použití. Doporučujeme, abyste v publikovaném materiálu uvedli následující větu: "Obrázek vytvořený v platformě Mind the Graph, dostupný na adrese www.mindthegraph.com" v příslušné části vašeho článku, přednášky ve třídě nebo na konferenci, kdykoli je to možné.
 • ShareAlike - Pokud materiál remixujete, přetváříte nebo na něm stavíte, musíte svůj příspěvek šířit pod stejnou licencí jako originál.
 • Žádná další omezení - Nesmíte uplatňovat právní podmínky nebo technologická opatření, která by právně omezovala ostatní v tom, co licence povoluje.
 • Uživatelé mohou volně vstupovat na naše stránky a exportovat infografiky do:
  • Sdílet - kopírovat a šířit materiál na jakémkoli médiu nebo v jakémkoli formátu.
  • Adapt - remixovat, přetvářet a využívat tento materiál k jakýmkoli účelům, a to i komerčním.
 • Poskytovatel licence nemůže tyto svobody zrušit, pokud dodržujete licenční podmínky.
 • Obsah vytvořený v aplikaci Mind The Graph je považován za soukromý a jeho tvůrce jej může používat pouze v omezeném rozsahu.
 • Pokud chce uživatel obsah zveřejnit, musí jej sdílet s ostatními vybranými uživateli pomocí funkce Sdílet výtvor nebo sdílet adresu URL výtvoru (dostupnou pouze uživateli, který obsah vytvořil), nebo pokud je obsah zveřejněn v časopisech či jiném veřejném médiu.

Záruky pro zákazníky

 • Vlastníte autorská práva na zdrojový materiál, který nám poskytnete pro využití služeb, a povolili jste nám použití zdrojového materiálu pro poskytování služeb, které od nás očekáváte.
 • V případech, kdy autorská práva nevlastníte nebo nemáte potřebná práva, která by nás opravňovala k použití zdrojového materiálu, zavazujete se, že naším jménem získáte potřebná povolení a že nás k použití takového zdrojového materiálu zmocníte.
 • Souhlasíte s tím, že nás odškodníte v případě, že si jakákoli třetí strana bude nárokovat porušení autorských práv v námi vytvořeném konečném produktu nebo jakékoli jiné nároky třetí strany vyplývající z porušení těchto smluvních podmínek z vaší strany.
 • Tímto souhlasíte s tím, že přístup do některých oblastí těchto stránek může být dostupný pouze registrovaným uživatelům. Abyste se stali registrovaným uživatelem, můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací. Tímto prohlašujete a zaručujete, že všechny informace poskytnuté na Stránky jsou pravdivé, úplné a přesné.

Obsah generovaný uživateli

 • Uživatel Mind the Graph může na platformě sestavovat a/nebo vytvářet vizuální informace pomocí poskytnutých digitálních nástrojů a prostředků ("obsah vytvořený uživatelem"). To zahrnuje mimo jiné soubory dobrovolně nahrané uživatelem na Platformu a/nebo přístupné v jakékoli formě prostřednictvím integrace služby s bankami obrázků, bankami videí nebo jakoukoli jinou formou obsahu, ke kterému uživatel přistupuje prostřednictvím Platformy a používá je při sestavování obrázků, diapozitivů, infografik a prezentací. Obsah nahraný a/nebo vytvořený uživatelem je uložen v naší bance dat a v případě potřeby je přístupný společnosti Mind the Graph. Bez jasného záměru by neměly být do slajdů nahrávány nebo používány žádné citlivé důvěrné údaje pod možností, že je případně uvidí některý ze zaměstnanců společnosti. Společnost je sice technicky schopna vizualizovat obsah generovaný uživateli, ale nemá v úmyslu a/nebo nepraktikuje prověřování obsahu, ani generovaný obsah v žádné formě neschvaluje. 
 • Používáním platformy potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami používání a že máte právo používat jakýkoli obsah, který jste na platformu nahráli. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že je jediný odpovědný za případné důsledky používání Platformy k vytváření obsahu, který porušuje jakýkoli kodex chování. Za obsah vytvořený při používání Platformy je odpovědný pouze uživatel. Veřejná prezentace obsahu v digitálních, tištěných médiích nebo prostřednictvím webu neznamená žádné spojení společnosti Mind the Graph s tímto obsahem. Obsah stahovaný uživateli "starters" obsahuje ve výchozím nastavení logo Mind the Graph ve vodoznaku. To neznamená souhlas nebo podporu ze strany společnosti v jakékoli formě.
 • Pokud společnosti Mind the Graph nebo jejím souvisejícím službám poskytnete jakoukoli zpětnou vazbu nebo návrh, berete na vědomí, že tento obsah není důvěrný, a opravňujete společnost, aby jej použila podle vlastního uvážení, bez jakéhokoli oznámení nebo náhrady. Pro účely tohoto dokumentu se zpětná vazba a jakákoli komunikace prostřednictvím platformy považuje za obsah vytvořený uživatelem. Bez ohledu na cokoli z výše uvedeného si ponecháváte vlastnictví a práva na jakýkoli majetek, obrázek nebo obsah použitý v Platformě, který jste vlastnili již dříve. 
 • Respektujte prosím platformu, společnost, její zaměstnance a ostatní uživatele a zdržte se nevhodných výrazů nebo chování. Důrazně doporučujeme a žádáme, abyste nevytvářeli, nepoužívali ani nereprodukovali žádný obsah, který je považován za neuctivý vůči kterékoli z výše uvedených osob. V plném rozsahu vás prosíme, abyste se zdrželi používání jakéhokoli obsahu v jakékoli formě na platformě, který může být považován za: urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, pornografický, nezákonný, násilný, výhružný nebo obscénní. Nevytvářejte, nepoužívejte ani nereprodukujte žádný obsah, který by mohl porušovat autorská práva společností nebo jednotlivců. Nezveřejňujte ani nesdílejte prostřednictvím Platformy žádné důvěrné údaje, včetně svého hesla. Nevytvářejte, nepoužívejte ani nereprodukujte na Platformě žádný obsah, který porušuje tyto licenční podmínky.

Přístup k rozhraní API Youtube a obsahu třetích stran

 • Mind the Graph využívá připojení k obsahu youtube prostřednictvím API, což znamená, že část obsahu (např. zvuky, videa a obaly videí) prezentovaného na platformě může pocházet od třetích stran. Používáním služby Mind the Graph rovněž souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami služby Youtube. Můžete se seznámit s podmínkami používání služby YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

Používání stránek

 • Tímto souhlasíte s tím, že kontaktní údaje poskytnuté na Stránkách nebudete používat k žádným neoprávněným účelům, mimo jiné k marketingu. Nebudete používat žádný hardware ani software určený k poškození nebo narušení řádného fungování Stránek nebo ke skrytému zachycení jakéhokoli systému, dat, osobních údajů nebo obsahu na Stránkách. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem přerušovat provoz Stránek ani se o to pokoušet. Tímto si vyhrazujeme právo dle vlastního uvážení kdykoli omezit nebo ukončit váš přístup ke Stránkám nebo jejich používání, aniž bychom vás o tom informovali.
 • Souhlasíte a zavazujete se, že budete Stránky používat vhodným způsobem. Jako příklad, nikoli jako omezení, souhlasíte a zavazujete se, že při používání Stránek nebudete:
  • Nahrávat zdrojové soubory, které porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, autorská práva nebo jiná vlastnická práva/právo duševního vlastnictví jiné osoby nebo zveřejňovat informace, které patří jiné osobě a na které nemáte žádná práva;
  • Nahrávat zdrojové soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, programy pro zaznamenávání stisků kláves, spyware, adware nebo poškozené soubory nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení, poškození nebo omezení funkčnosti Stránek nebo počítače jiného uživatele, počítačového systému/sítě/databáze nebo dat či softwaru uživatele;
  • zveřejňovat informace, které poškozují nezletilé stalkery nebo jinak porušují zákonná práva jiných uživatelů;
  • Zveřejňovat informace, které porušují patentová práva, práva k ochranným známkám, autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví jiné osoby nebo zveřejňovat informace, které patří jiné osobě a na které nemáte žádná práva Zveřejňovat soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, programy pro záznam stisknutých kláves, spyware, adware nebo poškozené soubory nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení, poškození nebo omezení funkčnosti Stránek nebo počítače jiného uživatele, počítačového systému/sítě/databáze nebo dat či softwaru uživatele;
  • Provádět nebo předávat na Stránkách průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy;
  • Stáhnout jakýkoli soubor Odeslaný jiným uživatelem, o kterém víte nebo byste měli vědět, že nemůže být takto legálně šířen;
  • zveřejňovat jakékoli informace, které klamou nebo uvádějí adresáta v omyl ohledně původu těchto zpráv nebo se vydávají za jinou osobu nebo sdělují jakékoli informace, které jsou hrubě urážlivé nebo ohrožující povahy;
  • Porušovat platné zákony a předpisy;
  • Zpřístupněte web v síti, kde by jej mohlo používat více zařízení nebo více uživatelů současně.
 • Nesete výhradní odpovědnost za dodržování zákonů země, ze které na tyto stránky přistupujete, a souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat k informacím na těchto stránkách nebo je používat v rozporu s těmito zákony. Kromě toho nesmíte tyto Stránky používat:
  • způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní právní předpisy;
  • způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek;
  • odmítnout uživatele z registrace na Stránkách bez udání důvodu;
  • přenášet nebo zajišťovat zasílání nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jiných podobných forem žádostí (spam) nebo jakýchkoli materiálů, které nejste oprávněni používat, zveřejňovat, distribuovat nebo sdílet.
 • Zaručujete se, ručíte a potvrzujete, že jste vlastníkem obsahu, který zveřejňujete na Stránkách ("Uživatelský obsah"), nebo jste jinak oprávněni Uživatelský obsah používat a že Uživatelský obsah neporušuje vlastnická práva, práva duševního vlastnictví ani žádná jiná práva jiných osob. Dále zaručujete, že pokud je vám známo, nebyla zahájena ani nehrozí žádná žaloba, soudní spor, řízení nebo vyšetřování týkající se jakéhokoli uživatelského obsahu, včetně ochranné známky, obchodní značky, značky služby a autorských práv, které jste dříve nebo v současnosti používali v souvislosti s uživatelským obsahem.
 • Tímto souhlasíte s tím, že přístup do některých oblastí těchto stránek může být dostupný pouze registrovaným uživatelům. Abyste se stali registrovaným uživatelem, můžete být požádáni o zodpovězení určitých otázek a poskytnutí některých osobních údajů. Odpovědi na tyto otázky mohou být povinné a/nebo nepovinné. Tímto prohlašujete a zaručujete, že všechny informace poskytnuté na Stránkách jsou pravdivé, úplné a přesné.

Regulační pravomoci

 • Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si vyhrazujeme právo:
  • omezit, odepřít nebo omezit používání nebo přístup k celým Stránkám nebo k určitým částem Stránek konkrétním uživatelům, včetně vás, a to podle našeho vlastního uvážení;
  • odmítnout uživatele z registrace na Stránkách bez udání důvodu;
  • pozastavit/zrušit/deaktivovat účet/registraci jakéhokoli uživatele z jakéhokoli důvodu, který uznáme za vhodný, nebo
  • mazat, upravovat nebo přesouvat jakýkoli obsah zveřejněný na Stránkách z jakéhokoli důvodu.
  • používat vaše jméno, logo nebo jakoukoli jinou ochrannou známku pro marketingové a propagační aktivity, pokud jste využili jakoukoli službu (služby) z našich stránek. Takové použití musí být provedeno způsobem, který neporušuje vaše práva k vašim ochranným známkám, jménům a logům ze strany naší společnosti.
  • Používejte své zdrojové soubory nahrané na této platformě k analýze, vylepšování nebo vývoji a vytváření služeb, nástrojů a systémů pro zákazníky.

Důvěrnost

 • Zachováme naprostou důvěrnost zdrojových souborů. Všichni naši dodavatelé jsou smluvně zavázáni zachovávat přísnou důvěrnost uživatelských dat a zavázali se, že tyto důvěrné informace nezpřístupní neoprávněným osobám. Přístup k uživatelským údajům má pouze osoba, která je za dokument zodpovědná nebo která je povinna na něm pracovat. Rovněž zajišťujeme dodržování platných zákonů týkajících se ochrany osobních údajů a slibujeme, že s osobními údaji zákazníka budeme nakládat velmi opatrně.
 • Osobní údaje, které od uživatelů shromažďujeme, jsou uchovávány a spravovány v souladu s našimi "Zásadami ochrany osobních údajů".

Porušení smluvních podmínek

 • Pokud dojde k porušení těchto VOP, můžeme podniknout všechny nebo některé z následujících kroků nebo jakékoli jiné kroky, které považujeme za vhodné, mimo jiné:
  • Okamžité, dočasné nebo trvalé odebrání vašeho práva používat Stránky;
  • Vydání varování;
  • Zahájení soudního řízení proti vám za účelem náhrady všech nákladů a výdajů, které nám v důsledku toho vzniknou (mimo jiné včetně přiměřených administrativních a právních nákladů); a
  • Poskytnutí těchto informací orgánům činným v trestním řízení, pokud je to přiměřeně nutné.
  • Tímto se výslovně zříkáme veškeré odpovědnosti za veškeré kroky, které podnikneme v reakci na porušení VOP z vaší strany.

Odškodnění

 • Tímto souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti a jejich ředitele, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele a dodavatele odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré ztráty, závazky, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených právních poplatků a soudních výloh, které vzniknou nebo budou vznikat v důsledku vašeho používání Stránek a porušení těchto Podmínek používání. Pokud způsobíte technické přerušení provozu Stránek nebo systémů, které přenášejí Stránky k vám nebo jiným osobám, souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré ztráty, závazky, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených právních poplatků a soudních výloh, které vzniknou nebo budou vznikat v důsledku tohoto přerušení.
 • Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, nezaručujeme ani neprohlašujeme kvalitu, přesnost nebo úplnost jakéhokoli obsahu na Stránkách. V žádném případě neneseme my ani naši zaměstnanci, ředitelé, akcionáři nebo zástupci odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody, ani za ušlý zisk nebo příjmy, přerušení provozu, ztrátu dat nebo jakékoli jiné škody vyplývající z: (b) neoprávněného přístupu k přenosům nebo datům uživatele nebo jejich pozměnění; (c) škod za ztrátu použití, dat nebo zisku, které vznikly v důsledku používání nebo výkonu těchto stránek nebo s nimi jakkoli souvisejí; (d) jakékoliv zpoždění nebo nemožnost používat Stránky nebo související služby poskytované na Stránkách; (e) nedostupnost Stránek během pravidelných údržbových operací nebo neplánované pozastavení přístupu na Stránky, ke kterému může dojít z technických důvodů nebo z jakéhokoliv důvodu mimo naši kontrolu; (f) jakékoli přerušení nebo zpoždění poskytování jakýchkoli služeb nebo přístupu na tyto Stránky z důvodu jakékoli události vyšší moci, kterou nemůžeme ovlivnit, mimo jiné včetně zásahu vyšší moci, povodní, požáru, blokád, nepokojů, embarga, vládních opatření, regulačních sankcí, výpadků energie, nedostupnosti nebo nefunkčnosti služeb platební brány, narušení komunikačních služeb v jakékoli zemi nebo oblasti atd. (g) jakékoli jiné záležitosti týkající se Stránek nebo služeb dostupných na Stránkách nebo jinak vyplývající z používání Stránek, ať už na základě smlouvy, deliktu, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jinak.

Změny stránek a těchto podmínek

 • Můžeme měnit nebo upravovat funkce Stránek s ohledem na různé uživatele, měnit některé funkce nebo zavádět nové funkce Stránek bez předchozího upozornění kteréhokoli uživatele.
 • Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, doplnit nebo odstranit jakoukoli část těchto VOP, a to zcela nebo částečně, dočasně nebo trvale, bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti, a to zveřejněním revidovaných podmínek na Stránkách. Tímto souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat veškeré změny těchto VOP. Vaše další používání Stránek po jakýchkoli změnách těchto VOP znamená váš souhlas s aktualizovanými VOP.

Věková omezení

 • Naše stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.
 • Vědomě ani záměrně nezpracováváme osobní údaje osob mladších 18 let.
 • Pokud jste mladší 18 let, nesmíte naše stránky používat, nakupovat nebo se pokoušet nakupovat naše produkty nebo služby, ani nám poskytovat žádné osobní údaje.

Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

 • Společnost Mind the Graph nezaručuje spolehlivost použití materiálů a informací, které se nacházejí na jejích webových stránkách, ani žádným způsobem neschvaluje obsah vytvořený jejími uživateli. Nemůžeme zaručit pravost jakýchkoli údajů, které mohou uživatelé zveřejnit na webových stránkách Mind the Graph. Společnost Mind the Graph nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s používáním nebo vystavením se jakémukoli obsahu dostupnému na webových stránkách www.mindthegraph.com nebo jakýmkoli infografikám vytvořeným uživateli, které byly zveřejněny, zaslány e-mailem, zpřístupněny, přeneseny nebo jinak zpřístupněny prostřednictvím webových stránek. Jako uživatel webových stránek nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené jakékoli straně v důsledku vaší činnosti na webových stránkách.
 • Přestože se snažíme prostřednictvím těchto stránek poskytovat spolehlivý obsah, nezaručujeme, že tyto stránky neobsahují nepřesnosti, chyby a/nebo opomenutí. Tyto Stránky mohou obsahovat určité historické informace, které jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit Obsah prezentovaný na těchto Stránkách, aniž bychom vás o tom informovali.
 • Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky ("vložené stránky"). Vložené stránky nejsou pod naší kontrolou a my nejsme zodpovědní za obsah žádné vložené stránky, mimo jiné včetně jakéhokoli odkazu obsaženého na vložené stránce, ani za jakékoli změny nebo aktualizace vložené stránky. Neneseme odpovědnost za jakoukoli formu přenosu, kterou obdržíte z jakékoli vložené stránky. Tyto odkazy poskytujeme nebo umožňujeme uživatelům, aby vám tyto odkazy poskytli, pouze pro usnadnění a zařazení jakéhokoli odkazu neznamená, že bychom vložené stránky nebo jakékoli informace obsažené na vložené stránce schválili nebo že bychom je spojili s provozovateli nebo vlastníky vložených stránek.
 • Tímto výslovně berete na vědomí, že internetové přenosy nejsou nikdy zcela soukromé nebo bezpečné. Berete na vědomí, že jakákoli zpráva nebo informace, kterou nám zašlete nebo kterou zveřejníte na Stránkách, může být přečtena nebo zachycena jinými osobami, pokud není uvedeno zvláštní upozornění, že určitá zpráva (například informace o kreditní kartě) je šifrovaná (odeslaná v kódu). Výslovně se objasňuje, že vůči vám neneseme žádnou další odpovědnost z důvodu toho, že jste nám poslali zprávu.
 • Aniž bychom omezovali naše výslovné záruky a povinnosti vyplývající z těchto podmínek, odmítáme tímto veškeré další záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, vlastnictví, neporušování práv a vhodnosti pro určitý účel a záruk týkajících se zařízení, materiálu, služeb nebo softwaru třetích stran. S výjimkou výslovných záruk uvedených v této části jsou naše služby poskytovány "tak, jak jsou", a to v maximálním rozsahu povoleném zákonem. V rozsahu, v jakém je toto zřeknutí se odpovědnosti v rozporu s platnými právními předpisy, bude rozsah a doba trvání jakékoli platné záruky odpovídat minimu povolenému těmito předpisy.
 • Naše celková odpovědnost podle těchto podmínek používání nepřesáhne celkovou částku, kterou jste zaplatili nebo kterou máte zaplatit za konkrétní službu.
 • Aby se předešlo pochybnostem, je třeba ujasnit, že pokud není v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, neposkytujeme uživateli ani žádné písemné ani ústní, výslovné ani předpokládané prohlášení, záruky ani ujištění týkající se služeb, obsahu stránek, hardwaru nebo softwaru.

Řešení stížností

 • Pokud máte v souvislosti s používáním těchto stránek jakékoli stížnosti nebo reklamace, obraťte se na nás na adrese contact@mindthegraph.com, která vám do 14 dnů odpoví na vaši stížnost.

Rozhodné právo a oddělitelnost

 • Tyto Podmínky používání se řídí singapurskými zákony a budou vykládány v souladu s nimi a podléhají výhradně jurisdikci příslušných soudů v Singapuru.
 • Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek používání nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné a neúčinné pouze v rozsahu této neplatnosti nebo nevymahatelnosti a ostatní ustanovení zůstanou plně platná a účinná.
cs_CZCzech